Groot Gouda, dinsdag 2 oktober 1945

gebrekkige communicatie de handel in effecten stopgezet Tengevolge van deze omstandigheden werden vanzelfsprekend de inkomsten uit het effectenbedrijf in belangrijke mate beïnvloed Door de oorlogshandelingen zijn verschillende van de kantoorgebouwen beschadigd en tien gebouwen waaronder het hoofdkantoor Rotterdam werden totaal vernietigd In verband hiermede werden extra voorzieningen getroffen daar de noodzakelijke kosten voor herstel en wederopbouw de van het Rijk te verwachten schade uitkeering zullen overtreffen Het winstcijfer van rente wissels provisie effecten en syndicaten bedroeg in totaal ƒ 13 501 650 33 Saldo Winst over 1943 bedroeg ƒ 215 150 54 De bedrij fsonkosten over 1944 bedroegen ƒ 6 586 494 01 Indien de voorstellen van de Directie de goedkeuring kunnen wegdragen van de Alg Vergadering van Aandeelhouders welke op 2 October a s gehouden zal worden zal na de jaarlijksche storting in het pensioenfonds van ƒ ƒ 458 523 27 en na overbrenging van ƒ 1 009 792 67 naar het Bouwfonds een dividend van 3 worden uitgekeerd hetgeen een bedrag van ƒ 1 350 000 vereischt Voor betaling van belastingen was het noodig een bedrag van ƒ 4 050 000 uit te trekken Het saldo op nieuwe rekening over ta boeken bedraagt ƒ 261 990 92 uitbetalingen of girale overschrijvingen te doen aan hen die gelden aan deze bedrijven diensten of lichamen hebben toevertrouwd Hierdoor is o m paal en perk gesteld aan de vele pogingen de deblokkeering door het aanhouden van een saldo bij eigen bedrijf in eigen hand te nemen Voorts vallen hieronder alle andere soorten deposito s bij bedrijven gestorte waarborgsommen voojuitbetaalde bedragen voor fictieve leveranties met opzet gedane onverschuldigde betalingen en niet opgevraagde doch voor 26 Sept 1945 redelijkerwijs inbare bedragen enz Bepalingen beire£Feiide het houden van meer dan een rekening Het Minittertc van financiën deelt mede dat heden de eerste aanvullingsbeschikking van de beschikking deblokkeering 1945 is verschenen De belangrijkste hierin geregelde kwestie is die van het houden door een persoen van meer dan een rekening bij banken spaarbanken girodieost enz De aanvullingsbeschikking beperkt nl de in arrikel 4 van de beschikking deblokkeering vervatte regeling van het vrijgeven van gelden voor giraal verkeer op de volgende wijze ReVeningen geopend voor 7 Juli 1945 alleen hiervoor geldt de In artikel 4 van de beschikking deblokkeering neergelegde regeling dat op elke rekening fl 1000 benevens 250 0 van het saldo per 12 september 1945 voor girale overschrijvingen wordt vrijgegeven zulks met een maximum van fl 10 000 per rekening Rekeningen geopend tusschen 7 Juli 1945 en 12 Sept 1945 op elke rekening word 25 7o van het saldo per 12 Sept 1945 voor girale overschrijvingen vrijgegeven doch de fl 1 000 kan men slechts verkrijgen op een rekening Ten deze is een controle mogelijkheid geschapen doordat de girale beschikking over fl 1 000 slechts moqelijk is na het afleggen van een in aanvullingsbeschikking omschreven en door de hoof groep banken te controleeren verklaring Rekeningen geopend na 12 Sept 1945 hierop wordt voor girale overschrijvingen trttsluitend fl 1000 op een rekening vrijgegeven de controle is op dezelfde wijze geregeld als bij de hiervoor genoemde categorie Op deze wijze zal het na de inleverilg der fl 100 biljetten 7 Juli 1945 gesignaleerde en na 12 Sept 1945 sterk toegenomen euvel van het splitsen in talrijke kleine bedragen op verschillende rekeningen dooreen persoon niet tot gevolg hebben dat de houders van deze verschillende rekeningen in hooge mate boven anderen zouden worden bevoordeeld BUITENLAND De toekomstige geldcirculatie Op een vraag welke gedachte de Minister heeft omtrent den totalen toekomstigen geldsomloop antwoordde deze dat hij thans bezig is met een theoretisch experiment om n l proefondervindelijk na te gaan wat eige nlijk de reëele behoefte aan geldmiddeleh in het verkeer bedraagt Op grond van inlichtingen en gegevens van banken zal regelmatig de pols van het geldverkeer worden gevoeld teneinde aan de hand daarvan te bepalen of er al dan niet geld moet worden vrijgegeven Positie vin de kericen Naar aanleiding van een in dit verband gestelde vraag deelde de Minister mede waarom in dit artikel de kerken niet zijn genoemd Algeheele vrijstelling van kerken bleek in de praktijk niet mogelijk Sommige menschen hebben n l aan de kerken gelden geleend in de hoop dat dit geld buiten de aangifte zou vallen en zij op deze wijze hun zwart geld veilig zouden kimnen stellen Voor de diaconieën is in de beschikking zelf zie artikel 15 tweede lid reeds een voorziening getroffen Ook armbesturen vallen hieronder Geen deblokkw ering van toevertrouwde gelden Het ministerie van financiën vestigt de aandacht op artikel 6 derde lid van de beschikking deblokkeering 1945 zooals deze is gewijzigd bij de eerste aanvullingibeachikking Dit artikel verbiedt aan bedrijven diensten of lichamen uitgezonderd banken enz doch met inbegrip van kerkgenootschappen om Japanners naar huis terug 35 handelsachepen moeten hen vervoeren Slechts ongeveer 35schepcn zijn van Japdns eens zoo groote haSjSisvloot overgebleven welke gebruikt znllen worden om milliöenen Japansche onderdanen uit Azië en van de eilanden in de pacific te repatrieeren meldde Robert Trumbull aan de Newyork Times Weinig daarvan hedben een inhoud van meer dan 500 ton Gevraagd Smeerders co halfwas jongens Brieven onder no 473 Bureau van dit blad Ambtenaar zoekt Degelijk Pension in Gouda of naaste omgeving Geen wasch Eventueel eigen bed Brieven onder no 301 Bureau van dit blad 1 Nu te gaan genieten van Steeniand s voortreffelijke beschuit Als lekkernij onderscheidt ze zich door fijnen smaak en aangename brosheid alt voedsel is z gezocht om haar groote voedingswaarde en lichte verteerfoaariteid Inderdaad fn É niet beter dienen I teenland 5 MEVR HOOGENDIJK Joubertstraat 152 vraagt EEN MEISJE voor heele of halve dagen Goed loon en goede verzorging GEVRAAGD MEISJE voor dag en nacht JASPERS BROEKHUIJZEN Kattensingel 5 Te huur gevraagd door jongelui die weistben te trouwen eea zit en siaapKamer met gebruik van keuken niet gemeubileerd Br onder no 350 bureau van dit blad Te haar aangeboden gem zif slaapkamer goede stand voor dame Eventueel genegen als gedeeltelijke huurvergoedlng eenig huiselijk werk te verrichten Brieven onder no 396 bureau v d blad BROOD EN BANKET BAKK ERIJEN GOUDA M SAMSOMN V Uitgever Alphen a d Rqn vraagt een geroutineerde KANTOORBEDIENDE Mulo en Type diploma vereischt Eigenhandig geschreven sollicitaties worden gaarne ingewacht Aduevifeert in Groot Gouda M of Vr Radioprogramma van hedenavond 6 00 u Persbeschouwingen 6 15 u De Ster van den Dag 6 30 u Engelsche les 7 00 u Nieuwsberichten 7 15 u The Four Kingsisters 7 30 u Progr voor de Ned Strijdkrachten 8 00 u Nederland Herrijst Mr È D M Koning over De industrieëie vooruitzichten van Nederland 8 15 u VragenkwBr iertje door L de Jong 8 30 u Theo 01o viool 9 00 u Landbouwpraatje dobr Ir C A J Maliepaard 9 15 u Tocht door operetteland 10 00 u Nieuwsberichten 10 15 u Avondwijding 10 30 u Jack Lewis en zijn orkest uit ile Ravenna Club te Utrecht Kqwiellicf hebbers moeten gedttld oefenen De regeering heeft op ruime schaal fiktsen in Engeland besteld doch door de vervoersmoeiltjkheden zijn er nog slechts enkele duizenden gearriveerd Dit heeft tot gevolg dat distributie op een schaal van eenige beteekenis voorshands nog niet te verwachten is Het heeft geen zin verzoeken tot het verkrijgen van fietsen te richten aan het Min van Ha ndel en Nijverheid of het Centraal Distrlbutie kantcor Uiteindelijk komen al dïcc aanvragen terecht bij de plaatselijke distributiekantoren Tot deze kastoren moet men zich dus met eventueele aanvragen wend n Zoodra distributie van rijwieler op ruimere schaal mogelijk is zal hieraan de noodige bekendheid worden gegeven lertch vee naar Nederland Reuter meldt uit Londen dat Ierland aad Nederland hulp wil verleenen door het zenden van een lading vee Deze lading zal volgende week uit Ierland vertrekken De Ned autoriteiten zorgen voor het schip Naar A N P Aneta bij informatie te bevoegder plaatse verneemt betreft het hier slachtvee Deze zending zal uiteraard onze vieeschpositie wel eenigszins ten goede komen al mag men daarvan gezien de beschikbaar gestelde hoeveelheid eenerzijds en de behoefte anderzijds natuurlijk niet te groote verwachtingen koesteren Jaarverslag ROBAVER over 1944 Aan het Jaarverslag van de Rotterdamsche Bankvereeniging over 1944 ontleenen wij het volgende Tot Sept 1944 werden er steeds meer bedrijven stilgelegd steeds grooter werd het bedrag van de aan de bank toevertrouwde gelden Na Sept kwam door het wegvallen van de energie en het gemis aan kolen het bedrijfsleven in het nog bezette gedeelte van ons land practisch stil te liggen De omzetten op de effectenbeurs in 1943 al belangrijk gedaald door het vaststellen van stopkoersen liepen in 1944 nog verder terug Met ingang van 5 Sept werd in verband met den onoverzichtelijken toestand en de UeU U fnaeiUfkUdeH met het invgHen van Uw belasti gbiljei LaatUdeskundig voorlichten door ervaren boekhouder Brieven onder do 421 bureau van dit blad WONINCRUIL Groote ruime woning centrumstad Gouda te ruiUn voor kleinere woning omgeving Rotterdam Amsterdam of Den Haag Br onder no 392 bureau v d blad Biedt zich aan Meisje R K 29 jaar voor winkel of an kantoor voor de morgenuren Vrijdag en Zaterdag den geheelen dag Brieven no 218 bureau v d blad Ter ruiling aangeboden 1 pr br noiiëres boxcalf z g a n m 38 voor zw schoenen met pi hak zelfde m liefst suède m lak Schippersklompen sch m 38 voor linnengoed h of baddoeken o i d Een paar kindersch ra 30 voor schoenen m 28 St Jozefstr 47 GEVRAAGD Naaisters en Leeriiog naaisters N V BIWNKMANN Aanmelden Kantoor Peperstraat 11 Kunstschatten uit Daitschlai id ttaar de Ver Staten De regeering der Vef Staten brengt momen teef kunstschatten welke in Duitschland gevbnden worden en welke niet terstond als ontvreemd bezit kuimen worden geïdentificeerd naar de Ver Staten over blijkens een mededeelin Van het Witte Huis Deze kunstschatten zullen worden bewaard in de Ver Staten tot het oogenblik waarop zij kunnen worderi overgedragen aan het Duitsche volk of a n hun rechtmatige eigenaren Voorzoover ontvreemde bezittingen herkend kunnen worden zullen zij dadelijk uit de Amerikaansche zone naar de bevrijde landen worden teruggebracht waarvandaan zij afkomstig zijn De bezetting van Ncd Indië Ook Nederlandera geland Britsche en Britsch lnd troepen zijn naar officieel wordt medegedeeld Zaterdag bij Batavia geland De troepen staan onder bevel van Sif Philip Christison die benoemd is tot geallieerd bevelhebber in Ned Opstlüdië Christison die morgen m Batavia zal aankomen heeft verklaard dat het eenige doel van den aankomst der Britsche troepen op Java wordt het bevrijden van krijgsgevangenen en geïnterneerden en het ontwapenen van de Japanners Wij hebben geen belangstelling voor politiek en de Britsche en Br Ind troepen sullen iich niet met de binnenlandsche politiek inlaten aldus Christison De landtegsstrljdkrachtendie heden ontscheept zijn maken deel uit van de 23ste Ind Divisie die Batavia én Soerabaja zal bezetten Deze troepen zullen worden gevolgd door de 26$te Ind divisie die v n Britsch Indië zich onderweg bevindt om Medan en Padang op Sumatra te bezetten Een miMtair bestuur zal worden ipgericht In de vier centra door de Ned burgerlijke missie Nica Ook een detachement van meer dan 100 Ned matrozen van den kruiser Tromp heeft deeloenomen aan de geall landing bl Batavia Zij hebben z ch gevestigd in de leeqe kaeerne van het eenige krijgsgevangenkamp in Batavia waar zij de wachtcltensten overnemen Denazificeering in Amerlk zone Gener Eitenhower heeft in een rapport aangekondigt dat de maatregelen tot denazificeering van Duitschland in de Amerik bezettingszone met grooter doortastendheid zouden worden toegepast naarmate het militaire gezag aldaar meer ervaring zal opdoen In het betreffende rapport heeft Gen Eis enhouwer de verzekering gegeven dat de Nazi partij als politieke en militaire organisatie vernietigd werd Dnjtcch Groot Grondbezit onteigend Volgens een bericht van den Berlijnschen correspondent nn het Eng blad Observer u m de Russische bezettingszone deze week een begin gemaakt met onteigening op groote schaal van het grondbezit der Duitsche Jonkers De gronden worden onder de Duitsche boeren verdeeld Deze onteigenings politiek wordt door de communisten en ïoclaaldemocratec energiek gesteund Gevraagd NET MEISJE MEVR GRUNDLEHNER Herzogstraat 8 GEVRAAGD een flink dieastmeisje voor dag of dag en nacht MEVR NOORDHOEK T eeuwijkBru9 Het adres van Zr WIEGEL Wijk zuster van het Groene Kruis is voortaan OOSTHAVEN 71 Het adres voor Dokterbriefjes en boodschappen BLIJFT Spietin gstraat 113 Een DAGOIENSTBODE gevraagd TURFMARKT 16 Gevraagd i longi adniinistratisTB triclit imannel Goed kunnende typen op Overheidskantoor Eigenh geschreven brieven onder no 379 bureau van van dit blad