Groot Gouda, woensdag 10 oktober 1945

HU VOELT ZICH WEER HET HEERTJE Boodschappen doen Niets voor n man Maar zijn vrouw stuurde hem naar n UNIE winkel en daar ver richtte de vlotte bediening wonderen DE TOESTAND OP JAVA Nationalisten zuilen strijden tegen Nederlandsch bestuur Van betrouwbare zijde wordt hier vernomen dat de voedselpositie op Oost Java tamelijk goed is op Midden Java moeilijk en op Wettelijke maatregelen op het gebied van den Middenstand Verschenen is Staatsblad F 199 besluit van 21 September 1945 betreffende hernieuwde inwerkingtreding van voorloopig geschorste wettelijke maatregelen op het gebied van den Middenstand De volgende gedurende de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa door den Secretaris Generaal van het Departemefat van Handel Nijverheid en Scheepvaart getroffen wettelijke maatregelen welker werking ingevolge het besluit bezettingsmaatregelen voorloopig is geschorst treden weder in werking a alle besluiten en beschikkingen tot uitvoering van de vestigingswet kleinbedrijf 1937 voorzoover zij niet reeds ingevolge diewet hebben opgehouden van kracht te zijn b het besluit van 18 December 1941 no 62147 J A tot wijziging van de winkelsluitingswet 1930 c het besluit van 23 Januari 1942 3881 M betreffende de uitoefening van het z g spaaren betaalzegelkasbedrijf het besluitvan 17 April 1942 no 20466 M tot wijziging van dat besluit en de beschikking van 17 Juli 1942 no 38279 M tot uitvoeringvan eerstgenoemd besluit d het besluit van 3 September 1942 no 47969 H betreffende de vestiging als make llaar met dien verstande dat waar in geI noemde besluiten en beschikkingen wordt Centrale Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven Blijkens het besluit Zuivering Bedrijfsleven Kon Besluit van 3 September 1945 Staatsblad no F 160 worden er iiv verschillende plaatsen van het land voor bepaalde deelen van het bedrijfsleven zuive ringsraden ingesteld Deze instelling is inmiddels voor enkele raden een feit geworden De instelling van verscheidene andere is bereids zie hiervoor de laatste nummers van het tijdschrift Economische Voorlichting aangekondigd Volgens genoemd besluit hebben de zuiveringsraden te oordeelen over hen die onder verdenking staan opzettelijk of door hun schuld gedurende de vijandelijkheden in of tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa in een leidende functie in een onderneming den vijand hula te hebben verleend den Staat tegenover den vijand te hebben benadeeld dan met gebruikmaking van rechtstreekschetj of middellijken vijandelijken invloed Nederlëuids belang te hebben geschlrad De uitspraken van de zuiveringsraden zijn niet van kracht dan nadat zij zijn bekrachtigd door den centralen zuiveringsraad voor het bedrijfslevep De bekrachtiging wordt geweigerd indien naar het oordeel van den Centralen Raad het onderzoek door den betrokken Zuiveringsraad niet deugdelijk is geweest of de uitspraak om een of andere gewichtige reden niet in stand kan blijven De instelling van dezen Centralen Raad die als een overkoepelende instantie boven de diverse Zuiveringsraden is gedacht kan op korten termijn tegemoet worden gezien Tot voorzitter zal worden benoemd Mr Dr J Donner Oud Minister van Justitie Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden terwijl het Secretariaat onder leiding zal komen te staan van Mr J B W P Kickert Lid Secretaris van diverse beroepscolleges en Raadsheerplaatsvervanger in het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage Het bureau van den Secretaris is gevestigd Surinamestraat 3 s Gravenhage Telefoon 180290 Een ieder die kennis draagt of gegronde reden heeft om te vermoeden dat een persoon zich gedurende de vijandelijkheden in of tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa heeft gedragen op een wijze als hierboven omschreven is bevoegd daarvan aangifte te doen Deze aangiften kunnen behalve aan een Zuiveringsraad ook aan den Centralen Zuiveringsraad worden gedaan Dit kan wat den Centralen Raad en ook wat de nog niet ingestelde doch reeds wel aangekondigde Zuiveringsraden betreft reeds thans geschieden Aangiften kunnen worden gedaan tot medio December 1945 Aanmelding oorlogsvrijwilligers Koninklijke Marine De Koninklijke Marine zal nog slechts enkele duizenden oorlogsvrijwilligers noodig hebben voor de vloot Een belangrijk veelvoud van dit aantal is echter reeds als oorlogsvrijwilliger voor de vloot ingeschreven Hieruit volgt dat het overgroote deel der oorlogsvrijwilligers die voor de vloot zijn ingeschreven doch nog geen dienstverband ten overstaan van het Hoofd van de Marinewervingsgroep Nederland hebben aangegaan yiiet zal worden opgeroepen VoOrloopig kunnen geen oorlogsvrijwilligers meer worden aangenomen voor den Marineluchtvaartdienst hieronder begrepen zoowel vliegtuigbemanningen als gronddienstpersoneel De oorlogsvrijwilligers die nog bij de Koninklijke Marine in dienst moeten treden zullen een op 10 September j l nieuw ingevoerd dienstverband moeten aangaan voor den duur van 3 jaren In verband hiermede zal niemand worden gehouden aan zijn oorspronkelijke aanmeldkig voor de Koninklijke Marine doch kan men zich laten overschrijven naar andere onderdeelen der strijdkrachten of kan men zich in het burgerleven een werkkring zoeken Diegenen die reeds voor 10 September j l een verbintenis als oorlogsvrijwilliger hebben aangegaan doch nog niet de nieuw ingevoerde verbandacte hebben geteekend zullen de nieuwe verbandacte binnenkort per post thuisgezonden krijgen teneinde deze desgewenscht te teekenen In verband met kazemeeringsmoeilijkheden in Engeland is de opzending van oorlogsvrijwilligers naar de opleidingskampen voor de Koninklijke Marine in Engeland tijdelijk gestaakt geweest Thans echter heeft wederom een wekclijksche afvoer van kleineaantallen oorlogsvrijwilligers plaats zoodat al diegenen die een dienstverband hebben aangegaan bij de Koninklijke Marine ten overstaan van het Hoofd van de Marinewervingsgroep Nederland in opleiding zullen worden genomen Deze mededeelingen gelden niet voor demariniers daar voor dezen reeds op 12 September j l een bekendmaking is uitgegaan ABONNEERT U OP GROOT GOUDA DE POSITIE DER NED BANK Andere verhoudingen tusschen de Ned Bank en de Staat In het Staatsblad nr F 204 is afgekondigd een Koninklijk Besluit waarmede de tijdens de bezetting op zijde geschoven Bankwet welke tot grondslag voor de Nederlandsche Bank strekt in eere is hersteld ter vervanging van de regelingen uit den bezettingstijd die een uitgesproken nationaal socialistisch karakter droegerf In het desbetreffende besluit zijn een aantal nadere voorzieningen getroffen ten aanzien van de positie en de bevoegdheden van de Nederlandsche Bank welke ten deele als een bevestiging van de gedurende de laatste tien jaren gegroeide verhoudingen kunnen gelden en anderzijds door de thans heerschende omstandigheden worden geëischt Als voornaamste wijzigingen in de positie van de Bank zijn een viertal bepalingen te noemen De Minister van Financiën kan ter coördinatie van de monetaire en financieele politiek van regeering en Nederlandsche Bank de daartoe noodzakelijke aanwijzingen geven welke de Directie der Bank gehouden is op te volgen In de tweede plaats wordt een Bankraad ingesteld bestaande uit den Koninklijke Commissaris der Bank als Voorzitter en acht door den Minister van Financiën te benoemen leden uit bedrijfsleven en wetenschap Deze raad dient den Minister van voorlichting omtrent s Lands algemeene economische en financieele ontwikkeling en omtrent het door de Bank gevoerde beleid Vervolgens is de benoeming van Directeuren der Bank in den vervolge gebonden aan een goedkeuring van den Minister van Financiën Zooals bekend werden voorheen reeds de president en de secretaris der Bank door de Kroon benoemd Tenslotte zal de Minister van Financiën een commissie benoemen welke zal advi seeren inzake de versterking van het gemeenschapselement in het statuut der Bank ter bereiking van den overgang van de Bank van particulieren in publiekrechtelijke of semi publiekrechtelijke eigendom Omtrent de definitieve positie van de Nederlandsche Bank zal uiteraard in laatste instantie mede de door de Staten Generaal moeten worden beslist Om den weg te effenen voor een spoedige herziening van het statuut is i i het onderhavige Koninklijk Besluit het aan de Bank verleende octrooi opgezegd waarmede het recht om in den ouden vorm als circulatiebank op te treden na 1 Januari 1946 kan worden herzien De werkkring van de Bank is uitgebreid met de bevoegdheid tot aan en verkoop van Overheidspapier ook van derden waarmede een openmarkt politiek ter versteviging van den rentestand kan worden gevoerd Aangezien het bij de hudige financieele situatie nog onmogelijk is de dekkingsvoorschriften der Bank vast te leggen is bepaald dat dienaangaande bij Koninklijk Besluit nadere voorschriften zullen worden ge geven De door den bezetter benoemde leden der Directie welke aanstonds na de bevrijding zijn verwijderd zijn thans formeel uit hun functie ontzet met verlies van alle financieele aanspraken De President en de Secretaris die tijdens de bezetting zijn ontslagen worden geacht met ingang van 7 Mei 1945 weder in functie te zijn getreden De eerstgenoemde Mr Trip die den wensch heeft te kenne n gegeven zijn functie neer te leggen heeft zich desgevraagd bereid verklaard zijn ambt te blijven bekleeden tot de regeering het tijdstip gekomen acht om aan zijn verzoek te voldoen Verklaring betreffende loon en salarisnormen Het Ministerie van Financiën deelt mede dat werkgevers bij het aanvragen Van nieuw geld voor uitbetaling van loonen en salarissen e a de volgende verklaring ongewijzigd en onverkort van hun bankrelatie resp spaarbank of girodienst moeten overleggen De ondergeteekende verklaart dat het totaal bedrag aan weekloonen en maand gesproken van of bevoegdheden worden toegekend aan den Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart in den vervolge wordt verwezen naar onderscheidenlijk de bevoegdheden wordt uitgeoefend door den Minister van Handel en Nijverheid Het Nederlandsche Beheersinstituut Het Bureau s Gravenhage van het Nederlandsche Beheersinstituut deelt mede dat n v v v VI A UC1 U u iuo i c ucucciaiusiuuut aeeic meae dat salarissen medegedeeld in zijn aanvraag tot lijsten van door dit bureau krachtens de gedeeltelijke opheffing van de blokkeering besluiten herstel rechtsverkeer en vijandelijk van zijn rekening niet hooger is dan het vermogen benoemde bewindvoerders begeen in verband met het geldende verbod heerders en bestuurders tef inzage liggen ten tot verhooging van loonen en salarissen kantore van Kamer van Koophandel v d wettelijk is toegestaan Het is hem bekend dat het niet geoorloofd is de loonen en salarissen te verhoogen met roeer dan 15 boven het loonpeil van 31 October 1942 of meer dan 25 boven het loonpeil van 10 Mei 1940 behoudens vergunning van den Rijksbemiddelaar Bij handeling in strijd hiermede blijft de blokkeering bestaan en er wordt dan dus niet gedeblokkeerd De ondergeteekende verbindt zich op eerste aanvrage van het Ministerie van Financiën van de Rijk sbemiddelaars of varf door deze aan te wijzen personen alle gewenschte inlichtingen te verstrekken waaronder begrepen overlegging van de boekhouding en van alle andere op de loonen en salarissen betrekking hebbende bescheiden Het Ministerie van Financiën wijst dat men zich ter vermijding van m heden strikt aan dezen tekst moet houden Spiegelstraat 12 Griffie van de Arrondissementsrechtbarik Prinsessegracht 4 Ontvan noetjip Het Britsche Militaire Hoofdkwartier maakt bekend dat te Bandoeng alle gematigde ambtenaren door de Indonesische Nationalisten zijn gearresteerd Den winkeliers is verboden voedsel te Verkoopen aan Europeanen en Indo Europeanfen Overtreders zullen als verraders worden beschouwd volgens een bericht in de Daily Express van Dinsdag zou dit verbod weer zijn opgeheven redactie A N P In Batavia duurt het leegrooven van Nederlandsche huizen voort Maandagavond hebben geallieerde patrouilles op straat eenige arrestaties verrFcht Onder de gearresteerden was een Indonesisch politieman Verder wordt gerapporteerd dat er vanuit hinderiagen door Indonesiërs op Nederlandsche officieren wordt geschoten Het nationalistisch blad Merdeka meldt dat vierduizend spoorwegmannen Soekamó trouw hebben gezworen In Merdeka van Maandag wordt met dikke letters aangekondigd dat het volksleger gereed is In het desbetreffende artikel staat onder anderen heden is in een gebouw buiten Batavia het volksleger gevormd met de bedoeling de autoriteit der Republiek door troepen te versterken We hebben deze krachten bijeengebracht om te allen tijde terugkeer van het Nederlandsche Koloniale Bestuur te bestrijden Het blad voegt er aan toe dat zoo spoedig mogelijk nieuwe recruten zullen worden opgeleid Het Nationalistische Persagentschap Antara maakt bekend dat door de Indonesiërs twee vliegvelden bij Soerabaja zijn veroverd Het roept vrijwilligers op om te worden opgeleid tot vliegers navigators en mecanos Men zal op vliegvelden aangetroffen toestellen gebruiken Verder kondigt Antara aan dat het HET IS PRETTIG WINKELEN BIJ DE llfiT@l ger der Invoerrechten en Accijnzen Lekstraat 49 Ontvanger der Directe Belastingen Buitengemeenten Pieter Bothstraat i9 Ontvanger der Directe Belastingen Spui 216 a Bureau sGravenhage van het Nederlandsche Beheersinstituut Koningfnnegracht 98 BUITENLAND 7 000 000 Duitschers sneuvelden Volgens een officieele schatting door een lid van het Duitsche bestuur in de Russische bezettmgszöne bedraagt het aantal Duitscbt soldaten en burgers dat in den oorlog gedood IS ongeveer 7 milioen Hitler verlangde naar Hess Naar aanleiding van de overbrenging van Rudolf Hess naar Neurenberg wordt nog gemeld dat na de ontsnapping van Mussolini in September 1943 de Britsche Intelligence Service een gedetailleerd plan op het spoor kwam volgens welk Hess op dezelfde manier als de Duce moest worden geschaakt Bij nader onderzoek bleek het hier e en dusdanig uitgebreid complot te betreffen dat Churchil order gaf de bewaking te ver scherpen In het bijzonder moest worden gelet op overvliegende machines Sin dsdien was het verblijf van Hess dag en nacht door zwaar bewapende troepen omgeven die in staat zouden zijn eventueele aanvallen af te slaan Het geheim van de atoombom blijft Anglo Amerikaansch bezit Op een niet bijeengeroepen officieuze persconferentie heeft President Truman onomwonden verklaard dat het geheim van J de atoombom niet gedeeld zal worden met andere naties en derhalve AngloAmeri kaansch bezit blijft Hij deelde voorts mee dat geen der bondgenooten een verzoek had ingediend om aangaande de vervaardiging van atoombommen te worden ingelicht Groot Brittannië had 100 millioVn dollar besteed aan het onderzoek naar de atoomenergie voordat dit rijk het werk overdroeg Zie vervolg buitenland pag 4 Ministerie van Volkswelvaart allen uitvoer uit Java heeft verboden Stakende Indonesiërs gearresteerd Douanebeambten en politie hebben hier drie en twintig Indonesiërs gearresteerd wegens het overtreden van de immigratie bepaling en nadat de gearresteerden hadden geweigerd Nederlandsche schepen te laden De sterkte der nationalisten Terwijl hij opmerkt dat de toestand op Java schijnt te verslechteren schrijft de speciale correspondent van de Times uit Batavia dat hel niet eenvoudig is om de werkelijke sterkte van de nationalistische beweging op Java te schatten In Batavia heeft zij oogenschijnlijk veel macht maar wat is daar de achtergrond van Over de beteekenis van den slagzin Wij vechten voor de rechten van 70 000 000 en Wij Indonesiërs eischen onze vrijheid schrijft de correspondent van de Times Ik ben de meening toegedaan dat niet meer dan vijf procent van deze 70 millioen eenig politiek of nationalistisch besef heeft Nog eens tien procent zijn jonge mannen die het opwindend vinden om in gestolen auto s te njden barricaden op te richten auto s van Europeesche officieren aan te houden en s nachts rond te loopen met speren en messen en ongewapende Japanners en Indo Europeanen aan te vallen Batavia begint al teekenen te vertoonen dat van deze dingen het nieuwtje af is Dertig procent zijn winkeliers en leden van de kleine burgerklasse die altijd een populaire beweging zullen volgen om hun bezit te beschermen ij zijn het onderwerp geweest van veel intimidatie van de Javaansche jeugd die hen dwong vlaggen uit te steken hen verbood goederen aan Nederlanders te verkoopen enz Deze lieden krijgen er ook genoeg van Ue correspondent van de Times besluit met te verklaren dat de groote massa van de politiek onwetenden in de stad en daarbuiten niet goed weten wat zij aan deze zaak hebben en alleen verlangen naar de zeker heid en de welvaart van den vrede h