Groot Gouda, maandag 27 augustus 1945

ö GROOT GOUDA PEPASPo ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEXEN JöSff AD ASTDA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 12 MAANDAG 27 AUGUSTUS 1045 AdmiDtstratlc M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 ct Lossenumm lOct Uit de Sigareninduslrie KieinfabrikaoteB worden iBgeachakeld t Op eea druk bezochte bijeenkomst van kleinfabrikanten uit de slgaren indüstrie werd na ernstige besprekingen besloten een actie te gaan beginnen met het doel de bedrijven van de Kleinindustrlj zelfstandig aan de productie te doen deelnemen Daartoe werd een comité samengesteld bestaande uit de volgende heeren M M Donk voorzitter G A Hooi hout P C Bothstraat 42 secretaris j Kastelein penningmeester P P van Leeuwen en J v d Berge leden Dit comité kreeg tot laak de belangen van de klelnindustrle te gaan bespreken met het Dep van Handel en zich te wenden tot andere plaatselijke comlté s tet het zoeken van contact om tot een landelijke actie te geraken Expositie vrerkstnkken E D In de laatste weck van Aug zullen in enkele etalages werkstukken van onze jongens worden geëxposeerd uit onze eigen werkplaats Deze werkstukken werden de laatste maanden in Gouda vervaardigd Met de uitvoering van de honderden bestellingen die tijdens de tentoonstelling bij de Fa Vroom Dreesmann werden opgegeven werd direct een aanvang gemaakt De bestellingen werden doorgegeven aan de leiders van de diverse inrichtingen waar nog vele mil oorlogsgewonden en zieken van Mei 19 vertoeven Verscheidene werkstukken werden reeds afgeleverd J T Een ieder betrachte ecnig ge duld daar er veel tijd noodig is om door al het werk dat gemaakt moet worden heen te komen en men bedenke de moeilijkheden metde bcnoodigde materialen en het feit dat de uitvoerenden ten slotte toch patiënten zijn Op een bijeenkomst van Ned oorlogsgewonden deze week gehouden in het tfcrsteUingsoord Zuylevcld te Zuilen waar de gewonden uit onze werkplaats ook uitgenoodigd waren heeft H K H Prinses JuHana een onderhoud gehad met den leider der arbeidstherapie alhier en zich op de hoogte laten stellen omtrent doel en streven van ons comité Eereschuld en Dankbaarheid H K H Prinses Juliana luisterde met belangstelling naar wat Gouda in de afgeloopen jaren voor de Ned mil gewonden weduwen en weezen heeft gedaan en nog doet o a vooral voor de oorlogsweduwen die naast het verlies van hun e htgenooten ook nog door bombardementen getroffen werden De Prinses zeide toe een en ander ook over de centrale werkplaats ter Jcennis te zullen brengen van Haar gemaal Zoojpira ons comité met d e werkzaamheden bij is zal de pers over het zegenrijk werk naast de arbeidstherapie in de bezcttinstijd verricht meerdere bekendheid geven alsmede verklaren waarom aanvullende zorg buiten den staat ook nu noodzakelijk is Het comité is intusschen steeds bereid aan een ieder elke gewenschte inlichtingen ie verschaffen k H STADSNIEUWS Burgemeester en Wethouders hebben bij besluit dd 21 Aug 1945 no 18 4 aan G A van Kooten Veerstal no 22 alhier een verlof A Burgemeester en Wethouders uitoefenende de bevoegdheid van den raad hebben d d 21 Aug 1945 de begrooting der gemeente voor het jaar 1945 vastgesteld Historische Herdenkingsavond Woensdag as s avonds te 8 uur precies zal in den Nieuwen Schouwburg de bevrijding van Gouda ook historisch worden herdacht Daartoe zijn ultgenoodigd Drs J Taal gemeente archivaris die zal spreken over Dc bevrijding van Gouda in hel licht der geschiedenis en Dr J Leest directeur R H B S wiens onderwerp luidt Gouda tijdens de bezetting Voor de muzikale omlijsting wordt gezorgd door mevr A Dinet Rlesz die o a eenige liederen yan Valerius ten gehoore zal brengen en door mevr A Taaivan Yelthoven die met een zangkoor eenige vaderlandscbe liederen zal uitvoeren Na de toespraak van Dr Leest zal een doodenherdenklog worden gehouden In verband daarmede draagt de avond een eeiilgszlns gewijd karakter ook ült piëteit Jegens de nabestaanden van de gevallenen Toch zal ook op dezen avond de vreugde om de bevrijding domlneeren Kaartverkoop Woensdagochtend 10 12 uur aan den sthouwburg Mededeelingen van het comité Bereschald en Dankbaarheid Souda Plaatsbespreking voor de feettvooratelling De Ridder van den Kousenband gegeven door het bekende tooneelgezelschap Nieuw Leven in Thalla Theater op Donderdag SO Auj as geschiedt gratis op den dag der voorstelling des middags van half zes tot half zeven toegangsbewijzen meebrengen Ook eenige leden van Djalak Wajang verleenen weer belangeloos hun medewerking tijdens de pauze De verkoop gaat zóó hard dat het zich laat aanzien dat velen teleurgesteld moeten worden Bij voldoende belangstelling voor een 2e ultv lal nog een avond gegeven worden en kan men zich hiervoor reeds opgeven bij den Heer den Ouden Reanle Oosthaven 17 Programma gida verschenen Bij dl boekhandel In Gouda Is verkrijgbaar een gids yan de feestelijke herdenking van de totale bevrijding van ons Koninkrijk Hierin staan de bijeenkomsten en feestelijkheden van deze week gemeld Prijs f 0 25 Mededeeling vam de Districts voorzieningscommissie Oorlogsgetroffenen evacne s etc die in het Bevolkingsregister te Gouda zijn ingeschreven kunnen hun strikt noodzakelijkste aanvragen voori Meubelen Huishoudelijke artikelen Porcelcln en aardewerk Huishoudelijk glaswerk Borstelwerk Tafelgerel Haarden en kachels Fornuizen Hulthondelijke houtwaren Uurwerken Schriftelijk Indienen bij de Distrlctsvoorzlenlógscommlssle te Gouda Westhaven 33 tot 6 Sept 1945 Correspondentie met kr gs gevangenen Ter secretarie zijn formulieren verkrijgbaar voor correspondentie tusschenNederlandsche onderdanen die zich In krijgsgevangenschap bevinden en hun familie In Nederland Nadere Inlichtingen worden ter secretarie verstrekt Blindganger Vrijdag j l vonden de werklieden die aan het herstel van Ijet station arbeiden een zoogenaamde blindganger Dit gevaarlijke projectiel dat ongeveer bij de tegenwoordige uitgang van het station lag Is door militairen weggehaald i Ê i W Vv Weersverwachting medegedeeld door den K N M I Bewolkt m tijdelijke opklaringen plaatselijk nog enkele regenbuien matige Westelijke wind Iets warmer Vacantie ontspanning ten einde Nu de weken van vacantie ontspanning voor de schooljeugd voorbij zijn wil de commissie langs dezen weg graag haar dank betuigen voor de buitengewoon groote medewerking die zij mocht ondervinden Alleen hierdoor is de uit voefing van Ie plannea mogelijk geweest Velen hebben hun beste krachten gegeven om alles te doen slagen Het zou té ver voeren om ieder te vermelden Laten allen Z owel personen als firma s die hun steentje bijdroegen echter overtuigd zijn van onzen oprechten dank filNNENLAND Het M S Gtiristiaan Hoygens in zink ndB toestaat Naar A N P Aneta verneemt is het ms Christlaan Huygen op weg van Antwerpen naar Rotterdam te gevolge van een explosie 10 mijl W N W van West Capelle langzaam zinkende doch de kapitein piobeert met behulp van een sleepboot het schip op de Zuidsteenbank aan den grond te zetten Het s s TltB van de N V Vrachtvaart alsmede alle beschikbare berglngs en sleepbooten zijn van Hoek vaa Hojland en Vlissingen onder weg naar de plaats van den ramp De machinekamer en verscheidene ruimen loopen vol Een deel van de bemanning van ongeveer 300 man is aan boord gebleven in verband met het aan den grond zetten De Tlba heeft de overige bemanning welke in de reddingsbooten was gegaan opgepikt Een olleaan wordt vermist Over de ramp wordt nader gemeld dat deze vermoedelijk niet aan een mijn te wijten is doch aan een explosie aan boord viSB het schip zelf Wegverkeer en wegenaanleg Graote toekomst Toor het metor▼erkccr ▼ ▼ ciwacht Naar de meening van de K N A C zal het motorverkeer in Nederland zich na korteren of langeren tijd ontwikkelen tot minstens het 2V2 a 3 voudige van Mei 1940 hetgeen neerkomt op 6tot 700 000 motorrijtuigen De K N A C heeft dit feit onder de aandacht van den Minister gebracht daar thans het niet weerkeerende oogenblik is aangebroken dat de Overheidsorganen die den wederopbouw van verwoeste stadsgedeelten en andere bewoonde oorden ter hand zullen nemen of daarop toezicht zullen uitoefenen in hun plannen op onbekrompen wijze rekening met de toekomst van het wegverkeer kunnen houden Gedacht wordt aan voldoende breede wegprofielen veilige wegkruisingen gescheiden ver keerssoorten flinke parkeergelcgenhedcn centrale garages enz Wat Is er in Gouda te doen Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Actueel Nieuws Nieuwe Schouwburg t m Do Jeugd Idylle Ma 7 u n m Oemonstr 8 u Herdenking v d Bevrijding op de Markt Wo 79 u Concert op de Markt door de Arb Muz De Pionier 8 uur n m Historische Herdenking der Bevrijding In den Nieuwen Schouwburg Do 7 u Reunie Cursus v Ds j Borger onderw De mensch van morgen 7 30 u n m St Janskerk Wijdingsdienst door Ds H S J Kalf Onderw Een distel wilde Koning zijn Do 8 u Opvoering De Ridder van deo Kousenband in Thalla Theater WAT GEBEURDE ER 27 Augustus 1944 Opmarschn Boekarest en Ploesti Rofemenlë In oorlog m Duitschland Zuivering van Bretagne en aanvallen op Brest Parijs bevrijd 1942 Duitsche rechtspraak wordt gewijzigd de nieuwe minister van Justitie mag afwijken van de bestaande wetten 1941 Weliklje Luki in Duitsche handen Aanslag te Vei sallies op Lava en Déat OP DE BRUG Het berstel f ai onze uBiYerslteiten Vrïjdagavofld heeft de minister vaa Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Prof Dr G v d Leeuw een radiorede gehouden Hierin zllde de linlster o a dat velen van ons fouten hebben begaan Er zijn er die de noodzakelijkheid van verzet In het geheel niet hebben beseft sommigen uit den drang naar een rustig bestaan en lijfsbehoud anderen uit het veelal hooger motief van het behoud van onze beschaving en de redding van onze Jeugd Zij hebben dat verzet tegengewerkt de groote evangelische levensweg niet verstaan dat hij die zijn leven wil behouden het verbiezen moet Een wfet die ook geldt voor een volk ook voor zijn beschaving dök voor zijn universiteit Beter geen universiteit beter leege collegezalen en geplunderde laboratoria dan een universiteit die onder het Juk vao den verdinkker Is doorgegaan Dat hebben de studenten begrepen die In April 1943 weigerden de z g loyaliteitsverklaring te tcekenen 2600 studenten teekenden de verklaring wat op een totaal van 16000 studenten niet veel is De niet teekenaars werden voor tewerkstelling in Duitschland opgeroepen onder bedreifling van kenzelf en hun ouders Velen hebben helaas aan dezen oproep gevolg gegeven en het moet hier openlijk worden gezegd dat han handelswijze hoezeer ook bedreven onder den drang der ouders hoezeer ook soms respectabel wanaeer zij voortvloeide uit zorg voor die ouders niettemin volstrekt verkeerd is geweest Spreker vervolgde dat de teekenaars thans de gevolgen van hun daad moeten aanvaarden Wat hun thans overkomt is niet zoozeer een straf als een terugneming van de extra veiligheid welke liJ zich door hun teekenen hebben verjchaft terwijl hun collega s moesten onderduikem Dit bedraagt voor hen die teekenden 9 maanden Zij die van hun onderduiktijd profiteerden door het loopen van college het afleggen van examina toonden daardoor dat zij in het geheel niet beseften waarom het eigenlijk ging en dat zljon aandoenlljk waren voor het feit dat hun studiegenooten onder water of in Duitschland han studie niet konden voortzettem Hen moet een eel grootere voorsprong worden onfnowen terwijl door hen afgelegde examens ongeldig verklaard worden De in de beschikking genoemde maxima zijn natuurlijk bedoeld als de normale termijn voor welke een student wanneer er geen bijzondere factoren In het spel zijn moet worden uitgesloten i