Groot Gouda, donderdag 20 september 1945

ö GROOT GOUDA Sïf Al riFMFFN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 ct Losse numm lOct Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Rljksen Drukker Drji kerl Verzijl Gouda NUMMER 31 DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1945 Wat miet U morgen doen Il k eeduUU AU Iliir naam lint tusXC hen xtr l l EEN GOUWENAAR VERTELT 1 Nu had tseo sekethtid Het tchip was getorpedeerd Er was practisch geen tijd onl In de drie aanwezige reddingsbooten te gaan De ruim driehonderd opvarenden sprongen over boord Het schip brak in tweeën en de heer Adriaansz die ongeveer 8 m van de achtersteven in zee rondzwom zag hoe de schroeven zich In de lucht verhieven en het achterstuk daarna In de golven weggleed Nu pas drong het goed tot ons idoor In welk een positie men verkeerde Plotseling zag men een duikboot uit de golven te voorschijn komen De commandotoren gaat open Onmiddellijk komen er een paar Dnltschers tevoorschijn met verrekijkers en zij zoeken de zee af Ook de commandant een jongeman van ongeveer twintig jaar veschijnt Hij vraagt de neiam van het schip en de bestemming Daarna verdwijnt de duikboot in de diepte Op een gegeven oogenbllk komt een van de reddingsbooten naar boven draven In de boot liggen de lijken van eenlge opvarenden De boot Is beschadigd door de davits Er is een gat In de zijwand Kompas roer en sextant zijn verdwenen Eten is vrijwel niet aan boord Een klein tankje water en wat gesuikerde gecondenseerde melk dit laatste een verschrlkkelljken drank wanneer men zich de hitte en de weinige hoeveelheid drinkwater kan voorstellen De boot wordt propvolgekden met menschen maar talrijken moeten nog blijven rondzwemmen Dit alles Is snel verteld doch urenlang hadden de menschen reeds in zee gedreven De heer Adriaansz vertelde dat hij er een chronische verkoudheid van over heeft gehouden Een tweede reddingsboot komt later boven drijven en weer kunnen een aantal menschen worden geholpen doch bij lange na niet allen Het meerendeel der 300 opvarenden zwemt nog rond Een passagiersschip dat op eenlgen afstand voorbijstsoomt stopte niet De slachtoffers moesten aan hun lot worden overgelaten en zijn voor een groot deel ten prooi gevallen aan htAlen De stampvolle reddingsbooten zetten savondfc zoo goed en zoo kwaad als het ging koers naar het westen Na acht dagen gevaren te hebben ontdekte men land De kust van Brazilië Is bereikt Groot Is de ontgoocheling wanneer men bemerkt dat de streek volkomen onbewoond Is Wi n een half jaar oorlogsellende op zee Bewijzen van moed en doortastendheid Na een afwezigheid van vijf en een half jaar keerde gisteravond de heer W S Adriaansz wonende in de Rozendaal in zijn woning terug Wij zochten hem op temidden van zijn vrouw familie en kennissen in een feestelijke kamer Hij zat daar voor om in zijn donkerblauw uniform met de vijf onderscheidingen die hij In de afgeloopen jaren voor zijn dapperheid ontving Hij zat daar als het echte type Hollander van de zee die den naam van Nederland in de wereld voortdurend hooghoudt Hij vertelde ons wat hij in deze oorlogsjaren heeft meegemaakt en het spijt ons dat wij zijn boeiend relaas zoo beknopt moeten weergeven Wat hij heeft doorgemaakt levert voldoende stof voor een pracht tigc roman De heer Adriaansz voer als onderoiticier op het mooie dubbelschroef motorschip van de Holland Amerikalijn de Zaandam tusschen St Helena en Kaapstad toen het bericht van den Duitschen inval in Nederland bekend werd Tot aan den oorlog met Japan vertoefde de Zaandam vrijwel voortdurend in he t Verre Oosten Toen de oorlog Indie naderde begon de narigheid De Zaandam was behulpzaam bij de ontruiming van Tjilatjap aan de Zuidkust van Java De Jap verscheen hier op het tooneel en het ging er hard van langs Toch slaagde het schip er In aan de opdracht te voldoen en kwam behouden in Australië aan Daarna werd de Indische Oceaan dwars overgestoken In de straat van Madagascar werd opdracht ontvangen een aantal overlevenden van Amcrikaansche schepen die door Duitsche duikbooten rt de grond watren geboord op te pikken Een kleine tweehonderd man kon aan bo rd worden genomen De reis werd voortgezet p Kaap gepasseerd en de k ers werd Noordwaarts Op den 2en November 1942 voer men ter hoogte van de meest Oostelijke pont van Brazilië Plotseflng defed zich een ontploffing voor aan boord Er werden aissingen gemaakt doch veel tijd hiervoor had men niet Snel werden de zwemvesten aangetrokken De reddingsaccommodatie Wordt vervolgd was niet groot Terwijl men bexlg was volgde een tweede ontploffing dlgc schetsjes vóór en een kluchtige één acter na de pauze toonden de leden dat zij het acteeren nog niet verleerd zijn Het ensemble Amlcitia verleende als van ouds haar medewerking Een gezellig bal waarbij de Rhytm Players voor de muziek zorgden besloot dezen geslaagden avond De Goudsche Glazen Het eerste raam wordt door hel atelier t Prinsenhof herplaatst Op Maandag 17 dezer zijn te Gooda de vaklui uit Delft aangekomen om de eerste drie glazen te herplaatsen De hangende steiger is aangebracht verschillende paneelen zijn ült de kisten gepakt de windljzers zijn opgezocht en boven in den top van Glas 14 waren Dinsdagmorgen eenlge vensterglasraiten uitgenomen Tegen den middag verscheen de eerste kleur boven In dit raam van Dirck Crabeth Blauw van lucht wit van wolken en het fijne groen van boomtoppen komt als een vreugde vanuit de raamtop neerdalen midden In de zandsteen en het geel van het kerkgebouw Telkens verder zakt de steigerbak en telkens is er weer een nieuw stuk kleur in het raam gesponnen Er Is al iets te zien van de menigte die uit Jeruzalem en geheel Judea en het geheele land rondam de Jordaan komt toestroomen op de prediking van Johannes den Dooper die In dit Glas wordt voorgesteld Het krioelen grlmmelen van deze doopellagen om Johannes en de velen die de kunst van Dirck Crabeth kwamen bewonderen heeft Vondel na den dood van Dirck Diederlck blijkbaar voor oogen gestaan toen hij dichtte Dlederlcks uurglas ii verloopen Noch volhart hij met St Ian t Volck te leereo en te doopen Daer het grimmelt om dien man Soo vol yver als boetvaerdich Is die helt geen kkinstkroon waerdlch l IJs eten voor Venlö Zelf een Ijsje eten en meteen een ander helpen De jeugd tracteeren en tegelijk wat aan Venlo geven Zulke aantrekkelijke combinaties zoo dachten de ijsbereiders van Gouda móeten wat opbrengen voor het geteisterde gebied Daarom hebben zij het ervoor over de noodde instanties af te loopen de materialen te betalen en willen zij een paar dagen door Gouda s straten rijden Daarom kregen zij hulp van verpleegsters en U V V De jeugd zal dan ook met nog meer vrijmoedigheid dan anders dezen Vrijdag en Zaterdag vragen Moe mak kun ljssie Bq het koopen van het ijs moet een schotel of kopje worden meegebracht GoudscH Vacantic Kindcrfecst Voor t eerst na den oorlog vergaderde Dinsdagavond het Comité voor t Goudsch Vacantle Klnderfeest Het comité hoopt in de zomervacantle van 1946 weer een kaïpp te kunnen organiseeren zooals het dat sinds 1932 tot aan denoorlog leder jaar deed Er kon nog aeen definitief besluit genomen worden Zoo spoedig mogelijk zal bekend worden gemaakt of er weer met sparen begonnen kan worden Centrale Jeugdbeweging De demonstratie volksdansen in deH B S die vorige week Zaterdag gehouden zou worden kon helaas niet doorgaan Zaterdag 22 September zal nu deze demonstratie plaats vinden om 2 uur nam la de H B S Feestavond van Herwonnen Vrijheid Gisterenavond trad deTooncelgroep Herwonnen Vrijheid voor het eerst na de bevrijding voor het voetlicht In eenlge aar Als Uw naam ligt tusschen HUBBR tö LOUWflN moet U tosschen 9 en 12 of tusschen 12 30 en 2 uur in het gymnastieklokaal aan de Peperstraat komen U moet medebrengen Tweede stamkaart gezinshoofd Brandstoffenkaart T 509 Alle inlegvellen 508 der gezinsleden Tien gulden oud geld per inlegvel inbiljetten van f 10 of hooger U ontvangt 1 2 Voor bon 51 vandebraoditoffenkaart een geldkaart A Voor bon 25 van elk Inlegvel dat U Inlevert f JO nieuw geld den voor Uw naam Komt vooral op bestemden dag Openbare kennisgeving Burgemeester en Wethoudeis van Gouda brengen ter openbare kennis dat de inleve ring van bank en muatblljetten en zilverbons op den voet van artikel 7 van de Beschikking Geldzuivering 1945 wordt opengesteld bij de navolgende instellingen firma T Goedewagen en Zn Markt 38 Incassobank N V Oosthaven 57 Wed Knox en Dortland Turfmarkt 30 Ned Middenstandsb N V Oosthaven 58 M J Ogier en Co Oosthaven 12 R damsche Bankver N V Oosthaven2 J van Mensch Pzn Westhaven 13 Coöp Boerenleenbank Oosthaven 49 R K Boerenleenbank Gr Florisweg 75 10 Nutsspaarbanfc Oosthaven 12 U Stadsspaarbank Gouwe 2 12 Postkantoor Westhaven 37 en wel voor hen wier geslachtsnaam behoorttot een der namen Aafjest m Ditmarsch op Woensdag 26 Sept Dockum t m Hoyng op Donderdag 27 Sept Huber t m Louws op Vrijdag 28 Sept Lubb t m v d Schouw op Zaterd 29 Sept Schrader t m Vijver op Maandag 1 Oct Waag t m Zijst op Dinsdag 2 Oct D Inleverkantoren zijn op genoemde dagen geopend van 9 tot 17 uur LET OP I Deze inlevering van bank en muntkiljetten en zllverbons kan geschieden door ieder die vóór 26 September 1945 biljetten en of kons niet heeft gestort b een bankinstelling en of spaarbank Deponeerltg geschiedt op Geld kaarten A en B Geldkaart A wordt In het tijdvak 19 tot en met 25 September 1945 verstrekt door den Dlstributiedienst terwijl formulieren tot het verkrijgen van een Geldkaart B verkrijgbaar zijn ten postkantore Brengt uw bank en muntbiljetten en zllverbons vóór 26 September a s bij een bankinstelling of spaarbank U bespaart uzelf en de bankinstellingen daardoor veel werk Gouda 19 Sept 1945 Burgem en Weth voorn i James Van As Secretaris Lo S Wat brengen de Bioscopen Vrijdag a s zal de Reunie Bioscoop weer beginnen te draaien en wel met de Amerlk filH You can t take it with yon Je kunt het toch niet meenemen Velen zullen zifch deze film nog uit de vooroorlogsche jaren herinneren maar haar niettemin gaarne nog eens terugzien De Schouwburg Bioscoop brengt De Vloot waarop wij dienen een rolprent die het aandeel van de Britsche vloot in den oorlog in beeld brengt Het scenario werd geschreven door Noel Howard die tevens de regie voerde In Thalia Theter tenslotte wordt voor het eerst na de bevrijding een Fransche film vertoond Deze film speelt in de onderwereld van Algiers Met belangstelling zien wij ook naar dit product uit daar de Fransche film hier steeds een goede naam had Circus Renz Vanaf Vrijdag a s zal op de Markt Circus Renz voorstellingen geven tot en met 5 October a s I v m de geldzulverlng is het mogelqk voor de voorstellingen van 25 september tot 5 October plaatsbewijzen te koopen Weersverwachting medegedeeld door faet K N M I Matige tijdelijk krachtige wind tusschen West en Zuid Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen Enkele regenbuien zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen Donderdag 20 Sept Thalia Theater 8 uur Baron Kneut njet Slem Nleuwenhuljzen Idem Nieuwe Schouwburg 8 u Tooncel vereen T O G De Familie Dictator Vrijdag 21 Sept Concordia 8 uur Vergadering N V B Sprekers Ds D ter Steege en lapitein Dr H Brugmans Thalia nwater j Vrijdag l m Woensdag Pépé Ie MdH o Schouwburg StaScoop Vrijdag tot en met Woensdag De Vloot waarop wij dienen Réunie Vrijdag tm Donderdag Je kunt het toch niet meenemen Vanaf Vrijdag op de Markt Circus Renzi WAT GEB URDE ER 20 September 1944 Hevige strijd bij Eist Himmler en Ley zijn toen zij Stalingrad tot voorbeeld stelden om het moreel van de bevolking van Wupper tal op te heffen uitgefloten Tsjang Kal Tsjek heeft de meeste eischen van de Chineesche Commu nisten om wille van de eenheid aanvaard 1943 Tien Nederlanders ter dood veroordeeld 1942 Wilkie overhandigt in Moskou een persoonlijke boodschap van Roosevelt aan Stalin Tlmosjenko s offensief vordert gestaag 1939 Warschau hevig gebombardeerd Grieksch ltallaansch accoord tot ontruiming Grieksch Albaneesche grens Onlusten worden gemeld uit het Protectoraat DISTRICTS NIEUWS WADDINXVBBN J Berghuis f Op 70 Jarigen leeftijd is te Zeist overleden de Heer J Berghuis oud directeur van de N V Eerste Waddinxveensche Stoommeubel fabriek van Schalk en Beighuis alhier De Heer Berghuis die de laatste jaren in Voorburg woonachtig was vertrok dezer dagen om gezondheidsredenen naar een sanatorium te Zeist alwaar hij kort daarna onverwachts overleed u In het openbare leven trad de Meer B0 ghuis op den voorgrond in verschillende bestuursfuncties o a als secretaris der Ver eeniging tot Christelijk Nationaal School onderwljs De begrafenis zal hedenmiddag te Voorburg plaats hebben Huwelijk van oud Illegalen Woensdagmiddag j l werd onder groot belangstelling alhier ten Gemeentehülze door den Burgemeester het huwelijk voltrokken tusschen den Heer Arie den Boon en Mejuffr Jo Visser Dit bruidspaar dat o m de afd Waddinxveen van de L O in het leven rif p heeft tijdens de bezetting enorm veel w verricht ten gunste van de onderduikers ea hun gezlnnenV Geen wonder dan ook dat velen blijk gaven van hun belangstelling De Heer den Boon heeft den dlstributiedienst thans verlaten en zal als stuurman ter koopvaardij wel weer spoedig het ruime sop kiezen Dat hij zich echter op het droge ook verdienstelijk kan maken dat heeft den tijd die achter ons ligt bewezen Visscherijbijdragen Vaor he visschen met een hengel in openbaar watet IS nog steeds de bijdrage ter verbetering van den vlschsfand ad f 0 50 verschuldigd Het is gebleken dat men zich hieraan niet meer veel gelegen laat liggen De Kon Marechaussee zal daarom een strenger toezicht op de naleving dezer bepaling ultoefeneni Het bewijs van betaling der bijdrage Is ter gemeentescretatie verkrijgbaar Sluiting zwembad De Gemeentelijke Bad en Zwemlnrlchtlng zal dit seizoen worden gesloten op 29 September a s