Groot Gouda, maandag 27 augustus 1945

Kerkdiensten op 31 Augnsttis De kerkeraad der Vrijgemaakte Geref Kerk heeft besloten haar godsdieqst oefeaing van Vrijdag 31 Aug aan te laten vangen om 8 30 uur v m in plaats van 9 uur Znlks io verband met het feit dat het anders voor de kinderen zeer moeilijk wordt aan den kinderoptocht welke om 10 uur plaats i eft deel te nemen Terugkeer n België mogelqk De Hoofdinspecteur van Politie deelt aan alle Belgische onderdanen mede dat er gelegenheid bestaat in de naaste toe koait naar België terug te keeran Zij die dit wenschen moeten vóór 1 Sept 1945 hiervan schriftelijk opgave doen aan de Vreemdelingendienst Com mfssariaat van Politie Markt 27 Gouda Bnrgerlqke Stand GEBOREN 22 Aug Johanna B dochter van I J M Tonino en E Schoenmakers Boelekade 175 Leen ert zoon van P G van Willigen en A Hageman Willens 133 23 Aug Johanna W dochter van C Seijn en J W Lingen P C Bothstraat 91 Maria dochter van W G Brauns en D Markus Lemdulsteeg 12 Marinus J zoon van J van Dam en M J de Vries Nobelstraat 14 24 Aug Johannes G zoon van G van Leeuwen en M S A Steenland Krugeriaan 92 23 Aug Dorothea P C dochter van j A Franken en H A Kramer P C Both Btraat 35 ONDERTROUWD 23 Aug M W Schouten met E J Binnen iïijk A B Stolk met L y d Berg J W G Scbo terman met P Nieuwveld W v Os met N A v d Ban J v Tongeren met W C Kremp OVERLEDEN 23 Aug Geertui Spek snljder geh met Corn Heuvelman 58 j Maria H D v Lezuwen geh met Jan Smit 58 jaar SPORTNIEUWS Voetbal Gisteren werd voor de finale de wedstrijd Olympia Schoonho ven gespeeld welke in een 2 0 overwinning voor Schoonhoven eindigde Onder enorme belangstelling er waren Ongeveer 3500 menschen wist Schoonhoven hiermede beslag te leggen op den Bevrijdingsbèker Bedr favcrccaiglag Aangesloten heeft zich als bedrijfs vertenlging de MVZ Gouda Vereenigingen mogen hieraan terrein ter beschikking stellen en tegen dit elftal spelen Biljarten Uitslagen der wedstrijden In de neder laagscrie ter gelegenheid van het 10 jarig beitaan der R K B V Anti PoedeJ t Thalia Vrienden AntUPoedeJ 10 2 Belvedère Anti Poedel 8 4 De Doele Anti Poedel 4 K O F Anti Poedel 10 2 9669�4179��284 Prinses Juliana opent de actie Gisterenmiddag heeft H K H Prinses Juliana een radiorede gehouden ten bate van de hulpverleening aan oorlogslachtoffers De Prinses merkte op dat feitelijk haar Moeder deze actie had willep inleiden doch dat zij in verband met Haar ziekte de Prinses verzocht had deze taak over te nen en Nederl Volksherstel en de Stichting 1940 45 zullen een beroep doen op ieders offervaardigheid en verbondenheid tegenover hen die tengevolge van den oorlog in nood verkeeren Wij allen zullen er gezamenlijk voor moeten zjirg t ftide de Prinses o m vjÜ er geen verschil meer bestaat tusschén ge toffenen en niet getroffenen Daartoe is Ieders persoonlijke extra hulp aoodlg Ned Volksherstel heeft terecht gemeend dat 31 Augustus niet alleen een nationale feestdag zal moeten zijn doch ook een nationale offerdag om onze saamhoorlgheid te toonen Deze actie van N V H in de week van 26 Aug tot I Sept werd nauw verbonden aan een van de Stichting 1940 45 welke leder wil oproepen metterdaad degenen te ecren die het slachtoffer werden van hun verzetshondlng Belde wekken op tot hetzelfde doel Chili con came op den vleeachbon In verscheidene plaatsen wordt chili con carne op den vlecsch bon verstrekt Het is een ZuidAmerikaansch product dat o m is samengesteld uit rundvleesch meel en vet Het is ïeer sterk gekruid zoodat het noodig is door de een of andere wijze van bereiding de smaak zachter te maken tenzij men de chili con carne als boterhamsmeersel gebruikt en in een dun laagje op de boterham smeert Iedereen op Koninginnedag vrij t In den lande bestaan plannen Om den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin den eerste na de volledige bevrijding van het rijk in Europa en na de capitulatie van Japan bijzonder geestelijk te vieren Hoewel tal van ondernemingen en diensten in verband onder meer met de belangen van den wederopbouw en de voedselvoorziening dien dag noodzakelijkerwijze zullen moeten doorwerken zal de regeering gaarne zien dat een zoo groot mogelijk deel der bevolking aan de feestelijkheden deelnemen In ovcrleg met de stichting van den arbeid doet de regeering daarom eèn beroep op de werkgevers om voor zoover dat mogelijk is 31 Augustus a s vrij te geven met behoud van Joon KORTE BERICHTEN Dr L P Th Poitumus Mcijes deelde gisteren In het wekelljksche radiopraatje voor de Nederl Spoorwegen mede dat er uit Dultschland 52 rijtuigen zijn teruggekomen Slechts acht waren er direct bruikbaar 44 waren vernield beschadigd of leeggeroofd Spreker verzocht het publiek zijn reislust te beperken en speciaal niet In forensentreinen te reizenVerschillende diensten zijn weer belangrijk gewijzigd vooral in het Z en O van het land Op 31 Aug en 1 Sept zullen de treinen en bussen als op werkdagen rijden Bij het ruimen van mijnen onder de gemeente Heeze Is bij het lossen vaneen i vrachtauto een mijn ontploft De truck vloofnet de geheele lading In de lucht waarbij drie Engelsche soldaten en twee vrijwillige mijnenruimers uit Geldropwerden gedood De door den Minister van Blnnenl Zaken ten onrechte uitgesproken staking van de journaliste Mary Pos ii opgeheven OFFICIEELE PUBLICATIE Aflevering van conaampticmelk Het Bedrijfsdbap v Zuivel brengt ter kennis van nemelkslijtersenstandaardisatiebedrljv welke zich bezighouden met de aflevering van consumptlemclk aan consumenten dat zij wederom verplicht zijn deze aflevering eiken dag aan al hun afnemers op de gebruikelijke wijze te verrichten Alle ontheffingen van dit voorschrift voorzoover niet reeds krachtens de Verordening Unificatie van Wetgeving van den Chef Staf Militair Gezag No 122 van 23 Mei 1945 Publicatieblad M G No 33 buiten werking gesteld zijn met ingang van Zondag 12 Augustus 1945 ingetrokken DISTRIBUTIE NIEUWS Grootte van een rantsoen vleeach f Het Ccntr Distr Kantoor deelt mede dat In de prov Noord Holland ZuidHolland en Utrecht een rantsoen vleesch bedraagt 100 gram versch rund kalfs varkens schapen vleesch zonder been 150 gram versch paardenvleesch 4 oz vl in blik 4 oz vlsch in blik 8 oz meat apd vegetables ITS gr versche tong lever of hart van runderen kalveren varkens schapen en paarden 265 gram versche zwezerik van runderen en kalveren 330 gram varkenskluiven versche uiers van runderrn versche nier van runderen kalveren varkens en schapen 430 gram staart van runderen en kalveren of 665 gr yarkenspooten r Een rantsoen vleeschwaren bedraagt 100 gram gerookt en of gekookt rund kalfs varkens schapen of paardenvleesch zonder been dan wel gerookte worst gebraden gehakt of corned beef 130 gr knakworst of gekookte worst 165 gram leverartlkelen tongenworst of nierbrood 200 gram zure zult 4C0 gr bloedworst 4 oz vleesch 4 oz vlich in blik of 8 oz meat and vegetables Firma Mulder en O Wijnhandel ea Distilleerderij y Limonadefabriek GROENENDAAL 58 55 53 GOUDA Alleenverkoopcrs Coca cpla Mij Driehoefijzers Bieren Hero dranken Knal fabrieken Wy beginnen vanaf heden af té leveren i DRIEHOEFIJZERS Beascbea bier en aan onze nfnemer een klein rantsoen TROBSINA EN HERBA kraidcnaz a GedistitUerd in September 40 pCt van den Jaaromzet 1939 AHevering wordt nader bekend gemaakt wanneer wij het a mogen leveren van het R G D Grondstoffen hebben wij al In voorraad Alleen aan onze oude afnemers zoolaaa de voorraad strekt flesschen mcdebreDgen Geopend van 10 12 en 2 5 u Vrijdags geheel gesloten J G W SCHOTERMAN en N NIEUWVELD Iicbben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 12 Sept a s Huwelijksbevestiging in de St Janskerk te Gouda des nam 4 uur door den Weleerw Heer Ds G Elzenga Gaicgcoheldtot dicltrerea na iBoop van da Hnwelij ksplcchtlgheid Io d ContlMorlckamer 23 Augustus 1945 Amertfoort Utrcchlicheitraat 17 Gonda Bothasiraat 12 Tedtonftlg adres t Hult raa OldmtMBOtvdd Mcctltuttca 19 Amtiifoert Verplegend personeel van het Vanlterson zieksnhttis en vooral Dr H W de Planque betuig ik mijn hartelijken dank voor de goede zorgen mijn zoon bewezen Namens de familie BLAAZER Vogelenzang 30 Voor da vele b ijken van belangstelling en medeleven ondervonden bij hun Huwelijk betuigen de Heer en Mevrouw VAN DIjKvan VMet langs de en weg hun hartelijken dank Recuwijk Twaalfmorgen Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan de Heer en Mevr V d ZANDEN Noordsingel 28b Rotterdam voor de goede opleiding welke mijn lagen voor het examen van dansleeraar tengevolge had W DE JONG Tempel C 20 Erkend K Dansleeraar Voor de bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder Behuwden Grootmc der BUsabetb Chriatlaa Hecrkeaa Wad vaa dta Htcr T BOERE betuigen wij U mi zen ha telken dtaak Paa BOERE Bezoekt allea den grooten Zweefmolen op de Nieuwe Markt van 28 Aug tot en met 1 Sept Groot vermaak voor jong en oud II Bennet meisje gevraagd DE lONG s Pijpen en Aardewerkfabriek Kleiweg 42 Net jongmensch leeftijd 16 Jaar biedt zich aan voor type of tchrijfwark Voor heele dagen een NET MEISJE gevraagd VAN DIJK Gr Florlsweg 8 6 Gevraagd DAGDIEN8TB0DE of FLINKI WiRKSTER voor 2 of 3 dagen in de week Lnnchrooni C G de Graanw Z ugestraat 106 Gouda LBDERWAREN ABHIEK vraagt eenige Flinke jongens Aanmelden s avoads tusschén 7 8 uur Fluweelensingel 80 voor twee dagen per week Brieven onder no 2514 bureau van dit blad STRAATIIEmKi Belangrijke mededeeling I Groen I SLINGERS xoewel als los te koop Spoedig bestellen s v p Na 28 Augtutas worden geen bestellingen meer aangenomen Beleefd aanbevelend V d PORT ft Co TWEEDE KADE 14 Gonda Op VRIJDAG 31 AUGUSTUS a s zal door de Melcanamelkslijters geen melk worden bezorgd Melkwinkels zullen zijn gesloten ZATERDAG 1 SEPTEMBER melkwinkels open tot 1 uur Voorzooper mogelijk is worden de klanten verzocht hun melk vroegtijdig af te halen om ook de melkslijter in staat te stellen aan de feestvreugde deel te nemen MELKCENTRALB VOOR GOUDA EN OMGEVING VOOR DE FEESTDAGEN JE adres IS ¥ oor groen FIRMA P DE FRANKRIJKER Boonikweeker Reiferakoop 137 BOSKOOP Abonneert Ü op GROOT GOUDA WONINeRUIL Bewoner van Kort Haarlem 5 kamers wenscht zijn woning te rullen voor grooter huis Br onder no 2604 bur v d bl Gevraagd een H FUnke Dienstbode voor den dag Hoog loon JOH BRAND Stolwljkersluis B 280 2 l éfeJ iw rte d me ich m 39 voor zm hMd doUen J Tli Ooiterwflk KitvlUtr 33 leuw hooge hctrtoKli cb voor x a o molitrci m Heertn tr t 77 nltttw cliimMmoll re m 3 legea tta PW 39 n do k bl d ch n t H Z lunr lch Achter de V m 28 i luidipfeker fmerk RohjvoorN Cl 1 9 II Uge KKotoea m AdfM I B Go we 182 I i I iutrttj l voor d t ge a k t B de Gr f Gouwe K Se uir rr NEDERLANDSCHE VOLKSBEWEGING der N V B en verkr gbaar a h bureau MA aÜT 20 ije x pliufourpek leeft H voor dito Hcercnpaiit lengte 1 07 Groenewcg 6 nieuwe br moJlérei m 37i voor m 37 Gantetraat g morgcnt na tien uur dameaacta ï g a n voor een gped Heereorljwiel m banden Br no 2595 b v d bl auatelcoelunm m 38 voor DameMcli m 37 Derde Kade 116 wWe plooirok en bruise wollen rok voor Winterjurk m 42 BiJbet geea beïw Jan van der Heijdcaatraat 2 DIVERSEN Ta buur gevraagd eCBoagem Zlt Slaapkamer Zoo apoedig mogelijk Brieven A 273i bureau van dit blad RK m j leeftijd 15 J xoektnette P K Vrtcadia Br ao 2749 kur v d blad laffroaw biedt cich aaa all Hulaboaditer Br v a o 2744 bureaa v a dli Wad