Groot Gouda, donderdag 30 augustus 1945

STADSNIEUWS De Hengclwedstijd fvan morgen De Goudsche Hengelaarsver eeniging V O G verzoekt alle Jeugdige Hengelaars welke zich hebben laten inschrijven deel te nemen aan het Hengelconcours van morgen zich morgen 6 30 uur des ochtens in het veemarkt Restaurant te verzamelen alwaar zij hun nummers en verdere gegevens in ontvangst kunnen nemen Vanaf het Veemarktterrein wordt om 7 uur precies vertrokken De eerste ronde zal plaats vinden in de Fluweelensingel en Bleekerssingel Komt allen precies op tijd daar verschillende deelnemers om 10 uur aan den optocht moeten deelnemen Voor ouden van dagen en invaliden Het Bestuur der Centrale van Buurt verecoigingen stelt alle per onen boven 70 jaar alsmede alle invaliden in de gelegenheid om de te houden kinderoptocht ongehinderd gade te slaan Derhalve worden bedoelde personen verzocht zich op 31 Augustus a s des morgens om 11 uur te melden bij Arti tegl op de Markt alwaarzij een speciale plaats krijgen toegewezen voor het aanschouwen van den grooten kinderoptocht 0 N A gaat naar Vlaardingcn A s Zondag speelt O N A met 4 elftallen wedstrijden in Vlaardingen tegen De Hollandiaan Zondag a s vaart de salonboot IJssel 1 naar Vlaardingen Voor leden en donateurs met hun huisgenooten zijn een beperkt aantal plaatsen verkrijgbaar Kaartverkoop Donderdagavond van 7 tot 8 uur op het terrein en eventueel Zaterdagmiddag van 2 tot 3 uur BINNENLAND Radiorede Min president Op Vrijdag 31 Aug zal de min president prof Ir W Scher merhorn om 12 30 uur een toespraak tot het Nederlandsche volk richten ter herdenking van de slachtoffers van het verzet en tot opwekking om bij te dragen aan U kunt zich behelpen en slaac desnoods een spijker in met den hak van Uw schoen want Uw hamer hebben we noodig voor het herstel van duizeade vernielde woningen in de ge troffen gebieden Helpt de ooriogsslachcoffers vóór den winter onder dak Geeft Gereedschap aan NArKMAlf HULTACni HOODI KlIUIt de collecten die de Stichting 19401945 van 25 31 Aug aan de huizen en die Nederland s Volksherstel op 31 Aug op de straat organiseert Vrijstelling en Uitsluitiog van Dienst Verplaatsing Bureau Het Hoofd van het Centraal Vrijwilligers Bureau Departement van Marine en van Oorlog maakt hiermede bekend dat het Bureau Vrijstelling en Uitsluiting van Opkomst in werkelijken dienst met ingang van 16 Aug j l is verplaatst van Keizersgracht 6 Eindhoven naar het Departement van Oorlog Plein 4 den Haag De voorgeschreven wijze van het indienen van desbetreffende verzoeken ondergaat hierdoor geen wijziging Het Hoofd van het Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers de Reserve Kapitein J G Kruyff De Russen hebben in den strijd tegen Japan nu 513 000 krijgsgevangenen gemaakt Hieronder bevinden zich 81 generaals OFFICIEELE PUBLICATIE Opleiding voor hoogere ambten bij de adminiitratic der belastingen In aansluiting op het kortgeleden gepubliceerde bericht betreffende de opleiding voor de hoogere ambten bi de administratie der belastingen wordt medegedeeld dat de verzoekschriften om deelneming aan het in September a s te houden vergelijkend onderzoek ter aanwijzing als candidaat surnumerair der belastingen vóór 31 Augustus 1945 moeten worden ingezonden aan het Ministerie van Financiën afd personeel van den belastingdienst Tot het onderzoek worden toegelaten ongehuwde mannelijke Nederlanders die op 1 jan 1945 den leeftijd van 21 jaien nog niet hadden bereikt en in het bezit zijn van het émddiploma H B S met 5 jarlgen cursus of een daarmede gelijkgesteld getuigschrift Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de inspecteurs van s rijksbelastingen en bij bovenvermelde afdee ling van het Ministerie van Financiën DISTRIBUTIE NIEUWS Mededeelingen voor den Handel In te leveren bonnen in de week van 2 tot en met 8 September 1945 Artikel Zout In te leveren bonnen 536 restant 504 Uit te reiken toewijzingen artikel 121 122 Chocolade B 566enC 17 inlegvel restant B 560 C 15 inlcgvel art 123 Peulvruchten A 570 art 124 Suiker A 571 B 564 B 565 restant 527 B 558 art 125 Bloem 528 rest 503 526 art 126 127 Rijst B 563 E 13 inlegv rest B 557 art 128 Vermicelli 531 art 129 Biscuits A 568 rest A 553 geen toewijzingen Gort 529 530 Art 130 Boter A 572 B 567 B 568 rest 507 B 554 art 131 Margarine A 573 t m A 575 B 570 rest 508 A 554 art 132 133 Kaas 533 rest 510 art 134 135 136 Eieren Uitsluitend rantsoenbonnen Oude toewijzingen Huishoudzeep 512 537 rest 132 Art 139 Eipoeder 532 rest 511 Art 140 Bakkers uitsluitend op Donderdag A 561 t m A 565 B 561 B 562 B 15 D 13 A 576 A 567 Melkhandelaren uiulultend op Woensdag 546 B 573 B 574 B 18 C 18 restant A 566 B 16 C 16 B 571 artikel 137 138 Slagers vleesch uitsluitend op Maandag 538 539 restant 534 535 Aardappelhandelaren aardappelen uitsluitend op Dinsdag 541 B 19 A 581 restant A 577 A 578 A 580 B 572 B 17 artikel 141 142 143 Detaillisten in tabak kunnen op Donderdag 6 September 1945 een tweede voorschot voor tabaksproducten bij den distrlbuticdienst afdeeling Handel afhalen Grossiers in tabak kunnen een derde voorschot voor tabaksproducten artikel G 0 1 eveneens op Donderdag 6 September 1945 bij den dlstributiedienst afdeeling Handel afhalen Voor brood en aardappelen mogen bovendien de nieuw aangewezen bonnen worden ingeleverd Melk Op bon D 660 van het Inlegvel GD 508 geldig verklaard voor het koopen vaa 2 liter gestandaardiseerde melk zal in den distributiekring Gouda tevens 1 liter karnemelk verkrijgbaar worden gesteld Enquête formulieren Kookdoeleinden Een dezer dagen zal door middel van de posterijen de huis aan huis verspreiding plaats hebben van de Enquête formulieren Kookdoeleinden Deze formulieren dienen te worden ingevuld door gezinshoofden en door alleea staandeb die zelfstandig voor de bcrei ding van de warme maaltijden zorgen Aan de achterzijde van het formulier dient men bon 548 van de noodkaart 5e serie van elk der gezinsleden in de vakjes 1 tot en met 14 te plakken horizontaal Het aldus behandelde en onderteeken de formulier dient in het uitreiklokaal van den dlstributiedienst Ingang Peperstraat te worden Ingeleverd door hen wier geslachtsnaam begint met de letters A t m K op Dinsdag 4 September 1945 L t m Z op Woensdag 5 September 45 Indien het niet mogelijk is voor het totaal aantal gezinsleden de bonnen 548 te plakken b v door tijdelijke uitzending van kinderen naar het buitenland dient men dit In de blanco ruimte aan de achterzijde van bovengenoemd formulier te vermelden en bij Indiening van het formulier de ontvangstbewijzen van ingeleverde bonkaarten MD 222 03 over te leggen Teneinde onaangenaamheden bij de gas en of stroomlcvering te vermijden dient men zich stipt aan de hierboven gegeven richtlijnen te houden KLEIWEG 103 GOUDA THAUA Van Vrijdag 31 Augustiis tot en met Donderdag 6 September vertoonen wq één der beste Engelsche oorlogsfilms THE WAY AHEAD Toegang 14 jaar ♦ ir Aanvang van de voorstellingen i Vrijdag 7 uur Zaterdag 3 uur en 7 uur Zondag 3 uur 5 30 uur en 8 uur Maandag 3 uur 7 uur 9 15 uur Dinsdag 3 uur 7 uur en 9 15 uur Woensdag 3 uur 7 uur en 9 16 uur Donderdag 3 uur 7 uur en 9 15 uur Per telefoon worden GEEN plaatsen aangenomen Onnoodig te bellen Plaatsbespreken U u voor iedere voorstelling Te koop gevraagd Snij machine voor TABAK Brieven onder no 3063 bureau van dit blad r Verloofd ANS BLONK en lOH W WESSELING 30 Augustus 1945 Haastrecht Hoogstraat 143 Woerden Leldsche Straatweg 122 Verloofd WILLY ANTHEUNIS en PTE GEGIL LINTICK of tilt flrit Cdn Corpi Cdn Army HoUaad Gouda 4 Scpt 1945 Markt 42 Dauplitn Canada Thul van 3 5 uor H van der Pouw en Anny W M van Niekerk geven tttaoit van hun voorgenomen Huwelijk dat zt zullen sluiten in de kerk van het H Sacrament ToUeniitraat op Donderdag 20 September a morgens half 10 Gouda 21 Auguttu 1945 Mr D I van Heuidenstraat 29 Tollensstraat 50 Gelegenheid tot eliclteeren 20 September van half 3 tot 4 uur in gebouw Daniel Ingang Naaierstraat KERKDIENSTEN De Wonderlijke Redding Op den jaardag van H M de Koninqln 31 Augustus hoopt D JOH V WELZBN twee kerkdiensten te honden Onderwerpen 10 U De redding door God B U Wat zullen wit doen met die redding 7 Turfmarkt 54 Verloren EEN BROCHE een kwartje en twee dubbeltjes Herinnering aan bij bombardement overleden man Terug te bezorgen bi WED KEMMER Nobelstr 16 SCHOUWBURG BIOSCOOP G OODA TELEFOON 3750 Zaterdag Zondag Maandag en Dinsdag vertooning van een buitengewoon Actualiteiten programma waaronder behalve het actueele nieuws een interessante film over BoordTlica een winteriportfilm eenmozikale aim ca POR KIE ön e geestige teekenfil Etn echt programma voor de feestdagen en ook voor alle leettijden VOORSTELLINGEN I Dagelijks 3 uur 4 30 uur 7 30uuren 9 uur Zondag 3 uur 4 30 uur 6 uur 7 30 uur en 9 uur Plaatsbcsprcking 1 uur voor iedere voorstelling Vrijdag 31 Augustus GEEN voorstellingen AuiSO BETER BRIEFONDERWIJS Joarnalistlek en Publiciteit le fl g IX g X directeur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Franich Duitsch Ned en Corrcsp mlddenst diploma steno boekhouden opl Practijkexemens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEELSCHR ONDERWIJS Adrei Naam SECRETARIAAT LUSTHOFSTBAAT 6 ROTTERDAM Coupon no 354 Gratis proefles leervak Dameop leeftijd oud Goudsche zoekt zoo spoedig motelijk Jn beschaafd milieu 7 een gem zit en slaapkamer of zit slaapkamer met geheel of ged pension of met kookgelegenheid en eenige bergruimte Br met prljsopg no 52 V Burks adveitentiebureau Kleiweg 39 WONINGRUIL Wie is genegen woning in Den Haag eerste etage met ruime kamers te ruilen voor woning in Gouda Brieven onder no 124 Boekh DE VEN Wijdstraat 4 Gouda Een nette dienstbode voor dag of dag en nacht gevraagd door Mevr SCHUTTELAAR Nieuwe Veerstal 7 Aan het Goudsch Conser atorlum worde gevraagd Leerair 8 Plano Viool C llo Solozang Fluit Hobo Accordson Blok Flull Dsclamatle Saxopiione Brieven met volledige antecedenten en opgave van DiploKa i te richten aan de i Direc eur Hof wijk atraat VOORBURG Z H Telefoon 77 97 34 Omstreeks 11 September meerijden gevraagd voor 2 personen van Gouda naar Leeuwarden of die rldi tlng tegen vergoeding COPINI Hoogstraat 14 Gouda Te koop gevraagd t een smoking z g a n Brieven onder no 2945 Bureau van dit blad JuffroQW gevraagd Leeftijd plm 20 jaar NEEF EN RABOUW SlroopWafel Koek en Bankst bafcksri ACHTER DE VISCHMARKT 8B Telefoon 33 35 b ggsh 2276 Abonneert U op GROOT GOUDA