Groot Gouda, maandag 1 oktober 1945

De distrlbntiediensten zullen de bovengenoemde personen rant b a uitreiken welke per bon recht geven op 1 4 rantsoen zeep ongeveer 56 gram Bij uitreiking van de zeepbonnen voor de He 12e en 13eperiode 1945 wordt het vakje 510 c gecodeerd De plaatselijke dlstrtbutiediensten zullen qader bekend maken wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend Heropeniag radiotelefooaverkeer met de Vêr Staten Op I October a s zai de radiotelefoon verbinding Nederland Vereenigde Staten van Amerika worden heropend voor het voeren van gewone gesprekken en wel uitsluitend op werkdagen van 14 tot 21 uur Het tarief is voor de eerste zone tariefkring vastgesteld op f 32 voor de eerste drie minuten en f 10 65 voor elke minuut meer Voor de tweede zone tariefkring zijn deze bedragen resp f40 en f 13 30 Komt een gesprek buiten toedoen van den dienst niet tot stand dan is een bedrag van f 2 voor voorbereidingskosten verschuldigd Giro ea geldznivering Het Centrale Girokantoor maakt In verband met de geldzuivering békeAd dat op alle in omloop zijnde cheques en reispostchequeboekjes na 25 September met meer uitbetaald zal worden Zij moeten dus als vervallen worden beschouwd Voor zoover de bedragen van deze cheques en reispostchequeboekjes reeds van de betrokken postrekeningen werden afgeschreven zullen ze weer worden teruggeboekt Als algemcene regel geldt hierbij dat cheques die een bedrag t m £ 250 aanwijzen op de postrekening van de betrokkenen worden geboekt Zijn de bedragen hooger dan f 250 dan wordt het geheele bedrag als voorloopig geblokkeerd tegoed op een dienstrekening bijgeschreven Van elke terugboeking doet het Centrale Girokantoor opgave aan de trekkers van de cheques of reispostchequeboekjes Correspondentie aangaande deze kwestie wordt niet in behandeling genomen Men zal de maatregelen van het departement van financiën over de deblokkeering van deze dienstrekening moeten afwachten Insttline voor suikerzieken Aan alle b het Rijksbureau voor geneesen verbandmiddelen te Amsterdam ingeschreven insulinegebruikende suikerzieken die hun oude insuliae stamkaart hebben ingeleverd en op 1 October a s de nieuwe zalmkleurige insuline stamkaart en insulinebonnen nog niet hebben ontvangen kan door den vasten apotheker Insuline worden verstrekt voor maximaal 50 dagen na 1 October a s zonder aanteekenlng op de insuline stamkaart Voor deze afleveringen dienen de apothekers resp apotheekhoudende artsen in den loop van October alsnog insulinebonnen in te nemen en daarvan aanteekening te houden op de nieuwe insulinestamkaart Voor patiënten die nog niet bi het Rijksbureau voor genees en verbandmiddelen te Amsterdam zi n Ingeschreven en die derhalve geen oude Insuline stamkaart kunnen Inleveren dient de behandelende geneesheer een Aanvraag in te dienen bij het R V G te Amsterdam onder vermelding van alle recente gegevens en het volledige dieet Weer Zeep voor vnilea arbeid en voor artBen etc Het centraal distributie kantoor maakt bekend dat met ingang van de He periode 945 30 September 1945 in het noorden des laads dus in de provincies Groningen Friesland Drenthe Overijsel Gelderland benoorden De Waal Utrecht Noordholland en Zuidholland benoorden het Haringvliet wederom begonnen wordt met de verstrekking van zeep voor zg vullen arbeid en voor artsen enz De Heer en Mevrouw BATELAAN v D Wal werden door GodS goedheid verblijd met de geboorte van hun Dochter Catharina Sedilia Reeuwijk 30 9 45 Met ingang van dien datum zullen artsen tandartsen tandheelkundlgea en veeartsen twee rantsoenen hulshoudzeep per drie perioden ontvangen personen werkzaam in de geneesen verbandmiddelenindustrie bakers kraamverzorgsters leerling bakers leerlingkraamverzorgsters veeverloskundigen particuliere verpleegsters en veiplegers wijkverplegers en verp eegsters een rantsoen per drie perioden VoorTzg vuiJ tf S beid wordt eveneens een rantsöSa z ép per 3 perioden verstrekt Hiermede vervul ikdentreurlgen plicht U kennis te geven van het plotseling overlijden van mijn lieve Moeder mevr IANS E CORNELIA GIJZENII weduwe van den Heer J M v d BERG in den ouderdom van 60 jaar overleden te Gouda op Zondag 30 September 1945 Uit aller naam J A VAN DEN BERG Den Haag 30 Sept 1945 Weuelatraat S De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 3 October a s des namiddag 2 45 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda Vertrek van het sterfhuis Krugerlaan 121 te 2 uur Wie ruilt mijn Heden overleed plotseling te mijnen huize onze lieve Schoonzuster Tante en Oud Tante mevrouw J C V d BERG GIJZENIJ Wedawe van den Heer M v d BBRG in den ouderdom van 60 jaar Uit aller naam A M GIJZENIJ Bouwmeester Gouda 30 September 1945 Krugerlaan 121 fornuis voor een kachel of haardkachel VAN ZUTPHEN Gouda Raam 312 NET R K MEISJE gevraagd Mevr VAN STRAATEN Alkemade Graaf Plorisweg 113 MEVR V d POL V Swlctenstr 5 vraagt een Slaapkamer aangeboden MEISJE met pension eventueel voor twee vrienden P G Brieven met piijsopgaaf onder no 351 bureau van dit blad voor heele of halve dagen I Ujh Otdciijdih ï Ze koitien weer De bekende SIROQPWAFELS VAN VOSKUIL waarnaar U al zoo lang hebt ver angd Radioprogramma vaii hedenavond 6 00 u Persbeschouwingen 6 15 u Ster van den dag 6 30 u Uitzending voor de rijpere jeugd 7 00 u Nieuwsberichten 7 15 u Leslie Hutchinson zingt en begeleidt zichzelf aan de piano 7 30 u Programma v d Ned Strijdkrachten 8 00 u Nederland Herrijst De Fox 8 15 u Lichte gramophoon platen 9 00 u De stem onzer bondgenooten geallieerd officier spreekt 9 15 u Moderne muziek 10 00 u Nieuwsberichten 10 15 u A vond wijding Ds Thomson li 30 u Dansmuziek SLAGERS uitsluitend op Maandag Vlcesch 627 rest 624 vleeschzegels AARDAPPELHANDELAREN uitslultend op Dinsdag Aardappelen 628 ABC 696 B 693 625 B 691 741 B 752 ABC 690 714 te verstr toew 333 334 MELKHANDELAREN uitsluitend op Woensdag een Melk 62b D677 D678 B 692 C692 rekant 623 D 675 676 B688 C688 te verstr toew 331 332 BAKKERS uitsluitend op Donderdag DISTRIBUTIE NIEUWS Nededeelingen voor den hendel DETAILLISTEN op den voor hun codenummer geldenden dag Zout in te leveren consumentenbonnen 622 rest 606 te verstrekken toewijiiagen 312 313 Chocolade C687 D670 rest C665 D654 geen toewijzingen Peulvruchten ABC 682 rest ABC 658 te verstr toew 314 Suiker 618 619 D668 rest 603 604 D 653 te verstr toew 315 Bloem 614 rest 600 te verstr toew 321 322 Rijst D 667 E 18 i v rest D 652 E 14 te verstr tcew 323 Vermicelli 616 rest 531 te verstr toew 324 Gort 615 rest 601 te verstr toew 325 Boter ABC 683 D 671 D 672 rest ABC 661 D 655 D 656 te verstr toew 326 Margarine ABC 684 686 D 673 rest ABC 662 663 D 657 te verstr toew 327 328 Kaas 620 621 rest 606 te verstr toew 329 330 Eieren rantsaenbonneo D 674 D 698 rest D 663 E 15 i V oude toewijzingen Vleeschwaren 627 reit 624 onde toew I Eipoeder 617 rest 602 geen toew Tabak 50 rest 49 te verstr toew 335 Tabak 51 te verstr toew 340 Brood A B C 673 678 697 687 D665 666 D 16 ABC 680 681 700 705 706 70 B 750 D 750 751 D 17 te verstr toew 318 1 5 Am bloem 319 4 5 Inl bloem 320 Reductie Aan detaillisten zal een voorschot cacaopoeder worden verstrekt bp basis van de in de week van 12 18 Aug ingeleverde bonnen 505 en 10 o Hlervopr zal worden afgegeven toewijzingen art no 316 Biscuits Detaillisten die biscuits op broodbonnen hebben verkocht dienen deze bonnen op den voqr hun codenummer geldenden dag tfr verrekening van hun voorichot bij den distributiedienst in te leveren De coupures 312 t m 340 zijn van 7 Oct tot 20 Oct geldig voor den detaillist grossiers kunnen di ze tot en met 26 Oct omruilen voor groote coupures en deze tot en met 3 Nov gebruiken voor herbevoorrading De coupures 331 332 voor melk zijn geldig van 7 Oct tot 13 October De aandacht wordt er op gevestigd dat de bon 615 welke geldig was voor 250 gr bloem moet worden ingeleverd ter verkrijging van een toewijzing g rt Melk Op bon D 757 van de noodkaart Vlld geldig verklaard voor de week van 30 September tot èn met 6 October voor het koopen van 2 liter gestandaardiseerde melk zal in den distributiekring Gondii tevens 1 Liter Karnemelk verkrijgbaar worden gesteld U Mt U mociUiUhedeH Men praat over een KOFFIEBON met ei invullen van Uw belastingbiljet LaatUdeskundig voorlichten door ervaren boekhouder Blieven onder no 421 bureaitvan dit blad Gevraagd FLINKE Hlen dutki aan NAAISTERS aankomende NAAISTERS en e en LEERLING Bijverdienste Het Reeaw ksche Weekblad VRAAGT iemand die teGouda de acquisitie van adver tenties wil verzorgen Pers of schrift aanb aan de Bosk HandelsdtukkeriJ te Boskoop Te huur of te koop gevraagd een in goeden staat verkeerende WOONARK voor gezin van 2 tot 4 pers Br onder no 453 aan bur v d bl Biedt zich aan Meisje R K 29 jaar voor winkel of en kantoor voor de morgenuren Vrijdag en Zaterdag den geheelen dag Voor spltweric PRETORIAPLEIN 2 Wij hebben reeds gebrand enbeschikken over een REUZEN voorraad GOUDSCH CONSERVATORIUM D r Ntc Verhoeff Concordia Westhaven 1 7 Telefoon 3483 INSCHRIJVING VANLEERLINGEN poor Pcivaatlea en Klassen dagelijks van 9 tot 4 uur behalve Maandag Zangklauen o l v van Nelly van Triet M SO per kwariaal leeftijd 7 10 10 13 IS lt 16 20 jaar Inttramenlaal onderricht vanaf f 5 50 per maand Opleiding voor all blaaiinBtrumenten door leerarenmuilci van de Kon Militaire Kapel Fluit Hobo Klarinet Fagot Trom et Trombone Hoorn Saxophone SLAGWERK Accordeon Guitaar Mandoline Jaii lutrum Meeiterklaeie Viool Willem Noakc Hoofdleeraret plano Lenl Noike Fricdlaeadcr Solozang Bram vaa Luya n o Lutz Daclamatie curius Willy Keulemani v af f 36 p jaar Theorieleiien v af f 12 p jaar Zalf musIcMren Ean bron van genot dut voor muzlaklet naar t Consarvatorfum Handelswetensch en Economieiessen poor H B S en M U L O GEVERINK FLUWEELENSINGEL 40 W Op een HANDELSKANTOOR in Gouda een aankomend Facturist e gevraagd Eigenhandig geschreven brieven met opgaaf van opleiding vorige betrekking gn leeftijd onder no 460 aan het bureau van dit blad