Groot Gouda, woensdag 10 oktober 1945

N NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PER ASPEI I ri AD ASTPA ALU GOUDA EENDRACHT VfAAKTMAOrr Redactie L A v d Sttenhoven Mr A A J Rtiksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 48 WOENSDAG 10 OCTOBER 1045 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 AboDn p w 25ct Lossenumm lOct OP REIS Nou ben ik toch al een uur onderweg van Den Haag naar Gouda zei de mijnheer in het hoekje en hij schudde zijn oude hoofd Ja inderdaad hij was een uur onderweg Maar hij had natuurlijk niet naar buiten gekeken en dus ook niet gemerkt dat hij over tientallen odgevulde bomtrechters had gereden Had n dat wel gezien hij zou niet gemopperd helöben maar zich hebben verwonderd over hetgeen de spoorwegen pres teeren en over het feit dat er weer treinen rijden van Den Ha g naar Gouda al gaat het dan ook langzaam Hij vond bijval bij zijn buurman die aanmerkingen had op het comfort dat de spoorwegen thans bieden Voor je lol hoef je niet in den trein te gaan zitten was zijn oordeel Ook hij had gelijk want als je niet dringend op reis moet kan je veel beter thuis blijven Volle coupe s volle goederenwagens je went er wel aan maar leuk is het natuurlijk niet Maar je leert er iets van En dat is Icalmte berusting en inschikkelijkheid U moet niet op reis gaan zoals die mijnheer die Vol zei toen de zes zitplaatsen bezet waren Er bleken nog acht man bij te kunnen Met eenig passen en meten kon een oude iame ook nog zitten al werd het er niet gemakkelijker op maar het ging De overigen konden zich tiisschen de banken en de koffers die niet 4n het net konden persen Soms lijkt een trein wel elastisch Er kunnen er altijd nog meer bij En zit er niet eert zekere sport in om mee te werken dat een ander ook nog me kan Wilt U nog een paar adviezen Ga dan vooral op reis met veel bagage liefst groote koffers of kleine kinderen Schreeuwende kinderen en koffers die uit het net vallen vormen een buitengewone attractie vooral op lange en vervelende reizen Reist U dilligence oftewel gocderen wagen ga dan met Uw beenen buitenboord 2itten Uw kleeding wordt wel smerig maar dat is wel weer af te stoffen Alleen moet U letten op perrons en andere obstakels waar U langs komt De eventueele schade die daardoor ontstaat is niet zoo gemakkelijk te herstellen Mopper overigens flink op alles wat U bij de spoorwegen niet bevalt de trein rijdt er niet harder om en Uw goederenwagen wordt r geen Pullman car door maar U heeft tenminste het genoegen Uw hart eens gelucht te hebben Bovendien steekt U meteen boven Uw medereizigers uit als U Uw mond roert Maar als U alleen thuis zit bedenkt U dan in stilte wat er is gepresteerd om U te laten reizen Al is het dan maar in een rammelende goederenwagen STA DSNIEUWS tiZoekt en gij zult vinden Dit is de titel van de cursus die vanaf s Maandag iedere week wordt gegeven door de Volksuniversiteit In het dagelijksch leven komt men vaak voorwerpen woorden uitdrukkingen of afkortingen tegen waarvan men de juiste Deteekenis of samenstelling niet w et zooals bijv s s t t SE en O L S z b b h h calorie authentieke acte gynaecoloog Wanneer U een brief schrijft aan een burgemeester welken titel dient U hem dan te even Uit welke provincie komt een auto met en aummerbewijs B 19180 Uit welke stoffen worden Soldeer Bakellet of Porselein gemaakt Wat is bloedverwantschap in den derden graad Kortom ledereen heeft wel ens vragen waar hij zij qraag een antwoord p zou willen hebben doch weet niet waar dit antwoord te krijgen Het doel van dezen cursus is den cursisten den weg te wijzen waar het antwoord op de gestelde vraag te vinden is en door flezamenlijk zoeken een antwoord te vinden op de vragen welke door de cursisten gesteld worden Hoe meer vragen er gesteld worden cnhoegrooter de verscheidenheid van vragen is hoe leerzamer de cursus wordt Inlichtingen voor dere cursus worden in de Openbare Leeszaal verstrekt Deze week su men zich nog opgeven Reisvereeniging opgericht In h t stadsdeel Kort Haarlem omvattende ie Verl IJssellaan F W Reltzstraat Cronjé traat Pretorlaplein Dr Leljdstraat Chr de DE DEBLOKKEER ING Wi6 is er Donderdag aan de beurt 7 Als Uw naam ligt tusschen LUBB en v d SCHOUW kunt U op Donderdag H October f 100 opnemen op bon EEIS van Uw geldkaart A of B indien daaroip een bedrag van f 100 of meer is ingeleverd Heeft U minder ingeleverd dan ontvangt U dat bedrag terug en kan het restant van een geblokkeerde rekening worden opgenomen Herft U niets op Uw geldkaart ingeleverd dan kunt U door mi del van een schriftelijk verzoek f 100 bij Uw bank opnemen Ver ee niet Uw stamkaart ooer te leggen Wetstraat en Fourieweg is de reisvercen Inter Amlcos Onder Vrienden opgericht Het bestuur bestaat uit de heeren F Everling Dr Leijdstr 6 voorzitter A J Krebaum Pretorlaplein 11 secr N de Knegt Cronjéstr 11 penningm Men stelt zich ten doel elk jaar een ple zierrels te orgaaiseeren De Gondsche Bond van Dilettantenvereen Jubileert In de Nieuwen Schouwburg wordt Dou derdag 11 October a s om 8 uur een Jubileumrevue opgevoerd ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van den Goudschen Bond van Dilettantenvereeniglngen De bond verzoekt ons mede te deelen dat de voorstelling om 8 uur precies zal aanvangen en er bij open doek niemand in de zaal zal worden toegelaten Een ieder wordt dus aangeraden op tijd aanwezig te zijn Alphen I O NA I Ona I zal Zondag a s voor den N V B beker een voetbalwedstrijd spelen té Alphen a d Rijn tegen de club van dien naam Voor leden en donateurs bestaat de gelegenheid om de reis mee te maken en wel per salonboot IJssel I Kaarten hiervoor worden verkocht op het terrein op Dinsdagen Woensdagavond van 7 30 8 30 uur en voor zoover voorradig Zaterdagmiddag van 3 5 uur De priizen bedragen f 0 75 per persoon Junioren f 0 50 per persoon De boot vertrekt Zondagmorgen om 10 30 u Burgerlijke Stand Geboren 6 Oct Johanna d v C Otten en Smit Gr van Bloisstraat 79 8 Oct Arnoldus M W z v J Bruijstens en Th F A Disco Groenendaal 76 Overleden i 7 Oct A M v Leest pud 72 wed van C Verheul 6 Oct W H de Groot 14 dagen Tj Biewenga oud 71 J Getrouwd 8 Oct P J Zwanenburg en D de Jong DISTRICTS NIEUWS WADDINXVEEN Het Kiescollege komt bqeen Het onlangs benoemde Kiescollege dat belast is met de verkiezing van den tijde lijken Gemeenteraad s door den Burgemeester bijeen geroepen op Donderdag 11 October s In deze vergadering zalj o m aan de orde worden gesteld de verkiezing van een voorzitter BINNENLAND Schilderijen kceren terug Maandag om 5 uur zijn per Amerikaansch legervliegtuig de eerste 26 schilderijen van Nederlandsche meesters uit Duitschland op Schiphol aangekomen en onmiddellijk naar het Rijksmuseum in de hoofdstad vervoerd Er onder bevinden zich enkele werken van Rembrandt o a diens laatste zelfportret dat jaren lang in bruikleen in het Rijksmuseum heeft gehangen De schilderijen vormen een zeer klein gedeelte van het door de Dultichers tijdeas de bezetting uit ons land geroofde kunstbezit waarvan een groot gedeelte waaronder ook thans de teruggevoerde schilderijen onmiddellijk na het einde van den strijd in Berchtesgaden en Linz is aangetroffen Dit eerste transport danken wij aan de uiterste bereidwillige medewerking die de Amerlkaansche regeering op instlgnatle van Gea Elienhower heeft verleead Wat krijgen wU te rooken Het Rijksbureau Tabak en Tabaksproducten deelt mede dat op 13 October een bon zal worden aangewezen voor het koopen van 40 Rhodesia sigaretten of 20 Cigarillos of 10 sigaren op 20 Ocotber een bon voor het koopen van 20 Engelsche of Amerlkaansche sigaretten op 27 October een bon voor 40 Rhodesia sigaretten of 20 Cigarillos of 10 sigaren en op 3 November een bon voor 20 Engelsche of Amerlkaansche sigaretten Alle andersluidende berichten zijn onjuist Heeft U foto s van Eisenhower gemaakt Naar aanleiding van zijn kort bezoek aan Nederland verklaarde Generaal Eisenhower het zeer op prijs te zullen stellen zooveel mogelijk foto s van zijn bezoek aan Holland te mogen ontvangen om deze dan als aandenken te bewaren Daarom wordt leder verzocht die opnamen heeft gemaakt deze indien mogelijk tezendeh aan Generaal Eisenhower Usfet Main Headquarters Frankfurt am Main De toestand van onzen Veestapel In een hedenavond gehouden radio causerie sprak Ir H G A Leijntjes Bakhoven over den toestand onzer veehouderij Daarbij merkte hij op dat de paardenstapel er numeriek het beste voorstond De rundveestapel vertoonde een achteruitgang van ongeveer 18 pet De varkensstapel was teruggeloopen met 60 pet Het aantal fokzeugen bedraagt plus minus 60 pet van dat van 1939 De pluim veestapel Is er het ergste aan toe en bedraagt nog slechts één achtste van voor den oorlog Een tweede Luchtlijn ingesteld Woensdag 10 Octeber zal de off ideële opening plaats hebben van de tweede lijn van den kortgeleden Inge stelden regeerlngs vliegdlenst Van dien dag af zal n l driemaal daags een vlucht ondernomen worden op de lijn Amsterdam Leeuwarden Groningen Voor het vliegen op deze lijn gelden dezelfd voorwaarden als voor de lijn Amsterdame Eindhoven Llmburg werden vastgesteld Familieberichten uit Indië Herrijzend Nederland deelt mede dat vanaf Zaterdag 13 October familieberichten kunnen worden uitgezonden aan verwanten in Indonesië en andere gebiedeó in het verre Oosten De berichten zullen iederen dag worden omgeroepen over den korte golfzender p c e op de 7 41 meter van 15 uur tot 15 30 uur Ncderlandscben tijd Teneinde snel een zoo grcot mogelijk aantal families in staat te stellen hun familieleden gerust te stellen zallen de berichten slechts mededeelingen van goeden welstand kunnen bevatten en voorloopig slechts verzonden kunnen worden door naaste familiebetrekkingen en verloofden De berichten zullen worden omgeroepen als in volgend voorbeeld Bericht voor H Jansen en zijn echtgenoote B Jansende Jong laatstbekende woonplaats Bandoeng Java De familie J de Jong volgt adres bestaande uit vader moeder dochter Annie en schoonzoon Han zoon Wlm en zoon Piet bevinden zich allen in goeden welstand Ook de familie R Jansen maakt het goed alleen Mien de Jong uit Arnhem is in 1943 gestorven Dit bericht was bestemd voor H Jansen en echtgenoote B Jansende Jong uit Bandoeng op Java Herrijzend Nederland verzoekt belanghebbenden zoo spoedig mogelijk te willen tjjpchrijven met opgave van details aan Herrijzend Nederland radiobaken Indië postbus 100 Hilversum Gelieve ook op den brief of de briefkaart zelf te vermelden Radiobaken Indië Aan deze berichtgeving zijn geen kosten verboodcB Tiel s burgemeester krijgt een hoogen hoed uit Amerika Het verhaal hoe de burgemeester van Tiel zijn geheele have en goed verloor en dat hij dringend behoefte had aan een hoogen hoed om zich op gepaste wijzen van zijn plichten te kunnen kwijten werd in het Netherlands News in New York overgenomen uit Vrij Nederland en kwam onder de oogen van Mr Fletcher H Montgomery President van de vereeniging van Hoeden fabrikanten in Amerika Mr Montgomery schreef toen aan den burgemeester van Tiel Daar wij inzien van hoe groot belang een hooge hoed is voor een man van uw functie hebben wij de vrijheid genomen u een der gelijken hoed toe te zenden met onze complimenten de beste wenschen voor uw stad I en land Dit blad verschijnt dagelijks kluc uiM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Matige aan de kust krachtige wind tusschen Z en Z W Half tot zwaar bew aanv nog droog In het W des lands toenemende regcnb Zelfde temp Wat is er in Gouda te doeii Réunie t m Woensdag ModernTimes Schouwburg Bioscoop t m Woensdag In de schaduw van het noodlot Thalla Theater t m Woensdag De Kans van haar leven Woensdag 10 October 8 uur Concordu Tempo Cabaret Donderdag 11 October 8 uur Jubileun Revue van den Nieuwen Schouwburg Got d schen Bond v Dil Ver Vrijdag 12 October 8 uur Concordia Tooneelgroep Comedla met Corned e spelen Zaterdag 13 October 2 uur Nleuv t n Schouwburg i Kinderrevue Holland Indë Idem 8 uur Concordia T A V E N U met Zomerzothefd Idem 8 15 uur Nieuwen Schouwbu g Soclteit Oai Genoegen met Cabaret Chiel de Boer f WAT GEBEURDE ER 10 October 1944 Herrijzend Nederland zendt uit vanuit Eindhoven 1943 De Russen bevrijden Newel en Kirl fl Bruggenhoofden over de Djnepr l e laatste Dultichera van het Tamao schiereiland verdreven Termoli docr de geallieerden bezet de Ortskon mandant lag nog te bed De gci lieerden veroveren Colombangara p de Japanners 1942 Britten bo n een overeenkom s g aantal Dulo he gevangenen als re Duitschers nadat dezen een neutri al onderzoek geweigerd hebben Ri s sische aanvallen bij Leningrad en in het Don gebied Engeland en de V s doen afstand van hun ex territoria e rechten in China 1941 I D N B Vast staat dat de bol M wistische weermacht thans van l ft terrein verdwijnt Of de Sovjets In d n loop van den winter of in het voo jaar aan de andere zijde van den Oe al nog legers zullen opstellen wensch n wij niet te voorspellen Voor de bf dwinging daarvan is overigens gern groot Dultscb leger noodig Burg Oud van Rotterdam afgetreden Volk en Vaderland Geen annexatie bij Duitschland 1939 Bijstandsverdrag van Rusland enLif tauen Littauen krijgt Wilna toegewezen Oude postwissels ónder f 50 vrij Terugbetaalde obligaties en Iceningca geblokkeerd Het Ministerie van financiën deelt mede dat de postwissels tot een bedrag van minder dan f 50 welke voor 26 Sept werden uitgeschreven en op of na dien datum betaalbaar werden gesteld In contant nieuw geld zullen worden uitbetaald Ten aanzien van de overeenkomstige postwissels van f 50 en meer blijft gelden dat de tegenwaarde op een geblokkeerden rekening wordr geboekt Verder zal voortaan niet alleen de tegenwaarde van obligaties die reeds voor 26 September losbaar waren op geblokkeerde rekening moeten worden geboekt maar ook van obligaties die op of na 26 September uitloten of worden afgelost Hetzelfde zal gelden bij terugbetaling door publiekrechtelijke lichamen op onderhandsche geldleenlngen met inbegrip van kasgeldleeningen welke hun op of na 26 September zijn of worden verstrekt een uitzondering geldt voor zoodanige leeningen die uit vrije betaalmiddelen of vrij tegoed zullen worden verstrekt In dit geval zal bij terugbetaling boeking op vrije rekening plaats vinden Geblokkeerde tegoeden ontstaan uit terugbetaling op de bedoelde leeningen mogen worden aangewend voor verlenging dier ieenlngcn