Groot Gouda, woensdag 26 september 1945

EENDRACHT I4 AKT MACHT ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTPA Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 ftbonn pw 25 et LosseDumm lOct ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij Vcrzijl Gouda NUMMER 36 WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1 45 Wat moet ü morgen doen Als Uw naam ligt tusschen DOCKUM en HOVING moet U tusschen 9 en 17 uur bij eender daartoe aangewezen bankinstellingen Uw resteerende banken muntbiljetten en zilverbons inleveren U moet meebrengen de geldkaart en bijbehoorende distributie stamkaart Maximaal mag per geldkaart f 300 worden ingeleverd Levert U minder dan f 100 in dan wordt door het inle verkantoor het vakje geldkaart AI resp geldkaart B I van de geldkaart verwijderd Komt vooral op den voor Uw naam bestemden dag vraagstukken waarbij slechts enkele groote mogendheden betrokken zijn Dat er een stil verzet bestaat om in deze kwesties ook anderen te betrekken valt wel te begrijpen Zooals wij gisteren al schreven is de toestand in Indonesië nog niet helder doch wanneer deze archipel eenmaal hecht in ge allieerde handen zai rijn zal er op politiek terrein meer klaarheid komen in de binnenlandsche verhoudingen daar Met eenige gerustheid kunnen wij dan ook het verUop van de dingen daar afwachten Thans viert de democratie hoogtij Dat wil niet zeggen dat de ware democratie reeds is aangetreden O neen Na vijf jaar van onderdrukking van de vrije meeningsuiting slaat de balans nu naar de andere zijde over en wil een ieder alle vrijheden uitbuiten Dat is geen democratie De vrijheden die wij voorstaan houden een groote mate van zelfbeheersing in Misbruikt de vrijheid niet Zoo is het ook in het groot Neutraliteit is uit den booze en de geallieerde staten dienen wel degelijk in onderling overleg de vraagstukken van het moment op te lassen Bij alle kwesties is iedere staat betrokken omdat de wereldvrede en de wereld veiligheid hiet ten nauwste mede verbonden zijn En al is er een verschil in de mate waarin men bij de verschillende kwesties direct of indirect betrokken kan zijn allen die thans aan eenige conferentie deelnemen zijn er van doordrongen dat er samenwerking moet zijn Er zal dikwijls water in den politieken wijn gedaan moeten worden en ondanks het feit dat de oude geest er nog niet geheel uit is zullen vele landen geneigd zijn m iets van de bevoorrechte p sitiesprijs tegeven Alleen op deze basis kan er samenwerking zijn en al mogen er min of meer verontrustende berichten binnenkomen reden tot pessimisme Is er geenszins Laten wi niet vergeten dat er door dezen oorlog ontzettende problemen gegroeid zijn die nu eenmaal niet in een handomdraai ter zijde kunnen worden gelegd Er zal allerwege in het groot en in het klein hard en in eemgeziadheid dienen te worden gewerkt aan het herstel van de zoo zwaar geschonden wereld Vrijwilligers voor Indië Vandaag is het 2e contingent vrijwilligers voor Indië naar Breda vertrokken Na een vooropleiding aldaar zullen zij voor verdere training aaar Engeland vertrekken Het aantal vertrekkenden bedraagt ongeveer 60 man I EEN LAATSTE APPcLVoor den winter moet een ieder onderdak zijn Een laatste appèl Ondanks de vele vele hulp die reeds geboden werd Ondanks het vele niet aflatend werk belangeloos verricht Het oorlogsrumoer is verstomd Het ratelen der mitrailleurs behoort tot het verleden Het gieren der bommen wordt niet meer gehoord het denderen der tanks behoort niet langer tot de geluiden van allen dag Een hernieuwd appel De vrijgevigheid van ongetroffen Nederland in dezen tijd zal wellicht spreekwoordelijk worden De resultaten der spontane acties alom in den lande mogen wij hier noemen Een hernieuwd appèl Want wij voeren een race met den tijd Voor de winter invalt moeten de huizen dirht en weer bewoonbaar zijn Oouda steunt Venlo Amsterdam hielp Arnhem Rotterdam nam Den Bosch voor zijn rekening actie op actie volgde heel met getroffen Nederland harkte Het resultaat der inzamelingen wasprachtig Gij hielpt snel Toch vragen wij U nog meer te willen qeven Wij zijn niet ondankbaar maar werkelijk volk van Nederland de nood is nog steeds zeer zeer groot Steunt ons dan steunt U de oorlogsgetroffenen Snelle hulp is dubbele hulp Nu meer dan ooit Want vóór 1 November moeten er hoedan ook voldoende dekens en matrassenzijn moeten de geschonden huizen met Uwgereedschappen zijn gedicht willen wij onsniet geplaatst zien voor een nieuwe nationale ramp Lezer wij weten het ons verhaal wordtzeer eentonig En wat wij vragen is ge Giften aan Eereschnld en Dankbaarheid Eereschuld en Dankbaarheid ontving in de laatste dagen eenige giften waarvoor de commissie hartelijk dank zegt De buurtvereeniging Oranjevreugd schonk een bedrag van f 100 dat in de feestweek was bijeengebracht Een op een bruiloft gehouden collecte bracht f 25 op Van den commandant van het Bewaringskamp ontving E en D f 17 50 van den commandant van de 4e compagnie gezagstroepen f 31 95 De op jO Augustus j 1 gehouden collecte door de buurtvereeniging Prinses Juliana bracht f 77 20 op De Voor willens collecteerde een bedrag van f 43 33 voor Eereschuld en Dankbaarheid bijeen Tijdens de feestdagen is door de buurtvereeniging Ons Genoegen Boelekade een bedrag gecollecteerd groot f 62 50 Dit bedrag kwam ten goede aan de militaire oorlogsslachtoffers Door de bewoners van de P C Bothstraat en Cornells Ketelstraat ii een bedrag bijeengebracht resp van f 150 50 en f 185 30 Zeldzaam verzoek Het zal niet dikwijls voorkomen dat van de zijde van het publiek de politie er op attent wordt gemaakt meer aandacht aan verkeersovertredingen te besteden Üen dezer dagen ontving de inspecteur van politie van een buurtvereeniging welke helaas niet breede boulevards do slechts smalle straten omvat het verzoek beter op verkeersovertredingen te letten Gezien de omstandigheden kunnen wij deze aanvrage volkomen begrijpen Het InvoUen van de geldkaart Het Ministerie van Financiën deelt mede Daar blijkbaar in sommige plaatsen ten onrechte het bericht is verspreid dat men zelf zijn geldkaart zou moeten invullen wijst het Ministerie van Financiën er op dat de inlcveraar uitsluitend zijn naam op de geldkaart mag schrijven Alle overige gegevens moeten beslist door den loketbeambte van het inleveringskantoor worden ingevuld Grensguldcns Zooal s bekend is zijn de uit Duitschland repatrieerenden verplicht hun Marken aan de grens in te leveren en bovendien de bedragen in Nederlandsch geld boveri ƒ 50 Ten aanzien der afwikkeling van deze vorderingen en van het nog te vorderen loon op Duitsche werkgevers is nog geen regeling getroffen Zoodra de regeling betreffende de vergoeding van oorlogsschade zal zijn vastgesteld dienen betrokkenen de door hen geleden schpde op te geven aan de aangewezen instantie i j Deze regeling geldt alleen over ingeleverd Nederlandsch geld In gevallen waarin gerepatrieerden dringend verlegen zijn om dit geld kunnen zij onder overlegging Hedenavond 9 uur zal de minister van Financiën Prol Dr P Liehinck voor de radio over de deblokkeering van ons geld spreken Is cr reden tot pessimisme Schaarsch zijn de berichten die ons uit het buitenland bereiken en gering ts de plaatsruimte die de kranten voor al het nieuws beschikbaar hebben Daarin ligt ook de oorzaak dat wij ons geen duidelijk beeld kunnen vormen van wat er momentrei gaande is De berichten die ons bereiken melden een dreigende mislukking an de Londensche conferentie van de Ministers van Buitenlapdsche Zaken een onrustige toestand in Indonesië politieke verwarring op den Balken spanningen tusschen Egypte en Engeland Frankrijk en Syrië strijd in en om Palestina Dit lijkt alles op een heksenketel Wat houdt dit alles in Is de vrede dan toch nog niet bereikt en staat een verdere strijd te wachten Daar zal het stellig niet heen gaan Ondanks de groote tegenstellingen die et tusschen de groote mogendheden bestaan en wel steeds zullen blijven bestaan zal toch wel geen van de grootmachten van iiedeo er prijs op stellen om geschillen met de wapens te beslechten Wat gebeurt er nu ia Londen Daar zijn 5 ministers bijeengekomen om de urgente kwesties vau de internationale politiek op te lossen Terwijl deze conferentie gaande is komt nu het bericht dat Rusland op eigen gelegenheid een pact met Hongarije heeft afgesloten zonder inovejleg te treden met de geallieerden Democratisch in WestEuro pecsche zin kan men dit met noemen Wil Rusland geheel eigenmachtig handelen en tegen den wil van de overige staten zijn plannen verwezenlijken Ook dat mogen wij niet zonder meer aannemen Hoe de invloedssferen loopen wij weten het niet Alleen het feit dat ook de Poolsche kwestie tenslotte tot een oplossing is gekomen geeft ons vertrouwen dat ook in andere oplichten overeenstemming zal worden bereikt Het valt niet te ontkennen dat Rusland meer doet dan van haar verwacht mag worden en men dient in het midden te laten in hoeverre de Sovjet Unie hier meerdere rechten tot zelf beslissing kan h bben AUerwege heerscht de idee om gezamenlijk tot oplossing van bestaande geschillen te geraken Maar er zijn ook ontegenzeggelijk Het Vcnlo ijsje Vrijdag en Zaterdag hebben de Gouwenaars hun hart kunnen ophalen aan ijs en zij hebben dit gedaan dank zij de voor treffelijke kwaliteit van het product In totaal hebben de Goudsche ijsbereiders een bedrag van f 6596 33 aan N V H Gouda kunnen afdragen Dit bedrag komt den wederopbouw van Venlo weer ten goede Wij zijn er vast van overtuigd dat de Venlonaren wanneer zij van deze actie hooren enthousiast zullen zijn niet alleen over de origineele wijze van actievoerlnf maar ook over het bereikte resultaat Initiatiefnemers werkersen helpsters komt dan ook een eercsaluut toe Slachto£Eers treinongeval ten jgrave gedragen Gisteren zijn onder diep medeleven van zeer vtlea de beide spoorwegmannen de wegopzichter L de Vries en de bureel ambtenaar W Wijtsma die Vrijdag j 1 op zoo een tragische wijze oiü het leven zijn gekomen op de Algemecne Begraafplaats te Gouda ter aarde besteld Zeer vele leden van het spoorwegpersoneel bewezen den slachtoffers de laatste eer Aan de groeven werd het woord gevoerd door de directie der Spoorwegen de chef van het station Gouda de heer Bakker en eenige anderen Een schat van bloemen en kransen van directie personeel der Ned Spoorwegen vakvereenigingen buren n kennissen bedekte de belde baren Verleiding was te groot De distributie ambtenaar van D had blijkbaar tekort ann zijn normale weekrantsoen bonnen Hij zag kans 3 tabakskaarten en 4 qeldiqe levensmiddelenkaarten van het distributiekantoor mede te nemen De diefstal werd ontdekt waardoor van D nu gelegenheid heeft gekregen ow over zijn zonden pa te denken Gelukkig weerzien Een inwoner van Schoonhoven deed aangifte van diefstal van zijn auto die hij te dezer stede had geparkeerd De wagen w rd na onderzoek van de politie aan de Spoorstraat teruggevonden lidueUmU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgecavocd Een depressiekring beweegd zich in de richting van ons land Zij zal toenemende bewolking eenige regen en wat aanwakkerende wind brengen Wat iS Cf in Gouda te doen Woensdag 26 September Vrije Evang gemeente 3 uur n m Gebedsuur Thalia Theafer I Vrijdag l m Woensdag Pépé Ie Moko Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag De Vloot waarop wij dienen Réunie Vrijdag t m Donderdag e kunt het toch niet meenemen Vanaf Vrijdag op de Markt Circus Rcnz WAT GEBEURDE ER 25 September 1944 In België rukkrn de Britten Turnhout bionen Luchtaanvallen op de brug bij Nijmegen afgeslagen Middclbeers en Vessem veroverd 1943 De Russen bevrijden Smolensk Roslawl De geallieerden bezetten Canossa 1942 Japansche duikbooten in de Atlantische Oceaan 26 September 1939 K L M vhegtuig bij Helgoland door Duitschers beschoten Communistische Partij in Frankrijk ontbonden makkelijker gezegd dan gedaan Maar weet U wat er na de 80 000 ton die reeds geschonken werden op dit moment nog altijd dringend noodig is in Nederland Bedden keWiengerei kachels matrassen dekens lakens Wij overdrijven niet Hier dreigt een nationale ramp zoo niet ten spoedigste geholpen wordt Nederland brengt uw oHerl Nederland let op uw saeck Gouda hield zich goed De Stichting 1940 1945 bericht ons datde te Gouda gehouden inzamelingen intotaal hebben opgebracht £ 07 aan contanten J 33 616 8 per Postgiro I aoc per Bank S ƒ 36 596 87 Vóór de inzameling was reedsuit Gouda ontvangen Il ö3ö ï ö Zoodat uit Gouda voor de Stichting werd ontvangen ƒ 48 435 73 Een resultaat waar de Gouwenaren zeker trots op mogen zijn te s Gravenhage met een verzoek om een gedeelte te mogen terug ontvangen In deze gevallen dienen op de enveloppen vermeld te worden Grensguldens Over de kwestie der aan de grens ingeleverde Marken zal binnenkort door het Departement van Financiën een regeling worden bekend gemaakt De C nadcezen en de gcldzuivcring De Canadian Army Public Relations Services deelen mede © Aan de Canadeesche soldaten in Nederland is een sterke beperking opgelegd betreffende de hoeveelheid oud geld dat zij mogen inleveren Als basis hiervoor is genomen het bedrag dat zij volgens hun be taal boekie gedurende twee maanden tot 4 October a s als salaris geïnd hebben Het inruilen begint voor hen op 4 October terwijl tot 9 October het oude geld door de militaire instellingen geaccepteerd wordt De reden voor de verschuiving van den inleveringsdatum t o v dien welke voor de Nederlandsche bevolking is bepaald is de beperkte hoeveelheid van het nieuwe geld De leger autoriteiten spreken hun voldoening uit over dezen maatregel van de Ne4erlandschè regeering Zij hopen dat hierdoor een groot deel van het door onwettigen verkoop van sigaretten etc verdiende geld voor de Canadeesche soldaten waardeloos wordt