Groot Gouda, donderdag 13 september 1945

I nkp ö GROOT GOUDA PER ASPEKA AD ASTPA ALGEMEEN NIEUWSBIAD VOOR GOUDA EN OMSTPEXEN EENDRACHT Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Rljksen Drukker Drokkerij Verzijl Gouda NUMMER 25 DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1945 AdmiBlrtratle M van Lopn Bur Markt 20 Goud a Tel 309 Abonn p w 25ct Losse numm lOct Gisteravond heeft de Minister van Financiën een toelichting gegeven op de maatregelen welke bij de kennende geldzuivcring zullen worden genpmen Hi ving zijn uiteenzetting aao met de mededeeling dat de geldzuivering noodzakelijk is voor den wederopbouw van ons land Er waren reeds eenige maatregelen genomen zooals b v de inneming van de 100gulden biljetten etc Het wachten was slechts op het gereedkomen van het nieuwe bankpapier waarmede Mia Huysmans reeds was begonnen Na veel inspanning zoowel in Engeland als lo Nederland was het thans gelakt zooveel biljetten gereed te hebben dat de stap die over veertien dagen genomen zal wordeui verantwoord is Op Woensdag 26 Sept verliest al het thans zich in omloop bevindende papiergeld zijn geldigheid Deze maatregel heeft betrekking op alle bankbiljetten uitgegeven door de Ned Bank alle zilverbons en alle muntbiljettea die door de geallieerde troepen zijn meegebracht en dit vooral in het Zuiden des lands in omloop zijn gebracht Met ingang van denzelfden dag worden alle tegoeden bij banken spaarbanken en glrolnstelHngen geblokkeerd Dit Is de kern van het geldzuiveringsbesluit 1945 Gedurende de inleverlngsweek en waarschijnlijk nog enkele dagen daarna zal er vrijwel geen contant geld in omloop zijn De ervaring in het bottenland heeft geleerd dat gelijktijdige circulatie van oud en nieuw geld in hooge mate ongewenscht Is omdat de zwarte handel dan zeker probeert zijn oude besmette geld tegen nieuw gezuiverd geld om te rullen Het zou het beste zijn all geen nieuw geld in omloop kwam voor dat al het oude geld uit de markt Is dat is dos aan het einde van de Inleverlngsweek Wanneer dit beginsel in volle gestrengheid werd doorgevoerd zou gedurende meer dan een week het betalingsverkeer geheel stil staan Om dit te voorkomen zal leder gezinshoofd In staat worden gesteld vooraf dat wil zeggen voor 26 September a s een klein bedrag aan oud geld tegen nieuw geld in te wisselen Voor hen die niet In gezinsverfcand leven wordt een gelyke mogelijkheid geschapen Dit nieuwe geld zal worden uitgereikt door de Distributiediensten tot een bedrag vaa tien gulden per persoon Een gezin van 5 personen kan das de beschikking krijgen over f 50 Het genoemde bedrag is bestemd om gedurende de inleveringsweelc de normale huishoudelijke uitgaven te doen Grootere betalingen die In de Inleverlngsweek vallen zullen noodgedwongen tot na die week moeten worden uitgesteld Op den Zaterdag in de ol e zal de normale wekelljksche loonbetaling niet plaati kunnen vinden om de eenvoudige Eindelijk Geldzuivering Minister Lieftinck licht zijn maatregelen toe Dringend beroep op hét Nederla dsche Volk t V l9l Op 26 Sept a s verliest al het thans in omloop z nde papicrgeld z n geldigheid Zinken geld voorloopig nog niet uit de circalatie Per persoon zal f 10 aan nieuw geld worden uitgereikt Per gezin mag maximaal f 300 worden ingeleverd Het overige g ld dient vóór 26 Sept op bank of spaarbankrekeningen te worden gestort Het bankgeheim opgeheven Onderzoek naar hypotheken verzekeringen etc Strenge bestrafEing van sabotage van dezen maatregel reden dat er dien dag geen bttaalffliddeten beschikbaar zullen zijn De werkgevers w r n uitgenoodigd om voor zooveel i vetantwoord is loonvoorichotter v leenen opdat b v grootc gezinnen k d in staat zullen zijn per hoofd f ooa geld tegen nieuw geld in te wissele rder zal het noodigc worden gedaan om er voor te zorgen dat zoo spoedig mogelijk na het eind van de Inleverlngsweek op i 5 of 6 October dus een dubbele loonbetaling zal geschieden Ook de maandsalarissen over Sept zullen in de 2e helft van de 1ste week van October kunnen worden voldaan evenals de uitbetaling van wachtgelden pensioenen en lijfrenten e d alles natuurlijk in nieuw geld Wanneer iedereen in de Inleverlngsweek zijn volledlgen Icasvoorraad ter Inlevering zou aanbieden zou het In hooge mate twijfelachtig zijn of de kantoren die daartoe zijn bestemd snel genoeg den stroom zouden kunnen verwerken het In te leveren geld Immers bestaat uit verscheidene honderden millloenen biljetten Het Departement van Financiën heeft U reeds herhaaldelijk aangeraden uw overtollige kasgeld niet in huis te houden maar dit naar een bank commissionnair of spaarbank te brengen dan wel dit te storten bij een giro instelling Deze handelwijze moet thans zooveel mogelijk worden toegepast om te voorkomen dat men geduretfde de inleverlngsweek het werk niet aan zal kunnen Er is daarom bepaald en ik deel U dit met bijzonderen nadruk mede dat U gedurende de inleverlngsweek niet meer mag inleveren dan driehonderd gulden per gezin Voor alleenstaanden geldt het zelfde maximum Een leder moet er dus voor zorgen dat hij voordat de inlevering begint zoo krap mogelijk bij kas is Van nu af aan ts het van het allergrootste belang dat U zich volledig overtuigt van de hoeveelheid geld die U en Uw hulsgenooten lo contanten hebben en dat U het overbodige bedrag tijdig dus vóór 26 September a i stort bij de aangewezen Instellingen Men kan veneens gebruik maken van de mogelijkheid l zijn geld te bestemmen voor een vrijv ge zekerheidstelling wegens reeds vervallen of nog te heffen belaslingcn wat het voordeel heeft dat men dan een rente kweekt Ik herhaal als de offlciëele inlevering begint wordt nog slechts een bedrag van ten hoogste driehonderd gulden per gezin of alleenstaande aangenomen Voorde bedrijven geldt een andere regeling Van een Inwisseling van de zinken pasmunt Is voorloopig nog afgezien De Minister deed een dringend beroep op allen om dit zinken geld nu niet te gaan oppotten Het vooroorlogsche zUvergeld blijft zijn geldigheid behouden Zoodra de Inlevering Is voltooid wordt zooals Ik reeds aanstipte met een verdere beschikbaarstelling vsn nieuw papiergeld begonnen terwijl tevens de geblokkeerde banken giro rekeningen volgens bepaalde maatstaven d w z geleidelijk en naar behoefte zullen worden vrijgefleven Het spreekt van zelf dat de geldzuivering niet mag lelden tot een vastloopen van het economisch verkeer Daarom zal voor alle economisch qewenschte en gerechtvaardigde transacties volledige betalingsmogelljkheld worden geopend Ongewenschte transacties daarentegen zullen met alle kracht wordep belet De geldzuivering tezamen met verscheidene andere maatregelen dlc nog zullen worden bekend gemaakt heeft daarom een drieledig doel In de eerste plaats stelt zl de regeering in staat de hoeveelheid geld in omloop binnen de gewenschte perken te brengen in de tweede plaats biedt zij de gelegenheid een momentopname te maken van de liquide vermogensposities en een onderzoek in te stellen naar de zuiverheid van de bron waaralt dit bezit Is ontsproten In de derde plaats verschaft zl de regeering controle over de besteding van het geaccumuleerde geldbezit opdat er zorg voor kan worden gedragea dat dit op een wijze wordt aangewend die Vf ▼ erzoekcn oazc Iczcra dringcad de ia dit numaicr gcplaatate offldcclc pnMicatie net de grpoutc naawkeorigheid te Icxcn Zilveren jabilenm Zaterdag 15 Sept a s zal het 25 jaar geleden zQn dat de heer J den Hertog als boekhouder bij de fa wed Boonstoppel Zn te Wadding ÊDin dienst kwam Op meelijden gas Met Ingang va heden wordt er ook des moryfens van h zeven tot acht uur gas Ï f i erd De rdv 4 enen ondergaan hierdoor e ytca f ilalng Zij blijven onge ijzigd Niet voor verbetering vatbaar Ondanks alle schaarschte aan materialen gaat de baldadigheid van de straatjeugd ongestoord voort Ditmaal werden er een aantal ruiten bij de fti V aan den Turfslngcl waaronder eenige glas In loodramen stuKgegooid De straatjeugd schijnt onverbeterlijk Burgerlqke Stand GEBOREN 10 Sept Karel zoon vim W van Elk en C M Kraa Ledimaetstraat 53 Dirk zoon van D Piket en G Brinkman 2e Schoolstraat 11 Ineke M dochter van H J van der Wouden en C A Nuvelstljn Groeneweg 89 Rebecca dochter Van C I sselstljn en C Roos Houtm plantsoen 2 GEHUWD 12 Sept L M Streefkerk en Th M Streng W Noorlander en M A de Bruin L A M Rutten en E M M Jaspers C Chr van derTuljn en C J Jansen M Honkoop enM Vonk W van Os en N A vanden Ban W de Jong en T M Matze J W G Schoterman en P Nleuwveld OVERLEDEN 9 Sept J A de Looij 51 j geh met P H de Pater 11 Sept N W van Loon 56 j 10 Sept N F van Duljn 65 J Zakenjubilenm Zaterdag a s zal de heer H Zandvoort den dag herdenken dat hij voor 25 jaar de zaak van zijn vader overnam De heer Zandvoott heeft tijdens de bezetting verdienstelijk werk verricht Wanneer men zQn hulp inriep hielp hij waar hij kon Wij bieden hem bij dezen onze hartelijke gelukwenschen aan in overeenstemming is met de belangen van de volkswelvaart en met de behoeften van den Staat Ook in verband met onze internationale positie moet een stijging van het kostcnpell aan zekere grenzen worden gebonden Anders verzwakken wij onze concurrentiepositie op de buitenlandsche markten en wordt de zoo gewenschte inschakeling van onze arbeidskrachten In de export industrieën en de daarvan afhankelijke bedrijfstakken geremd In het dezer dagen afgekondigde navorderingsbesluit betreffende de belastingen is reeds de opheffing van het bankgeheim opgenomen Ook het nieuw verworven roerende bezit In den vorm van werktuigen duurzame gebruiksgoederen en kostbaarheden zal aan een onderzoek worden onderworpen Het overzicht dat de regeering op deze wijze hoopt te verkrijgen lal In hooge mate behulpzaam zijn om de winsten die zijn voortgesproten uit den zwarten handel en de Inkomens oic zijn verd nd door degenen die handen spandiensten hebben verleend aan den vijand en misbruik hebben gemaakt van den nood van hun medeburgers te achterhalen Ik geef u de verzekering dat het Ministerie van Financiën met deze lieden en met hen die er aan hebben medegewerkt om de zoo verworven rijkdommen te laten onderduiken bijzonder weinig consideratie zal hebben Verder kan men verwachten een zware heffing op alle door de buitengewone omstandigheden van de laatste jaren verkregen vermogensvermeerdering terwijl nog een verdere vermogensheffing Ineens In het vooruitzicht is De Minister ging voort De tijd Is voorbij dat door een ieder naar persoonlijk goeddunken met het geld dat hij hij In het maatschappelijk proces heeft verworven en met het bezit aan welks vonnlng k euUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I Overwegend zwaar bewolkt overdag meest zwaar bewolkt plaatselijk eenige regen matige Z wind weinig verandering in temperatuur Kans op mjsj Wat is er in Gouda te doen Donderdag 13 Sept 8 uur n m Nieowe Schouwburg I Voordrachtavond door Maarten Kapteyn Do 3 uur matinee v d film Air Force in den Nieuwen Schouwburg Idem 8 uur n m Thalia Theater Max v Praag s Cabaret Vf dag 14 Sept 8 uur n m Concordia Vergadering van het Gouda Comlté voor Gebiedsuitbreiding Spreker Dr In F Bakker Schut Zaterdag 15 Sept 2 15 uur n m Nieuwe Schouwburg Kinderrevue Holland lndlë Turnkrlng Gouda e o Cabaretultvoerlng In Concordia 8 uur 25 jarig bestaan WAT GEBEURDE ER 13 September 1941 Staking te Oslo de uitzonderingstoestand afgekondigd Vier Nederlanders naar concentratiekampen wegens het clandestien slachten vëin koelen Tnrnkring jubileum Zaterdagmiddag zal na de wedstrijden op het O N A terrein omstreeks half vijf een optocht plaatsvinden van circa 12 3 1300 deelnemersi Behoudens goedkeuring der pc litleautoriteiten zal de te volgen route zijn als volgt Walvisstr Heerenstr Prins Hendrlkstr Wachtelstr Bolwerk Hooge Gouwe Westhaven Noodgodsteeg Doelenstr Martensstr IJssellaan Karnemelksloot Bleekersslngel Kleiweg Hoogstr Markt waar het deftleeren en de demonstratie zullen plaats hebben Door de groote deelname van turnsters en turners zullen in tegenstelling met een vorig bericht voor het belangstellend publiek geen toegangskaa rtcn tot de cabaretavond verkrijgbaar zijn de gemeenschap hetzij direct hetzij indirect een zoo belangrijk aandeel heeft gehad vrij en ten eigen nutte mag worden beschikt Dit geldt in het bijzonder voor de huidige omstandigheden waarin door het gemeenschappelijk ervaren leed en de groote schade die ts aangericht aan de nationale welvaartbronnen ieder van verantwoordelijkheid voor het welzijn van volk en natie sterker dan ooit moet zijn doordrongen Het Is niet de bedoeling van de regeering om U ten aanzien van het ingeleverde geld te onteigenen Een deel ervan wordt voor belasting betalingen gereserveerd een deel zal het karakter van een spaarsom ontvangen waarop rente kan worden gekweekt de rest zal voorzoover het niet terstond na de inleverlngsweek wordt vrijgegeven aan bepaalde bestemmingen worden gebonden die in het kader van het herstel toelaatbaar zijn Het belang dat met het welslagen van de geldvernieuwing wordt verdiend is oneindig veel grooter dan het ongemak dat zij zal veroorzaken Gij hebt la de achter ons liggende jaren getoond dat gij een oorlog en een oorlogseconomie Ijan doorstaan Toont thans dat gij ertegen opgewassen zljt om ook de pijn die de geboorte van een vredes economle met zich meebrengt moedig te verdragen aldus besloot de minister 8 UUR f Dr Ir BAKKER SCHUT spreekt over ANNEXATIE Toegang vrQ Gelegenheid tot debat