Groot Gouda, woensdag 10 oktober 1945

WIÊ IS ER NOG NIET THUIS Radioprogramma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag Constant Lambeth 6 20 Lichte Muziek Frits Kreisler 6 30 D V d Meulfn Nederl Gezant teDzjedda Sa ocdi Arabië spreektover Rijksgenooten in Arabië afgesneden maar niet vergeten 6 45 Het Zuidzee Trio 7 Nieuwsberichten 7 15 Reportage 7 30 Trio Busch S Nederland herrijst Het Nat Instituut De eendracht van het land 8 15 Brief uit Londen door J H Huizinga 8 30 Salute to the Netherlands Canad programma 9 Hoe Malta gered werd hoorspel naar gegevens van Flelsher Pratt door S de Vries Jr 10 Het New Mayfai orkest 10 15 Mensch en Maatschappij De kunst van samenwerken door H v d Vlist 10 30 Licht Opera concert 11 Nieuwsberichten en Post Scriptum 11 15 Avondw Pater M Bogaei r S Sluiting 11 30 Hilversum II 415 Meteat 6 u Nieuwsberichten 6 15 Wij spreken met 6 20 Persbeschouwingen 6 30 Het strijkje van Friedl Schick met zang van Harry Pos en een Pianosolo van Eugen Bittig 7 30 Pfogr van de Ned Strijdkrachten 8 Kamermuziek 9 Commentaar op beleid en bewind door den Patnot 9 15 Theaterorkest o l v Francois Lup gens 9 45 Avondwijding door Ds P Vermeulen Ned Herv Predikant te Laren 10 Nieuwsberichten en Post Scriptum 10 15 Dansmuziek 1Ó 58 Afkondiging en Wilhelmus Geblokkeerde ƒ 100 biljetten In verband met gerezen misverstanden vestigt het Ministerie van Financiën er de aandacht op dat de geblokkeerde tegoeden ontstaan door inlevering van ƒ 100 biljetten voortaan geheel op denzelfden voet worden behandeld als eenigerlei andere geblokkeerde rekening De eenige uitzondering is dat de bedoelde tegoeden niet meetellen bij de berekening van het bedrag der girale rekening Dit is niet anders mogelijk omdat de banken enz niet in staat zijn op korten termijn deze tegoeden op een andere rekening over te boeken Overigens kan men er belasting mee betalen er aanvulling tot ƒ 100 in contanten uit krijgen enz Zoo kan men ook in bijzoihdere omstandiaheden via de insteüing in welker boeken het geblokkeerde tegoed wegens ingeleverde ƒ 100 biljetten is ingeschreven een verzoek bij de Nederlandsche Bank indienen tot deblokkeering van een bepaald bedrag Alle aanvragen te dezer Zake welke totdusver tot het Ministerie van Financiën zijngericht zijn thans vervallen en ftioeten opnieuW op de bovenbedoelde wijze wordeningediend Déblokkeering bij ongebruiktevolmacht s Gravenhage 9 October Bedrijven en andere lichamen die voor 26 September al hun oude geld op een bank of girorekening Stortten en dus in de inleverlngsweek niets inleverden missen de volmacht waarop f 300 kan worden opgenomen en zien zich dus voor de moeilijkheid geplaatst dac zij niet automatisch een bepaald bedrag gedeblokkeerd krijgen Deze bedrijven kunnen van de Nederlandsche Bank een bijzondere vergunniog tot déblokkeering van maximaal f 300 verkrijgen Indien zij bl de instelling waar zij een tegoed hebben een des bet re f itad verzoek indienen waaruit moet blijken Dat zij geen oud geld op volmachthebben ingeleverd en niet of In onvoldoende mate over contanten of tegoedop vrije rekening beschikken Dat zij eventueel voor een volmachtter Inlevering van oud geld in aanmerking zouden zijn gekomen Dat zij hun oude geld lusschen 12 en 26 September bij een 1 ld van de bedrijfsgroepen effectenhandel handelsbanken landbouwcredietbanken of spaarbankenhebben gestort Naar verplicht verkeersonder wqs In een adres aan den Minister van Onderwij Kunsten en Wetenschappen heeft de K N A C verzocht thans zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het invoeren van verplicht eenvoi ig en eenvormig erkeersonderwijs op alle lagere scholen De Lt Kolonel S C F Maas waarnemend hoofd vgn dén dienst der repatrieering heeft voor den zender Herrijzend Nederland Zondag j l eenige mededeelingen gedaan welke van bijzonder belang zijn voor de verwanten van degene die nog in Duitschland moeten vertoeven Hij zeide o m het volgendei Teneinde een zoo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de personen die momenteel nog worden thuisverwacht wil ik metdit radiopraatje een g ootsch opgezette campagne inluiden onder het motto y ie is ernog niet thuis Mijn informatie en registratiebureau gevestigd te Den Haag Groenhovenstraat 13 beschikt reeds over n zeer groot aantal aanvragen van relaties van gedeporteerden maar ik ben ervan overtuigd dat dit aantal niet volledig is Het blijkt immers nog dagelijks dat zeer veel personen trachten inlichtingen in te winnen omtrent het lot van hun nabestaanden in Duitschland bij instanties die naar mijn meening hiervoor beslist niet in aanmerking komen omdat ïian die instanties de middelen ontbreken om inlichtingen te verschaffen Ik reken hiertoe de burgemeesters politieautoriteiten militaire commissarissen particuliere informatiebureaux enz Ik wil dus hierbij een beroep doen opalle geïnteresseerde personen om hun aanvragen in te dienen bij bovengenoemdbureau De aanvrage moet bevatten naam voornamen geboortedatum geboortepaats adres in Nederland zoo mogelijk het laatste adres in Duitschland benevens naam en adres van den aanvrager Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door die personerj die reeds een aanvraag hadden ingediend en die op grond daarvan een blauwe of gele kaart van het informatiebureau hebben ontvangen en weer naar dit bureau hebben toegezonden en verder behoeven zij die eep aanvraag heb Nederland komt drie trillioen calorieën per jaar te kort zegt men in Washington Aan een rapport over de algemeene wereldvoedselpositie dat door het Departement van Landbouw in de Vereenigde Staten werd uitgegeven wordt het volgende betreffende Nederland ontleend Men verwacht dat de productie van levensmiddelen in Nederland in 1945 46 slechts ongeveer 1300 calorieën per hoofd van de bevolking en per dag zal opleveren dat is nog niet eens 45 procent van het gemiddelde van voor den oorlog Men vermoedt dat de oogst nog 20 procent beneden het niveau van voor den oorlog zal blijven Vee producten waren in den vooroorlogschen tijd bijzonder belangrijke levensmiddelen maar de productie hiervan ging gedurende den oorlog enorm achteruit en ook dit jaar zal zij slechts minder dan de helft van voor den oorlog zijn De sterke daling in de productie van dit jaar vindt haar oorzaak in verschillende belangrijke factoren In de eerste plaats heeft men de vermindering van den bebouwbaren grond van ongeveer 9 procent en die van grasland welke op ongeveer 7 procent van het niveau gedurende den oorlog geschat moet worden zulks als gevolg der inundaties In de tweede plaats heeft men hier het gevolg van acute schaarschte aan bemestingsstoffen welke een hoogtepunt bereikte door het totale ontbreken van kunstmest en insectendoodende middelen alsmede het gebrek aan landbouwwerktuigen In de bestaande tekorten zal tegemoet moeten worden gekomen door den invoer van ongeveer 800 000 ton tarwe meer dan 50 000 ton suiker en 35 000 tdn vet Geregelde opbouwarbeid is noodig In verband met de door het College van Rijksbemiddelaars vastgestelde regeling van arbeidsvoorwaarden voor werknemers die buiten hun woonplaats arbeid verrichten en gehuisvest worden zijn op verschillende plaatsen moeilijkheden gerezen die hier en daar zelfs tot stakingen hebben geleid Reeds voor de inwerkingtreding der regeling was vanwege de Rijksbemiddelaars op verzoek van den Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf met dezen nader overleg geopend omtrent eenige wijzigingen in de regeling Dit overleg is door de stakingen doorkruist Inmiddels hebben de arbeiders in Arnhem in afwachting van het resultaat van het bovenbedoelde overleg den arbeidt hervat Een beroep wordt gedaan op alle arbeiders in de geteisterde gebieden om eveneens het werk voort te zetten of te hervatte Dan is de weg vrij voor een voortzetting en spoedige beëindiging van het overleg Inlichtingen oorlogsbuit T a v de in het weekblad Economische Voorlichting te vermelden goederen uit oorlogsbuit waarvan de eigenenen niet bekend zijn verleent het Rijksbureau voor Metalen afd weggevoerde goederen voor zoover het haar gebied betreft op schriftelijke aanvrage bemiddeling voor terugverkrijging of nadere inlichtingen Adres Lange Houtstraat 11 s Gravenhage ben ingediend na 1 September 1945 niet opnieuw te schrijven In den aanvang heb ik gezegd dat deze campagne den titel draagt Wie is er nog niet thuis Ik bedoel hiermede dat ik ook aan die personen die weten dat hun nabestaande in het buitenland nog leeft of overleden is maar hiervan geen bericht gekregen hebben van mijn informatiebureau verzoek toch alsnog proforma een aanvrage in te dienen waarbij zij dan tevens vermelden wat hun bekend is Alleen op deze wijze kan door ons een volledig overzicht gemaakt worden en kan ons volk volledig worden afgemaakt Verder wil ik wijzen op de mogelijkheid dat er indertijd Nederlandet s naar Duitschland zijn gedeporteerd die geen familie achter lieten Ook kan ik mij voorstellen dat geheele families zijn weggevoerd zonder nabestaanden hier achter te laten Voor deze categorieën doe ik een beroep op buren vriendeii pensionhouders enz om een aanvrage in te dienen Ik hoop en niet het minst in het belang van de betrokken personen dat aan dezen oproep spontaan gevolg zal worden gegeven opdat mijn dienst de afwikkeling van het repatrieeringswerk naar behooren en op zoo kort mogelijke termijn kan vervullen en u zoo spoedig mogelijk de zoozeer verlangde inlichtingen kunt ontvangen Voor hen wier familieleden onverhoopt in Duitschland mochten zijn omgekomen wordt in dat geval getracht een officieele overlijdensacte te verkrijgen zoodat hun althans in dit opzicht alle hulp geboden wordt En laat u zich in twijfelgevallen niet onthouden hel is beter een gedeporteerde driemaal op te geven dan geen enkele maal Tenslotte geef ik u nog eens het adres van mijn bureau en ik verzoek u wel dit nu te noteeren Registratiebureau repatrieeringsdienst Groenhovenstraat 13 Den Haag Alle nict gewenschte Duitshefs moeten Nederland verlaten Naar ons van officieele zijde wordt medegedeeld hgt het in de bedoeling van de Regeering maatregelen te treffen welke er toe leiden dat alle niet gewenschte personen van Duitsche nationaliteit het grondgebied van Nederland verlaten Bij de uitvoering van dien maatregel zullen als personen van Duitsche nationaliteit worden beschouwd diegenen die op 4 Mei 1945 a de Duitsche nationaliteit bezaten b zonder nationaliteit waren doch tevoren de Duitsche of Oostenrijkschenationaliteit bezeten hebben en de uithen geboren nakomelingito die deNederlandsche nationaliteit niet bezitten OÏïder het bepaalde sub a en b worden voorshands niet betrokken diegenen die tengevolge van de tegen hen getroffen maatregelen van het nationaal socialistisch regiem hun vaderland hebben verlaten en in Nederland een tijdelijk verblijf hebben gekregen Ten aanzien van hen zal een afzonderlijke regeling worden getroffen Een vergunning tot tijdelijk verblijf in Nederland kan in bepaalde gevallen worden verleerj en wel aan die personen van Duitsche nationaliteit 1 wier voortgezet verblijf in Nederland noodzakelijk wordt geacht in het algemeen Nederlandsch belang die reeds vóór 10 Mei 1 40 in Nederland met toestemming van de Nederlandsche Overheid waren gevestigden voor en tijdens de bezetting zichals oprechte vrienden van het Nederlandsche volk hebben gedragen die op een zoodanige wijze aan hetNederlandsch binnenlandsch verzethebben deelgenomen dat hun als erkenning een voorloopig verblijf iu Nederland kan ws£ len toegestaan De personen van Duitsche nationaliteit die op groftd van het in 1 3 bepaalde vermeenen in aanmerking te komen voor een vergurming tot tijdelijk voortgezet verblijf dienen een met bewijzen gestaafd verzoekschrift in te zeni en bij het hoofd van plaatselijke politie van de gemeente waarin zij gevestigd zijn De Minister van Justitie onder wiens Departement het vraagstuk der vreemdelingenpolitiek ressorteert heeft aan het Hoofd van het Bureau Rijksvreemdelingendienst de uitvoering van bovenvermelde maatregelen met inachtneming van door den Minister nader te stellen regelen opgedragen Volledig en duidelijkheidshalve wordt vermeld dat het vorenstaande ook geldt voor personen die uaast hun Duitsche nationaliteit een andere dubbele nationaliteit bezitten Het Hoofd van het Bureau Rijksvreemdelingendienst zal zich steeds en in ieder geval moeten vergewissen van het oordeel van het Hoofd van plaatselijke politie Door het Hoofd van meergenoeipden dienst zullen onder goedkeuring van den Minister van Justitie aan de plaatselijke politie instanties in het raam van de ge UITBREIDING VAN ONS DAGEL1 KSCH MENUI Wij eten niet alleen béter maar wi krijgenook wat meer afwisseling De huisvrouwenkunnen weer als vroeger den maaltijd latenbeginnen met een krachtig bord goede soep De firma Honing wier verraiccllifabriek nuweer volop draait begint met de afleveringvan haar reeds jarenlang bekende Ingezonden mededeeling noemde uitzonderingen nadere uitvoerings voorschriften gegeven worden Voorts werd ons nog medegedeeld dat a n personen van Duitsche nationaliteit aan wie toestemming tot tijdelijk voortgezet verblijf in Nederland wordt verleend door of vanwege den Minister van Sociale Zaken een arbeidsvergunning of door of vanwege den Minister van Handel en Nijverheid een vergunning tot de uitoefening vaa eenig beroep of bedrijf kan worden gegeven In afwachting van deze regeling kan een voorloopig arbeids beroeps of bedrij fsvergun ning worden uitgereikt Personen van Duitsche nationaliteit aan wie op grohd van bovenstaande normen toestemming tot tijdelijk voortgezet verblijf in Nederland is verleend en die werkzaam waren hetzij in Rijksbetrekking hetzij in een functie of positie in het cultureele en wetenschappelijke leven kunnen in zeer bijzondere gevallen telkens ter beoordeeling van den betrokken Minister in deze functie worden gehandhaafd De betrokken Minister zal zich omtrent deze gevallen door een commissie van advies doen voorlichten In verband met den moeilijken toestand in Duitschland is het de wensch der geat lieerde bezetting aldaar dat met de definitieve verwijdering uit Nederland moet wor den gewacht totdat zij daartoe een toestemming zal hebben gegeven Belangrijke vondst bij Jeruzalem Arabieren hebben bij het verrichten van graafwerk voor den bouw van een huis een ontdekking gedaan van de grootste historische en theologische beteekenis zoo meldt de correspondent van de Daily Herald te Jeruzalem Even buiten Jeruzalem op den weg naar Bethlehem vonden ïi in een gewelf een aantal geschriften in goed leesbaar Grieksch welke naar men meent een ooggetuigeverslag bevatte van Christus dood aan het kruis vermoedelijk geschreven enkele weken later door disdpelen die zich te midden der menigte bevonden gedurende de kruisiging Dit zou verreweg het oudste gedenkschrift zijn Het is gesteld in den vorm van een hartroerend Waaglied De geschriften zijn onderzocht door de school voor oudheidkunde aan de Joodsche universiteit waar Prof Sukenik den correspondent mededeelde dat hiermee een belangrijke ontdekking was gedaan De archeologen van de Hebreeuwsche Universiteit deelen nader mede dat zij den naam van Jezus ontdekten onder de op schnfteii op urnen die in den kelder aan den weg van Jeruzalem naar Bethlehem gevonden werden Waarschijnlijk zijn het opschriften van ooggetuigen der kruisiging De urnen leveren waarschijnlijk de oudste archeologische getuigenis van het christendom zoo deelden de archeologen mee de opschriften zijn nog niet volledig vertaald De Hebreeën die Jezus volgden Pontius Pilatus aanklaagden en de Kruisiging van Christus bejammerden hebben zoo wordt aangenomen opschriften in den kelder achtergelaten Professor Soekenik Directeur van de Oudheidkundige afdeeling aan de Hebreeuwsche Universiteit deelde mee dat aardewerk lampen en kruiken met de urnen gevonden werden Zij zijn overgebracht naar het museum van Joodsche Oudheidkunde voor nader onderzoek Hij voegde er aan toe dat er een volledige verklaring zal worden uitgegeven zoodra de opschriften vertaald zijn Op het oogenblilc is het alleen mogelijk te zeggen dat de opschriften op de urnen afkomstig zijn uit de periode onmiddellijk aan de vernieling van den tweeden tempel in het jaar 70 van de christelijke tijdrekening voorafgaande De Hebreeuwsche en Arameesche opschriften vermelde bekende namen als Miriam Simeon Mattheüs De Grieksche opschriften en de zich daarnaast bevindende symbolen bevatten verwijzingen naar het christendom van alle waarschijnlijkheid ook naar de kruisiging Medegedeeld wordt voorts dat de opschriften bittere weeklachten over den dood van Christus tot uitdrukking brengen De archeologen verklaren dat het oudste tot nu toe bestaande verhaal over den dood van Christiis meer dan een eeuw later geschreven werd De Tweede Kamer heeft gisterenmiddag beraadslaagt oper het wetsontwerp de voorloopige StatenGeneraal behelzende