Groot Gouda, zaterdag 22 september 1945

ö GROOT GOUDA PEB ASPEE AD A9TBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EEND HIAAICr Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Riksen Prukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 33 ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1945 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 ct Lossenuinm lOct Wat is Personaiistisch Sociaiisme Geslaagde vergadering van de N V B en ook omgekeerd Na het uiteenvallen van de oude part groepeeringen hielden de rechtschcn hun beginselen over terwijl de linkschen alleen konden discussiëeren over wat was De slaperigheid van het christendom heeft veel schade toegebracht aan de sociale toestanden Nu gaat het nieuwe over heel Europa Dl socialisten hebben een groote geestelijke winst geboekt terwijl rechts heeft gewonnen aan programma Wij zijn gewend geraakt aan moraal loosheid en rechteloosheid Wij moeten weer leeren vaste normen te aanvaarden Ontplooi Uw persoonlijkheid in Uw eigen omgeving zoo riep Dr Brugmans uit en denk aan het oude gezegde Weest Uws broeders hoeder SoclalisBe wil zeggen dat het economische leven draalt voor de welvaart van allen Daarvoor kan alleen en uitsluitend de overheid zorg dragen die alle toestanden kan overzien I regeering is de eenige instantie die kan zorgen voor het algemeen welzijn Min Schermerhorn heeft ons gezegd dat de armoede gelijkelijk verdeeld moet worden Doch dit is armoede In soberheid een armoede die echter perspectief biedt en bill k over allen is verdeeld De N V B gelooft niet aan socialisatie als geneesmiddel voor alle kwalen De bedrijven moeten niet gericht zijn op het behalen van een zoo groot mogelijken winst Zij dienen gericht te zijn op de gemeenschap Socialisatie is het middel waardoor de gemeenscfjap belang kan krijgen bij het bedrijf Socialisme wil ook zeggen dat de levenskansen voor ledereen gelijk zijn Die gelijkheid van kansen dient ook tot uiting te komen in het onderwas en de onderwijspolitiek die nu zoo hopeloos is vast geloopen Socialisme wil zeggen dat wij betrokken zijn bij de bedrijfspolitiek De gemeenschap heeft ontzettend veel last van kortzichtige ondernemers Dat ts wel duidelijk bewezen door het gebeurde in Rotterdam Verantwoording is de bedrijfsleider niet alleen verschuldigd aan de aandeelhouders maar ook aan de medewerkers In het bedrijf Wij zijn Internationalisten geworden de neutraliteit behoort tot het verleden Maar bovenal zijn wij patriotlsten die gedragen worden door gevoelens Vaderland dat beteekent verbonden zijn met het eigen land dat van ons is Dat beteekent verbonden zijn met onzen eigen geest Alle tefenstellingen die er bestaan liggen tusschen de grenzen van onzen nationalcn nood en nationale roeping Nederland moet in het hart staan van Europa Maar eerst zoo besloot Dr Brugmans moeten wij den weg vinden naar eigen socialisme Na het zingen van het Wilhelmus glag men uiteen Veel stof tot overdenken was er dezen avond meegejevea en wij vertrouwen met den voorzitter dat velen die dezea avond een beter begrip omtrent het streven van de N V B hebben gekregen zich ook als lid zullen willen aanmelden De Familie Dictator Oader dezen titel werd gisteren voor een altverkochfe zaal door de tooneelvereeniging Tot ons genoegen deze comedie opgevoerd Gezien het feit dat dlllettanten dit tooneelstuk speelden mag T O G op een succesvollen avond terugzien Als cea der beste medespeelsters mogen wij wel noemen mej S Zeverboom die haar rol volkomen beheerschte Lof aaa dea regisseur den heer van Eek die tevens wegens ziekte van G Palsgraaf de rol van huisknecht zeer verdienstelijk speelde Ook de anderen medespelers gavea het gegeven goed weer al ontbrak het in sommige scènes wel iets aan vlotheid en had aan het uitspreken vaa onze taal meer zorg besteed kunnen warden Al met al heeft het publiek zich kostelijk vermaakt terwql voor degenen die deze avond niet konden bflwoaen hier toch nog gelegenheid voor bestaat op 29 November a s Tevens willen wij hier evea veraieldea dat het batig saldo ten Ijoede zal komen aaa N V H onder het motto T OiG helpt Vealp Meerdere giften voor E en D Tijdens een 40 jarlge bruiloft werd op Initiatief van den Heer D de Klerk een collecte gehoodea welk f 30 60 opbracht In de vrijwel gehee gevulde iaal vèn Concordia hield de Goudsche afdeeling van de Ned Volksbeweging haar eersten grooten avond Na een kort inleidend woord van den voorzitter den heer Sluiter najn Ds D Ter Steege het woord Tot onderwerp van zijn rede had deze spreker gekozen Het Personalisme der N V B Het personalisme dat aieuwe woord die nieuwe idee grijpt onweerstaanbaar om zich heen aldus ving Ds Ter Steege aan Er is veel critiek op dat woord dat nog niet overal begrepen wordt Om een duidelijk voorbeeld te geven van personalisme Is het goed om ons den toestand voor oogen te stelleï zooals die in de afgeloopen 5 jaren geweest is Het Nat Socialisme wilde godheden malren de waanzin va de coUecti viteit heerschte alom Thans zitten wij in de ruïnes geestelijk en materieel en wij dienen opnieuw te beginnen De Ned Volksbew is op zoek naar menschen waarin nog persoonlijkheid schuilt Alleen persoonlijkheden kunnen medewerken aan den wederopbouw van ons land en van de wereld Het tegengestelde van de persoonlijkheid Il het individu dat eischt vrij te zijn in al zijn doen Het individu komt nooit tot een daad In het belang van zijn naaste Het is als een atoom in een sociaal luchtledig De scheppende persoonlijkheid kan zich alleen in vrijheid ontwikkelen zoo betoogde Ds Ter Steege doch ponder die vrijheid als hoogste norm te aanvaarden De antithese en de klassenstrijd zijn er i inderdaad ze zijn er Doch dat behoeft toch geen reden te zijn dat wij niet samen zouden ünnnen werken Wat doet een rang of stand ter zaktf Men is geroepen voor geheel de gemeenschap en niet alleen voor zijn eigen groepje of kerk Laten wij trachten op deze basis tot een hechte samenwerking te komen met volledif e terzijdestelling van alle kleine groeps of eigenbelangen alleen dan kunnen wij Nederland weer groot maken In die worsteling zoo besloot Ds Ter Steefe zijn gloedvolle rede wil de N V B U ondersteunen opdat ook U een persoonlijkheid zal kunnen worden Na een korte pauze nam Dr H Brugmans het woord die het Socialisme van de N V B belichtte Politiek Is een zaak van beginsel zoo begon spr Achter al onze daden heet ons doen moet een beginsel en een overtui ging staan De N V B stelt de geestelijke vernieuwinf voorop Dat blijkt ook uit hel programma van de N V B het programma dat ontstaan is uit samenwerking van menschen vaa allerlei politieke én geestelijke opvatHag en herkomst Binnen de muren en prikkeldraadversperringen van het concentratiekamp is dat programma gegroeid Niet zonder moeite O neen Vaak hebben wij gedacht het ideaal niet te zullen bereiken Maar even vaak keerden wij terug tot het punt waar wij gederailleerd waren en begonnen daar opnieuw Zoo hebben wij in samenwerking den grondslag gelegd voor de N V B Wij hebben iets van onbaatzuchtigheid overgehouden uit dezen oorlog een wil om alleen met de centrale belangen te rekeoen Indezen tijd leerde Links van Rechts De Nederlandsche Volksbeweging NU OOK IN GOUDA In de zeer druk bezochte vergadering van gisteravond namen talloozen kennis van de geestelijke en politieke wederopbouw die de Nederlandsche Volksbeweging voorstaat Na dez indrukwekkende woorden volge NU de DAAD Geeft U NU in onderstaande coupon op en blijft niet ter zijde staan Naami Heer Mevr Mej Adres Plaats Straat No Wenicht lid te worden van dt N V B Wat miet U Maatdag doent Als Uw naam ligt tusschen SCHRADER en VIJVERmoet U tasschcn 9 en 12 of tusschen 12 30 en 2 uur in het gymnastieklokaalaan de Peperstraat komen U moet medebrengen Tweede stamkaart gezinshoofd Brandstoffenkaart T 509 Alle Inlegvellen 508 der gezinsleden Tiea gulden oud geld per inlegvel inbiljetten van f 10 of hooger U ontvangt n Voor bon 5 1 van de brandstoffenkaart een geldkaart A Voor bon 25 van elk inlegvel dat Uinlevert f 10 nieuw geld den poor l w naani Komt vooral op bestemden dag De bnurtver Prins Bernhard v Str en straat droeg een bedrag van f 60 af zijnde de opbrengst van een tijdens de feest week gehouden collecte Ook aan deze gevers hartelijk dank Jan van Beek f Op 47 jarigen leeftijd is te Woerden na een kortstondige ziekte overleden de heer Jan van Beek koordirigent die hier in Gouda ongeveer 23 jaar directeur was van de Chr Zang ver Hosanna en vaé de onderafdee lingea Meisjes ea Kinderkoor Zeer velen ia onze stad zullen zich vooral de jaarlljksche kinderuitvoeringen in den Nieuwen Schouwburg herinneren Na een gedwongen rust van 3 jaar zou den juist deze week de repetities van het kinderkoor weer beginnen Wijziging In de treinenloop Is een kleine wijziginf gekomen Vertrek Den Haag 7 12 Aankomst Gouda 8 03 Vertrek Gouda 16 35 Aankomst Den Haag 17 22 Deze treinen stoppen in Voorburg en rijden alleen op werkdagen Wanneer gaat hei Sportfondsenbad open Veleh slaan met belangsteUing het herstel van het normale leven gade Wat echter lang op zich laat wachten is de openstelling van het Sportfondsenbad Wat is de reden dat deze bron van volkshygiëne nog steeds gesloten blijft Wat is het Gebrek aan kolen Is hier geen mouw aan te passen Is het niet van groot algemeen belang dat het bad wordt geopend Laten de instanties die hun medewerking voor het openstellen moeten verleenen beseffen van welk een belang het bad voor de geheele Goudsche bevolking is Ongetwijfeld kaa er met goeden vil veel worden bereikt Gouwenaar néeait deel aaa de Nederlandsche kampioeaschappen op den weg Op Zaadag 23 September zal onze stadgenoot de heer J Hofstede deelnemen aan de wedstrijden om het Nederlandsche wielen kampioenschap op het Canbey circuit te Valkenburg De Jodan Boys Zaterdagmiddag a s om half vier spelen de Jodan Boys een wedstrijd tegen een P T T elftal De competitie van 4 aml t De uitslagen van qie 3de ronde van de competitie van de Damvereeniging Dam lust luiden l t Bol A Kooi 1 1 P Versloot C Molenaar O 2 A Boer A v Beuzekom 0 2 P Zwart M Vermeulen 1 1 P Verboom S J Schrooder afgeb W Verhoeven J de Bode 2 0 A Kooi A de Frankrijker 0 2 M Zijlstra S Abbee 2 0 P Schouten P Tom 0 2 H v Eijk A Roodenbach 2 0 J Blokland N Gerhards 2 0 C de Pater J Backer 2 0 J Backer P Schouten 2 0 Wat Is er inC Gouda te doen Thalla Theatert Vrijdagv lm Wccnidag Pépé Ie Moko Scfaouwbnrg Bloscoop Vrijdag tot en met Woenydag De Vloot waarop wij dienen Rènnie Vrijdag t m Donderdag Jekunt het toch niet meenemen Vanaf Vrijdag op de Markt Circus Renz WAT GEBEURDE ER 22 September r 1944 Priijp Karel benoemd tot Regent van België 943 Duitschers ontruimen Sardinië en Corsica Priluki en Krasnograd door de Russen bevrijd Het Duitsche slagschip Tirpitz in de Alpenfjord getorpedeerd Gevangen Duitsche generaals richten in Moskou een Duitsch comité op 1942 Vier Nederlanders zijn naar concentratiekampen overgebracht wegens het verbergen en over den grens brengen van Joden het verschaffen van val sche persoonsbewijzen en het verstoppen van Joodsche vennogens waeirden 1940 JapaEscbe troepen trekken in overleg met Vichy Indo China binnen USA overwegen tegenmaatregelen 1939 Generaal Von Fritsch voor Warschau gesneuveld DuiLsch Russischc de marcatielijn vastgesteld PREDIKBEURTEN Zondag 23 September 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds Gerh Huls 5 uur nam Ds A C Korevaar Westerkerk lö en 5 uur Cs De Vos van Beesd v m jeugddienst Vereen van Vrijzinnig Herv Ned Herv Kerk te Moordrecht 10 unr Ds A Donker Doopdienst Kleine Kerk Pepcrstraac 128 7 uur n m Ds M J W Zevenboom van Berkenwoude Onderwerp Hadad wil veranderen Kon 11 22 Vereenig Calvijn Turfmarkt geen dienst Rem Geref Gem 10 30 u Ds J Nienhuls Evang Luth Kerk 10 u Ds J J Simon Oud Kath Kerk 10 30 uur Pastoor Glskes Geref Kerk 10 en S u Ds W S Pontiervan Maasdljk j Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart veor 3 tot kwart voor 4 Vrijgemaakte Gereform Kerk 8 30 Christ Geref en 4 uur Remonstr Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blois Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds J H Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh v Welzen Vri e Evang gem 8 30 uur Kleine Kerk en 5 30 uur n m gebouw Zeugestraat 38 Ds H C Leep Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 7 30 uur Openbare Kerkelijke Samenkomst Dinsdag 7 30 u Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openbare samenkomst Leiders Majoor en Mevrouw Wels Dokters en Apethekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr A Kettler Gouwe 166 Dr H A M Eykman Westhaven 63 Apotheek Dee Westhaven 14 Mederland moet worden rergroot Vergrooting van cns land geeft de gelegenheid tot vergrooting van den export en verkleining van den Import o a door productie van steenkool olie cement kalk hardsteen kali zout en graan Daardoor kan de door den oorlog verstoorde handelsbalans in evenwicht worden gebracht en onze bevolking veel eerder van de noodige artikelen wordea vaorziea