Groot Gouda, zaterdag 6 oktober 1945

de Japansche bezetting den hongerdood zijn van de Arabieren in Palestina heeft gezegd gestorven De schrijver Johan Fabricius is teBatavia aangekomen Op 12 October zal een begin wordengemaakt met de repatrieering van een halfmillioen Poolsche burgers uit de Britschezone zoo meldt de Times Wegens de voorkomen schaarschte aan wagons zullen er geen treinen voor de Polen beschikbaar worden gesteld Zij zullen met vrachtauto s wordenvervoerd De R A F heeft het plan opgevat omhet eiland Helgoland de volgende maandeenigen tijd te gebruiken voor een reeksexperimenten voor de grootste bombardementen tot nogtoe uitgevoerd Er zullenzeer groote en zwaar explosieve bommenworden neergeworpen BUITENLAND niegale Joodsche immigranten in Palestina Bootladingen vol illegale Joodsche immigranten beginnen zich aan de kusten van Palestina te ontschepen zoo meldt de Daily Herald De organisatoren zeggen in staat te zijn maandelijks duizenden immigranten te vervoeren De ladingen geschieden onder bescherming van groepen gewapende Joden die daartoe speciaal zijn opgeleid De leider Beschaafde Meisjes 1 Bekende VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ zoekt die prijs stellen op een aan g nam werkkring in een prettige omgeving waar zij met hoog loon van alles leeren wat haar later in de huishouding te pas komt kunnen zich aanmelden bij de SloomeriJ en Ververi DE PELIKAAN Kantoor Amerika 21 GOUDA Een DAGDIENSTBODE gevraagd TURFM ARKT 16 Vereeniging van Vrijzinnig Nederl Hervormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 30 September 10 30 uur GODSDIENSTOEFENING Prof R CASIMIR Voorburg Nederlandsch componist draagt symphonie aan Montgomery op De dtrigent componist Nico van de Linden heeft in Zijn onderduiktijd niet stilgezeten Verscheidene muzikale compisities zagen in die periode het licht Een groote symphonie Victory and Peace heeft hij opgedragen aan Veldmarschalk Montgomery die deze opdracht heeft aanvaard Vrijdagochtend zal de heer Van der Linden in het Concertgebouw de symphonie met bet concertgebouworkest doorspelen waarbij hij zijn werk zal dirigeeren Kiescollege Amsterdam Het kiescollege voor den gemeenteraadvan Amsterdam telt 135 leden w o Anton van Duinkerkerken Ds J J Buskes Jr Baronvan Haringsma thoe Siooten Mr R E Kielstra A J Koejemans Th deVrtcs G Wagenaar en Mr L G A Schlichting Ook talrijke dames hebben inhet college zitting KORTE BERICHTEN Naar men uit San Francisco bericht heeft de heef v d Plas verklaard dat tusschen de 7 en 10 millioen Javanen gedurende GEMEENTE GOUDA G ise ntelijke cttrsns voor Machineschrijven De lessen vangen aan op Woensdag 10 October a s des avonds 18 uur in het gebouw der Handelsavondschool Paradijs 5 Nieuwe leerlingen konnen zich aanmelden bij de Directrice Mevr T Boot Rietveld Dobb Baart 6 MEISJES oevraagd van alle leeftijden Koninklijke Wasscherij DAALMANS Co Aanmelden Kantoor Floweelenaingel 25 van 8 30 12 en van 2 6 uur GEVRAAGD Nette Digdieostbode Graaf Florisweg 28d Café Restaurant De Sport li A i Ê Reeuwijk VoHOf hedtH f lederen Zaterdagavond UC M€JI i y SOLDAAT EN BURGER dezelfde schriftelijke cursussen ENGELS MALEIS FRANS DUITS Vlot f pr en schr In 4 of 8 mnd f 2 50 p mnd Steno boekhouden middenstandsdiploma Ned Taal en Correspondentie Opleiding praktijk examen Engels en Boekhouden N£D TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaal nu nationaal BON Gratis proefles van naam no 34 adres te DE WIJK Vrijdag 19 October Stieren verkoopdag en keuring vanwege de Vcrccnigde Zuid West Drcntschc Fokkers op het bekende Fokveedagte rrcin Aanvang half elf VRUE EVA NG GEMEENTE VANAF A S ZONDAG MORGENDIENSTEN in Gebouw Zeugestraat 38 van 9 10 u v m en van 10 30 11 30 u v m Avonddienst AANVANG 5 UUR g kerkeraad dat zijn organisatie van deze landingen op de hoogte is en hiertegen stappen wil ondernemen Regeeringskringen in Palestina zijn zich er van bewust dat de lengte en eenzaamheid van de PalesHjnsche kust het onmogelijk maken alle illegale landingen te Voorbereiding der Rijksconferentiet Naar de Indi sche redacteur Van A N P Aneta verneemt heeft de commissie van onderzoek ter voorbereiding van de Rijksconferentie onder voorzitterschajj van mr W H van Helsdingen oud voorzitter van den Volksraad van Nederlandsch Indië thans haar werkwijze vastgesteld De commissie heeft besloten zich te richten tot een reeks officieele en particuliere instanties wier oordeel naar haar meening voor de overweging van de aanhangige vraagstukken van belang kan zijn met het verzoek binnen zeer korten tijd vóór 1 Januari 1946 haar wenschen en opvattingen ter kennis van de commissie te brengen Het Zionistenvraagstuk Het Engelsche Lager Huis lid Silverman Voorzitter van de Joodsche Wereldsynode is te Londen teruggekeerd van de eerste conferentie van ontvoerde Joodsche personen te Bergen Belsen Hij gaf als zijn meening te kennen dat de overweldigende meerderheid van hen die het concentratiekamp van Belsen hadden overleefd uitsluil tend nog leefden op de hoop zich eens ió Palestina te kunnen vestigen Als aan die hoop de bodem werd ingeslagen zoo verklaarde hij zou de Joodsche gemeenschap de wanhoop nabij zijn Silverman deelde mede dat na vernietiging van het oude concentratiekamp der nazi s de overlevenden gehuisvest zijn in vroegere rhilitaire barakken waar zij thans een goed onderkomen iorfe c aantal bedraagt ongeveer iy iM hr IS een school ingericht een theater een synagoge een leeszaal een postkantoor enz Voor het probleem der ontvoerde Joden naar de X uitsche concentratiekampen zeide SilveA dat uitsluitend verhuizing naar Palestina de oplossing kon brengen Ook waren er Joden die relaties hadden in andere deelea der wereld waar zij konden worden opgenomen en hij hoopte dat daartoe de noodige faciliteiten zouden worden verstrekt De Joden verkeeren op het oogenblik in de Britsche izöne in goede conditie zoo besloot Silverman maar geeft hen hoop en laat ze piet langer in Duitschland blijven IC of 2e Kappers bediende A LEEFLANG Lage Gouwe 230 Gooda voor Gouda en omgeving ACTIEF PERSOON BIEDT ZICH AAN Net eenvoudig zakenman middelbaren leeftijd voor Incasso loopwerk of lichte werkzaamheden onverschillig van welken aard PRIMA REFERENTIES Brieven onder ao 326 bureau v d blad voor incasso en uitbreiding van groot bestaand agentschap tegen vast salaris provisie en pensioenrechten Zij die borg kunnen stellen en over rijwiel beschikken gelieven onder opgave van uitvoerige inlichtingen te reflectceren onder no 565 bureau van dit blad Cabaret Gezelschap TEMPO WILLEM DE BEUN Mnziekschool Westhaven 39 Leeraar Middelbaar Onderwijs Alle vakkeh f 12 50 per kwartaal 1 Paedagoglsch en Psychologisch advies inzake Beroepskeuze School en Karaktermoeilijkheden I ook teilen H Th VERHOEF Leeraar paedagoglek M O KRUGERLAAN 3 GOUDA Te spreken Maandag en Vrijdagavond na 7 uur of volgcni icliriftelijke overeenkomtt Wij repareeren en vervaardigen nog steeds Massieve banden reeds vanaf f dv WACHTELSTR 43k Stoomwasscherij DAALMANS JONGENS van 15 en 16 jaar Aanmelden Kantoor PJuweelen ingel 25 van 8 30 12 uur en van 2 6 ui r Jehova s Getuigen en hun wereldbeschouwing 8 OCTOBER s avonds 8 uur Beur sklolc ingang St Anilionieitraat Komt ea lulatert Toegang vrij Geen collecte DAMES Laat thans Uw vllthoed weer vervormen bij Malson Van Eijck Groénendaal 12 Gonda TER RUILING Bruine meiijeamolürea m 38 voor donkerbl 39 Maandagt tusiclien 7 30 en 9 uur n aV Swietfnstraat 7 Nieuwe bordeaux damenportnioliires m 38 voor pumpt doakerbr of zw m 89 Maandag tuuchen 8 en 9 uur n m DE lONG Fluweelenilogel S9a 1 paar br D molière m 38 voor theetervief of groot waadkleed Brieven onder no 3391 bureau van dit blad DIVERSEN Verloren 20 teitielpunten op den Kleiweg Tcgaa bclooaing terug te bezorgen bij ROSTBR Htcieaitraal o l v JAC DE GROOT komt op Woensdag 10 October a s 8 uur in de CONCORDI A zaal Gouda met groot Non Stop Programma Kaarten a fl f 1 25 f 1 40 aan de zaal Concordia Plaatsbespreken Woensdagmiddag van 2 6 uur eds uele ouecgrootmoeders waren terwille van de oeter verzorgde levensmiddelen onze trouv e klanten S t OSN DeGruyter vraagt BETER VERZORGDE WAAR Zaterdagmiddag 13 October a s 2 uur precies 2e OPVOERING van de Krugerlaan Kinder Revue HOLLAND INDIË ten batte van de Stichting 1940 45 Prijzen der plaatsen ZAAL f 1 50 BMCON f 1 25 GALERIJ f 0 75 Degenen die kaarten vooruit hebben opgegeven kunnen deze afhalen Dinsdag 9 en V oensdag 10 Oct a s bij den Heer C Amesz Krugerlaan 21 Na Woensdag nog enkele Balcon en Galerij kaarten beschikbaar voor degenen die geen Uarten hebben besteld S Kaarten w lke Woensdag niet zijn afgehaald worden verkocht Kunstaardcwcrkfabrick REGINA vraagt NETTE MEISJES Aanmelding OOSTHAVEN 37 Brood en Banketbakkerij vraagt FLINKE WINKEUUFFROUW Zij die bekend zijn met administratie genieten voorkeur j vAN AALST Gouwe 176