Groot Gouda, dinsdag 9 oktober 1945

ö GROOT GOtDA PER ASPERA AD ASTÏÏA ALGEMEEN NIEUWSBUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenho en Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 47 DINSDAG 9 OCTOBER 1945 Admioistratie M 1 van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 ct Lossenumm lOct STADSNIEUW S Fiscale Recherche In de Staatscourant van 28 Sept j l is gepubliceerd de beschikking FISCALE RECHERCHE waarbij aan verschillende perionen en lichamen de verplichting wordt opgelegd tot het doen van opgaven van gel delijken aard Hieronder vallen o m a bankinstellingen b bestuurders van pensioenfondsen e d c bierbrouwerijen d verzekeraars van inboedels en de agenten en andere vertegenwoordigers van dezen voor zooveel betreft de door henzelf of door hun voorgangers afgesloten of onder hun toezicht en administratie staande posten e verzekeraars op het gebied van levens lijfrente pensioen en spaarverzekeringen spaarkasondernemingen enz of hun vertegenwoordigers d notarissen commissionnairs én alle andere personen diensten en lichamen I publiekrechtelijke lichamen venroot schappen onder firma vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en maat 1 schappijen daaronder begrepen aan wie gelden aï dan niet in onderlinge overeenstemming zijntoevertrouwd gemeenten kerkelijke instellingen kloosters beheerders van vermogens enz In het algcmeene wordt men tot het doen der opgaven opgeroepen door den inspecteur der belastingen onder wien men woont of ir gevestigd Dit za geschieden door het toezenden van een overdruk van bovengenoemde beschikking waarin zijn opgenomen modellen van de te ezigen formulierpn Deze formulieren zullen door de betrokkenen zelf moeten worden aangeschaft overeenkomstig het voorgeschreven model De aandacht wordt erop gevestigd dat iedereen die volgens de beschikking tot het doen der opgave verplicht is gehouden is zichzelf daartoe te melden indien hij niet door den inspecteur der belastingen daartoe is uitgenoodigd Overdrukken van de beschikking en volledige inlichtingen zijn daartoe verkrijgbaar bij den inspecteur der belastingen te Gouda Karnemelksloot 22 De Chr BoereU en Tuindersbond weer bijeen Voor de eerste maal na de bevrijding vergaderde de Kring Gouda van den Chr Boerenen Tuindersbond onder Voorzitterschap van den Heer Hoofendijk Het ruime Veemarktrestaurant kon nauwelijks de opgekomenen bevatten Door den Heer Mr W Rip Secretaris van den landelijken Bond werd gesproken over oe landbouwvragen van heden Hij deed dit op een duidelijke wijze open en eerlijk de moeilijkheden niet voorbijgaande E ii 15 tal vragen werden meerendeels door den Heer Rip bevredigend beantwoord de overigen werden beantwoord door het hoofd der Chr Lagere Landbouwschool de Heer C Vink Daarna kregen de tuinders een beurt waarvoor de Heer T Borst uit Veur enkele richtlijnen trok Ook hij had een 8 tal vragers te beantwoorden waarbij ook heel goed uitkwam dat hij in de stof geheel thuis was Het was een goede vergadering waarin nog eens duidelijk uitkwam boe nuttig en noodlg een dergelijke organisatie is waar de moeilijkheden De Voorzitter dankte voor 6e groote opkomst en de waardige wijze waarop de besprekingen waren gevoerd Ond stadgenoot in Indië Van een bekend oud stadgenoot de heer H Hamerslag ontvingen wlJ het bericht van zijn bevrijding op Sumatra Hij bevindt zich thans In Pakan Baroe Als reserve luitenant werd hij In Singapore krijgsgevangene Dwars door de jungle lieten de japanners een poorlijn traar Atjch aanleggen waaraan dalzenden bezweken zijn ook de heer H werd daaraan te werk gesteld Nooit heeft hQ onder de Japanners met familie contact kunnen krijgen er was groote ellende In de kampen en de behandeling was slecht Kort geleden ontvingen allen kleeding door vliegtuigen uitgeworpen 8 Jaar geleden ver ttdk hlJ uit Gouda Voor 1940 was hij ook te Osaka werkzaam Bij een Engelsch majoor vervnlt hij thans de functie van tolk tusschen de geallieerden en de Japanner Hij wacht nu op de mogelijkheid naar Java te kunnen gaui DE DEBLOKKEERING Wie is er Woensdag aan de beurt Als Uw naaiïi ligt tusschen HUBER en LOUWS kunt U op Woensdag 10 October f 100 opnemen op bon EEN van Uw geldkaart A of B indien daarop een bedrag van f 100 of meer is ingeleverd Heeft U minder ingeleverd dan ontvangt U dat bedrag terug en kan het restant van een geblokkeerde rekening worden opgenomen Heeft U niets op Uw geldkaart ingeleverd dan kunt U door micdel van een schriftelijk verzoek f 100 bij Uw bank opnemen Vergeet niet Uw stamkaart te overleggen PROPAGANDA ETALAGE van de Ver van Postzegelverzamelaars Gonda Ter gelegenheid van het 10 jarlg bestaan der Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda op 7 October j l is door het bestuur van genoemde vereeniging in de winkel van de firma Termeulen aan den Kleiweg alhier een propaganda etalage Ingericht In deze etalage kan men zien op welke wijze men postzegels wel en niet verzamelt en ook dat deze lltfhebberij nsg iets meer inhoudt dan het alleen maar volplakken van leege vakjes in een album Een collectie valsche zegels eigendom van de vereeniging dienen als vergelijkingsmateriaal en behoeden de leden ervoor dat zij zegels waarvan aan de echtheid wordt getwijfeld In hun verzamelingen opnemen Speciaal wordt de aandacht gevestigd op een in de étalage aanwezig carton waarop een aantal zegels van bekende persoonlijkheden zijn bevestigd Deze zegels vormen tezamen een prijsvraag en in de winkel van de fa Termeulen zijn gratis formulieren verkrijgbaar waarop de namen van deze personen moeten worden ingevuld Voor de goede oplossers van dezen prijsvraag zijn eenige fraaie prijzen beschikbaar gesteld bestaande uit series postzegels Aan dezen prijsvraag kunnen de leden van de Goudsche vereeniging echter NIET meedoen Zij die interesse voor postzegels hebben of eventueel lid van de vereeniging wenschen te worden gelieven hun naam en adres bij de fa Termeulen of bij den secretaris der vereeniging bekend te maken Verzuimt niet deze bijzondere étalage te gaan bekijken De dagelijksche bonnetjes In de afgeloopen dagen werden er weer eenige bekeuringen uitgedeeld voor allerlei overtredingen Zoo zondigde de kleermaker J van de Gouwe toen hij f 100 rekende voor het keeren van een costuum Een zestal personen die nog niet wisten dat men op den Kleiweg op het trottoir dient te loopen zagen zich eveneens met een proces verbaal beloond Dan waren er nog eenige miniatuur zwarte handelaren zooals E wonende aan de Joubertstraat die veters verkocht voor 50 cent per paar terwijl de toegestane prijs 9 cent bedraagt en de marktkoopman v d H die rond elastiek verkocht voor 60 cent per meter terwijl hij slechts 45 cent had mogen berekenta De voorraden van belden laatstgenoemden zijn in beslag genomen De A S C Gouda De uitslagen van de onderlinge competitie van de A S C Gouda lulden 1ste tiental S Rapls A de Jong Vr i A de Zeeuw J de Bruin 1 0 M Flux A van Eijk 0 1 W G Nieuwveld J Tom 1 0 A Bfoekhulqwn P Eerland 0 1 2de tiental A V Maaren L v Leeuwen 1 0 P J Revet N de Groot 0 1 J V Engelen A de Vries 0 1 G J den Broeder A Nleveld VrVs 3de tiental t J BareWs A VenMer 1 0 M Beuoiafis J J v Rooa G R B Rcfiie Let op klaar af Zaterdag avond gaf dë Goudsche Reddingsbrigade een alleszins geslaagde opvoering van baar revue Let op klaar af in zaal Concordia aan de Westhaven alhier De revue geschreven en geregisstreerd door de Heeren D A en J van Waas bevatte heel goede momenten We noemen o a Buurvrouwenruzie de Onderduiker de Russische zangeres Sipoenja Krikorana alsmede de zeer goed uitgevoerde declamatie van Mej Agnes Kieliger bij het monument van Hen die niet terugkeerden Adri van den Hondel ontpopte zich als een veelzijdig pianist en had een aandachtig gehoor Den penningmeester Appel werd bij monde van den voorzitter met een sympathiek speechje een rijwiel aangeboden als dank voor zijn vele diensten voor de brigade verricht Na afloop werden de heeren Van Waas een mooie krans gepresenteerd terwijl de dames ieder een fraai bouquet bloemen kregen Een gezellig bal met muzikale medewerking van het ensemble van Berkel hield de overvolle zaal nog tot drie uur gezellig bijeen Esperanto nienws De Katholieke Esperantoclub organiseert een cursus voor beginners De eerste les wordt gegeven op Donderdag 11 October s avonds om kwart voor negen in het gebouw van de R K Volksbond Westhaven Deze les Is vrij toegankelijk voor katholieke belangstellenden van 16 jaar en ouder Voor anderen eventueel in overleg met het bestuur der club Inlichtingen verschaffen M de Jong Prins Hendrikstraat 27 en H F Roobeek Krugeriaan 195 Jongens pak aan Voor de Avondschool en diverse cursussen die daar gehouden worden bestaat tegenwoordig greote belangstelling Vele leerlingen lieten zich al inschrijven en dat is een verheugend verschijnsel Het ideaal is alle jongelui na de lagere school eerst voor de Ambachtschool daarna voor de Avondschool gereed te maken Wordt daarna nog een opleiding op een cursus gevolgd dan heeft men den goeden weg gevolgd om té behooren tot een gezonde kern van vaklieden Daar zijn niet alleen de jongens mee gebaat maar ook de maatschappij Het geslenter van vele jongens op den Kleiweg is een ergernis voor velen en het is te hopen dat er spoedig een verandering komt doordat velen het nut van een vakopleiding zullen iiizien Het is trouwens toch ook zoo dat de menschen die diploma s bezitten en getoond hebben te willen aanpakken de meeste kans van slagen hebben in het leven irlieidsToorwaarden in de getroffen geliieden Naar aanleiding van het overleg tusschen den Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf eenerzijds en het College van Rijksbemiddelaars anderzijds over de regeling van arbeidsvoorwaarden voor werknemers die buiten hun woonplaats arbeid verrichten en gehuisvest worden van welk overleg reeds melding werd gemaakt zijn in de desbetreffende regeling de volgende wijzigingen aangebracht voor alle arbeiders geldt het loon dat voor de plaats waar men werkt is vastgesteld gehuwden zoowel als ongehuwden ontvangen een woonplaatstoeslag gelijk aan het verschil tusschen het loon da geldt voor de woonplaats van den arbeider en gemeente waar hij is tewerkgesteld gehuwden en kostwinners behoeven geen vergoeding voor voeding te betalen Daartegenover veiValt de aanvankelijkvoor hen vastgestelde vergoeding van ƒ 3 per week voor ongehuwden niet kostwinners blijft de verplichte vergoeding voor voeding ad ƒ 1 per dag gehandhaafd alle noodzakelijke reisuren worden als werkuren vergoed de reiskosten zijn voor rekening van den werkgever De woonplaatstoeslag bedoeld onder 2 zal voorloopig worden uitbetaald door het Gewestelijk Arbeidsbureau van de woonplaats van den arbeider Omtrent dit punt zal nog verder overleg worden gepleegd Dit blad verschijnt dagelijks Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Matige later aan de kust tijdelijke krachtige wind in Zuid West en Zuid Heldere nacht Plaatselijke ochtendmist Overdag toenemende bewolking Nog geen reg fen van beteekeniis Zelfde temperatuur Wat Is er in Gouda te doen Réunie t m Woensdag Modern Times Schouwburg Bioscoop t m Woensdag In de schaduw van het noodlot Thalia Theater t m Woensdag De Kans van haar leven Woensdag 10 October 2 uur Opening Gouds ch Conservatorium Concordia Tempo Cabaret 8 uur WAT GEBEURDE ER 9 October 1944 Churchill en Eden in Moskou voor besprekingen met Stalin en Molotof Canadeezen landen op den Westelijken oever van de Braakman 1940 Spanning in de stille Oceaan Personeel USA Paciflcvloot op volle sterkte 1939 Moskou verklaart De leveranties aan Dultschland zullen onverwijld aanvangen In dit verband verwijzen wij naar de advertentie van de Ambachtschool waarbi wij hopen dat velen zich bullen laten ai schrijven Vertrek Kapelaan Hoek Nadat Kapelaan N A Hoek zeven jaar zijn beste krachten gegeven heeft aan de Kleiweg Parochie krijgt hij nu een nieuwe werkkring toegewezen in de Parochiekerk van de H H Nicolaas en Barbara te Amsterdam Zijn opvolger hier ter stede wordt Kapelaan Steur uit Amstelveen SPORTNIEUWS Nagekomen uitslagen 4 4 3 2 Competitie Gouda 4 Ona 4 Ona 5 Gouda 5 Vriendschappelijk Gouda 3 Schoonhoven 2 5 0 Waarschuwingsdienst van het K N M I Met ingang van 15 Oct a s zal het K N M I te De Bilt zijn waarschuwingsdienst voor harden wind en stormweer langs de Neder landsche kust hervatten De waarschuwingen worden gegeven als onderdeel van de via de radio bekendgemaakte weerverwachtingen om 8 uur en 22 uur DISTRICTS NIEUWS WADDINXVEEN Opduiken is ook moeilijk De Koninklijke Marechaussee alhier heeft een radiotoestel in beslag genomen dat tijdens de bezetting was ondergedoken by een inwoner dezer gemeente die zich zoo zeer aan het toestel was gaan hechten dat hij er geen afstand meer van kon doen E e politie zal het toestel aan den eigenaar teruggeven Gebieds Uitbreidiog Het is in Uw eigen belang en in dat van Nederland dat U er iets van weet Komt Woensdasavond NAAR DEN Nieuwen Schouwburg Aanvang S niir Toegang vr Gdegenheid tot Debat