Groot Gouda, dinsdag 2 oktober 1945

PER ASPERA AD ASTBA GROOT GOUDA EENDISAOIT ItlAAICr MACHT ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DINSDAG 2 OCTOBER 1945 Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Riiksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 41 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct Lossenumm lOct Beiangriflce vBrJclarlng iHlutUcUU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Rustig He fstweer Zwakke wind licht tot half bewolkt droog koude nacht plaatselijk ochtendmist overdag zelfde temperatuur van de Nederlandsche Reseering inzake Ned Oost lndië De Regeeringsvoorlichtingsdienst deeltover den toestand op Java het volgendemede Door het geallieerd opperbevel is besloten dat de bezetting van Java voorshands beperkt zal bkjven tot de steden Batavia en Soerabaja Hierdoor blijft de vraag open wie het gezag uitoefent in het overige deel van het eiland Aan de Japanners die immers ontwapend en als krijgsgevangenen afgevoerd zullen worden kan dit uiteraard niet meer worden overgedragen De Nederlanders zijn nog niet in staat dit gezag over te nemen en het is wel bekend dat de oorzaak daarvan ligt in het feit dat het Rijk in Europa zoo laat is bevrijd en dat het tempo van de vorming en verscheping van nftuwe strijdkrachten doorloopend is vertraagd door de eischen van oorlogvoering en demobilisatie der groote bondgenootcn De moeilijkheid waarin men aldus is geraakt verklaart vermoedelijk de neiging die volgens persberichten bij sommige Britsche instanties zou bestaan om het z g n Soekarno bewjnd als de facto regeering te erkennen en ons over te halen daarmede besprekingen te voeren De Nederlandsche regeering kan hier nietop ingaan Soekarno heeft er zich toe geleend werktuig en marionet der Japannerste zijn waarvoor hij met een hooge Japan sche Keizerlijke onderscheiding is beloond Deze fascistisch georiënteerde man heeftstelselmatig haat gepredikt tegen de geallieerden een van zijn slogans was Ame rica maoe di strika inggris maoe di Linggis hetgeen beteekent Wij zullen Amerika wegvagen en het Engelsche Rijk met een breekijzer openbreken of in het Engelsch vertaald America we shall iron out Eng land we shall break open with a crowbar Met deze figuur die zekere demagogische gaven moge hebben doch die bewezen heeft een ontstellend opportunist te zijn in de keuze zijner middelen kunnen zich vertegenwoordigers van het wettig gezag niet om de conferentietaf el zetten Al hetgeen de laatste dagen in verband met de ontwikkkeling der gebeurtenissen in Nederlandsch Indië gezegd en gedaan is zal BURGERLIJKE STAND GEBOREN 29 Sept Bastiaan zoon van C Both en W N den Hertog Woudstraat 27 Fernando H J zoon van H Kolster en G J H Sterenborg Krugerlaan 55 Ronald P Chr zoon van H Verboom en M Chr F Boere Achter Willens 33 30 Sept Dorothea J M dochter van P G van Eijk en M de Jong Karekietstraat 28 f Oct Anneke H dochter van H L Julsing en G Sierks N van Goorstraat 4 OVERLEDEN 28 Sept M Krijnen oud 81 jaar weduwe van M Kooij 30 Sept J Verheul oud 48 jaar Éjeh iet F Koster DÏSTRICTS NIEUWS STADSNIEUWS Het doktersbriefje verdwijnt Het is afgeloopen met de doktersbriefjes Vanaf 1 October zal het niet meer mogelijk zijn van zijn dokter eenig attest of verklaring te ontvangen Het Medisch Contact heeft op een landelijke conferentie dit besjuit inzake ziekenbriefjes genomen Hierbij hebben de artsen zich verbonden in den vervolge geen inlichtingen meer te verschaf fen over ziekte of ongeval aan werkgevers of verzekeringsmaatschappijen wat betreft arbeidsongeschiktheid en geen mededeelingen te doen over bezoek aan het spreekuur Van groot belang voor het publiek is het te weten dat geen verklaring meer zal worden afgegeven over politieke betrouwbaarheid STOLWIJK Bravo Stolwqk De collecte voor de Stichting 1940 1945 heeft in onze gemeente opgebracht he t schitterende bedrag van f 2 712i50 Dit is ongeveer f 17 per gezin Allen gevers en collectanten hartelijk dank I BINNENLAND Levensmiddelenpakketten ait Amerika aan Nederland en andere Baropeeiche landen In de New York Times is een aankondiging verschenen waarin een reeder het Amerlkaansche publiek erop attent maakt dat iiet levensmiddelenpakketten naar noodlijdende Europeesche landen kan zenden Tengevolge van een speciale overeenkomst met onze Deensche vertegenwoordigers kunt ge aan uw vrienden en betrekkingen in Nederland Frankrijk België Denemarken Noorwegen en Finland direct uit Denemarken boter spek kaas en worst zenden aldus deze mededeeling De pakketten die den naam Denemarken dragen bevaften vplgens de mededeeling een kilo boter in blik een halve kilo spek in blik een kilo kaas en een kilo worst De prijs voor Nederland D nemarken Noorwegen en Finland bedraagt 7 doller 95 cent De voorschriften staan toe slechts een persoon een pakket in de week te sturen In verband met het feit dat de levensmiddelen aan bederf onderhevig zijn z illen zij indien de geadresseerde niet bereikbaar is aan het Roode Kruis in de diverse landen gegeven worden opdat dit den inhoud onder armen en behoeftigen verdeelt Opvoering H lland Iadië kinderrevnc De bladen hebben gemeld dat o a voor een aantal omschreven ziektegevallen textiel ter beschikking is gekomen echter alleen op doktersattest Ook dit attest zal niet worden gegeven Nader zal worden bekendgemaakt op welke wijze deze vraag zal worden opgelost Om een kleine opsomming te geven geenbriefje wordt meer gegeven voor textiel schoenen corsetten levensmiddelen metname karnemelk en fruit zoetstof producten van Nutricia schoolverzuim ten behoeve van arbeidsbureaux diensten van steunverlleeningen bureaux voor noodhuisvesting enlopneming van evacué s 1 Gemeentelijke instellingen die de gewoonte hadden eerst een doktersverklaring te vragen alvorens een formulier af te geven om b v textiel gas electriciteit of brandstoffen aan te vragen zullen dit nu niet meer kunnen eischen De aanvragen via den vertrouwensarts van extrarantsoen bonnen ten behoeve van zieken of voor orthopaedisch schoeisel vYuUen de artsen gewoon kunnen doen Alleen na volledige keuring zal een gezondheidsverklaring worden afgegeven echter niet voor eigen patiënten De medicus SPORTNIEUWS De Siagelloop estafette de Nederlandsche Regeering niet afbrengen van het weloverwogen beleid zooals dit i o m is uitgestippeld in de welbekende rede van H M de Koningin van 7 December 1942 waarin volledig deelgenootschap van Nederlandsch Indië in het Koninkrijk en zelfstal ligheid in inwendige aangelegenheden in uitzicht zijn gesteld Dit was de lijn en dit blijft dt lijn De Regeering heeft hieraan thans niets toe te voegen Minister Logemann naai Londen J rof Dr J H A Logemann Minister van Overzeesche gebieden is Zondag per vliegtuig teruggekeerd van zijn reis naar Australië waar hij besprekingen heeft gevoerd met de Nederlandsch Indische Overheid Minister Logemann woonde Zondag een bij zonderen Ministerraad bij van zeer langen duur Maandagmorgen iS de Minister wederom per vliegtuig naar Engeland vertrokken waar hij met de Engelsche Regeering nadere besprekingen zal voeren i v m de jongste ontwikkelingen De Minister wordt Woensdag hier te Jande terugverwacht Geen onderhandelingen met Soekarno Dr J H A Logeman Min v Overzeesche Gebieden ia Zondag per vliefltulg teruggekeerd van zijn reis naar Australië waar f besprekingen heeft gevoerd met de Ned Indische overheid Min Logeman woonde een bijzonderen ministerraad van zeer langen duur bij Maandagmorgen ii de minister wederom per vliegtuig naar Eageland vertrokken hij zal met de Engelsche regeering besprekingltn voeren in verband met de jongste ontwikkelingen Te Londen heeft minister Logeman verklaard dat de Nederlandsche regecring de steun van de geallieerden zal Inroepen bij het handhaven van de orde en rust in Indonesië Onder geen omstandigheid zal de Nederlandsche regeering tondetafel besprekingèn voeren met Soekarno De minister wordt Woensdag in Nederland terug verwacht Wat is er in Gouda te doen Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Kaarslicht in Algiers Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en mei Woensdag Overwinning in de Woestijn Réunie Vrijdag t m Woensdag Het Spookhol Op de Markt Circus Renz Réunie boveazaal Woensdag 7 uur Ds J Borger De mensch van Morgen Kazernegebouw Donderdag 4 Oct 7 u boksdemonstratleles Nieuwe Schouwburg Donderdag 4 Oct 8 uur Volksonderwijs De Nieuwe Typiste Gebouw Daniël Naalerstraat Donderdag 4 October van 8 10 uur repetitie gem zangver Euterpe Concordia Vrijdag 5 Oct 8 u balletgroep Pieter v d Schoot WAT GEBÉURDE ER 2 October 1944 Als represaille voor een overval op eeaige Dultsche officieren wordt Putten Gld gedeeltelijk plat gebrand en worden de man nen gedeporteerd 1943 Generaal pardon voor allen die alsnog hun radio toestel willen inleveren 1942 Morrison In de drie oorlogsjaren zijn 47 305 burgers gedood bij Duitsche luchtaanvallen waarvan 20 110 in Groot Londen iWriot gearresteerd 1941 Te Moskou eindigen onderhandelingen tussehen Rusland fingeland en de V S over leveranties 1939 Britsche verkenningsvUegtuigen boven Berlijn Voor de op Zaterdag e k te Gouda door de Goudsche Athletiek Commissie te organiseeren Goudsche Singelloop est fette bestaat van de zijde der Zuid Hollandsdie N A U vereenigingen een zeer groote belangstelling Tot op heden zijn uit alle uithoeken van Zuid Holland een dertigtal ploegen opgegeven Veel hangt af van de vervoersgelegenheid doch wij zijn er van overtuigd dat een record aantal ploegen Zaterdag a s de Goudsche Singels zullen bevolken De start vindt om klokslag vijf uur plaats Deze wedstrijd wordt met ploegen van acht athleten geloopen De start vindt plaats bij Timmerfabriek de Morgenster op den Kattcnsingel waarlangs de 800 meter loopers den Kattensingel volgen om direct na de Kattensingelbrug naar links te zwenken en hun stok over te geven bij Apotheek Weijer op de Gouwe Het 400 meter parcours eindigt op den hoek Gouwe Haven terwijl de 200 meter en de 100 meter respectivelijk wisselen op de hooge Gouwe Haven en Postkantoorbrug Bij de Openbare Leesbibliotheek vangt de tjveede helft van deze populaire estafette aan met de tweede 800 meter welke loopt over de Punt en zijn einde vindt ter hoogte van de Doelebrug om via 400 meter loopers welke ongeveer tot de Tiendewegbrug loopt zijn einde te vinden in de twee sprintijummers n l 200 meter en 100 meter met als fiijish Bleekerssingel ter hoogte van de Firma van Wingerden Wij hopen na defitieve sluiting der inschrijving nadere gegevens te kunnen publiceeren De deelnemende ploegen zijn Dynamo 1 Rotterdam A A V 36 1 en 2 Alphen a d Rijn V V Gouda 1 Gouda Shot 1 en 2 Den Haag V V G S V 1 Gouda Sparta 1 en 2 Krimpen a d Lek Achilles 1 en 2 Gouda Vlug en Lenig 1 Den Haag D C V 1 en 2 Krimpen a d Lek Siomo 1 en 2 Den Haag Hercules 1 Dordrecht Dos 1 Rotterdam Vires et Celeritas 1 en 2 Gouda Ó K K 1 Ouderkerk a d IJsel V V O N A 1 Gouda Holland 1 2 en 3 Leiden G P S V 1 Gouda Schoonhoven 1 Schoonhoven Olympia Gouda 3 3 Onder vrij groote belangstelling is Zondag de wedstrijd Olympia Gouda gespeel voor de N V B beker Gouda heeft geen evanche kunnen nemen voor de geleden nederlaag van 2 0 in den wedstrijd voor den bevrijdingsbeker zal derhalve zijn eigen patiënten niet meer kunnen keuren b v voor een verklaring voor rijbewijs voor motor en rijwielWet Hiertoe wende men zich tot een willekeurigen anderen arts Ditzelfde geldt voor verkladn én voor a s leerlingen van ambachtsscholen De ramp van de doktersbriefjes gaat verdwijnen Veelal gaf de dokter dit briefje maar om een langdurige discussie te voorkomen en daardoor het spreekuur nog niet meer te verlengen Waarde had dit briefje practisch niet meer ook niet voor de in stelling die er om vroeg Integendeel het vertrouwen in den geneeskundigen stand ging er door teloor De arts wil weer medicus zijn en geen distributie ambtenaar wat hij door de briefjes zoo langzamerhand is geworden De wedstrijd was vooral in de tweede helft forsch Naar wij vernemen zal dank zij de medewerking van het be stuur van Ons Genoegen op Zaterdag 13 October des middags een heropvoering van de Krugerlaan Klnderrevuc Holland Indië kunnen plaats vinden Zij die reeds kaarten hebben besteld kunnen deze op Dinsdag en Woensdap resp 9 en 10 October afhalen bij den heer C Amesz Krugerlaan 21 Op deze dagen kunnen ook zij die dit nog niet hebben gedaan op boven vermeld adres kaarten verkrijgen De Nieuwe Typiste a s Donderdagavond geeft de vercenlglng Volksonderwijs in den Nieuwen Schouwburg een opvoering van het bekende tooneelstuk De nieuwe Typiste De entree prijs voor nlet leden bedraagt f 1 voor leden f 0 50 Een nieuwe onderwijzeres Door Burgemeester en Wethouders Is mej A C Okker te Waddlnxveen met Ingang van een nader te bepalen datum benoemd tot onderwijzeres aan de O L School C Na een hevigen aanval van Gouda m het begin nam Olympia het initiatief Uit een voorzet van linksbuiten Breéman wisfc Gravenstein te scoren 1 0 Uit een corner van Gouda wist Boef den stand gelijk te maken 1 1 Olympia bleef voor de rust iets in de meerderheid ofschoon het in de achterhoede wel eens haperde Hiervan wist Ottevanger gebruik te maken en bracht den stand op 2 1 voor Gouda Bij een aanval van Olympia ontfutselde Breeman den keeper de bal en Huizer kopte in 2 2 Hierna bleef 01yntf ia in den aanval L Duijs miste nog een vrije schop Na de rust waren beide partijen tegen elkaar opgewassen ofschoon het spel wel eenigszins te forsch werd Bij e n Olympia aanval werd Gravenstein gehaakt in het strafschopgebied Een strafschop voor Olympia die Muilwijk feillqos in de rechterbovenhoek inschoot 3 2 Gouda deed verschillende aanvallen en was nu in de hieerderheid Uit één van deze aanvallen wist Boef den stand gelijk te maken Met een aqnval van Olympia eindigde de wedstrijd Rest nog te vermelden dat bij beide elftallen tijdens den wedstrijd twee spelers uitvielen Ons Recht en Onze Reddiiïg Op Woensdag 10 October a s zullen des avonds 8 uur in de Nieuwe Schouwburg de heeren H A Lunshof en Ir J C L Bauduin komen spreken over het probleem der gebiedsuitbreiding Gezien de belangrijkheid van dll probleem wordt een leder die hiertoe In de gelegenheid is verzocht deze bijeenkomst bij te wonen De toegang © deze vergadering Is geheel vrij terwijl er gelegenheid Is tot vragenstellen In het hol van den leeuw Iemand met waarschijnlijk veel lef heeft de flets van v S meegenomen die gestald stond in het gebouw Artl Legl aan de Markt