Groot Gouda, vrijdag 28 september 1945

GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD DOR GOUDA EN OMSTREKEN tga Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 38 VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1 45 Administratie M van LoonI Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn jAw 25ct Lossenumni lOc Refue der kleine misdaad Daar stond hij een beetje slungelig een beetje lachend met een ondergrond van verlegenheid De kantonrechter monsterde hem hii g hoofd een beetje scheef gehouden en hadhem door zooals dat heet Hij zou gezwommen hebben in de IJssel en dat mag nu eenmaal niet Daarom stond hij riu hier en er moest recht worden gesproken over zijn zondig hoofd Nee zwemmen was het eigenlijk niet geweest beweerde de delinquent Maar U bevondt U toch in het water repliceerde de kantonrechter Ja dat wel maar ik was er met mijn kleeren aan in gesprongen en volgens mij mag je overal zwemmen met je kleeren aan Ik weet wel dat het zonder kleeren aan in Nederland overal verboden is wist Mr Bronckhorst Maar dat lijkt me overigens weinig bevorderlijk voor Uw costuum Of zit U zoo dik in Uw pakken Daar kan mijn pak best tegen deelde het jongmensch mede Dan heeft U zeker een betere kwahteit stof dari ik want mijn pak zou zoo iets niet doorstaan overpeinsde de rechter Maar om ter zake te komen U heeft duS gezwommen Of bent U verdronken Als U het zoo noemen wilt wel als ik niet naar een trap was gezwommen zou niemand mij eiwit gehaald hebben verondersteld £ de palKaan zwemmer O ja toch wel kwam Mr Bronckhorst ad rem Al was het van den bodem Er bleek nog een heele oploop te zijn geweest en een heftig te keer gaande opperwachtmeester Waarom die zoo kwaad was geweest scheen den zwemmer volkomen onbegrijpelijk Hij was toen op zijn beurt natuurlijk kwaad geworden Het was geen manier om hem met drie man naar het bureau te brengen en daar een heelen nacht vast te houden Nee dat vind ik ook kwam het van achter de plechtige groene tafel Ën het beklagenswaardige slachtoffer ontging andermaal het sarcasme Tenslotte kwam er een eind aan het gepraat doordat Mr Bronckhorst constateerde dat het hem meer z at in de beweging dan in de kleeding Het Openbaar Ministerie vond het toch raadzaam om den verbalisant eens te hooren Zoo kan het gebeuren dat er over 14 dagen wederom een jongmensch voor de groote tafel verschijnt een beetje brutaltteit en verlegenheid tezamen verschuilend achter een onnoozel lachje STADSNIEUWS Het schoolbad verpacht fiurgemeeiter en wethouders hebben voor het tijdvak van 1 Oct 1945 tot 30 Juni 1947 onderhands de exploitatie van het Volksen Schoolbad aan den groenen Jaal verpacht aan den heer J Kruijt met het georuik van de daarbij behoorende woning Benoemingen en ontslag bi het onderwijs Iif de uitoefening van de bevoegdheden van den Raad hebben Burgemeester en wethouders met Ingang van 1 Nov a s eervol ontslag verleend aan den onderwijzer der O L School No 2 P Zonruiter zulks in verband met zijn benoeming tot leeraar aanSe Goudsche Industrie en HulshoudschooT De heer E M H Jansen te Rotterdam is benoemd tot onderwijzer aan de O I School No 1 met ingang van een nader te bepalen datum Tot onderwijzeres aan de School voor v g l o is met ingang van 1 Sept j l benoemd Mej A C E Vis r te Stolwijk terwql met ingang van 8 Sept il eervol ontslag is verleend aan de onder yijzeres der School voor v g l o Mej P Looyen in verband met haar huwelijk De Jodan Boys Op Zaterdagmiddag 29 Sept a s om 3 30 uur zullen de Jodan Boys op hun terrein aan het Bloemendaal een wedstrijd pelen tegen een elftal van de P T T Sociaal voelende Zwarte Piet Het zal wel een unicum zijn dat een zwarthandelear zijn waren zonder winst van de hand doet De 72 jarige H v V wonende Drapiersteeg had shag gekocht voor ƒ 100 en volgens zijn beweringen van de hand gedaan voor ƒ 4 het half ons wat hem een veiJies opleverde van ƒ 20 per kg daar hij er niets op verdienen wilde Verder had hij nog Duitsche sigaretten in voorraad die hij in dien tijd voor ƒ 0 60 de tien gekocht had De verkoopprijs is hiervan niet bekend Wat moet U morgen doen Als Uw naam ligt tusschen LUBB en v d SCHOUW moet U tusschen 9 en 17 uur bij een der daëirtoe aangewezen bankinstellingen Uw retteerende bank en muntbiljetten en zilverbons inleveren U moet meebrengen de geldkaart en bijbehoorende distributie stamkaart Maximaal mag per geldkaart f 300 word ingeleverd Levert U minder dan f 100 in dan wOrdt door het inleverkantoor het vakje geldkaart A I resp geldkaart B l van de geldkaart verwijderd Komt vooral op den voor Uw naam bestemden dag Uitbetaling loon Znivelindustrie Naar wij vernemen heeft het College van Rijksbemiddelaars beslist dat in alle zuivelfabrieken en melklnrichtingen het minimum loon zooals dit ia 1942 was vastgesteld met f6 zal worden verhoogd De arbeiders in de melklnrichtingen in de groote steden voor wie oorspronkelijk nog geen regeling getroffen was zullen dus thans ook f 6 boven het minimum jontvangen DISTRICTS NmM Kermis met een goed doel De Heer J Vet exploitant van kermisvermakelijkheden alhier heeft den Burgemeester een bedrag van ƒ 300 ter hand gesteld teneinde dit te besteden in het belang van de Goudsche kinderen De Burgemeester heeft dit bedrag ter beschikking gesteld van de Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën De eerste S van de Bleekerssingel geniet de twijfelachtige eer dat tegen hem als eerste overtreder na de herhaalde waarschuwingen voor het loopen op de rijweg van den Kleiweg proces verbaal werd opgemaakt Geen verkeersbord gezien Tegen M uit Amsterdam is procesverbaal opgemaakt daar hij zijn auto op de Lage Gouwe geparkeerd had ondanks parkeerverbod Koepokinenting en hërinenting Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter algemeene kennis dat wederom op den eersten Vrijdag van elke maand aanvangende 5 October 1945 des voormiddags te 9 30 uurf in het gebouw van den gem ntelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst Spieringstraat 113 voor ieder die zich daarvoor aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos te doen inenten of herinenten Gevaccineerden worden er opmerkzaam op gemaakt dat Ie bij niet opkomen van de pokken na de eerste vaccinatie de belanghebbenden toch verplicht zijn zich bij den vaccinateur aan te melden opdat dezen dan een verklaring kan ter hand worden gesteld 2e dat kinderen die huiduitslagen vertoonen of wier huisgenopiten aan huidziekten lijdende zijn gedurende het voortbestaan der ongesteldheid voor inenting niet in aanmerking kunnen komen Burgemeester en Wethouders voornoemd JAMES De Secretaris VAN AS Lo S Gouda 19 September 1945 Conferentie van de Vroowenzendings bond Van 28 September tot 2 October zal de vrouwenzendingsbond te Gouda een conferentie houden voor vrouwelijke zendelingen verpleegsters en andere zendiAgsarbeiditers onder leidiag van Jkvr C M van Asch van Wijck presidente van de World Young Women Christian Associatiqn Op Zaterdag 29 Sept s avonds om 8 uur zal er een bijeenkomst zijn in de Luthersrhe Kerk aan de Gouwe waar een zendeliage eneen aendellngsvrouw zullen spreken overhaar werk in Indië Alle belangstellendenuit Gouda zijn hier welkom BINNENLAND Doorhaling geldkaart Het Ministerie van Financiën vestigt er nogmaals de aandacht op dat inleveraarsvan oud papiergeld met uitzondering van hun naam en adres zelf niets op de geldkaart mogen invullen Komen tengevolge van het7clf invullen van de kaart doorhalingendaarop voor dan kan het Ministerie van Financiën geen enkele verantwoordelijkheid voor het accepteeren van zulk een kaartdoor de inleverkantoren aanvaarden Eenkaart met doorhalingen mag namelijk worden geweigerd Of achteraf nog zoodanige controle mogelijke iS dat zulk een kaart ni toch nog kan worden geacceptee staat teir beoordeeling van het betrokken inleverkantoor Overdragen vaa gonden mnnten is verboden In een kort geleden gepubliceerde beschikking van den Minister van Financiën is het overdragen van s Rijks munten in zilver nikkel brons en zink anders dan tegen de k eec mcU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Weinig verandering Wisselende bewolking plaatselijk enkele buien vooral aan de kust Matige wind Koel Nadere mededeelingen OTsr de deblokkeering Op een gisteren te Den Haag gehouden persconferentie heeft Min Lieftinck de bepalingen van de deblokkeerlngsbeschlkking nader toegelicht In het kort komen de bepalingen hierop neer WADDINXVEEN Benoeming Ambtenaar Burgerlijken Stand Tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand dezer gemeente Is benoemd de heer W Klein adjunct commies ter secretarie alhier Sprecknor Bargemccstcr Het spreekuur van den Burgemeester op Woensdag 3 October a s gaat niet door Kegittratic van Oorlog en Bezettingatchadc Ter geueenteiecretarie kunnen ter registratie worden opgegeven alle vorderingen op de voormalige Duitsche weermacht wegens a verrichtingen ten behoeve van de Duitsche weermacht O T en dergelijke waarVoor de belooningen vroeger door de weermacht zelve plachten te worden betaald doch waarvan de betaling door de gewijzigde omstandigheden nlet meer plaats had f hieronder vallen ook vergoedingen voor inkwartiering voerloonen e d b levering van goederen aan de Duitscheweermacht of op regelmatige wijze totstand gekomen vorderingen van goederendoor de weermacht Aanmelding dezer vorderingen dient te geschieden voor het fleval later nog een regeling tot betaling van deze bedragen mocht worden gemaakt Verder kunnen bij de Sphade enquêtecommissie ter regl tratie worden aangemeld c Vorderingen door de Duitsche weermacht welke op onregelmatige wijze plaats vonden waarbij in de meeste gevallen elkvorderlngsbewijs ontbrak Indien de onder c bedoelde schade reeds bij het bureau Bezettingsschade te Amersfoort is opgegeven behoeft niet opnieuw aanmelding bij de Schade enquetle commissie te geschieden Over de aanmelding van gevorderde rijwielen zullen binnenkort oog mededeelingen verschijnen Geblokkeerde rekeningen die ten name van een en dezelfden rekeninghouder luiden kunnen daor overboeking worsamengevoigd Met ingang van 3 October a s wordtvan het saldo van iedere rekening volgens den stand van 2 Oct 1945 nakassluiting daarbij niet inbegrepen hettegoed op geblokkeerde rekening ontstaan door Inlevering van de f 100 biljetten een bedrag van oulzend gulden irfgezonderd vermeerderd met 25 pCt van het te goed van de rekening volgens den stand van de rekening op 12Sept met dien verstande dat het aldus te berekenen tegoed dat naar boven wordt afgerond op een veelvoud van f 50 het bedrag van tien duizend gulden niette boven gaat Dit bedrag mag uitsluitend op girale rekeningen worden geboekt d w z alleen worden overgeschreven van deeenebankof girorekening op den andere Zou na deze afboeking een bedrag van minder dan f 50 reiteeren dan wordt dit bedrag mede op de girale rekening overgeschreven De Inspecteur der Belastingen kan in bepaalde gevallen overschrijving op girale rekeningen verbieden of deze rekeningen opnieuw blokkeeren 3e Voldoening van verplnhtingen ait hoofde van cheques wissels postwissels coupons en dividendbewijzen obligatiën of schatkistpapie die recht geven het daarin uitgedrukte of verschuldigde bedrag te ontvangen op of na 26 Sept en die voor dezen datum zijn iiitgeschreven betaalbaar gesteld vervallen of tot stand gekomen mag door den debiteur of kooper slechts worden verricht en mag door den crediteur of verkooper liechti worden aangenomen door tusschenkomst van de Ned Bank of van een lid der bedrijfsgroepen Effectenhandel Handelsban ken Landbouwcredietbaniceo of Spaarbanken Deze kunnen de tegenwaarde p geblokkeerde rekening ten name van den begunstigde goed schrijven Ook opdrachten tot overschrijving waarvoor de rekening van den opdrachtgever voor 26 Sept is belast kunnen slechts op geblokkeerde rekening van den 4 e unstigde worden bijgeschreven nominale waarde verboden Het Ministerie van Financiën wijst er in dit verband op dat gouden munten in die beschikking niet worden vermeld daar het krachtens het besluit deviezenblokkeering van September 1944 Staatsblad nr E 89 zelfs geheel verboden is op eenigerlei wijze over gouden munten fijn goud en alliages van goud te beschikken Petroieam voor kookdoeleinden en verlichting Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat tij dre in de provincies NoordHolland ZuidHolland en Utrecht in het bezit zijn van kaarten voor petroleum voor kookdoeleinden op bon 05 t m bon 08 van de kaaïten tiA 5iO bon 05 en bon 07 van de kaarten UB 510 en bon 62 van de kaarten UC 510 gedurende de maand October vier liter petroleum kunnen koopen Voorts zijn gedurende bovengenoemde maand de bonnen 109 110 en 111 van de petroleumkaart UD 5 10 voor verlichting geldig vodrwhet koopen van 2 liter petroleum 4é Vrije rekeningen zijn de rekeningen van Rijks Provinciale en Gemeentecomptabelen Ambassaden Gezandschapp n enConsulaten en hun personeel en verschillende chartitatieve vereeniglngen 5e Tusschen 8 en 13 Oct wordt tegen overlegging van de Geldkaart A en B met de bijbehoorende distr stamkaart of van de volmacht op nader te bepalen wijze door het kantoor van inlevering f 100 uitbetaald of zooveel minder als de geldkaart of d volmacht aanwijst Heeft men meer dan f 100 op lijn geld kaard dan word bon één ingehouden Wijst de geldkaart minder dan f 100 aan dan wprdt dit bedrag uitgekeerd en kan men van zijn geblokkeerde of girale rekening een bedrag opnemen tot een totaal van ten hoogste f 100 Heeft men geen geld op zijn geldkaart ingeleverd dan kan men van zijn geblokkeerde of girale rekening f 100 opnemen Hiervoor dient men echter een schriftelijk verzoek in te dienen bij zijn bank terwijl BON EEN ingesloten dient te worden Op nadere details komen wij in een volgend nummer terug Hierboven vindt U echter de hoofdpunten van de nleawe maatregel die vooral voor particulieren van belang zijo