Groot Gouda, zaterdag 25 augustus 1945

PREDIKBEURTEN Zondag 26 Augustus 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds M C Koele L K orevaar be lening H Doop Westerkerk uur Ls N Visser van w n 7 i i9 Herv Kleine Kerk 10 30 uur Mej Ds C P TJhomscn Vereeniging Calvijn Turfmarkt 10 u Dhr Kruithof van Waardef RemoBstf Geref Gem Geen dienst Evang Luth Kerk 10 u Ds A J Meijer beroepen pred van R dam Z Donderd 7 30 u Interkerkel avondgebed OudKath Kerk 1 0 30 n Pastoor Giskcs Gwef Kerk 10 u Ds D P Kalkman van Moordrecht 5 u Prof Dr G BriUenburg Wurth van Rotterdam Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererjchool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 uur Vrijgemaakte Gereform Kerk 8 30 uur Chr Geref Kerk en 4 uur Remonstr Kerk Ds H Meuünk Enschede Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blols Christ Gerefor Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois HarpUatiing wagani mijitelling Ondertrouwd Hf A van Nieowaolialzea en Huflic D Valckeaiw dt Grceve Huwclljksvoltrekkiag Dinsdag 4 September a s des namiddags 2 uur in de Raadzaal te Gravenhage Javastraat 26 Den Haag 22 Augustus 1945 Geen ontvangdag Voorloopig adrei Sweellncka tfaat 33 iGraTenhage Oadertrouwd FRITS GOVERS en NEL OUD Gouda 24 Augustus 1945 Goawa 228 Burgvlletkade 74 Pleclitiga huw lljkivoltreliklng zal plaats vinden op Woenidag lï September in da Parochiekerk van St Joie h aan de Gonwc te 10 uur v m RacepUe Hotel Centraal 3 4 aur n m Toekomatig adr Ri dder v Cataweg 250 Gemeentelijke Middelbare Handelaavoadsehool mat 5 jarig curiui aOUOA Inschrijving van nieuwe LeerHngen voor alle klassen op 29 en 30 Augustus a s van half 7 half 8 in het schoolgebouw Paradijs 5 Het GEMEENTEBESTUUR VAN GOUDA roept soIUcitantenop naardebetrekkingvan Directeur van den Centr carana v Machineachrijvca voorloopig in tijdeiijken dienst Jaarwedde f 312 Solllcltatiea In te zenden aan Buraemeaiter en Vyethou dere v6ör 1 Sept a a M S KOSTER Oogarts te Goada Afwezig van 27 Aug tot en me t 8 Sept Vereeniging van Vrtjz Nederl Hervormden KLEINE KERK Peperslr Zondag 26 Aug 10 30 D GODSDIENSTOEFENING Ds C P Thomsen Een flink meisje V halve dagen gevraagd Hoofdzakelijk voor de kinderen MULDER 6 OOMS Groenendaal 58 SGHE£fiM£SJ£S Voor aaelle e flc vering der icaje oataar 4k Uwboa R 16 naat Th Aliebrandi Kleiweg 78 Gouda Q I Nederl Geref Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woenidagavond 7 30 u Joh van Welzen Vrij Evang gem 8 30 uur Kl Kerk en 5 30 uur gebouw Zeugestraat 38 Us n C Leep er uur 1 rü yf Woensdagmiddag 3 uur Gebedsuur SeroosTerkè 5 Ds F W r t V r 10 uur Heiliglngs edlening H Dood h f 7 30 u Openbare Kerkel sLen fln uoop M m Dinsdag 7 30 u Udeavergadcrlng Donderdao 7 30 uur Onenb i Ib te levercD coosaoieBteBbonacn Oe minister van 1985 In de weck van 27 Aug t m 1 Sept Slagers uitsluitend op Maandag vieesch 534 535 restant 522 523 Aardappelhandelaren uitsluitend op Dinsdag aardappelen A 577 A 578 moet eerst nog opgroeien tot een stevigen gezonden knaap Daarbij komt Nutrkia babyvoeding te pas de lOOO o bouwstof voor het kinderlichaam waarvan het kwaliteitspeil ook tijdens den oorlog gehandhaafd bleef Ons ideaal een geabnde jeugd in vrij Nederland wordt nu werkelijkheid Dit is een stap in de goede richting 5V fip Bl7 inlegv l festant 524 525 A 560 n j 7 r Tx vergaacring Donderdag 7 30 uur Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevrouw Wels Jong Nederland voor Christus Woensdag 8 uur Spieringstraat 49 Leider de Heer W F Kloos Dokters en Apofhekersdienst De Zondagdienst wordt waargenomen jor rfl HnVf D J O Melkhandelaren uitsluitend op Woensdag melk A 576 restant 521 B 55 556 B 16 restant B 14 inlegvel C 16 Restant C 14 inlegvel B 571 Bakkers uitsluitend op Donderdag R f V r 567 B 561 en fn A sS inlegvel A 566 wuiut waargenomen t uuci vjuuwe r K ensingel 79 De Apothekersdienst wordt waaroenomen d Appth Fa Dee Westhaven 14 DISTRIBUTIE NIEUWS De Distributledienst te Gouda maakt bekend dat de kantoren op Vrijdag 31 z K Fb verband hiermede dienen detaillisten die normaal op Vrijdag hun bescheiden wT9 45tedir = 0 = door de dokt P de Boer Gouwe 115 aardappelen mogen worden Ingeleverd Grossiers in tabaksartikelen kunnen een aL 1975 P Dinsdag 28 Vischhandelaren en detailli sten in vleeschwaren kunnen een tweede voorschot visch vleeschwaren afhalen op Dinsdag 28 Aug 1945 afd Handel Op bon B 574 van de noodkaart V geldig verklaard voor het koopen van 2 L gestandaardiseerde melk zal in den dis ributiekring Gouda tevens 1 L karne r t s 9el 9 wvendien de nieuw aangewezen bonnen NUTRICIA I melk verkrilgbaar worden gesteld ZOETEMMEER VAKGROEP KAPPERSBEDRIJVEN n verband met a Wdagen j UE a rakr Zaterdag 1 Sept a 12 a r p r Aea gmie n Beeldende Kunsten s Graveniage Prta B acl t 4 V Is or anfe t Is al oranje wat PÜNSELIE maakt Kom U ee kljke ze feeeforteertog J I Porm I f maanden ai fioranjellm sSStEv l o S V MeübelcoSmcHrrn k r 30 50 Sid Archl crK iotak 30 so lu Een dagmeisje GEVRAAGD VAN LOON Graaf Florigwco 28d opnieuw laten inschrilven bezochten moeten zich Paedagogisch en Psychologisch dvles inzake Beroepskeuze School en Korekiermoeiiiikheden ook teatca H Th VERHOEF t ï Wd a 9iek M 0 KRUGERLAAN i GOUDA Op 31 Augusfus en 1 Sepi as zullen onze i anioren den geheelen dng GESLOTEN zijn T Qoedewaagen Zonen Incasso Bank wed Knox Dorlland J van Mensch Pzn Nederl MiddenBiandabonk M J Oftier Co ollerdamsche Bonkvereeniêing H A JONGEBOER LeeraarOuitschM O KONINGIN WitHELHiNAWEG IM Geen last meer vao lioiiiliarileereD U kunt weer rustig zitten in Weer telefonisch te bereik n OPLEIDING vnn A LO LT M O en en HooM Handelscorrespondentie en Hoofdcorrespondent Duitsch Repetitiecursus M O en L O ZOEKT Zond 7 a lt 1w Gouda Ji cursus van 3 tot 4 30 n m Alg cursus van 6 30 tot 8 u S ü tot 6 15 u Op de e d be a de R K Aloe V 8 15 tOt 10 30 ü nm elk3hot 46a Gou éa Paraat was en is h l N T I m hen dia dienïï ENGELSCH TE LEErTn ï 1 T ATIS Vlot spr enl hr L fmn ff 2 85 p m Med en corr boe ZtTlltr Ned Talen Instituut d Groot N H d ch da BONNo 4 ATI8p OEfLMVAN ofi d HoUand en UtrAht Dames als plaatselijk Agentesse wmeT r l f J9 VOO o aan t w k Ewlg ervaring op dit Lhi di = goede voorui Jcl e wSkn i kT 2 aan bovengenoemde ei chl ¥ = = elieve e chri ven aafh J i Bezoikt alleo den orooten ZweeUeo TE Mug tot en met 1 Sept aak oor jong en oudlllt