Groot Gouda, vrijdag 24 augustus 1945

o GROOT GOUDA OMSTREKEN Administratie M f van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct Lossenumm lOct Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A I Rljksen Drukker Drukkeri Verzijl Gouda STADSNIEUWS Gondsche kinderen naar Zwitserland lo het kader van de kinderuitzending vertrokken Donderdagmorgen 80 kinderen uit Gouda en omgeving naar Zwitserland Uitgeleide gedaan door ouders en bekenden vertrokkcri de kinderen met een speciale Zwltsersche trein waarvan het prachtige materiaal wel scherp contrasteerde met hetgeen wij nu op onre gehavende spoorlijnen zien rijden In den trein was ruim plaats voor allen ondanks het feit dat er in Rotterdam al kinderen waren Ingestapt en er in Woerden nog kinderen uit Lelden Instapten Van de Zwltsersche geleldsters In het wit gekleed en zelfs witte handschoenen aan spraken de mcesten Fransch of Dultsch Er waren er echter genoeg die de Nederlandschetaal machtig waren om In eiken wagon tenminste één geleldster te hebben welke zich direct met de kïndettil kop verstaan In Utrecht werd In het Jaarbeursgebouw een voortreffelijke maaltijd verstrekt die door muziek werd opgeluisterd Hier werden de kinderen verdeeld over de verschillende bestemmingen nl Luzern Zurich St Gallen Appenzell terwijl enkelen naar Bern zullen gaan Het ligt In de bedoeling dat zij onder gebracht worden voor een tijdvak van drie maanden bij Dultsch sprekende families Enkele kinderen zullen In Fransch sprekende gezinnen onderdak krijgen doch wij twijfelen er niet aan of zij zullen zich ook hier snel kunnen aappassen Het klinkt ons sympathiek in de ooren NUMMER 10 k eededM Weervcrwachting van heden tot en met morgenavond 18 uur Winderig koel In den avond en nacht eenige regen Overdag wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien Matige tijdelijke krachtige Westen wind Wat is er in Gouda te doen Ona terrein Vrijdag a s 7 u n m voetbalwedstrijd Ona Prinses Margriet Nieuwe Schouwburg Vrijdag t m Donderdag Jeugdidylle Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Actueel Nieuws Zaterdagavond van 7 9 uur muzikale rondgang van de muz De Pionier WAT GEBEURDE ER 24 Augustus 1944 Gevechten rondom en In Parijs Dlstancieering richting Lyon Opmarsch naar Belgische grens begonnen Zweden breekt met Vlchy 1942 Het Dultsche opperbevel deelt mede De besiissingsstrijd om Stalingrad is begonnen Nieuwe JapansAmenkaan£che zeeslag bl de Salamonsellanden de Amerikanen zetten versterkingen aan wal De L O schenkt giften De Goudsche afdeeling van de Land Organisatie tot steun aan onderduikers heeft uit haar privé kas een bedrag van f 2500 geschonken aan de Stichting 1940 45 f 1000 voor het gedenkraam en f 1000 voor de gedenksteec RcctifioHc In ons nummer van gisteren stond lo Gouda s eerste verzet den naam van J Neef vermeld Dit moet zijn H F A Neef Niet de heer W doch de heer Kees Smits Is benoemd tot onderwijzer In Langcraar Joodsch bezit achterhaald Door de politie hier ter stede werden eenlge bronzen beelden In beslag genomen welke afkomstig zijn uit Rotterdam De beelden behoorden tot de bezittingen van een joodsche familie aldaar Na het bombardement werden ze uit de puinhoopen van het huls gehaald en ondergebracht In een fabriek Deze fabriek kwam echter onder Verwaltung van den N S B er A C v D die de beelden verkocht o a aan een inwoner van Gouda Bij deren laatste zijn ze nu achterhaald om te zijner tijd aan de eerste eigenaren te worden teruggegeven De Stichting 1940 1945 Liefdadigheid ent de Stichting 1940 45 niet en ze wil deze ook niet beoefenen Zij Is die vorm van gemeenschapszin die moet voortkomen uit de bezettingsjaren Zij die hebben gestreden In het Ned verzet zullen uit dien strijd niet ogen terugkeeren In een toestand van ellende op welk gebied ook Om dat te bereiken dient er eendrachtig te worden samengewerkt om den nood van deze slachtoffers die uit alle rangen en standea voortkomen te lenigen Eendrachtig moet het geheele Nederl volk hier samenwerken want ons bestaan Is toch voor een belangrijk deel afhankelijk van het verzet gedurende de bezetting Daarom weest eendrachtig alshet gaat om uw daad en uw houdla jegens de Stichting 1940 45 Het Goudsche comité ontving een deter dagen van twee Inwoners de toezegging van een maandclijksche gift van resp f 100 en f 25 landsche kinderen opneemt omdat die meestal veel gehoorzamer zijn dan anderen en ook veel rustiger van aard De trein welke omstreeks twee uur uit Utrecht vertrok zal Vrijdagmiddag om ongeveer vier uur In Bazel aankomen De kinderen zullen In den trein slapen waarop gerekend was Behalve matrassen waren er ook netten aanwezig welke tusschen de banken konden worden aangebracht Waarschijnlijk zal er nog een tweede groep kinderen naar Zwitserland gaan om er In de heerlijke natuur volkomen herstel van krachten te vlsdeta De eerstvolgende uitzending zal naar Engeland zijn terwijl er ook kinderen naar België uilen gaan Denkelijk zal ook het Oosten en Noorden van ons land nog kinderen op kunnen nemen Al met al kunnen wij xeggen dat er energiek gewerkt wordt aan het herstel van de gezondheid van onze Spes Patriae De Bevr dingsfecsttn Er heeft zich een comité gevormd dat zich ten doelstelt zeil en canowedstrijden te organlseeren op 31 Augustus en 1 September a s Voor de zeilwedstrijden welke In de Nieuwe Vaart gehouden zullen worden kan een leder zich melden die niet aangesloten Is bij één van de Goudsche Watersportvereeniglngen De aanmelding dient te geschieden bij den heer L Hulleman Kleiweg 20 tusschen 2 en 6 uur middags De canowedstrljden worden in de Bleekersslngel gehouden De canoroelers sters worden In 4 klassen Ingedeeld n l I en 2 pcrsoons canos voor jufiiores t m 15 jaar en 1 en 2 persoon8 cano s voor oudere canovaarders blJ aanmelding persoonsbewijs meebrengen I o De aanmelding voor de canowedstrlj Qud B S den kan plaats vinden bil den heer N H van Schelven Punt 17 tusschenZen 6 uur nam Beide Inschrijvingen sluiten Maandag 27 Aug a s om 6 uur nam Wie zich niet op tijd aanmeldt wordt van deelname uitgesloten GEBOREN t 20 Aug Maarten z v M Bus en J Beets 21 Aug Aganeta d v A C Laven en J Gljshart Gehuwd 21 Aug A van Hooff met C P M de Leu 22 Aug E Bruijniks met M Tulnenburg A Hoefnagel met C F Pagle C Th Verlaan met W van Eijk C Verkaalk met C van Leeuwen S Brenkman met C van Erk de Vreugd met A C Schouten C Wleser met M H Terlouw S G Schoonderwoerd met J Sanders OVERLEDEN 20Aug 1945 Anthonle F Boodc oud 23 mnd Zevenhuizen Geertruida M Sparnaaij oud 78 jaar geh et A F Nleuwenhuyzen Johannes A W van Daalen oud 71 Jaar geh met E G Giazcmaker Van 25 tot 31 Augustus Herdeokingsweek Stichting 1940 45 Centrale Jeugdbeweging Zaterdagavond 25 Augustus zal de Centrale Jeugdbeweging te Gouda een offlcleele Inwijdingsavond houden voor het jongerenwerk Voor dezen avond zijn ook de ouders van de jongere leden ultflenoodlgd Belangstellenden zijn hartelijk welkom De avond wordt gehouden In de bovenzaal van de kazerne aan de Veemarkt s avonds te 7 30 our VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1945 GOUDA S EERSTE VERZET Ontslaan werking en oplossing der afdeeling Gouda van de Landelijke Organisatie Ordedienst O D III Slot In eenlge maanden werd de organisatie uitgewerkt tot een goed sluitend geheel Ook werd een gewapende motorgroep ingeschakeld onder leiding van A Hogcrwaard Tot den 13en Maart 1942 werd zoo doorgewerkt toen des voormlddags ongeveer 8 uur Peters de Langen Nleuwenhuijsen en van Roljen door verraad van een koerier werden gearresteerd door de S D Den Haag en overgebracht naar de gevangenis te Scheveningen De huiszoekingen door de Gestapo verricht hadden geen resultaat hoewel bl Peters dé Langen en Nleuwenhuijsen belangrijk bewijsmateriaal aanwezig was Mevrouw Nleuwenhuijsen Het In een onbewaakt oogenbllk aan een touw de stukken en teekenlngen aan de achterzijde van de woning uU het raam verdwijnen waarna deze documeDten In de ovens van de Plateelfabrlek Zuid Holland werden verbrand Mevrouw de Langen stelde zich tijdens de huiszoeking bij de plaats op waar de wapens waren verborgen terwijl mevrouw Peters de wapens en teekenlngen die aanwezig waren ver Na een verhoor van 9 maanden met methoden der o a gesteld naar Vught waar zij niet alleeneen speelbal werden van de S S maarook van de Dultsche tuchthuisboeven die van Dultsche concentratiekampen ndar Holland waren gekomen om de nieuwe Konzentrationslager Herzugenbusch K L He op te bouwen naar Dultschmodel Lente 1943 ging Nleuwenhuijsen op transport naar Utrecht om voor het Feldgerlcht te verschijnen Daarna werd hij verscheept naar Natzwellcr het Nacht und Nebel lagcr Toen de Amerikanen daar in de nabijheidkwamen werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Dachau alwaar deze dappere Hollander na jaren van elleadtg lijden trouw gebleven aan zijn vaderland op 11 December 1944 overleed de Interessante luviu uducu waarbij geen van deze mannen bekenden le Gouwenaars uit handen of ook maar le and hebben v raden Q j3p n gebleven en gespaard In Mei 1944 toen de toestand den Dultschers al meer zorgen baarde werd Peters met nog 800 politieke gevange en vanuit Vught versleept naar het concentratiekamp Dachau vanwaar hij gezond naar het vrije Holland f wijl de Langen In September 1944 bij de evacuatie van Vught op transport werd gesteld naar het concentratiekamp Saksenhauscn dat door de Russen werd bevrijd Het is aan het hardnekkig ontkennen en het dappere doorstaan van alle kwellingen van deze vier mannen te danken der zijn voor de verschrikkingen van gevangenis en concentratiekampen aar til m v ugd door d dl tl ck = Dultsche en Hollandsche S S werden ontvangen Reeds spoedig overleed aldaar H V Roo d PP 7T zijn Vaderland principe en organisatie Van Amersfoort werden de overblljven den op 13 Januari 1943 op transport Over hetgeen de twee overlevenden Peters en de Langen In de concentratiekampen hebben meegemaakt willen zi zich voor de pers niet uiten daar de verhalen öf onvolledig óf te mooi zouden worden Centrale voor Buurt vereenigingen Het henflekoncotiri op 31 Augaatos In overleg met de betreffende henge laarsvereenlging zal het op 31 Aug a s te houden vlschconcours om 9 uur geëindigd zijn zoodat kinderen die aan de optocht meedoen vereen aan het vischconcours kunnen deelnemen Dcinschti vltifl hiervoor heeft plaat op Zaterdag 25 Augustus a s des namiddags van 3 5 uur in café De Sport L Tlendew 83 Van een göud horloge en nog wat B Dezer dagen deed Mevr Maatregelen tegen handlangers van politieke verdachten wonende aan den Bodegraafschen Straatweg aangifte van de vermissing van een gouden armbandhorloge Van dezen diefstal werd een vroegere werkster verdacht die echter ontkende iets met het geval uitstaande te hebben Reeds den volgenden dag kwam Mevr B meededen dat haar beschuldiging onjuist was daar het vermiste voorwerp inmiddels terecht was gekomen Het hoofd van den Pol Opsporingsdienst Gouda maaktbekend dat bij beschikking van den chef van den staf Militair Gezag van 2 Augustus 1945 de algemeene lastgeving die den grondslag vormt voor de aanhouding en inbewaringstelling van politiek verdachte personen is gewüzlgd in dien zin dat Wat toch was het geval De tamme kraai van haar buurman had de verleiding niet kunnen weerstaan om het glinsterende voorwerp mee te grijpen van de tafel voor het open raam Daar hij er blijkbaar achteraf geen die in den tuin lag Burgerlijke Stand personen is gewüzlgd In dien zin a i aar ai l T T T r thans ook moeten worden aangehouden jgad mee WlSt had hl het ver en m bewaring gesteld zij die een zoo 1 jgj Qude schoenzool danig politiekverdachte persoon ver f bergen of hem behulpzaam zijn In het ontkomen aan de aanhouding ot Inbewaringstelling ers enGezagstroepen Voor oud ledcn der Nederl Binnenl Strijdkrachten beneden den leeftijd van 45 jaar bestaat er gelegenheid zich te melden bij hct Korps Gezagstroepen Zij die hiervoor in aanmerking wenschen te komen gelieve zich hiertoe te melden aan de kazerne Gezagstroepen Weeshuis Spieringstraat 1 te Gouda waar tevens nadere inlichtingen zullen worden verstrekt Persoonsbewijs meebrengen