Groot Gouda, donderdag 4 oktober 1945

ö GROOT GOUDA S ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN t Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A RijkSen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 43 DONDERDAG 4 OCTOBER 1045 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Aix nn p w 25 et Lossenumm lOct STADSNIEUWS Luxe en levensbehoefte In dezen tijd van sciMarschte ook wat betreft huishoudelijke goederen le erden de aardewerkfabrikanten C B en M resphun fabriek hebbende op de Kutperstraat Raam en Fluweelensingel uitsluitend kunstaardewerk af zonder dat zij een vergunning hadden aangevraagd zelfs hadden zij geen vergunning om huishoudelijk goed te ver vaardigen C en B moesten hun fabriek sluiten en kregen een procesverbaal terwijl M alleen een boete te betalen zal hebben Ernstige aanrijding Hedenmorgen werd bij den tunneluitgang een oude man aangereden door een militaire vrachtwaflen De man die achter een aadeten auto om liep werd te laat door den chauffeur opgemerkt zoodat een aanrijding niet te vermijden was Met een beenbreuk en eeniqe hoofdwonden werd het slachtoffer B uit de Aaltje Bak steeg naar het ziekenhuis vervoerd nadat Dr Bik de eerste hulp verleend had Wat de bioscopen brengen Met ingang van Vrijdag a s vertoont de Reunie de Charley Chaplin film Modern Times i de film die reeds voor den oorlog veel opgang maakte Velen zullen thans deze rolprent nog eens willen zien De Schouwburg Bioscoop brengt In de Schaduw van het Noodlot waaraan verschillende prominente figuren van het witte doek medewerken Van de meespelenden noemen wij slechts Ginger Rogers Paul Robeson en Charles Boyer Thalia Theater vertoont een luchtig verhaal De kans van haar Leven waarinde bekende Engelsche zangeres en actrice Qracie Fields optreedt Gouda kan dus deze week weer keus maken uit een serie goede films Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Sept Corn L z v D V Nieuwpoort en M Kalkman Achterw27 1 Oct Bernhard z v A J van der Valk en K J Verhoef St Jobstr 12 Maria Th d V B P Bron en A M Nieuwenhuizen J P Heije straat 16 2 Oct Johannes P z v J van Heiningen en J W A Vermeij St Anthoniestraat 9 GETROUWD 3 Oct L van der Zijden en E Linqen H W van Hoist en C Hofman J van der Wolf en W Nieuwen huisen P C vau Jeveren en A vanErkel G Groenendijk en I G J de Waal P L Stofberg en M J Zuidam OVERLEDEN L de Mol 74 jaren uitspraken Kantonflerecht Strafzitting van 26 September 1945 Veroordeeld zijn wegens Het ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof M van V te Gouda f 40 subs lO dagen hechtenis f 60 subs 15 d ftjUsubs 15 d 1 maand voorw hechtenis met een proeftijd van 2 jaren en f 20 subs 5 d en 1 maand voorw hechtenis met een proeftijd van 2 jaren en f 20 subs 5 d h J de G te Waddinxveen nietig verklaring der dagvaarding Het niet houden van aanteekeningec m een opkoopregister M 3 te Gouda f 175 subs 25 d met teruggave van het opkoopregister Loopen in een perceel bouwland zonder daartoe gerechtigd te zijn G A te Ouderkerk a d IJssel f 2 50 subs 1 d Het wederrechtelijk doen toeëigenen van bessen S O en A T te Ouderkerk a d IJssel 3 d voorw hechtenis met een proeftijd van 1 jaar onder voorwaarde de schade ad f 10 binnen 2 maanden te vergoeden Het wederrechtelijk doen toeëigenen van te veld staande erwtea E S en E G de J te Nieuwerkerk a d IJssel f 20subs 8d Uit baldadigheid een flesch gooien in de richting van eenige personen 5 A C zonder bekende woon of vej blijfplaats f2 subs I d Visschen zonder schriftelijke v rgunni g van den rechthebbende van het water W P V te Reeuwijk schuldig zonder toe Rusland s standpunt Pessimistische persstemmen Radio Moskou heeft een uiteenzetting gegeven over de te Londen gevoerde besprekingen en daarbij het Russische standpunt nog eens tn een duidelijk licht gesteld Dit komt in het kort hierop neer dat Rusland van oordeel is dat geen staten vredesverdragen kunnen onderteekenen met staten waarmee zij niet in oorlog zijn geweest Daarom dienen Frankrijk en China niet betrokken te worden in de vrsdesverdragen met Hongarije Roemenië en Bulgarije terwijl Frankrijk het volste recht bezit wel mee te teckenen in hÉt verdrag met Italië De vrede met Finlan cr komt volgens dit standpunt alleen voor rekening van Engeland en Rusland De hoofdschuld voor het mislukken der conferentie te Londen wordt door vrijwel alle Engelschc bladen aan Rusland gegeven De conservatieve Daily Mail spreekt van verlies van vertrouwen in de Russische politieke eerlijkheid en wijst er op dat in Enpelaod in den oorlog juist zulk een buitengewone goodwill was gegroeid tegenover Rusland Rusland s houding ter conferentie heeft er bedroevend veel toe bijgedragen om deze steMming te doen omslaan De correspondent van de Daily Mail teWashington zegt dat aldaar plannen besproken worden voor een volledige militairesamenwerking tusschen Amerika enhetBritSche Gemeenebest met een generalen stafvoor alle strijdkrachten De correspondentvan dit blad te New York zegt dat de betrekkingen tusschen Amerika en Ruslandz er flespannen zijn geworden Het doorBeavan aan Molotof toegevoegde verwijt dat zijn tactiek Hitleriaansch was ► omt denmeesten Amerikanen juist voor al is het nietdiplomatiek Scheuring in Soekarno s gelederen Van den zender Bandoeng die zich in handen bevindt van de extremistische groep van Soekarno is een radiouitzending opgevangen In deze uitzending werd gereageerd op de bekende verklaring door de Nederl regeering afgelegd De reactie was scherp en bevatte een herhaling van het bekende extremistische standpunt van de groep Soekarno Overigens is de situatie in en om dezen zender onduideli k Zoo werd na de juist genoemde verklaring van Soekarno en de zijnen n a v de regeeringSverklaring in dezelfde radiouitzending door den heer Abikoesne medegedeeld dat zich een zender uit de beweging Soekarno had teruggetrokken Hieraan voegde deze spreker toe een aansporing tot allen om jlch toch achter de beweging van Soekarno te scharen Welke zender hier bedoeld werd kon niet worden vastgesteld doch wel blijkt dat zich in de beweging van Soekarno een schisma begint voor te doen passing van straf A R V te Zierikzee f 4 subs 2 d van W te Gouderak f i subs 2d J W te Krimpen a d IJssel f 10 subs 5 d h L B en A C te Berkenwoude ontslag van rechtsvervolging Het bij zich hebben van vischstekken JV V eo J Sch te Gouda f 12 50 subs 5 dHat zitten op een brug terwijl zulks bij politte verordeninq verboden was H T C J U A de G te Woerden f 2 subs 1 dag Zwemmen in een stadsgracht terwijl zulks bi politieverordening verboden was P v d B te Linschoten f 2 subs 1 d Het zoeken naar eieren van wilde eenden A B te Bergambacht berisping Het in gevaar brengen van het algemeen verkeer zoodat een aanrijding ontstond J S te Nieuwerkerk a d IJ f 10 subs 5 d Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad A N N te Zegveld f 3 subs 1 d J v d W te Gouda f 3 subs 1 d Met een rijwiel rijden op den rijksstraatweg P R V d G te Rotterdam f 3 subs I d R A U te Leimuiden f 3 subs ld J D V V te s Grav nhage f 2 50 subs 1 dag Rijden met een rijwiel over een voor éénrichting verkeer opengestelden rijweg P W te Gouda f 1 subs I dag J G U te Gouda f 3 subs 1 d M T V te Gouda f 3 subs 1 d K H te Barwoutswaarder f 12 50 subs 1 d h Op een rijwiel gezeten een zeis vervoeren zonder dat de punt en deUcherpe kant waren bedekt f 2 50 subs 1 dag Walcheren dicht Gisteren konden wij melden dat het gat dat op 27 September in den NpUedijk op Walcheren was geslagen weder gedicht is Thans heeft de burgemeester van Westkapelle telegrafisch aan den Mmister Presi dent medegedeel d dat het heden gelukt is de dichting van het gat in den dijk bij West Kapelle te voltooien Prof Schermerhorn heeft den burgemeester het volgende geant woord Hulde en gelukwenschen Walcheren ontzwemt Nederland herrijst Stakingen in Amerika In Amerika zi n 425 000 mijnwerkers m staking gegaan De sieenkoolposuie is zoo ernstig dat de regeering de aflevering van steenkool heeft verboden benige staalfabrieken zijn dientengevolge reeds gesloten De staking in de haven van New Yoik maakt dat meer dan lOü schepen met kunnen uitvaren Thans staken er 60 OOU arbeiders Oorlogschepen te koop De Br itsche admiraliteit heeft een aantal oorlof svaartulgen te koop aangeboden waaronder diverse modellen landingsvaartuigen zoo meldt de Times Onlangs is een organisatie opgericht die den verkoop van vaartuigen aan het publiek ter hand zal nemen welke niet essentieel van commercieelen of militairen aard zijn als jachten be rkassen e d Handelsschepen als sleepbooten lichters en kustvaartuigen zullen verkocht worden door het ministerie van oorlogstransporten terwijl de admiraliteit de resteerende schepen waaronder visschersvaartuigen ten verkoop 2al aanbieden Het talrijkst hieronder zijn de landingsvaartuigen waarvan alle denkbare types verkrijgbaar zijn In Londen Lowestoft Portsmouth en Glasgow zullen modellen van de aangeboden vaartuigen te bezichtigen zijn Duitschland en de komende winter Geen kind dat in Dultschland in 1945 is geboren zal den kotsende winter overleven Slechts de helft van de kinderen beneden den leeftijd van drie jaar zal in leven blijven aldus is voorspeld in een rapport dat te Londen is ontvangen van een Friend s ambulance unit relief team dat sinds Augustus te Berlijn en in andere deelen van Dultschland heeft gewerkt zoo meldt de Daily Herald Voorts wordt in dit rapport gemeld dat alle pogingen worden ondernomen om uitwijkelingen buiten Ber ijn te houden maar dat toch treinladingen vol arriveerea als gevolg van het feit dat acht millioen Duitschers ten oosten van de Oder hun haardsteden hebben moeten verlaten Tienduizenden van hen hebben geen dak boven het hoofd Vooral voor de kinderen is deze toestand noodlottig Alleen een weloverwogen optreden van de geallieerden zoo besluit het rapport kan een groote ramp voorkomen die de internationale betrekkingen vele jaren zou vergiftigen SPORTMEUWS Jodan Boys naar Rotterdam Zaterdag worden de eerste wedstrijden gespeeld voor de herstel competitie van de afd Rotterdam Van ae Jodan Boys zijn de eerste 2 elftallen ingedeeld Het eerste elftal gaat naar Uilligersberg en speelt tegen H CS Z en wel om half 4 r Maarrrr wij komen terug In Het Brussehche Nieuwsblad lezen wij dat een geschorst Nederlandsch kunstensemble dat tijdens de bezetting in door den vijand gecontroleerde gelegenheden en voor de onder Duitsch toezicht staande radio heeft opgetreden thans onder ber scherming of met steun van het Ameri kaansche leger te Mechelen optreedt Terecht is het blad hier zeer misnoegd oi er Waar Nederland en België tegenover denzelfden vijand geplaatst waren zijn de maatstaven voor collaboratie ook in beide landen dezelfde of zouden wij voor vreemdelingen dan toch breeder moeten zijn dkn voor eigen landgenooten die faalden 1 vraagt het blad Naar wij nader vet nemen betreft het hier het optreden van het dansorkesi The Ramblers onder leiding van Theo IJlden Masman Of nu het programma ook eindigt met het bekende Maarrr wij komen terug lijkt ons niet waarschijnlijk V Weersverwachting medegedeeld door het K t4 M I tot morgecavood Aanvankelijk zwakke later matige wind tusschen Z O en Z W Half tot zwaar bewolkt plaatselijk ochtendmist overwegend droog zelfde temp Wat is er in Gouda te doen Kazernegebouw Donderdag 4 Oct 7 u boksdemonsiratteles Nieuwe Schouwburg Donderdag 4 Oc 8 uur Volksonderwijs L e Nieuwe Typiste Gebouw Daniël Naaieistraat Donderdag 4 October van 8 10 uur repetitie gem zangver Euterpe Concordia Donderdag 4 Oct 7 3Ö uur Min W Drees over bocialisme en Demo craiie in dezen tijd Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag De Kans van haar leven Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag In de schaduw van het noodlot Réunie Vrijdag t m Woensdag Modern Times WAT GEBEURDE ER 4 October 1942 Amer vooruitgang in de Salomons archipel Goering Wat men in de bezette gebieder op de bonnen krijgt IS maar een extraatje Men voorziet ♦ zich daar jn hoofdzaak via den sluikhandel Bij de voeding komt in de eerste plaats het Duitsthe volk Als er gehongerd wordt dan in geen geval in Dultschland iitalin verklaart dat hij rekent op de oprichting van een tweede front 19401 Hitler en Mussolini ontmoeten etkear op de Brennerpas Roosevelt Amerika doet voor Engeland wat mensche lijkerwijs gesproken mogelijk is Mus sert schrijft na een bezoek aan Hitler De oorlog is teneinde als Hitler s troepen door Londen marcheeren Dat dit zal geschJedpn over een maand of over drie ibaandeo wie zal eraan twijfelen Het is onbegrijpelijk dat er nog altijd menschen rondloopen die niet van Engeland s nederlaag overtuigd zijn OP DE BRUG Vrijdagavond zal de Min v Overzeesche Gebiedsdeelcn Prof Dr J H A Logemann in het radiokwartiertje Of de Brug over jlen zender Herrijzend Nederland spreken over den toestand in Indonesië Borrel op komst In den loop van deze week zijn de hotels cafe s restaurants en slijterijen weer bevoorraad met gedistilleerde dranken waarvan de aflevering op 6 October a s aan het publiek zal beginnen De bevoorrading is geschied met een rantsoen van 2 maanden op basis van 40 o van het totale gebruik in 1939 dus nog in sterk beperkten omvang Voor de slijterijen is de volgende maatregel getroffen de lijters zullen door het uitreiken van genummerde en van naam en adres voorziene klantenkaarten vaste klanten aannemen en op hen rust de verplichting van elke aflevering nauwkeurig aanteekening te houden in een rrgisfer Verhooging loongrens ziektewet In verband met de loonsverhoogingen die in de laatste maanden werden toegekend resp van 25 of 15 boven het peil van Mei 1940 dan wel van October 1942 is de loongrens van ƒ 3000 uit de ziektewet niet meer in overeenstemming met de feitelijke omstandigheden van het oogenblik Hetzelfde geldt voor de grens van het dagloon ƒ 8 die men in verschillende sociale wetten vindt ïn vérband hiermede heeft de Stichting van den Arbeid aan den Minister van Sociale Zaken verzocht de wettelijk loongrenzen te verhoogen resp van ƒ 3000 op ƒ 3750 per jaar en van ƒ 8 op ƒ 10 per dag Over de tecbnische üitwerking van een en ander is door de Stichting van den Arbeid aan de regeering nader advies uitgebracht