Groot Gouda, vrijdag 5 oktober 1945

Op 19 October hopen onze geliefde Ouders C LUCHTHART en K LUCHTHARTTol hun 12V2 jarige echtvcreeniging te herdenken Dat zij nog lang gespaard moge blifven is dewensch van hun dankbare kinderen Corrie Dick Gouda 4e Kade 32 Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het oveilijden van onzen lieven Man en zorgzamen Vader Behuwcizoon Broeder Behuwdbroeder en Oom PIETER ALBERTQS DE JONG in den leeftijd van 45 jaar H de Jong Meilof Jan Netty en Familie Gouda 3 October 1945 IJssellaan 100 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 6 October te 12 uur vanaf het sterfhuis te 12 43 op de Alg Begraafplaats te Gouda Zoo spoedig mogelijk gevraagd een flinke juffrouw voor kantoorwerkzaamheden Goed kunnende typen Mulo dipl vereischt Leeftijd piet onder 20jaar Br onder no 535 Bureau van dit blad Een R K Heer vraagt I Sliapkinir ir I Zittaisr met volledig pension op goeden stand in Gouda Br no 536 bur van dit blad De stakingen in Amerika Truman grijpt in De President der Ver Staten Truman heeft de vloot order gegeven om 26 ollebcdrijven welke door stakingen waren stilgelegd over te nemen Naar aanleiding van zijn ingrijpen heeft Truman een verklaring gepubliceerd waarin o m gezegd wordt Het was noodzakelijk maatregelen te treffen teneinde een voldoende hoeveelheid petroleum te behouden voor onze strijdkrachten Gedurende de laatste twee weken is in ongeveer 50 olie raffenaderijen en In diverse nevenbedrfjven de arbeid stil gelegd De stakingen hebben de capiciteit van de raffinaderij der natie met een derde verminderd De toestand was zoo critiek geworden dat belangrijke militaire operaties reeds in gevaar waren flebracht De Duitschers krijgen een persoonsbewijs Volgens den correspondent van New York Times zullen alle Duitschers in de Amerikaansche zóae een persoonsbewijs krijgen met hun vingerafdruk Op het persoonsbewijs zal vermeld staan tot welk onderdeel van de Nazi partij men eventueel behoord heeft Dit zal ertoe leiden dat vroegere nazi s niet bij vergissing op sleutelposities terecht kunnen komen Het ondersteunt de strafwet volgers welke het handhaven van leden der voormalige Nazi partij zwaar strafbaar is gesteld Onderhandelingen zijn gaande om c ezen maatregel ook in de Russische en Brltsche zöoe in te voeren Uit hiermede verband houdende onderzoekingen is gebleken dat In Januari 1944 de Nazi partij 6 5 mlllioen leden telde daarbij zijn niet degenen geteld die lid waren van dochterorganisaties e d De GauUe is gisteren naar het door Frankrijk bezette deel van Dultschlandvertrokken Nederlandsche autoriteiten zullen naar Sydney vertrekken om te onderhandelenmet de stakende havenarbeiders zigde grlendhoutverordening 1942 en de gewijzigde riet verordening 1942 in dier volge zullen worden veranderd dat de bepalingen inzake de binding tusschen eigenaren resp pachter op langen termijn en de koopers op stam struik zullen vervallen Tot het koopen v n griendhout op stam of riet op struik zal ieder gerechtigd zijn die in jaren 19361941 een of meermalen deze gewassen te velde heeft gekocht De voorschriften inzake het gesneden te koop aanbieden van teenhout aan door of vanwege het bedrijfschap aaa te wijzen koopers zullen van kracht blijven De overige bepalingen dezer verordeningen blijven voorshands van kracht doch nadere mededeelingen zullen volgen Het Noorache bankpapier Het Koninklijk Generaal Consulaat van Meereden door burgers in marine auto s Radioprogramma van hedenavond 6 u Persbeschouwingen 6 15 Ster van den dagt Frankie Trumbauer 6 30 Engelsche les 7 Nieuwsberichten 7 15 Ir S L Louwes spreekt over de vooruitzichten van de voedselvoor Progr voor de Ned Strijdkrachten De Min van marine maakt bekend dat burgers die uit welwillendheid met marineauto s worden medegenomen voor eigen risico meerijden en behalve in geval van opzet of grove schuld vau den chauffeur of andere onder hem ressorteerende personen geenerlei aanspraken kunnen doen gelden op schadevergoeding terzake van schade aan personen of goed geleden ten gevolge van bovengenoemd vervoer ook niet wanneer zij in het bezit zijn van een vergunning tot vervoer van een bevoegde autoriteit DISTRIBUTIE NIEUWS Distributie van biscuit beschuit en gebak In aansluiting op hetgeen dezer dagen is v uafoai van bekend gemaakt over de distributie van 7 30 8 8 15 8 30 9 9 15 10 10 10 15 10 30 Nederland Herrijst I Ir S l v Emden T Noorsche bankpapier met spreekt over Annexatie i onder ng van 1 en 2 kronenbiljetten met Noorwegen maakt bekend dat al het thans biscuit beschuit en gebak kan thans noa in omloop zijnde Noorsche bankpapier met nader worden meegedeeld dat op 26 October uitzonder nn = n 1 u j aangewezen een bon voÓI ingang van 9 September 1945 heeft opgehouden wettig betaalmiddel te zijn Inlevering van dit bankpapier moet hier te lande geschieden tusschen 26 September en 6 October 1945 bij het Noorache GeneraalConsulaat Parklaan 28 Rotterdam of bij de Nederlandsche Bank hoofdbank bijbanken en agentschappen bij welke instelling nadere inlichtingen te verkrijgen zijn Tevens wordt een registratie van alle Noorsch bankpapier en bankgoederen doorgevoerd welke registratie vóór 1 November 1945 moet hebben plaats gevonden Nadere bijzonderheden omtrent deze registratie zullen binnenkort gepubliceerd worden door de hoofdgroep Banken en de Vereenlging voor den Effectenhandel te Amsterdam Engelsche ea Amerik import sigaretten Het C D K maakt bekend dat tabaksgrossiers in het Noorden des lands dus in de provincies Gronnigen Friesland Dreiite Overijsel en Gelderland benoorden de Waal Utrecht Noordholland en Zuidholland benoorden het Haringvliet die op de toe wijzingen Nr 340 Engelsche of A merikaansche import sigaretten wenschen te betrekkan van een depot de helft van het aantal rantsoenen waarop zij recht hebben onmiddellijk van het depot zullen ontvangen De aadere helft zal eerst in de week van 21 t m 27 Oct as worden afgeleverd de depots zullen den grossiers een bewijs verstrekken waarop vermeld is hoeveel rantsoenen zij nog tegoed hebben Evenzoo zullen detaillisten die hun toewijzingen S JO bij een grossier hebben ingeleverd van dezen grossier voor de helft van het aantal Ingeleverde rantsoenen imp sigaretten ontvangen De andere helft zal eerst veertien dagen later worden geleverd desgewenscht zal de grossiers den detaillist een bewijs afgeven waaruit blijkt hoeveel rantsoenen hij noa ontvangen moet Politiek weekoverzichtd L dejong Pianorecital door Jan Odé Min Logemann spreekt over den toestand in Indonesië Klanken uit alle landen Tsjechië Nieuwsberichten Avondw Pater Genesius O Gap Dansmuziek Officiëele Publicaties Zniveringsraad uitgever en aanverwante bedrijven BjJ beschikking van den Min van Handel en Nijverheid is ingesteld de zniveringsraad voor de uitgeverij den boekhandel het leesbibhotheek en het kioskbedrijf met zetel te s Gravenhage Tot voorzitter is benoemd Mr F J de Jong rechter in de arrondissementsrechtbank te s Gravenhage Als leden zullen optreden Mr van Vugt advocaat en procureur Amsterdam C P van Dijk boekhandelaar Utrecht M J Visser boekhandelaar sGravenhage A A M Stols uitgever sGravenhage E Lefebvre Tjeenk Willinks Uitgevermaatschappij Haarlem Dr J H Kernkamp conservator van d Kon Biblotheek en van het museum Meermanno Westreenianum s Gravenhage Mr F Bordewijk Letterkundige Schiedam Dr K HeeroMa redacteur v h woordenboek der Nederl taal Oegstgeest Martinus Nljhoff letterkuncilge s Gravenhage B Bakker dir V D A Daamen s uitgeversmij s Gravenhage r A Becht uitgever Amsterdam Met het secretariaat Is belast Mr F P J Perquin Parkstraat 37a s Gravenhage Deze zulveringsraad zal binnen korten tijd nog worden uitgebreid met een aantal leden uit het gehee e land Het koopen van grieodhoat en riet Het bedrijfschap voor griendhout en riet deeldt belanghebbenden mede dat de gewij 125 gram biscuits geldig gedurende het tijdvak van 28 October t m 10 November Vervolgens zal op 9 November een bon worden aangewezen voor 70 gram beschuit welke geldig is gedurende het tijdvak van II t m 24 November en een bon voor 75 gram gebak welke eveneens geldig is gedurende het tijdvak van 11 tot en met 24 November Onder gebak wordt verstaan koekjes cake speculaas stroopwafels poffertjes HoUandsche wafels en oliebollen De aandacht wordt erop gevestigd dat voor poffertjes HoUandsche wafels en oliebollen behalve de gebakbon per rantsoen gebak 75 gram bloem als boven 3 wisselbonnetjes voor 5 gram boter moeten worden Ingeleverd Fabrikanten grossiers en detaillisten worden voor bijzonderheden betreffende de bevoorrading verwezen naar de officiëele publicatie dienaangaande Soc Dem Partij in Duitschland Te Hannover wordt een conferentie gehouden ter gdegenheid waarvan deSociaalDemocratischl Partij met toestemming van de geallieerden in West Dultschland zal herrijzen Waar komt de Zetel der Vereen Volken Het uitvoerend comité van de voorbereidingscommissie van de Organisatie d r Vereenigde Volkeren heeft er zich met 9 tegen 3 stemmen voor uitgesproken dat de zetel van de organisatie in de Vereenlgde Staten wordt gevestigd Canada ta de Vereenlgde Staten onthielden zich van stemming Oe 9 voorstemmers zijn Australië Brazilië Chili China Tsj Slowakije Iran Mexico SovjetRusland en YoegoSlavlë Tegen stemden Frankrijk Groot Brtttannië en Nederland Nieuwe bonnen voor melk vleesch ea aardappelen Het Centraal Distributiekantoor maakt in aansluiting op de bonnen lijst voor de periode van 30 September t m 13 October 1945 bekend dat in het noorden des lands voor 7 n 7Af bonnen 7bV en 761 zijn aangewezen voor het koopen van 3 liter melk de bonnen b 753 en c 753 voor het koopen van V liter melk en bon a 53 voor 2 liter melk Voorts Is aangewezen voor het koopen van 100 gram vleesch bon 742 Voor I Kg aardappelen zijn aangewezende bonnen 743 en b 754 voor 2 Kg aardappelen bon 715 Deelnemers aan maaltijden van centrale keukens moeten aldaar bij de kaartverkoop een vleeschbon 742 en een aardappelbon 715 inleveren Zei f verzorgers voor melk vleesch en aardappelen moeten op door de distributiediensten te bepalen dagen en uren de bonnen voor resp melk vleesch of aardappelen inleveren VERLOREN Dinsdag j l een donkerblauw windjack kindermaat in de omgeving van de Lethmaetstraat en de Kon Wilhelminaweg Terug te bezorgen bij V OOSTEN J Philipsweg 40 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve zorgzame Vrouw Moeder Dochter Zuster Behuwdzusteren Tante BELIA JACOBA BEZEMER geb VAN DEN BERG in den leeftijd van 29 Jaar Gouda N Bezemer Keet Grceljc Krimpen a d Lcli G Cv d Berg Rotterdam K Betemer M Bezcmer Man ia t Veld G C L v d Heul v d Berg Mr P A V d Heul Krimpen a d Lek C L de Hoop v d Berg C de Hoop Ned Ooit Indi N K M Daiia Bezemcr G Daiia Gouda 4 October 1945 Van itenonlaan 2 De teraardebe telling zal plaata hebben Maandag 8 October te 2 uur op de Alg Begraafplaata ie Krimpen a d Lek pMêdCHl cif en zonder vergunning Hei Hoofd van den P O D ie Gouda verzoekl Ie worden bekend gemaakl mei de verblijfplaais van HANS KOOPAL oorspronkelijk Ie Amslerdom die op 22 Sepiember 1945 vanuil Gouda een brief aan hem verzond Vermoedelijk bevindt zij ich in geallieerden diensl GEVRAAGD voor direct een flinke fietsjoogen Gloria Mundi Markt 4 PIET BREEK Kleiweg 61 Gouda Telefoon 2162 GROOT HANDELSBEDRIJF zoekt voor zijn te vestigen filiaal te Gouda voor direct 2 KANTOORLOKALEN in liet centrum der t J tn onder no 550 Bureau van dit blad ACCOUNTANTSKANTOOR indiensttreding ASSISTENTEN TYPIST E JONGSTE BEDIENDE Brieven met uitvoerige inlichtingen en opgave van I verlangd salaris ónder no 539 bureau van dit blad vraagt voor spoedige t FAMILIEWAPENS Vakkundig opgespoord met bronvermelding en inde heraldisch juiste kleuren vervaardigd voor den billijken prijs van f 20 door ervaren wapenkundige Ook voor U een waardevol bezit Mé U mmUfUMUH nnet het invullen van Uw belastingbiljet LaatUdeskundig voorlichten door ervaren boekhouder Brieven onder no f21 bureau van dit blad GEVRAAGD Naaisters en Leerliog naaisters N V BRINKMANN Aanmelden Kantoor Peperstraat 11 Genealogisch Heraldisch Bureau DE NAVORSCHER JOH CAMPHUYSSTRAAT 28 a GKAVBNHAGB St Vincentius Bibliotheek LANGE GROENENPAAL 102 VJcopend vanaf 6 OCTOBER a s Abonneert U op Groot Gouda f eiken Zaterdagmiddag van 4 5 uur