Groot Gouda, dinsdag 28 augustus 1945

GROOT GOUDA fn ALGEMEEN aEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRAOrr It IAAKT MACHT Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309g Abonn p w 25 ct Lossenumm I0et Redactie L A y d Steenhoven Mf A A I Rltksen Dmkker Drukketij Verzijl Gouda DINSDAG 28 AUGUSTUS 1945 n NUMMER 13 GROOTSCHE HERDENKING VAN DE BEVRIJDING X b Goudsche Feestweek geopend Uttf taak iKluduuU Weersverwachting medegedeeld door den K N M I Zomerweer RZonfnlg weer oostelijke wind tegen den avond In het Zuiden van ons land kans op onweer Laten ij dat oor oogen houden en ook nu eendrachtig zijn in onzen arbeid De beste zonen en dochteren van ons volk zijn gevallen Wij zullen de open plaatsen In moeten nemen Een oud gezegde luidt Nergens groeit het gras zoo welig als op de graven Djat gras zullen wij steeds moeten wieden Steeds zullen wij ons dienen af te vragen wat het visioen was van onze vrijheldsstrijdelrs Zijn wl hun lijden waard geweest Deze tijd is een groote zeef Talloozen bleven achter maar and en traden op den voorgrond en maakten dat ons volk thans een toekomst heeft Nu is het onze taak om hun we A voort te zetten Wij moeten zorgen dat ons Vaderland de rol zal kunnen spelen die zij het toebedacht hadden Wij hebben jaren voor ons van waarheidsliefde en barmhartigheid Er wordt weinig vao ons verwacht in verhouding van wat werd verwacht van hen die vielen Maar veel wordt er van ons verwacht In verhouding tot onze kleinheid De blauwe avondhemel noodt tot bezinning Laten wij elkaar beloven hun offers waard te zijn Laten wij in stilte herdenken al degenen die hun levek offerden opdat Nederland zal k unnen hmijzen Wat Is er In Gouda te doen T Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag ActueeJ Nieuws Nieuwe Schouwburg t m Do Jeugd Wylle Wo 7 9u Concert op de Markt door de Arb Muz De Pionier 8 uur n m Historische Herdenking der Bevrijding la den Nieuwen Schouwburg Do 7 u Reunie Cursus V Ds Borger onderw De mensch van morgen 7 30 u n m St Janskerk Wijdingsdienst door Ds H S J Kalf Onderw Een distel wllda Koning zijn Do 8 n Opvoering De Ridder van den Kousenband in Thalla Theater WAT GEBEURDE ER 28 Augustus 1944 Dultschers vluchten over de Seine Antonescu gearresteerd Gevechten aan de Marne Rhónedal ontruimd De Gaulle in Paris 1941 Reval in Dultsche handen Kapitein Brugmans heeft bij de opening van de feestweek in Gouda een rede gehouden welke uitmuntte door de In erli ke kracht en de juiste kijk op de f enen welke deze talent voile spreker heeft Kapt Brugmans begon zijn rede me te Wijzen op de overeenkomst tusschen dezen avond met zijn blauwe lucht en dien anderen avond nu 5 jaar geleden toen Nederland capitniecrde na een ongelijken strijd Toen was er een zee van leed heldenmoed en onverschilligheid In de afgeloopen jaren hebben velen geleerd maar ook velen zijn er die nög moeten leeren Het is geen sentlmenteele behoefte als wl vanavond terugzien op die oorlogsjaren aldus spreker Terugzien is herdenken en als wij herdenken Is dat om redenen die hard zijin en niet sentimenteel Wij moeten kracht putten uit de afgeloopen jaren voor de taak die ons nu wacht Te gauw lijn wij oppervlakkig Velen vinden dat er nu maar een streep onder alles gezet moet worden dat wij 1 thuis in rust moeten leven en aiet meer terugdenken heid op te vatten is niet alleen een fout het zou er somber uitzien als wij deze opvatting huldigden Wij mogen niet vergeten wat er zich hier heeft afgespeeld Wij mogen hen niet vergeten die voor ons gevallen zijn en evenmin de Idealen die hen bezielden Dankbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef hebben geleid tot deze demonstratie en wij moeten ons daarvan terdege bewust zijn Ons Nederland heeft meer dooden te betreuren naar de grootte van ons volk gerekend dan welk geallieerd land ook Laten wij toonen dat dit ergens voor geweest is Het groote geschenk dat zij die vielen ons gaven mag niet gemakkelijk aanvaard worden Laten wij steeds denken aan de weduwen en weezen aan hen die alleen achterbleven terwille van ons allen Een echtgenoote van eep der slachtoffers van het Dultsche bewind vroeg mij aldus kapt Brugmans hoe of het mogelijk was dat het leven in Nederland weer zoo gewoon was geworden Was dan alles tevergeefs ge weest Aan ons is het hierop te antwoorden Wij mogen niet vergeteri wat Dultschland de wereld heeft aangedaan Wij willen niet tokkelen op die oude snaar van den haat In het kamp waar ik gedetineerd was bevond zich een gevangene die bericht kreeg dat zijn zoon was terechtgesteld Avond voor het licht in de barak geheel uitging las de vader een laatsten brief van zijn zoon v or Hij wenschte te vallen opdat erin de wereld minder haat zou zijn Het rampzalige Dultsche volk moet worden bekeerd Het is onze verantwoordelijke taak om Duitschland mede gezond te maken Niet vergeten of toegeven aan een sentlmenteele drang om onder alles een streep te zetten Vergeven kunnen wij pas nadat Duitschland herouw zal hebben getoond De rol die wij te spelen hebben Is een verzoenende Niet vergeten mogen wij dat we Nederlanders zijn en een plicht hebben tegenover d wereld Er moet ruim baan komen voor een nieuwe orde een orde die de Dultschers vaag voorzagen maar niet bij machte waren in te stellen Thans is het den tijd om onderlinge naijver terzijde te stellen Ook in de bezettingsjaren vroegen wij niet naar rang of itand geloof of politieke overtuiging De optocht der Goudsche organisaties Voorafgaande aan de stemmingsvolle demonstratie op de Markt had een optocht plaats waaraan naast de padvinderij ook vele sportvereenlglngen jeugdclubs deelnamen m zagis ét nmMB vma óe den eenvoud die voor hun werk kenmerkend Is dt Spoorwegmannen die ons dat groote openbare en daardoor juist zoo treffende verzet in herinnering Eenige praalwagens verlevendigden den stoet Alle deelnemende vereenlgmgen en delegaties op te noemen zou te vef voeren Laten wij volstaan met de opmerking dat het geheel een keur gen indruk maakte Een woord vin huWe voor de voortreffelijke leiding Is hier zeker op zijn plaats De avondnjjvcrbeidschool vangt weer aan Op 1 Oct a s begint de nieuwe cursus van de Avond Nijverheid schoól waarvoor belanghebbende zich kunnen laten inschpijven Men zie de annoéc in dit blad Bargerliike Stand GEBOFEN 24 Aug Cornells H zoon van J M de Jong en W V s Mosstraat 19 25 Aug lan f van H M Schlere en D van Hoorn van Heusdestraat 38 26 Aug Hendrlka dochter van J A de Mol en A W van der Sluijs Doelenstraat 17 Maria A G dochter van J Furrer en N Hussakowa Ie Kade 71 Hierna had onder doodsche stilte de herdenking van de gevallenen plaats Een Markt vol toehoorders overdacht de woorden van Kapt Brugmans die zoo van man tot man gesproken hèd De plechtige toonen van het oude Wilhelmus sloten deze treffende herdenklnfl at r fci y t Vooraf had ingeleid door den Heer Hoonhout de voorzitter van het Comité voor Oranje en andere Openbare Feesten de Heer P B Sips een welkomstwoord gesproken Hij beschouwde de innerlijke drang welke ons samen had doen komen Spr begroette speciaal de B S N en de vrouwen en mrlsjes die onze verzetsmannen mettcrdaad hebben gesteund Zij voerden een geestelijke guerillastrljd Ook aan de spoorwegen betuigt spreker zijn dank Deze prachtfiguren die zich zoo massaal hebben verzet tegen den onderdrukker De E H B O toonde het welzijn vananderen te stellen boven eigen veiligheid De deelnemende sportvereenlglngen wees de Heer Sips op hun groote aak dejeugd op te voeden tot mannen die eenvuist zouden kunnen toonen indien ditooit noodig mocht wezen De jeugd zouIk ook op willen wekken om eea voorbeeld te nemen aan hen die zich In de afgeloopen oorlogsjaren zoo schitterend hebben gedragen Thans verkeert ons vorstenhuis weerin ons midden Laten wij dat deze week mede gedenken t j Met een Leve het vaderland Leve de koningin Leve bet vorstcnhuU Jwsloot spreker zijn welkomstwoord Rede van Burge ee8ter James Nadat de laatste toonen van het Wilhelmus waren verklonken over de Markt nam Burgem James het woord De feestweek Is nu ingezet en de Goudsche gemeenschap viert tezamen fttst Dit feest zal bijzonder moeten worden Door de eeuwen heen zijn wij trotsch geweest op onze vrijheden De vernederingen van de bezetting zlja thans ultacwischt Nb arbeiden wij vrij en voor onze eigen zaak Ook Indonesië is nu bevrijd Laten wij onze fkestvreugde op waardige wijze uiten Het zal een feest zijn van eenheid in verscheidenheid Dat het een waar feest moge worden met een dieperen ondergrond was de wensch van onzen burgemeester Het Wilt heden nu treden dat veneeos door allen werd meegezongen was de waardige sluitsteen van dezen avend Een avond die alleszins geslaagd mag worden genoemd door het plechtige karakter door het samenvoelen en eensgezind zijn wm allen die dezen avond mee beleefden en Wat het verzet beteekende De Nedcrlandiche verzetsbewcgljtg heeft de spits afgebeten voor de eer en het bestaan van het geheele Nederlandsche volk Voor éze positie in de wereld was de tllegahteit van ontzaggelijke beteekenls Bulten Nederland hebben onze Marine en Koopvaardij het uiterste gedaan maar itf verhondiag tot de andece Staten was dit nog slechts weinig Het i daarom vooral dank zij het verzet In het binnenland dat de naam van Nederland in de WSreW zoo hoog Is gehouden Prof Gerbrandy tot Raad der Illegaliteit De Brokstakken van dezen tqd Cnmttlatie van baantjes Bi het aandachtig volgen van de benoemiogeH In allerlei functies ontkomt meo niet aan den indruk dat er weder een sterke cumulatie plaats vindt Voor den oorlog bestond dit kwaad reedden toen kwam het voort uit den JR velen om openbaar werk te Verrichten Men had genoeg aan zijn eigen werk In daarnaast waarschijnlijk aan zijn eigen liefhebberijen zoodat er geen tijd voor de gemeenschap overbleef n Steeds weer ontmoette men dezelfde kleine groep menscheö welke iets töt stand moest brengen Thans is de toestand anders Velen willen graag de verantwoordetljkbeid l meedragen en ook een stukje gcmeen J liapswerk verrichten En hoe breeder ydeiy are van werkers hoe grooter de Vrantie dat er iets goeds ontstaat f Het is ten enen male onmogel k ige openBare functies naast het dage lijksche werk te vervullen en toch naar dap eisch te prestecren Beter één post goed dan verschillende half vervuld Hoe vaak hpor ik niet de verzuchting nu heb ik deze week geen avond meer zonder een vergadering Het komt zelfs voor van twee o p één avond Gaat men hier dieper op in dan blijkt het meestal dat de zegsman eigenlijk maar liever van eenige vergaderingen weg bleef waaruit kan worden geconcludeerd dat in die gesteldheid de productiviteit al danig is gedaald zoo die ooit al het vereischte il heeft gehad Het komt zelfs voor dat men haastig e eene vergadering even bijwoont om dan naar een tweede te h Jen Dan is er nog een ander euvel soms wel aomi niet uit bovenstaanden toestand voortkomende Dit euvel is ieder die in commissies of besturen zit bekend n l dal het tenslotte maar op enkele menschen neer komt Met ophef treden b v 10 menschen toe en na vrij korten tijd komen hoogstens 5 ter vergadering en die doen verder de zaken af Een aader gevolg van teveel baantjes is dit dat men vergaderingsmoe wordt Is de agenda belangrijk wat in de meeste gevallen toch een verheugend verschijnsel is dan slaakt men al gauw de verzuchting maak het niet te laat dit is al de zooveelste vergadering in deze week Ik geloof het dus wel Schrijver dezes heeft eenige ervaring op bestuufsgebied en bovenstaande Is dus op de practijk gebaseerd Hij bestrijdt persoonlijk reeds bovenstaanden miastand hetgeen hieruit moge blijken dat hij een functie ter beschikking stelde van een V bestuur waar de werkverdeeling niet goed was te krijgen en hij welfle de dezer dagen een voorzitterschap en een penningmeesterschap ook al werd er bij gezegd dat het maar heel weinig werk beteeken de Dit laatitï is maar betrekkelijk men kan zulke functies opvatten als weinig beteekenend maar daa komt er niet veel goeds tot stand of men vat het serieus op en dan komt het werk niet tot zijn recht wegens tijdsgebrek Nog een raad zou ik willen geven Bij een bestuursfunctie gaat het niet om eigen gewichtigheid noch enkel om het ontwikkelingspeil of maatachappelijke stan ding noch om de gladde tong het gaat er maar om of er iets tot stand wdrdt gebracht en of men over doorzettingsvermogen beschikt Ik ontmoette nog al eens bestuursleden die niet veel verder kwamen dan hun toetreding Terwille van de goede zj ak zouden dezulked even snel weer moeten worden bedankt als zij gekozen zijn Zij bemoeilijken het werk van de anderen en houden de plaats van een goeden werker bezet Bestrijdt de cumulatie van baantjes en xoekt niet de eigen gewichtigheld Voorzitter Nederlands Volkshantcl fdeellng Gouda HARMS V