Groot Gouda, zaterdag 22 september 1945

Uit het militaire opleidingskamp in Engdand De heer L A Achterberg een Gouwenaar die momenteel in Engeland zijn militaire opleiding geniet schrijft ons o m het volgende Dicht bij de stad Worcester ligt het kamp Malveren Hills waar de Conip Gezagstroepen zijn opleiding voltooid De omstandigheden waaronder dat geschied zijn uiterst gunstig en alle Hollandsche jongens maken het dan ook uitstekend Het eten en de rookerij laten niets te wenschen over Het kamp bevat circa 3000 man uit alle deelen van ons land die het goed met elkaar kunnen vinden De Koninginnedag is natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan en werd met een groote parade gevierd Spoedia hopen de jongens doorgezonden te worden naar Australië om van daaruit naar Ned Indië te gaan Het is te hopen dat meer Gouwenaars het voorbeeld van den Heer Achterberg zullen volgen zoodat men naderhand zal kunnen zeggen Gouda droeg ook zijn steentje bij in de bevrijding en heroprichting van Indië Sluiting P T T kantoor Gedurende de inleveringsweek van 26 September t m 2 October a s zal het P T T kantoor gesloten zijn voor de behandeling van alle geldzaken t w postwissels post bewijzen postchèques girostortingen qui tanties postspaarbank belastingbetalingen ongevallenwet en ouderdomsrente Alleen de zegelverkoop behandeling van aangeteekende stukken telegraaf en telefoon blijven geopend loket I Het inleveren van oud papieren geld kan aan de 5 overige loketten geschieden van 9 tot 17 uur BINNENLAND Het bezoek van H M de Koningin aan Zeist In het mooie Zeist is de villawijk bij de Laan van Beek en Rooye en Ernst Casimir laan gelegen In het ho khuis nr 2 wonen de heer en mevrouw Pool De heer Pool is hoofd van den distributiedienst te Zeist In den bezettingstijd heeft het echtpaar Pool behalve het op eigen gelegenheid distri bueeren van 3500 distributiekaarten per vier jweken heel veel illegaal werk verricht In de woning bevond zich bovendien nog een keurige schuilplaats geschikt voor het onvindbaar opbergen van 15 personen Regelmatig waren hier gasten meermalen de volle bezetting Juist een week voor zes Engelschë officieren een vast onderdak bij het moedige echtpaar zouden krijgen was het voor den heer Pool geraden om zelf het huis te verlaten en een goed heenkomen te zoeken nog maar juist op tijd zooals al gauw bleek Verscheidene bezoeken van de huiszoekingen door de S D heeft mevrouw Pool daarna met gunstig resultaat doorstaan Noch de schuilplaats noch de gasten werden gevonden Bij het bezoek dat de Koningin aan het toen juist bevrijde Maastricht bracht w rd de heer Pool aan Hare Majesteit voorgesteld die zich dankbaar liet inlichten Na de algeheele bevrijding van ons land werd door H M s adjudant kapitein Bührmaim het contact met het echtpaar Pool wederom hernieuwd en gisteren volgde zelfs een bezoek van kapitein Bührmann Deze kwam de tijding brengpn dat Hare Majesteit zich voorstelde een persoonlijk bezoek te brengen aan de woning van de familie Pool waarvan de geheimzinnige schuilplaats vooral de Konipgin interesseerde Om kwart voor drie kwam de Koninklijke auto in de Ernst Casi mirlaan aan waar de Landsvrouwe bij de familie Pool binnenstapte vergezeld van Jkvr de Beaufort en kapitein Bührmann De Koningin die zooals bekend mag worden verondersteld zich bijzonder interesseert voor het ondergrondsche werk tijdens de bezetting was een en 9 belangstelling hartelijkheid en eenvoud H M stond er op om zelf te trachten de geheimzinnige schuilplaats in de woning op te sporen Na een bezoek dat een uur geduurd had vertrok het hooge gezelschap Weer luchtverkeer met Parijs Parijs zal van Maandag 24 September af weer per vliegtuig bereikbaar zijn Na de hervatting van de luchtlijnen naar Zweden en Zwitserland zal dus nu ook de Fransche hoofdstad in het Nederlandsche luchtnet worden opgenomen Het vliegtuig dat s morgens uit Parijs vertrekt geeft op Schiphol aansluiting op de luchtlijn naar Zweden Het spfeekt vanzelf dat ep voor deze nieuwe verbinding welke onderhouden wordt door de K L M en de Lignes Aerien nes Frangaises de nieuwe naam voor de Air France groote belangstelling bestaat Nederlandsche verbindingsofficieren aan het werk Dank zij de onvermoeide nasporingen van kapitein W Kamphuis verbipdingsofficier van den Nederlandschen repatrieeringsdienst bij het 8ste corps zijn in Noord Duitschland een aantal kerkklokken uit Nederlandsche kerken en een groote hoeveelheid meteorologische instrumenten uit Nederlandsch bezit ontdekt PERSZUIVERING Perscommissie ingesteld Tot 1 Jan 1947 het tijdelijk persbesluit in werking Woensdag heeft de Minister van Binnen landsche Zaken Dr L J M Beel de commissie van de Perszuivering geïnstalleerd en daarbij op aangedrongen dat de commissie bij de vervulling van haar taak groote spoed zal betrachten De Commissie is terstond met haar werkzaamheden begonnen In het nieuwe persbesluit wordt bepaald dat de redacteur redactioneel medewerker of verslaggever van een blad die tijdens de bezetting zijn taak op een dergelijke wijze heeft vervuld dat mede hierdoor de natio naal socialistische beginselen of denkbeelden of wel de idiologiën van den vijand ingang zouden hebben kunnen vinden alsmede hij die door aanblijven in een leidende functie geacht moet wordeq tegen een vervulling van een hierboven genoemde taak geen bezwaar te hebben gehad ontzet kan worden uit de journalistieke of leidende niet journalistieke functie bij een zoodanige onderneming Het is verboden om van door de perszuivering getroffen personen bijdragen opte nemen Berechting van oorlogsmisdadigers Tot vertegenwoordiger van Nederland bij de United Nations Warcrimes Commission is benoemd de Kapitein Luitenant ter zee Mr M W Mouton werkzaam op een af deeling van het Departement voor de alge meene oorlogsvoering welke te Londen gevestigd is Uitzending van arbeiders naar de geteisterde gebieden Het gróötc tekort aan werknemers in de geteisterde gebieden eenerzijds en het overschot van arbeiders elders vormen samen een wanverhouding welke de regeering genoopt heeft tot het riemen van een aantal maatregelen Het kan niet worden geduld dat velen werkeloos rondloopen en teren op de gemeenschap terwijl elders vooral in het Zuiden een enornj gebrek aan werkkrachten bestaat Het belang der samenleving ver eischt dat het teKort in de eene plaats wordt aangevuld uit het teveel in de andere De Staatscourant van 17 September j I bevat een beschikking van het college van Rijksbemiddelaars welke samen met een aantal maatregelen van het Ministerie van Rennie Bioscoop You can t take it with yon Kirby eeo groote staalmagnaat wil voor uitbreiding van zijn concern en om zijn concurrent Ramsey ten val te brengen beslag te leggen op een groot blok hulzen Hij wordt hierin echter gedwarsboeaid door Martin Vanderhof Lionel Barrymore die niet van plan s het in zQn bezit zijnde huis te verkoopen Klrby i zoon James Steward die zijn Vader zal opvolgen wordt v rliefd op zijn secretaresse Jean Arthur die later een kleindochter van Vanderhof blijkt te zijn Hierdoor komt Klrby in aanraking mef Vanderhof en zijn familie die op een voor hem onbegrijpelijke wijze leven Na tal van dolle scenes belandt het heile stel eindelijk in de gevangenis en daar komt Kirby t t bet inzicht d t bi door zijn streven n ar macht al zijn vrienden verliest en alleen over blijft Als later zijn zoon hem ook verlaat laat Kirby alles in de steek en in de familiekring van Vanderhof komt alles toch neg in orde Deze film die ons in een echte vooroorlogsche toestand verplaatst geeft meer ontspanning door zijn talrijke lach scenes dan de tot nu toe vertoonde oorlogsfilms en is daarom zeker de moeite waard om gezien te worden Sckouwbnrg bioscoop De vloot waarop wij dienen In which we serve geeft de geschiedenis van ein Engelschen destroyer weer En daarmede een deel van de geschiedenis der pvarcnden en hun familieleden en daarmede een stukje historie van de meoschheid Het wordt zoe sober en zonder hinderlijke propaganda in beeld gebracht het harde heldhaftige leven van de zeelieden die met nooit genoeg te waardeeren vanzelfsprekendheid hun plicht doen en vechten tot den ondergang van hun schip In t kort komt het verhaal hierop neer De destroyer Torrin gaat onder bij eenvijandclijken aanval in de buvrt van Kreta Een deel der overlevenden vindt z a vo r loopig behoud bi een vlot waar zij hulpafwachtea Beurtelings gaan ieders gedachtennaar huis en naar vroegere gebeurtenissenin het leven die natuurlijk alle verbandhouden met hun schip dat bij allen nummeréén is Vaak ontroerend dikwijls humoristisch altijd spannend is de film tot een kastelljk Openbare Werken en Wederopbouw het commissariaat noodvoorziening en het Rijksarbeidsbureau in deze de noodige voorzieningen treft Deze komen hierop neer dat aan den eenen kant wordt nagegaan welke arbeiders er in de geteisterde gebieden noodig zijn terwijl men aan den anderen kant nagaat welke arbeiderskrachten er van elders kunnen worden uitgezonden Door den werkgever zal in overleg met en waar noodig met hulp van het commissariaat noodvoorziening voor behoorlijk onderdak worden gezorgd Voorts krijgen de werjoiemers goed voedsel geregeld verlof terwijl voor vervoer zal worden zorggedragen 4 Het loon dat de uitgezondenen ontvangen zal het ter plaatse van tewerkstelling geldende zijn bovendien ontvangen de gezinnen der gehuwden en der ongehuwde kostwinners die in een hooger geklasseerde gemeente wonen een bedrag gelijk aan het verschil tusschen het in de woonplaats geldende loon en het eerstgenoemde met ƒ 3 per week extra Deze regeling treedt in werking op 1 Oct a s nadien mogen werkgevers niet meerzelf personeel uitzenden doch loopt allesover de arbeidsbureaux van het voor diendatum aanwezige uitgezonden personeeldienen de werkgevers aan het Rijksarbeidsbureau opgaven te verstrekken benoodigdvoor de uitbetalingen aan de gezinnen derwerknemers Werknemers die niet voldoen aan een aanwijzing tot uitzending verliezen wachtgeld of overbruggingssteun werkgevers die zich niet aan de voorschriften houden zullen eveneens door strenge maatregelen worden getroffen De regeering is zich bewust van het onaangename dat er vooral voor de gehuwden en hun gezinnen in tewerkstelling buiten de woonplaats kan liggen De nood der bewoners van de geteisterde gebieden en het algemeene Nederlandsche belang maken dit offer echter noodzakelijk Overname markten rundvee De veehouders in Zuid Holland worden er op attent gemaakt dat met ingang van Maandag 1 October 1945 wekelijks de volgende overname markten rundvee gehouden zullen worden Maandag Gorinchem Dinsdag Rotterdam Woensdag ZcJetermeer Woerden Middelhamis Den Haag elke 14 dagen 3 10 17 10 enz Donderdag Delft Gouda en Vrijdag Leiden Dordrecht stuk raenschelijkheld en tot een monumen voor den hcldhaftigen strijd om het bestaan def menschheid geworden Noel Coward schreef het manuscript voor de film regisseerde haar maakte de muziek er voor en speelde er de rol van den kapitein in Pépé Ie Moko De sfeer van de Kaashba de achterbuurt van Algiers de levenswijze van de onderwereld die er hulst dat alles is treffend getypeerd in de film Pépé Ie Moko die deze week ia Thalia vertoond Pépé een beruchte Parijsche figuur heeft er zijp toevlacht gezocht Wij leeren zijn omgeving kennen en ook de politie lnspec teur Slimane een pracht type Een vrouw uit de betere wereld die door een toeval in de omgeving van Pépé komt wordt de aanleiding tot zijn ondergang Hij raakt j haar verlief l en verliest de voorzichtigheid uit het oog In de stad waar hq zich heen begeeft wordt hij gearresteerd Het zon te ver voeren élle finesses hier te vermelden de details van een strijd om het bestaan die ons aangrijpend wordt voorgssteld Bracktlg zijn de opnamen der gelaatsstudies weergegeven Een van de sterkste en meest gedurfde scenes is welde dood van Regis den verrader Echt en doorleefd Pransch Is het wanneer deze ongelukkige in zijn val het lawaaierige orgeltje op gang brengt en een Jangelmnziekje zijn sterven begeleidt Wilt U een echte goede Fransche film gaan zien laat dan deze gelegenheid niet voorbijgaan Circus Reoz Een schitterend programma dat In alle opzichten voldeed bracht circus Renz Er waren veel echte circusnummers te zien en ook het essentioneele bestanddeel van een circus ro ran ma de paardendressunr ontbrak niet Vooral het hoogeschool rijden van den heer v d Vegte Jr met zijn paard Roland en de Texas Mescal s Great Rodeo Cowboy Show waren graag geziene nummers De drie Wilsons die de acrobatische af deeling voor hun rekening namen de Klt zuna s die het In den nok van het circus zochten allen werkten uitstekend en konden veel bijval oogsten Tusschen de nummers door traden de clowns op die op de vanouds bekende manier de lachlust opwekten Het Is een geslaagd programma dat wlJ zeker kunnen aanbevelen DE WUIVENDE Mijn vrouw is de wuivende die met haar zakdoek In t licht langs het korenveld gaat Zij zendt mij een uiterste teeken van liefde Nu zij mij gedwongen verlaat Wie weet voor hoelang zij vertrekt Ik bleef eenzaam Doch jubel slaat op in mijn bloed Ik gevoelmij niet langer gevangen rondom mij Is haar alom wuivende groet Mijn God in den hemel die t ziet en die weet Hoe ik nooit voor mij zelve Iets vroeg Al wat Gij mij gaaft heb ik dankbaar aanvaard En Gij gaaft mij geluk genoeg Verhoor voor vandaag en de restEén enkele bede van mij van mijn levenDat altijd mijn vrouw als Uw teekenVoar mij deze wuivende zij van liefde Haar simpel bewegen der hand bij haar afscheid Zendt mij het geheim tegemoet Waarom Gij Uw engel zijn boodschap liet zeggen Beginnend met Wees gegroet Want al wat beweegt hier op aarde in de zee Langs Uw heemlen vol heerlijkheid Is niets dan een wuivende groet aan de ziel Om te zeggen hoe goed Gij zljt Wie God wil begrijpen die heeft niet genoeg Aan ons vorschende menschenverstand Hij zie naar het dansen van sterren en golven En het wuiven der dierbaarste hand Al wat ik geloof en belijd vat Ik samen In deze mijn opperste wet Mijn ziel zij een wuivende groet aan mijn God Want ik heb geen volmaakter gebed Mijn ziel zij een riet aan den stroom der genade En een wuivend golfslag die spoelt Langs de zoelheid der knst een graan veld in zoB Dat de tocht vaa den zomerwind voelt Mijn ziel zij gelijk aan de ziel van de vrouw Die mij toezond Uw godiijken groet Want zij is de wuivende die Gij mij gaaf En Ik dank U Het leven is goed Anton van Duinkerken De ▼ erkiezingen voor Gemeenteraden en Tweede Kamer De verkiezingen voor leden van de tijde litke gemeenteraden zijn vastgesteld op 22 October 1945 De verkiezingen candidaat stelling en stemming zal geschieden door een college van kiesmannen ten getale van drie maal het wettelijke aantal leden van de gemienteraad Rechtstreeksche verkiezingen op basis van een kiezerslijst Is niet meer mogelijk zoolang de bevolkingsregisters niet in orde zijn In 57 gemeenten is het persoonsregister geheel of gedeeltelijk verwoest In vrijwel alle gemeenten is de bevolkingsadministratie door de talrijke valsche mutaties incompleet Evenmin kunnen persoonsbewijzen en distributiestamkaarten als maatstaf dienst doen Er wordt hard aan gewerkt de bevolkingsregisters weer aan de gestelde eischea te laten beantwoorden opdat zoo spoedig mogelijk op normale wijze verkiezingen voor de Gemeenteraden en voor de Tweede Kamer kunnen plaats vinden Oorlogspleegkinderen moeten worden aangegeven Door den Minister van Justitie is op 3 Aug j I de Commissie voor Oorlogspleegkinderen benoemd waarvan het secretariaat is gevestigd Heerengracht 410 412 Amsterdam Tel 30981 Onder oorlogspleegkinderen worden die minderjarigen verstaan over wie in verband met de oorlogsomstandigheden de ouderlijke macht of voogdij gedurende een termijn van tenminste 3 maanden niet is uitgeoefend alsmede die minderjarigen wier identiteit niet vaststaat Een ieder bij wien een minderjarige inwoont of die toezicht heeft op een minderjarige die als oorlogspleegkind moet worden beschouwd is volgens art 12 van het besluit verplicht hiervan zoo spoedig mogelijk bij boyengenoemde commissie aangifte te doen Het opzettelijk niet nakomen van deze verplichting wordt als misdrijf beschouwd en de dader wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren Hij aan wiens schuld is te jvijten dat de aanmeldingsplicht niet wordt nagekomen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden Ook mogen geen oorlogspleegkinderen worden verplaatst zonder toesteöimlng van de commissie Om misverstand te voorkomen zij hierbij opgemerkt dat de bemoeiingen der commissie zich niet uitstrekken tot de tijdelijke ouderloozen z g n N S B kinderen Bovengenoemde aangifte kan geschieden bij den Burgemeester t vc 1 4 Ver V B T Vei Ha D Bilt Gei h jV G d m IA d zl tt