Groot Gouda, zaterdag 6 oktober 1945

PAUL BROMBERG UIT AMERIKA TERUGGEKEERD Noodwonlngen worden in serie gebouwd De bekende binnenhuis architect Paul Bromberg die in de oorlogsjaren in de Vereenigde Staten heeft vertoefd is in ons land teruggekeerd In een onderhoud met een verslaggever van A N P Aneta heeft hij iets over zijn verblijf in Amerika verteld ïTópdracht van de Nederlandsche regeering heeft de heer Bromberg zich in het bijzonder beziggehouden met de bestudeering van den bouw van de z g prefabri cated houses Deze moeten niet worden verward met de in de eerste jaren van den oorlog gebouwde noodwoningen voor arbeiders uit de oorlogsindustrie Deze huizen waren zeer primitief en van lechte kwaliteit Ze zijn trouwens weer afgebroken hetgeen de bedoeling was De pre fabricated houses zijn van duurzamer samenstelhng ze kunnen net zoolang mee als een aorraaal woonhuis Er worden dan ook gewone hypotheken op gegeven Ook fabrieken scholen en boerderijen worden in Amerika met van tevoren gefabriceerde onderdeelen gebouwd Het principe van dit soort woningen en gebouwen is dat we onderdeelen ervan in massa productie worden vervaardigd Zij worden dus op dezelfde manier gebouwd als auto s of vliegtuigen Het materiaal bestaat grootendeels uit hout Een nieuwigheid is het z g plywood dat triplex overal vervangen heeft Het zijn houten platen opelkaar gelijmd niet kunsthars Als fundeering der huizen dienen betonkoppen De ondergrond is van isolatiemateriaal zoodat de vocht niet kan optrekken Ze kunnen gemakkelijk in elkaar worden gezet omdat ze bestaan uit een gelijkvloersch gedeelte niet één verdieping Steigers zijn overbodig Bovendien kan men er ongeschoolde werkkrachten voor gebruiken Ook in ons land kent men het systeem van prefabricatie dat bijv voor deuren werd toegepast welke aan de loópende band in fabrieken worden gemaakt In Amerika worden de onderdeelen van een wand één meter breed en één verdieping hoog compleet met leidingen en stopcontacten geheel in de fabriek afgetimmerd Dit beteekent allerminst dat alle woningen eenvormig zijn Integendeel de architecten kunnen met de z g bouweenheden doen wat ze willen er is ruimte voor allerlei variaties in het bouwplan Wat de toepassing van deze snel te bouwen huizen in ons land betreft waaraan enorme behoefte bestaat er zijn volgens berekening 500 0 00 noodig jg het volgens den heer Bromberg mogelijk er 70 000 in vijf maanden tijd af te leveren Doch dan dienen de bouwvoorschriften te worden gewijzigd want vóór alles is het noodig eenheid te brengen in de verschillende plaatselijke regelingen en ook moeten d bepalingen inzake houtbouw worden verancEtd Het brandgevaar is z gering bovendien kan alles gemakkelijk brandvrij worden gemaakt Het ligt niet in de bedoeling om deze huizen uit Amerika te laten komen want ze kunnen hier worden gebouwd De houtbewerkingsfabrieken zijn gelukkig alle intact Men zou materj aal als cement en éterniet uit België kunnen laten komen dat er eeq overvloed van bezit doch daarvoor is natuurlijk een financieel economische regeling noodig Belangrijk was de mededeeling van den heer Bromberg over de houtpositie van Suriname welke zoo gunstig is dat dit land onze geheele behoefte kan dekken Bovendien zou dit geen buitenlandsche deviezen kosten Het vervoer over den oceaan zou met vlotten kunnen geschieden wat gedurende vijf maanden per jaar mogelijk is Zijn opvattingen over den prefabricatie bouw heeft de heer Bromberg neergelegd in een dit jaar bij Querido in New York uitgegeven boek getiteld doelmatig bouwen en wonen In opdracht van de regeering schrijft de heer Bromberg thans een boek over CityPlanning om den Amerikanen te laten zien wat wij op dit gebied doen waarbij tevens een beeld wordt gegeven van onzen wederopbouw Verder stelt de heer Bromberg ten behoeve van Amerikaansche architecten die naar Nederland komen een soort baedeker samen waarin afbeeldingen zullen worden opgenomen van oude en nieuwe gebouwen voorzien van een prettig leesbaren tekst motorvoertuigen R d m zal a n den houder van het mfotorvoertuig een registratiebewijs worden uitgereikt dat steeds bij het motorvoertuig aanwezig moet zijn Motorvoertuigen welke niet ter registratie worden aangeboden zullen worden gevorderd en kunnen zelfs in beslag genomen worden Het zal niet mogeUjk zijn ook niet nadat het r d m zal hebben opgehouden te bestaan alsnog een registratiebewijs re verkrijgen voorde motorvoertuigen well e in ons land aanwezig waren maar n et ter registratie zijn aangemeld De registratie vangt aan op Woensdag 10 October a s De hovdjrs van personenwagens met de z b w wagens en motorrijwielen ontvangen van het r m d een schriftelijken oproep Jnhoudendc plaats en tijd waarojS de registratie zal geschieden Zij zijn verplicht hun motorvoertuig op dien tijd op de aangegeven aanmeldingsplaats voor te rijden Vrachtwagens e d moeten worden geregistreerd bij de driarvoor aangewezen garpgchouders Ten kantore van het r d m Rochussen traat 78 Rotterdam ten kantore van de rijksverkeersinspecties en verder bij alle garagehouders leden van de b o va g kunnen de houders van deze motorvoertuicien vernemen welke garagehouders oor de registratie zijn aangewezen Motorvoertuigen die om een langdunne repara le niet kunnen worden voorgereden kunnen worden geregistreerd ter plaatse waar zij zich bevinden De houder dient zich daartoe voor 20 Oct schriftelijk te wenden tot den provinciaal inspecteur van het r d m kantoor houdende bij de r v i in zijn provincie met opgave van den aard en het merk van het motorvoertuig en de plaats waar het zich bevindt Houders van meer dan tien motorvoertuigen kunnen eveneens voor 20 Oct aan den Inspecteur voornoemd het vrzoek richten de registratie in h in garao t djoen geschieden op een In overleg met hem te bepalen tijdstip waarop alle motorvoerfulgen in die garage aanwezig dienen te zlin Natlonallteitsbewljs Indien aanwezig mede brengen Onder deze rcglsfr tlepllcht vallen alle motorvoertuigen ook van de overheids Nieuwe regeling gpranen zaden en peulvruchten oogst 1945 De granen zaden en peulvruchten van de ooqst 1945 worden niet meer door het Aanen Verkoopbureau van Akkerbouwproducten ingenomen De handel heeft de taak van genoemd Bureau overgenomen Dit wil evenwel niet zeggen dat de telers en de hande i t MeswatdeHMKl ontvangt en inzamejj wozdt OM Nlf aan oorlogsgetroffenen uitgeceikt Nationale Hui p Actie R OO dé Kkuis Goed verk van de spoorwegrecherche Het bedrijf van de Nederlandsche Spoorwegen blijk niet alleen door de Duitschers geplundern te zijn Ook bepaalde Nederlanders hebben gemeend dat het materiaal van de spoorwegen bij hen beter gebruikt kon worden Thans doen de spoorwegen door middel van advertenties moeite om de gereedschappen accubattcrijen en dergelijke weer terug te krijgen maar het bleek ons oij informatie lat daar niet bepaald op grootc schaal gehoor aan wordt gegeven Thans zijn ook de faeeren De Jong en Stilting van de spoorwegrecherche op onderzoek uitgetrokken en zij zijn er reeds ia geslaagd om verschillende belangrijke stukken weer terug te vinden Zoo werden o m de batterijen van verschillende dieseltreinen terug gevonden wat er mede toe bijdroeg dat deze treinstellen thans weer in gebruik zijn Gelukkig wordt er nog beel wat in goeden staat teruggevonden In totaal vooreen waarde van eenige duizenden guldens Dit telt des te meer daar deze materialen thans in het geheel niet in den han lcl verkrijgbaar zijn Zoi wordt er ook langs dezen weg hard gewerkt om het bedrijf zoo spoedig mogelijk weer in zijn ouden omvang te laten functio eeren E KuperS benoemd Op het wereldcongres van vakvereeniQingen te Parijs is voorgedragen als vertegenwoordiger voor West Europa in het uitvoerend comité van den nieuwen wereldbond van vakvereenlgingen de Nederlander E Kupers de voorzitter van het N V V OPFtClEELE PUBLICATIE Registratie van Motorvoertuigen Zooals reeds in de dagbladen werd gemeld 2uUen alle raotorvoerruigen Hieti ltzondering alleen van landbouwtracoren en walsen ter registratie moeten worden aangemeld Na de reglsfratic door het regeeringsdirectoraat voor laren thans naar eigen goeddunken over de nieuwe oogst kunnen beschikken Zoowel de telers als de handelaren zullen de producten van oogst 1945 moeten verantwoorden en verschillende voorschriften omtrent bestemming ontvangst en aflevering moeten nakomen Dit vindt zijn oorzaak in hfet feit dat de voorraden nog te gering zijn om de bestaande distributieregeling op te heffen en anderzijds de bestemming van de eigen oogst ten nauwste samenhangt met de te importeeren hoeveelheden Evenals vorige jaren dienen voor alle gedorschte granen zaden en peulvruchten dorschbriefjes te worden uitgeschreven en te worden ingezonden aan den Pfovincialen Voedselcommissaris Alle gedorschte hoeveelheden zullen verantwoord moeten worden door koopbriefjes voor de afgeleverde hoeveelheden en door toewijzingen voor de eigen bedrijf of voor eigen ge zinsverbruik aan te wenden hoeveelheden De P V C s zullen voor zoover noodig de verplichting kunnen opleggen om yóór een bepaalden datum te dorschen en af te leveren Granen zaden en peulvruchten mogen door telers slechts worden afgeleverd tegen inneming van een koopbriefje aan leden van de vakgroep Groothandel in Granen en aan erkende zaaizaadhandelaren Handelaren alsmede alle bedrijven die gerechtigd zijn granen zaden en peulvruchten te koopen te verkoopen te verwerken enz zullen de door hen te verrichten handelingen moeten verantwoorden bij de instantie waarbij zij in administratie zijn Mengvoederfabrikanten molenaars gortpellerijen havermoutfabri kanten brouwgerstverwerkers boekweitgrutters en dergelijke zullen van den handel granen en of zaden en of peulvruchten mogen aankoopen tot maximaal de hoeveelheid waarvoor zij een machtiging hebben ontvangen waarbij zij in administratie zijn Na ontvangst van iedere partij zal een z g hande laarskoopbriefje afgegeven worden Overschrijding van de hoeveelheden waarvoor machtigingen werden verstrekt zal ten strengste worden gestraft terwijl men tevens de kans loopt geen nieuwe machtigingen te ontvangen en dus van vei dere bevoorrading wordt uitgesloten Zijn vorengenoemde verwerkers tevens lid van de Vakgroep Groothandel in Granen dan mogen zij ook rechtstreeks van telers aankoopen de aldus aan te koopen hoeveelheden komen in mindering op de hoeveelheden waarvoor machtigingen worden verstrekt Alle betrokkenen zullen nader worden ingelicht door de instantie waarbij zij in administratie zijn Tevens zullen deze instanties alle verdere gewenschte inlichtingen op verzoek willen verstrekken Nu alle beschikbare voorraden granen zaden en peulvruchten aangewend moeten worden ten bate van eigen volk en veestapel wordt de medewerking van alle telers handelaren verwerkers e d ingeroepen De Centrale Controle Dienst zal voorts een strenge controle uitoefenen op de naleving van de voor deze materie gegeven en eventueel nog te geven voorschriften Bevoorrading van grossiers en detaillisten met biscuits gebak en beschuit Het centraal distributiekantoor maakt in verband met de distributie van biscuits gebak en beschuit bekend dat de fabrikanten van en grotsiers in deze artikelen de tot hun afnemers behoorende detaillisten voor 26 October a s dienen te bevoorraden met biscuits en voor 9 November a s met beschuit en gebak op basis van hetgeen deze afnemers gewoon waren per periode van vier weken van den Fabrikant of grossier in kwestie te betrekken Voorts dienen de fabrikanten de tot hun afnemers behoorende grossiers to bevoorradfn eveneens op basis van hetgeen deze afnemers gewoon waren per periode van vier weken van den fabrikant In kwestie te betrekken Deze bevoorrading dient zoodanig te geschieden dat de grossiers in Staat zijn op hun beurt tijdig d w z voor 26 Oct biscuits of 9 Nov gebak en beschuit de ontvangen goederen aan de detaillisten door te leveren De fabrikanten rn pro siefs verstrekken deze voorschotten zonder dat daarvoor van tevoren of bij afleveiing topwijzingen worden ingeleverti De grossiers of detaillisten zijn echter verplicht bij ontvangst der goederen een onderteekend ontvangstbewijs af te geven van den navolgenden inhoud De ondergf teekende nanm adres en codenummer verklaart ontvnngen te hebben van zijn leverancier de firma naam en adres rantsoenen biscuits ad 125 gram rantsoenen oebak ad 75 gram en rantsoenen be chuit ad 70 gram Hij verbindt zich uiterlijk op 24 Nov a s de dlstributietoewiizinpen voor het bovenvermelde aantal rantfoenen biscuits en uiterlijk op 8 Dec a s distrihutie toewiizingrn voor de bovmvprmelde aantal rantsoenen gebak en beschuit bij genoemden leverancier In e leveren Het bovenstaande Is van overeenkomstige toepassing op de bevoorradirg van detaillisten door grossiers detaillisten of grossiers die fleen leverancier hebben tot wien zij zich kunnen weaden Voor het verkrijgen van sea voorschot dienen zich in verbinding te stellen met bun vakgroep bijzonderheden zn len nader bekend worden gemaakt Zniveringsraad chemische aardolie ca tabaksindustrie Bij beschikking van den minister van Handel en Nijverheid is ingesteld dezuiveringsraad voor de chemische aardolie en de tabaksv rwerkende industrie met zetel te s Gravenhage Tot voorzitter is benoemd mr W G F Borgerhoff Mulder rechter in de arrondissementsrechtbank te s Gravenhage Als leden zullen optreden J P van Apeldoorn Dir N V Zeepfabriek De Klok Heerde W A Hoek Pres Dir N V W A Hoek s Machine en Zuurstoffcnfabriek Schiedam C KolfF hrmant fa Tollens Co R dam A J V Rossum Dir N V Olieraffinaderij Zuilen Maarssen Ir W L C v Zwet chef afd N V Philips Gloeilampenfabricken Eindhoven Prof dr ir I W N Uytenbogaart dir v h Cl V I en T N O Bloemcamplaan 34 Wassenaar J C Meuwissen dir Teerbedrijf Uithoorn Uithoorn mr L Sprey advocaat en procureur Leiden Belast met het secretariaat mr H Prima Nassaulaan 1 s Gravenhage Deze zuivaringsraad zal binnen korten tijd nog worden uitgebreid met een aantal leden uit het geheel land DISTRIBUTIE NIEUWS In te leveren In de week van conaumeatenbonnen 7 t m 13 Oct 1945 Detaillisten op de voor hun code nummer geldende dag Eieren rantsoenbonnen oude toewijzingen Vleeschwaren in te leveren bonnen 740 restant 627 oude toewijzingen Slagers uitsluitend op Maandag Vleesch in te lev bonnen 740 restant 627 vleeschzegels Aardappelhandelaren uitsluitend op Dinsdag Aardappelen In te leveren bonnen 741 B 752 714 restant 628 A 8 C 696 B 693 625 B 691 CT A B C 690 uit te reiken toew 338 en 339 Melkhandelaren uitsluitend op Woendag Mek in te leveren bonnen A 751 B C 751 D 757 en D 758 restant 626 D 677 D 678 BC 692 Uit te reiken toew 336€ n337 Bakkers uitsluitend op Donderdag Brood in te leveren bonnen 700 t m 705 B 750 D 750 D 751 D 17 Inlegvel 706 en 707 uit te reiken toew 318 1 5 Am bloem 319 4 5 inl bloem 320 reductie Koffie Aan detaillisten zal een vóorsc hot koffie worden uitgereikt gebaseerd op de bestelbon Kil rood en blauw welke van l t m 7 uli j l bij den distributiedienst zijn ingeleverd Voor elke ingeleverde bon K 11 zal 2 rantsoenen koffie worden verstrekt terwijl tevens de gebruikelijke 10 pet toeslag wordt toegekend Aardappelen In den vervolge zijn de coupures voor aardappelen slechts 1 week geldig Tevens Is ten aanzien van de inlevering van aardappelbonnen bepaald dat de inlevering daarvan uitsluitend mag plaats vinden in de week na afloop van de geldigheidsduur Inlevering tijdens de geldigtieidsduur is niet meer toegestaan Grossiers lucifers De van detaillisten ontvangen coupures 177 dienen bij den distributiedienst te wofden ingeleverd en dienen tevens als basis voor het nieuwe voorschot Het voorschot in den vorm van een toewijzing G 02 wordt hierbij verrekend Grossiers tabak Grossiers in tabak moeten coupures 155 inleveren vooreenzelfde aantal rantsoenen als in den vorm van toewijzing G Ql voor Import sigaretten is uitgereikt Dit voorschot moet derhalve geheel worden aangezuiverd Is dit met coupures 155 niet mogelilk dan moeten coupures 340 voor het ontbrekende aantal rantsoenen worden ingeleverd Met de overige coupures 340 dienen de grossiers zlsh tot het depot te wenden Dit keer is hit derhalve bij Wijze van uitzondering toegestaan dat de depots oo detaillistentoewijzingcn aan grossiers afleveren Melk Op bon D 760 van de bonkaart KD 511 geldig verklaard voor het koopen van 3 liter gestandaardiseerde melk is in den distributiekring Gouda tevens 1 liter karnemelk verkrijgbaar ges eld Textiel Aanstaand en jonge moeders alsmede oorlogsgetroffenen die inlichtingen verlangen over of aanvragen wenschen in te dienen tot het verkrijgen van textielgoederen kunnen zich wenden tot den distributiedienst Peperstraat loket 13 en 15 op de voor hun namen bepaalden dag volgens het schema aangegeven vcor de op Maandag 8 October a s ingaande uitreiking van bon kaarten Men raadplege hiervoor de raambiljetten Teneinde teletirsfellingen te voorkomen wordt erop gewezen dat in verband met de precaire textielpositie alleen in dringende gevallen tot uitreiking van punten en of vergunningen wordt overgegaan Publicaties betreffende indiening van aanvragen voor andere dan bovengenoemde categorieën volgen