Groot Gouda, maandag 8 oktober 1945

Radio programma van hedenavond 6 6 20 6 45 7 7 15 7 30 8 8 15 9 9 15 10 15 10 30 11 11 15 6 6 20 6 30 7 7 3C 8 8 30 8 45 8 55 9 05 9 15 9 45 10 10 15 Hilversum I 301 5 Meter u Ster van den dag Albert Schweiz Uitzending voor de Rijpere Jeugd Charley Kunz Nieuwsberichten Lilly Lindroth en Harry Brandelius Cantabile orkest Nederland Herrijst i De Pox Amsterdamsch Strijkkwartet De stem onzer bondgenooten eengeall officier spreekt Mar chmuziek Mensch en Maatschappij Pianomuziek van Claude Debussy Nieuwsbirichten en Post Scriptum Avondwijding Ds Visser Hilversum II 415 Meter u Nieuwsberichten Persbeschouwingen Hïrfstigspel van wind en regen Zangrecital door To Schook Progr voor de Ned Strijdkrachten Gramofoonmuziek Landbouwpraatje De Kilima Hawaiians Herman Darewski en zijn orkest De Kilima Hawaiians Het Ned Sextet Avondwijding Pater Gilbertus Lo huis O F M Nieuwsbe ichten en Post Scriptum Dansmuziek Junio en competltlc Gouda a G S V a 7 0 Gouda b Bodegraven a 1 0 Ona d Gouda c 0 14 HandbaL Op het Vires t freia werden gisteren drie wedstrijden gespeeld Krachtsport speelde tegen Excelsior een zeer goede partij en won overtuigd met 7 0 Vires II bond den strijd aan tegen D W S III uit Schiedam en verloor met een gehandicapte ploeg met 12 3 De Viresdames speelden tegen Excelsior In dezen wedstrijd die aan beide zijde op zeer behoorlijke peil stond en waarin fel werd gestreden won Excelsior met 1 0 Vlres 1 Heeren speelde te R dam tegen Meeuwen en verloor met 3 1 WADDINXVEEN D O N K M Bij den aanvang blijkt dat Waddinxveen volledig is terwijl Donk 3 Invallers telt Toch nemen de bezoekers het initiatief en nemen na 20 min spelen de leiding Wveen komt nu wat los wat hun eenige hoekschoppen oplevert Donk zit ook niet stil de midvoor scoort tweemaal doch beide doelpunten worden geannuleerd Na de rust gaat Waddinxveen tot den aanval over en weet na 10 min de gelijkmaker te scoren Waddinxveen blijft in het offensief maar bijna komt het succes aan den anderen kant als de rechtsbtnnen een voorzet rakelings over de lat kopt In het verdere verloop v n den strijd zijn de partijen volkomen aan elkaar gewaagd zoodat het einde komt zonder verdere doelpunten Het was een ptettige en sportieve wedstrijd Gouda Alphen 9 2 Direct na de aftrap komt er een levendig en aantrekkelijk spel de thuisclub heeft weer een gewijzigde opstelling Deze verbetering blijkt nog niet ideaal te zijn Na 10 minuten opent Sterk voor Gouda de score 1 0 Door een misser van Honkoop komt de Alphenmidvoor alleen voor het Gouda doel maar zijn schot gaat naast De strijd gaat vlot op en neer De Waal krijgt een vrijen trap te nemen en Walthie maakt DE TOESTAND IN INDIË Bntsche en Britsch Indische troepen namen Vrijdag hetgehcele bestuur in de stad Batavia over Zij vervingen de Japansche schildwachten bij de meeste vitale bedrijven hoewel de Japanners nog steeds verantwoordelijk blijven voor de openbare bedrijven zooals de telefooncentrale de spoorwegen electriciteitsvoorziening en de gemeentediensten tot de technische staf van de geallieerden i aangekomen Hei radiostation van Batavia werd overvallen door Indonesiërs die 2 zendinstallaties zoo zwaar beschadigden dat ze niet meer gerepareerd kunnen worden terwijl ze een aantal anderen wegvoerden Dr Soekarno heeft aan de geallieerde autoriteiten een memorandum overhandigd van zijn kabinet met het verzoek dit aan Admiraal Louls Mountbatten door te geven Brigadier Ë M King de commandant van de Ie Britsch Ind brigade ontving de nota Vrijdag Soekarno verklaarde dat het document een feitelijk verslag gaf van den toestand op Java Indonesische Natonalisten hadden overal de macht voegde hij er aan toe en bestuurde het geheele land De toestand op Java nam Vrijdag een ernstige wending ten gevolge van botsingen in Batavia Soeraba a en boerakarta en andere steden tusichen Japansche en nationalistische elementen aan den eenen kant en proNederlandsche en anti nationalistische aan den anderen In Batavia werden 8 personen gedood in botsingen tusschen Japanners en Indonesiërs na plunderingen die de laatste 3 dagen plaats vinden De berichten uit Soerabaia zijn nog steeds verward De geallieerde autoriteiten in Batavia bc rinnerde Kolonel Miamato den verbindingsoÉcier bij I het geallieerde hoofdkw eraan dat de Japanners nog steeds verantwoordelijk zijn voor I de handhaving van de wetten en de rust m die gebieden welke de geallieerden hebben overgenomen Dr Hubertus van Mook heeft op 4 Oct een onderhoud gehad met Luiten Generaal Sir Ph Christison en zich erover beklaagd dat Soekarno zijn belofte niet nagekomen is om de orde en de rust te handhaven meerdere schoten op het Ona doel geplaatst Een doelpunt voor Ona werd geannuleerd wegens buitenspel Hierna kwamen er gevaarlijke momenten voor het Ona doel Huiser scoorde 4 1 Een felle aanval van Olymp De b l stuit op de paal terug en L Duis scoort opnieuw voor Olympia 4 2 Hierna was Ona weer In den aanval en Biesheuvel maakte het laals e doelpunt voor Ona Ona heeft een goede ploeg en is zeker candidaat voor de eerste plaats in deze halve competitie voor den N V B beker maakt met een kopbal 2 0 Uu een corner van links schiet de Alphen rechtsbmnen hard In doch Gerritsen redt op de lijn Na eenig overwicht vaa Gouda wordt de thuisclub op eigen helft teruggedrongen Collectief afhalen van ƒ 100 in contanten De persdienst van het Ministerie van Financiën maakt bekend Het afhalen van ƒ 100 aan contanten in nieuw geld kan evenals onlangs van oud papiergeld collectief voor het geheele personeel van een bepaald bedrij f geschieden De leden van het personeel moeten daartoe hun geldkaart bij hun werkgever inleveren Hebben zij echter minder dan ƒ 100 op hun geldkaart en geen ander tegoed bij de instelling waar hun oud papiergeld werd ingeleverd dan dienen zij tevoren zelf de aanvulling tot ƒ 100 in nieuw geld af te halen bij de bank spaarbank giro instelling enz waar zij nog wel een tegoed van vroegerep datum hebben Deze teckent de verstrekte aanvulling aan op de geldkaart welke vervolgens voor het collectieve afhalen moet worden ingeleverd bij den werkgever Hoe rekeniaghonders bij den postchèque en girodieost moeten handelen Rekeninghouders bij den postchëque en glrodienst die een geldkaart hebben waarop minder dan f 100 is ingeleverd op een van de kantoren der posterijen kunnen van hun geblokkeerde girorekening een bedrag opnemen van ten hoogste f 100 verminderd met het op de geldkaart ingeleverde bedrag Hiertoe moeten de betrokkenen van 8 t m 13 October op vertoon van hun geldkaart ten postkantore een chèque advies indienen tot het daarvoor in aanmerking komende bedrag Heeft men een geldkaart waarop niets is Ingeleverd dan kan men een bedrag van ten hoogste f 100 van zijn giro rekening opnemen In dit geval schrijve men een chèque Onmiddellijk in de tweede helft een doorbraak van Alphen doch haar linksbuiten mist grandieus Nu komt de thuisclub goed los Het klasseverschil is duidelijk zichtbaar De halfiinie waarin Revet op rechts uitblinkt steunt de voorboedegoed Öttcvanger maakt al spoedig met een vliegend schot J O Even later schiet hij bij een betere kans hoog over Boef die als middenvoor nogal onwennig doet weet met een goed schot te doelpunten 40 Een mooie aanval van Goada s rechtervleugel WalthieSterk wordt door laatstgenoemde met het 5e doelpunt bekroond Grootendorst straft een fout In Alphen s achterhoede af 6 0 Ottevanger zet voor en Boef zorgt voor de rest 7 0 Walthie passeert zelf enkele tegenstanders en omspeelt ook den keeper 8 0 Uit een voorzet van links doelpunt Sterk met een listige omhaal 90 Weer krijgt hij een kans maar door zelfzuchtigheid gaat deze verloren Intusschen zwoegt Alphen door en wordt dit met een doelpunt beloond 9 1 terwijl het tenslotte door haar linksbuiten M Tuiifénburg 9 2 wordt waaneer de Goudsche achterhoede verzuimt om wej te werken Met dezen stand komt ook het einde van d n wedstrijd welke dDor scheidsrechter D Baas behoudens enkele vergissingen met den bnitenspelregel verdienstelijk Is geleid O N A Olympia 5 2 Het is Olymp gisteren niet gelukt O N A in eigen home te verslaan ONA bracht Olympia een 5 2 nederlaag toe en deze uitslag is niet geflatteerd Vooral de voorhoede van ONA speelde zeer goed Van Lent was hier DE man en nam drie doelpunten voor zijn rekening Na de rust bewees Olympia in een berucht kwartiertje dat zij ook wel spelen kan Het begin van den wedstrijd was sentatlonecl Van Lent wist binnen drie minuten tweemaal te scoren Hierna herstelde Olympia zich eenigszins lEaar Ona was voortdurend in den aanval Een ver schot van KogeUOna wist Van Hofwegen niet te stoppen 3 0 Uit een vrije schop voor ONA wist van Lent den stand op 4 0 te brengen Na de rust speelde Olympia enthousiaster Het plaatsen was beter en er werden advies uit voor ten hoogste f 100 enbietledit op vertoon van de geldkaart ten poukantore aan vain 3 t m 6 October De bedoelde cheque adviezen wordendoor het centrale giro kantoor zoo spoedig mogtlijk betaalbaar gesteld In geen geval zendt men rechtstreeks adviezen aan het giro kantoor in Hierdoor ontstaat slechts vertraging Men late tevens correspondentie over deze aangelegenheid achterwege f 100 per maand voor atadenten Het ministerie van financiën deelt mede dat krachtens de bij de uitvoeringsbejchi king deblokkeering l 45 alle ingeschrevenen aan een Nederlandsche universiteit of hoogg school maandelijks over 100 gulden m contanten raoge beschikken ten laste van hun geblokkeerde of girale rekening De inatelling in welke boeken deze geblokkeerde of girale rekening voorkomt moet vóór de uitbetaling de maand waarvoor de bedoelde f 100 bestemd zijn op de collegekaam aanteekenen Desgewenscht b v indiende student geen eigen rekening heeft kan bet bedrag worden afgeschreven van de rekening van zijn verzorger Deblokkecring van f IOC per weck ook voor zeifsténdigen In de eerste uitvoeringsbeschikking deblokkeering 1945 heeft de minister van financiën het aantal van hen die uit hoofde van een zelfstandig beroep wekelijks over f 100 in contanten ten laste van hun geblokkeerde of hun girale rekening kunnen beschikken aanzienlijk uitgebreid thans komen mede in aanmerking al diegenen die zelfstandig alj hoofdberoep uitoefenen het beroep van kunstschilder beeldhouwer toonkunstenaar letterkundige belastingconsulent economiKh of bedrijfs economisch adviseur raadgevend ingenieur beëedigd taxateur translateur expert terzake van het assurantie wezen repetitor makelaar en particulier verpleger f 10 000 grens opgeheven Bij een aanvullingstieschikking op het deblokkeeringsbesluit wordt bepaald dat de grens van f lO QOO voor girale rekeningen voor het bedrijfsleven wordt opgeheven Voor particulieren en jEoogenaamde eenmanszaken blijft deze grens echter gehandhaafd Officiëele 11 blicaties Inzaaien van grasland De minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening maakt bekend dat In tegenstelling met hier en daar onder de Landbouwers heerschende opvattingen voor ♦ den aanleg van blijvende grasland nog steeds een vergunning van den productie commissaris is vereischt DISTRIBUTIE NIEUWS Bon 736 aangewezen voor achocnreparatle Het C DK deelt mede dat de bon 736 van de bonkaarten 511 met ingang van 7 October geldig is verklaard voor het doen repareeten van schoenen met een hoeveelheid leer van 25 gram per bon Het publiek dient dezen bon eerst bij den schoenhersteller in te leveren wanneer deze verklaart de reparatie binnen 14 dagen te kunnen verrichten Bovengenoemde bon blijft geldig en kan in combinatie met reeds aangewezen en nog aan te wijzen bonnen gebruikt worden Correspondentie over deze regeling dient gericht te worden aan de vakgroep of aan het rijksbureau voor huiden en leder te Amsterdam Heden ontvingen wl het droevige bericht dat op 15 Oct 1943 in zijn huls te Taroetoeng Sumatra is overleden onze lieve Zoon Broeder Zwager Oom en Neef Dr Jan Hendrik Ma s and G wMl iJk art van Tapauoall in den ouderdom van 46 jaar Hetzelfde bericht meldde ons het wel zijn van zijn vrouw en kinderen Gouda H Huffken H de Jong Maasland Dr J T de Jong en kinderen Batavia Mr P Maasland N Zeeland S Maasland Pet her bridge en kinderen Gouda J C Huffken Finweelensingel 36 Gouda GEVRAAGD voor diract op Drukkarijkantoor Kantoorbediende Vr Eanigzins administratief onderlegd Muto diptoma en kennis van machl naschrljven strekt tot aanbeveling Eigenhandig gasch sollicitaties onder letter Z bureau v d blad Hiermede nemen Mevr KOOL en NELMA afscheid van alle Goudsche vrienden en bekenden door ziekte verhinderd dii persoonlijk ie doen Van Bergen IJzendoornpark 1 Verdislraai 40 Den Haag Wil Heer rijdende voor de Geneeskundige Dienst te Rotterdam die eind Juli Dame meenam in zijn auto van Nieuwkoop tot Zwam merdam zijn adres bekend maken daar dexe dame een koffertje in de auto achterlief Brieven onder no 441 bureau van dit blad Mevr JONKER Muller N Parkweg 1 Gouda vraagt voor zoo spoedig mogelijk een flinke WERKSTER Verloren i bruine portemonnaie met iahoad geld rookerskaart enz Terug te bezorgen tegen flinke belooning S LELIJ Goudkade 3 Nette werkster gevraagd voor eenige dagen per week in gezin zonder kinderen RIETDIJK Burgvlletkade 60 pMHieHi cif en zonder vergunning PIET BREEK Kleiweg 61 Gouda r Telefoon 2126 Gemeente Lichtfabrieken Gouda COKESPRIJZEN ¥ ol9ens prijsvaststellins no 011 HV 508 f 1 90 per H L Afgehaald aan de Gasfabriek loketprij2en t Grove cokes Geklopte cokes Parel cokes f 1 60 per H L Thuisbezorgd door den handelt Grove cokes Geklopte cokes Parel cokes Bezorging door de Gasfabriek heeft NIET plaats WONINGRUIL Mooi bovenhuis te Rotterdam W Kapelstr 8a b v 3 kamers en suite zijkamer badkamer keuken f 34 p maand teqen vrij benedenhuis m tuin in Gouda Te bevragen Houtman Turfmarkt 2 Gouda Voor spoedige indiensttreding gevraagd lialp in de huishoudiog Leon f 10 per week Aanbiedingen KON WILHELMINAWEG 190 Gouda Gelaals behandeling Evening make up Manicuren ELECTDISCH ONTMAKEN JEANNEÏÏE DE 10116 Ondaf medisch toezicht gedipl schoonheidsspecialiste I GoBwe 125 Goodi Tel 2738