Groot Gouda, dinsdag 25 september 1945

Euterpe gaat weer zingen De gemengde zangvereeniging Euterpe heeft na een rustperiode van drie jaar haar repetities o l v den heer van Collum weer hervat De repetities worden gehouden elke Dinsdagavond 8 uur in het gebouw Daniel aan de Naaierstraat Zij die zich als lid Avenschen op te geven kunnen dit aan dit adres doen of aan het adres der bestuursleden M de Mink Cronjéstraat 12 en J van Hensen v Unin gen Lage Gouwe 98 WADDINXVEEN Vrije Zaterdagmiddag voor den Landboaw Op verzoek van de werknemersorganigatles hebben de plaatselijke orgai isaties van werkgevers in den landbouw besloten den vrijen Zaterdagmiddag in te voeren De strikt noodzakelijke werkzaamheden zullen dien middag geschieden gelijk op Zendag Hulde voor Waddinxvecn Benige ex onderduikers van de razzia s te Rotterdam hebben het initiatief genomen om te komen tot het oprichten van een gedenk teeken voor al diegenen die zoo spontaan den helpenden hand hebben geboden Zij zoeken thans contact met andere ond onderduikers die eveneens alhier werden verzorgd REEUWIJK Het Reeuwijkijksche Oranjecomité kan naar uitlating van velen met voldoening terugzien op het j l gevierde Koninginneen Bevrijdingsfeest De burgerij heeft door haar groote offervaardigheid niet alleen mogelijk gemaakt dat op zoo grootsche wijze kon worden feeit gevierd maar ook dat aan de Stichting l9i0 45 het mooie bedrag van f 350 kon afgedragen worden SPORTNIEUWS Athletiek Bij de gehouden vereenigingskamp op Zaterdag 22 Sept te Alphen a d Rijn werd Vires et Celeritas winnaar met 82 4 punt voor A A V 36 met 65 punt en Achilles 56 punten Radioprogramma van hedenavond Persbeschcnwingen Star van den Dag I Paderewski Engelsche les Nieuwsberichten Paul Nero hotviool met gitaar en strlngbas Programma v d Ned Stfljdkrachten Nederlaad Herrijst J E v Tijen directeur der Fokkerfabrleken Vragenkwartlertje door L de Jong Harp recltal door Rosa Spier Laadbouwpraatje d Min Manshplt Van Mug tot Olifant een reis door Dlercnland Muz programma Nieuwsberichten Avondwijdiag t Ds J Groeneweg Jack Lewis en zijn orkest in de Ravenna Club te Utrecht Terugbetaling redactie op broodprijs Het aan en verkoopbureau van akkerbouwproducten deelt m overleg met het centraal distributiekantoor mede dat de door de plaatselijke dlstributiedlcnsten uitgereikte nummercoupures welke bestemd zijn de bakkers in staat te stellen de door hen gegeven reductie op den broodprijs terug te ontvangen kunnen worden aangeboden bij de kantoren bijkantoren agentschappen en correspondenten van de N V Nederlandsche Mlddenstandsbank Op de bij de bank In te leveren coupures of wel op het bij inlevering van meer dan 10 coupures te gebruiken opplakvel moeten de volledige naam en adres van den bakker zoomede de datum van aanbieding worden vermeld Bij gebruik van opp akvelien moeten de coupures van respectievelijk 10 100 of 1000 rantsoenen op afzonderlijke opplakvellen worden geplak Per 50 Kg bloem is een coupure van 10 rantsoenen uitgereikt waarop een bedrag van f 3 40 zal uitbetaald worden Voor coupures van 100 en 1000 rantsoenen zijn deze beI dragen respectievelijk f 34 en f 340 V Voor de vele blijken van medeleven ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Vrouw en zorgzame Moeder Behuwddochter en Behuwdzuster AGNES MELKERT Kampsbetuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank Fam A MELKERT Gevraagd een JONGEN ter oplsidiig Beeldhouwerij K v Essen Ic Hyr V Alphenatraat 12 Gevraagd een flinki halfwas bakkBrskneclit Aanmelden WIJNBELT Gansstraat 44 Verloren ion doikerlilapwe actitascli met dubbele sluiting inhoudende eea donkerblauwe broek Tegen hooge belooning terug te bezorgen aan het bureau v d blad Markt 20 Modevakschool Dir Mej G Lafeber INSCHRIJVING van Hieuwe Leerlingen voor de dagen avondlessen Aaamelden bij de Directrice ZOUTMANSTRAAT 39a Volksonderwijs AFDEELING GOUDA Jaarvergadering DONDERDAG 27 SEPT aanvang 7 30 uur VUuMnaMhekoHdei TH RICKEN Vakkundige en snelle reparatie van alle soorten Haiahond Ambacht en laduatrie naaimachinca Zontmanstraat 4 Gouda De voornaamste prestaties der Viresleden waren 6 00 u 6 15 u 6 30 u 7 00 u 7 15 u 7 30 u 8 00 u 8 15 u 8 30 u 9 00 u 9 15 u 10 00 u 10 15 u 10 30 u 100 meter H R van Deest 11 3 sec Ie 400 meter H R van Deest 57 4 sec Ie 400 meter J v d Heuvel 58 7 sec 2e 800 meter F Gideonse 2 16 2 sec 2e 3000 meter F Gideonse 9 47 4 sec Ie Kogelstooten M Oosterom 10 06 M 3e Discuswerpen M Oosterom 25 37 M 3e Verspringen J v d Heuvel 5 84 M 2e Hoogspringen D van Yperen 1 55 M Ie Speerwerpen J v Resteren 31 58 M 2e Speerwerpen C A de Groot 30 13 M 3e Estafette 4 X 100 M Vires 47 9 sec Ie Zweedsche estafette Vires 2 21 1 Ie Zcilwedatr dea van Blfboevcn De uitslagen van Zondag j l gehouden zeilwedstrijden van de Ver Elfhoeven i n Jollenklasse 1 P Macdaniel 2 Mej N Both Geregistreerde B M 1 J I v Wijngaarden 2 J J Broer Groote scherpe vaartuigen 1 G vaa Schalk Kleine scherpe vaartuigen I M H Kastelein Olymplajollen 1 W van Noordt 2 J van Tienhoven 3 A Hofkamp N N 16 m2 Toerklasse I W J C Steenland N N 16 m2 Ecnheldsklasse A 1 W van Schelven 2 M H van Tok 3 J van Vliet 4 C den Hertog N N 16 m2 Eenheidsklasse B 1J de Jong 2 G Stcenland OFFICIEELE PUBLICATIE Prija Amerikaaasche kaas De dlr gen van de prijzen maakt bekenddat de Amerlkaanscbe kaas welke op speciaal daartoe aan te wijzen bonnen voor den consument verkr gbaar zal zijn ten hoogste mag worden verkocht tegen de voor volvette boerenkaas geldende prijzen d 1 resp f 1 45 en f 1 70 per k g bij verkoop van detaillist en consument H H Schilders en Industrieëlen Tientallen Uwer cllega s betuigden on reeds hun tavradanheld orer de vlugge aflevering van de door hen bij het Rijksbureau aangevraagde gronden afverf plamuur stopverf en andere verfproducten Zondt U reeds Uw aanvraagformulier aan ons op NEEN Doe het dan spoedig C J DEN HERTOG Fluweelensing el103 GOUDA N Samsom N V Uitgever Alphen a d Rijn vraagt GEROUTINEERDE TYPISTE Speciaal voor correspondentie Vereischten Mulo diploma en typea Leeftijd niet beneden ISjaar Rels s £ Tng ewLhT = De Nutsspaarbank zal v in verband met de geldsaneering hedenavond tot 21 uur GEOPEND zijn Ter encadreering van een op te richten Ie Ned Divisie zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met de opleiding van officieren Voorloopig zullen deze candldaten geselecteerd worden uit vrijwilligere Oe aanmelding staat open a voor hen die na Mei 1940 en voor 1 Nov 1945 tenminste 5 mnd troependienst hebben verricht of zullen hebben verricht B S ver band inbegeepen en een cursus aan een der kaderscholen met goed gevolg hebben doorloopen Zij die tevens voor Mei 1940 een rang in het leger hebben bekleed moeten geboren zijn na 1 Januari 1919 Zi die voor Mei 1940 geen rang in bet leger hebben bekleed moeten geboren rijn na 1 Juni 1922 b voor hen die voor Mei 1940 een opleiding hebben gevolgd tot res off aan een der scholen voor res ofiF van de verschillendewapens doch deze opleiding niet hebben beëindigd en geborenzijn na 1 Januari 1919 v a Bij de selectie zullen karaktereigenschappen en persoonlijkheid een groote rol spelen Uit hen die in opleiding óf herscholing worden genomen zal na gebleken geschiktheid een aantal in de geleg pheid worden gesteld tot het actief officierskader over te gaan v oor candidaten wordt ten spoedigste doch voor 1 October W45 hun opgave tot deelname aan deze selectie ingewacht bij het Centraal Bureau Militaire opleiding pet adres Voor het Noorden Kaderschool 4 Hooghalen Voor het Westen Kaderschool Zeeburg Ainsterdam Voor het Centrum en Oosten Willem 3 kazerne Apeldoorn Voor het Zuiden Kaderschool K M A Breda Deze opgave op vellen papier van 15 x 20 cm moet nrfs n fend bevatten opgave voor offlciersselectie naam en voomafnen geboortedatum en jaar huisadres e militaire rang wapen en event huidig onderdeel met militair adres Deze schriftelijke aanmelding geldt ook voor alle mlHtaren waar en bij welke militaire formatie zij zich ook thans in Nederland bevinden DISTRIBUTIÉ NIE UWS Oistribatie van achoencB a Voor kinderea geboren op of na 1 Maart 1942 doch vóór 1 Maart 1944 kan indien er dringende behoefte aan schoenen is een aanvraag ter verkrijging van een paar schoenen maatgroep 18 t m 26 worden ingediend Het aanvraagformulier dient tevoren bij den portier van den distributiedienst Westhaven 33 te worden afgehaald en thuis nauwkeurig te worden ingevuld Woensdag 26 September 1945 dient het Ingevulde aanvraagformulier onder overlegging van de tweede distributiestamkaart Van het betreffende klad aat de loketten 1 t m 4 van de afdeeling schoenen In het vervolg gevestigd in de gymnastlekzaal van de R K Scholen ingang Peperstraat te worden afgegeven dus niet in de bus werpen Kantoor geopend van 9 12 en 2 4 uur Niet op deze wijze ingediende aanvragen zullen ter zijde worden gelegd en niet in behandeling worden genomen b Voor andere leeftijdsgroepen dan dehierboven genoemde kunnen aanvraagformulieren ter verkrijging van een bon vooreen paar schoenen niet worden Ingediend Binnen korten tijd zullen nadere publicaties volgen Een uitzondering kan slechts worden gemaakt voor hen die reeds vóór 1 Mei 1945 een bon voor een paar schoenen ontvingei op deze boa nimmer een paar schoenen hebben kunnen koopen en de bon nu ongeschonden kunea overleggen In dat geval dient opnieuw een aanvraafformuller te worden afgehaald bij den portier en thuis te worden Ingevuld Tezamen met de tweede dlstributiestamkaart en de Bog in bezit zijnde bon welke aan vorenomschreven voorwaarden voldoet dient het formulier op Donderdag 27 September 1945 aan de loketten 5 en 6 van de afdeeling schoenen Peperstraat te worden afgegeve JIIIIIIIIIIIJIiillllllllUllllillillJIIK HET NED ROODE KRUIS telt thans ruim = 1 + f 300 000 g leden Geeft U op als lid minimum contributie = B f 1 per Jaat Zoo U reeds lid bent geeft S S U op als medewerker ster voor de ledenactie S Hoofdbestuur v h Nederlandsche = = Roode Kruis 5 1 m P Prinsessegracht 27 s Gravenhage p SlIHIIIHIIiiyiBllillllJilJIIIIIIIIIHfliHHIIIIHIIHIIIIIIllllH Café Restaurant T SCHAAKBORD KLEIWEG 11 13 Gouda is vanaf WOENSDAG 26 SEPTEMBER a s WEER GEOPEND T oo vergaderingen en partijen Exploitant H STEINVOORT thans brood kleinbrood luxebroodjes enz te betrekken van bakkerijSteenland Wantondanks alle zorgen die de bezetting haar oplegde verbeterde J = zij nog haar perfecte g outtilage vergrootte = zij haar service verfijnde ZIJ de reeds beroemde kwaliteit van haar producten Inderdaad met het zuivere v eldoorbakken maximaal voedzame brood zooals Steenland het bakt IS het gezin het best gediend fëenland 5 BROOD EN BANKET BAKKERIJEN GOUDA ABONNEERT U OP GROOT GOUDA