Groot Gouda, vrijdag 5 oktober 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREXEN SSSS Redactie L A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Orukkeri Verzi Gouda NUMMER 44 VRIJDAG 5 OCTOBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct Lossenumm lOct niet aan de beurt kwamen zullen de kan toren ook nog s avonds V2in 20 tot 22 uur geopend zijn GEEN NA UITREEKING GELDKAARTEN Daar er personen zijn die on lanks de berhaalde desbetreffende mededeclingen toch geen geldkaart hebben afgehaald is door het Ministerie van Financiën onderzocht of nog een na uitreiking van geldkaarten zou kunnen plaats vinden Er blijken daaraan echter zoo groote technische moeilijkheden te zijn verbonden dat zulk een na uitreiking onuitvoerbaar is De Times contra Christison In een brief aan de Times becritiseert Sir Roderick Jones gewezen voorzitter en bewindvoerder van Reuter heden op scherpe wijze de verklaring die aan den geallieerden commandant op Java luitenant generaal Sir Philip Christison wordt toegeschreven en waarin laatstgenoemde naar gemeld wordt heeft gezegd Ik heb duidelijk gemaakt dat wij dé Nederlanders niet in het gezag zullen herstellen De Nederlandsche regeering moet een verklaring afleggen over den toekomstigen status van Nederlandsch Oost Indië Er moet dadelijk iets geschieden Welken regeeringsvorm zij hen de Javanen zullen geven weet ik niet Zij zullen hen zeker iets moeten geven De geheele toon van de verklaring van den generaal zoo deze op juiste wijze is overgebracht aldus Sir Roderick was onvriendschappelijk jegens de NederlapdeVs en gunstig voor de Nationalisten en onvereenigbaar met zijn aanvankelijke verztkeringeh dat wij niet van plan zijn ons te mengen in de politiek van Java Sir Roderick Jones vervolgt dan wat zouden onze gevoelens zijn als Java een Britsche kolonie was en de Amerik opperbevelhebber op deze wijze zou spreken Diegenen onder ons die de Nederlanders kennen en respecteeren en Java hebben bezocht kunnen hun niet geringen trots begrijpen over het bestuur dat zij gedurende verschei dene generaties over dit eiland en zijn bevolking van veertig millioen zielen hebben STADSNIEUWS De Commissie voor Vrijlating In het gebouw van de P O D tf Gouda Oosthaven 31 zal voortaan elke Dinsdag van 10 12 uur spreekuur worden gehouden door de commissie voor vrijlating ter standplaats Gouda uitsluitend voor vrijlatingsaangelegenheden Alleen zi die niet schrifteliik kunnen mededeelen wat zi te zeggen hebben zullen te woord gestaan worden Hoc zit het met de permanent Reeds eenlge malen ontvingen wij berichten over kappers die teveel voor het permanenten zouden hebben berekend Bi nadere informatie is thans het volgende gebleken Door de Prijsbeheersching zijn vier prijsklassen ingesteld n l f 3 f 5 f 7 50 en f ÏO al naar gelang de klasse waarm een bepaalde kapperszaak thuis hoort Momenteel stelt de Prijsbeheersching een enquêtte in om te onderzoeken in welke klasse de verschillende kapperszaken moeten worden ingedeeld In afwachting daarvan heerscht er nu een min of meer verwarde toestand daar niemand zeker weet ondor welke categorie hij valt Vast staat wel dat sommige kappers zich te hoog geplaatst hebben en dus inderdaad te veel hebben gevraagd Maar dit is aan den anderen kant nog geen reden om deze menschen als zwarte kappers aan te merken Daar komt nog bij dat de genoemde prijzen niet geldea voor een permanent compleet Hiermede dienen de dames onder onze lezers wel rekening te houden Wij hopen op deze wijze er ieti toe bijgedragen te hebben dat men de kappers in het algemeen niet als een soort oplichters gaat beschouwen Spoedig zal er ook op dit gebied wel een nadere richtlijn komen zoodat i an de thans bestaande verwarri tg een einde tornt Stadsspaarbank enC Stortingsdienst Overzicht over September 1945 866 214 66 250 435 07 Ingelegd in 8144 posten f Terugbet in 2562 posten l Meer ingelegd dan te upbet Saldo per 1 Sept 1945 Saldo ultimo Sept 1945 Ultimo Sept 1945 Spaarboekjes in omloop 5721 Rekeninghouders 2514 Ultimo Aug 1945 Spaarboekjes in omloop 5529 Rekening houders 2208 f 615 779 59 f3 065 877 08 Stoffelijk zedelijk en geestelijk herstel noodig I f3 681 656 67 8235 Minister Drees spreeict in Concordia en licht het sociale regeeringsplan toe Een allenomvattende volksverzekering zal in het leven worden geroepen die haar bijdragen zal oatvangen van den Staat de werkgevers en werknemers waardoor een ieder ilie absoluut niet werken kan toch de zekerheid van een bestaan wordt gegeven verklaarde de minister van Sociale Zaken W Drees gisteravond toen hij in een volle vergadering tot de Goudsche S D A P afdeeling sprak De minister ving zijn toespraak aan met de schildering van de Duitsche garanties gegeven bij bet begin van de bezetting De vrijheid die wij nu herwonnen hebben is de gebrachte offers zeker waard Weliswaar zijn de verwachtingen die wij tijdens de bezetting hebben gekoesterd getemperd door de gebeurtenissen op politiek gebied van de laatste dagen maar toch zal de menschheid haar weg moeten vinden In de internationale samenwerking Nederland neemt in de wereld wel geen voorname plaats In doch wij moeten aiet vergeten voor 70 millioen menschen verantwoordelijk te zijn De rede van HM op 6 Dec 1942 gehouden over de toekomstige verhoudingen in het Rijk heeft velen verheugd en ook de Indische makkers die de Duitsche bezetting in ons land hebben medegemaakt Spreker aakte de houding ten zeerste van hen die zich solidair hebben verklaard met de Japansche satelieten in Indië die thans trachten de macht in handen te krijgen Vervolgens behandelde de minister de moeilijkheden waarvoor de huidige regeering icich geplaatst zag Hij sprak zijn voldoening uit dat in dit kabinet zoo n breede basis voor samenwerken was Een stoffelijk zedelijk en geestelijk herstel is noodzakelijk De bezetting heeft schoone krachten tevoorschijn geroepen doch helaas ook minder mooie zooals de zwarte handel en de collaboratie 7737 498 Meer Notsspaarbank Gedurende de maand September zijn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 19 837 posten f 1 615 976 63 Bijgeschreven rente f 602 06 f 1 616 578 69 f 372 450 40 Terugbetaling in 4 112 posten Meer ingelegd dan terugbetaald Aan het einde der maaqd Aug was ten name der inleggers ingeschreven zoodat hun tegoed ultimo September bedroeg f 1 244 128 29 f 10 756 536 28 f 12 000 664 57 Ia den loop der maand September zijn 682 nieuwe boekjes afgegeven 147 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 121 boekjes geheel afbetaald zoodat aao het einde der maand September 22 462 boekjes in omloop waren DISTRICTSMIEUWS WADDINXVEEN Bevorderingen Bij besluit van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente zijn ingaande I Januari a s ter geraecntesecretarle bevorderd Mej M van den Berg alhier van typiste tot ambtenaresse Me A M J Loef te Boskoop van ambtenaresse tot Adjunct commies De Heer W Klein alhier van adj commies tot commies De Heer W F Meijer te Gouda vaa dj commieswnd commies tot comoiles SPORTNIEUWS VOETBAL Coaipetitie iadeeUii0 1945 1946 Ie klasse A Moercapelle 1 UNIO 1 Haastrecht 2 VEP 1 ONA 4 DONK 2 Gouda 4 Waddixveen 2 Ie klasse B Oroot Ammers 1 GSV 3 Olympia 3 Lekkerkerk 3 Gouderak 2 Moordrecht 2 Nieuwerkcrk 1 Zwervers 2 2e klasse A Bergambacht 2 Stolwi k2 Nieuwerkerk 2 ONA 5 DONK 3 Gouda 5 Olympia 4 Ammerst SV 2 2e klasse B Boskoop i Waddinxveen 3 ESTO 1 VEP 2 GSV 4 Bodegraven 2 GDS 1 Nieuwkoop 1 3e klasse At Lekkerkerk 4 Schoonhoven 3 Bergambacht 3 UNIO 2 Groot Ammers 2 Haastrecht 3 Oudewater 2 Nieuwerkerk 3 3e klasse B Moordrecht 3 Boskoop 2 Moercapelle 2 DONK 4 ONA 6 Waddinxveen 4 GDS 2 UNIO 3 3e klasse C Bodegraven 3 VEP 3 Nieuwkoop 2 ESTO 2 Gouda 6 Olympia 5 GSV 5 Boskoop 3 Programma Zondag 7 October Ona Olympia Gouda Alphen 2 30 Hur Waddinxveen Donk Gouda 4 ONA 4 11 uur Nieuwerkerk 1GSV 3 Olympia 4 Stolwijk 2 11 uur ONA 5Gouda 5 11 uur GSV 4Waddinx Waddinxveen 3 11 uur Alle wedstrijde voor zoover niet anders vermeld vangen om 2 uur aan Zaterdagmiddagvoetbal Het ligt in de bedoeling te trachten een of meer afdeelingcn te vormen voor uitsluitend Zaterdagmiddagvoetbal De bedoeling is dat de aanfesloten vereeniglngen een of twee elftallen hiervdor opgeven De spelers hiervan mogen niet in de Zondagcompetitie uitkomen Er wordt verwacht dat door de besturen wordt onderzocht of er onder de leden hunner vereeniging voldoende animo bestaat Damvereeniging Damlust De uitslagen van de 5e ronde van de competitie van de damvereeniging Damlust luiden P Versloot A Kooi 1 1 A BoerA Roodenbach 2 0 M Vermeulcn H van Haaren 2 0 A v BINNENLAND De uitbetaling van f 100 nieuw geld De persdienst van het Ministerie van Financiën maakt bekend Nadat het bankappdraat deze weck de gelegenheid zal hebben gehad nieuw geld voor looncn en salarissen te distribueeren begint op Maandag 8 October de uitbetaling van ƒ 100 nieuw geld op ied e geldkaart resp uit tegoed van vroegeren datum Om een ordelijk verloop daarvan te waarborgen is in de tweede uitvoeringsbeschikking deblokkeering 1945 bepaald dat de uitbetaling wederom volgens letterindeeling zal geschieden met dien verstande dat op den eersten dag Maandag 8 October dezelfde personen aan de beurt zijn die op den eersten inleveringsdag Woensdag 26 Septemter hun oud papiergcld inleverden Op den tweeden dag Dinsdag 9 October de inleveraars van Donderdag 29 September enz De kantoren die van 26 September tot en met 2 October het oude geld in ontvangst namen en die dus nu als uitbetalingskantoor fungeeren ztdlen wederom van 9 tot 17 uur geopend zijn Alleenalscroml7 uur nog personen blijken te zijn wier letter voor den betrokken dag was aangewezen maar die nog Dit blad verschijnt dagelijks iKfutUcUU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Aanvankelijk zwakke later matigen wind tusschen Z O en Z W half tot zwaar bewolkt plaatselijk ochtendmist overwegend droog zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Kans van haar leven Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag In de schaduw van het noodlot Réunie Vrijdag t m Woensdag Modern Times WAT GEBEURDE ER 5 October 1944 Elden veroverd 1939 Bijstandsverdrag tusschen Rusland en Letland Rusland krijgt vlootbases in Letland Russische diuk op Finland gevoerd en zij zullen medegevoel hebben voor hun wrok over de uitlating van den Britschen autoriteit die bijna onvermijdelijk ondermijnt wat vóór de overrompeling van NederlandschOost Indië het gevestigd Gezag over deze gebieden was KORTE BERICHTEN Radio New Dehli meldt dat de installaties van de Koninklijke Ohene Palembcing bijna onmiddellijk weer tot een beperkte productie in staat zijn Het zal 12 maanden kosten om de installaties van de Standard Oil weer op volle productie te brengen Generaal Mac Arthur zou gisteravondde Japansche regeering bevelen terstond alle politieke gevangenen vrij te laten Tegelijk zou last worden gegeven dat de Minister van Binnenlandsche Zaken Iwao Yamazaki die voor de gevangenhouding verantwoordelijk is moet aftreden GeneraalThorp chef van Mac Arthur s Intelligence Staf zeide hieromtrent Wij hebben deJapanners t jd genoeg gegeven het zelf tedoen Zij kunnen onze verlangens bezwaarlijk verkeerd begrepen hebben l Het gebrek aan grondstoffen is thans het probleem waar alles om draait benevens een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten De distributie staat eveneens voor groote moeilijkheden want zij moet het weinige zoo eerlijk mogelijk verdeelen De minister was sterk gekant tegen huidige stakingen die nu niet de werkgevers doch het geheele volk treffen De geldzuivering was doOr het Nederlandsche volk met een sportief plezier ontvangen De financieele lasten waaronder ons volk gebukt gaat zijn enorm Aan levensmiddelen betaalt de regeering reeds 600 millioen gulden alleen omdat anders de levensmiddelen te duur zouden worden Maar tal van andere problemen zooals de evacuatie de oorlogsslachtoffers kosten eveneens veel geld Door plan polltiek kan dit vraagstuk slechts worden opgelost De minister ontvouwde de regeeringsplan nen t a v de woningbouw Deze zal zoo geordend worden dat aan bouwvakarbeiders gedurende een reeks van jaren regelmatig arbeid zal worden gegeven om ook hen zoodoende een stuk levensgeluk te verschaffen Hierop besprak de minister het socialisme en de democratie der S D A P en hij zeide dat links van de partij de communisten stonden die volgens hem niet democratisch en rechts van de partij de N V B stond die niet socialistisch genoeg was De S D A P moet worden verbreed en de oude banden moeten verbroken worden die in politiek opzicht zoo noodlottig voor de S D A P zQn geweest Spr duidde hier op de vooroorlog sche partijverhoudingen Wij willen komen tot een gezonde maatschappelijke orde en strijden voor een geestelijke vrijheid Na zijn toespraak werd gelegenheid geboden tot het stellen van vragen waarvan door velen gebruik werd gemaakt