Groot Gouda, donderdag 11 oktober 1945

ö GROOT GOLDA Z ï ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSS SS Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Rijkscn Drukker Drukkeri Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 49 DONDERDAG 11 OCTOBER 1 45 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25ct Lossenunim lOct Het Goudsche Conservatorium geopend Aanwinst voor het Goudsche miraiekleven Gistermiddag werd met een bijeenkomst welke een eenigszins feestelijk karakter droeg het Goudsche Conservatorium officieel geopend Onder de aanwezigen merkten wij behalve den Burgemeester ook Mevr J van Dantzig Melles Wethoudster van Onderwijs en Mevr Huisman op De Heer Nico Verhoeff Directeur van Ret Conservatorium opende de bijeenkomst met een speech waarin hij alleceerst de gasten harteijk welkom heette Hfj besprak het streven dat bij hem voorgezeten heeft om in Gouda een muziekschool te stichten die aan alle moderne eischen zou kunnen voldoen Zijn langjarige ervaring in Rotterdam bracht hem er mede op de hoogte hoe etn dergelijk instituut geleid dient te worden De heer Verhoeff vertelde hoe hij erin geslaagd is om 26 leerkrachten aan zijn school te verbinden waaronder ook Willem Noske zich bevindt Deze zal speciaal de Meesterklasse voor viool leiden Als bijzonderheid deelde de spreker mede dat ook op alle blaasinstrumenten les zal worden gegeven Daartoe werd de medewerking verkregen van verschillende leden van de Kon Militaire Kapel Ook de Moeder van Willem Noske Mevr Noske Friedlander zal deel uitmaken van het onderwijzend personeel en wel voor piano De heer Verhoeff toonde zich erkentelijk voor de vele medewerking die hij had ondervonden en sprak de hoop uit dat dit ook in de toekomst zoo zou mogen blijven Het is thans mogelijk om een volledige opleiding voor beroepsmusicus aan het Conservatorium te ontvangen Zoo spoedig mogelijk zal er worden overgegaan tot het instellen van een orkestklasse een opera klasse en een cursus voor rhythmische gymnastiek Ook ligt het in de bedoeling om 3 a 4 leerlingenuitvoeringen per jaar te gevert Spreker eindigde met het utispreken van de hoop dat he t Goudsche Conservatorium spoedig een eigen gebouw zal kunnen stichten De Burgemeester spreekt Hierna nam Burgemeester James het woord Hij noemde de school een aanwinst voor de Goudsche samenleving Over muziek wordt dikwijls verschillend geoordeeld aldus de Burgemeester Wij leven in een tijd van massaproductie ook op muzikaal gebied Bij openbare feesten worden wij vagk bedolven onder een lawine van klank en lawaai Maar er is nog andere muziek muziek die bemiddelaarster is tusschen de geestelijke en zinnelijke wereld De school zal er veel toe bijdragen de vreugde van het zelfmusiceepen te verhoogen en het Goudsche muziekleven zal er zeker door op een hooger peil gebracht worden De belangstelling voor goede muziek zal stijgen alhoewel een omwenteling op korten termijn natuurlijk niet verwacht kan worden De Burgemeester besloot met den wensch dat het Goudsche Conservatorium een lang en zegenrijk leven beschoren mag zijn Hierna werd nog het woord gevoerd door de Heeren Zaanen en t Hoen resp voorzitter en secretaris van de Goudsche afdee ling van Toonkunst Zij releveerden hoe Toonkunst steun heeft gegeven aan den Heer Verhoeff en o a hun zangklassen aan hem overdroegen In een periode van vier jaar samenwerking hebben zij den Heer Verhoeff als een harde werker leeren kennen een werker die tevens een bekwaam musicus is BIN NENLAND Het afhalen van nieuw geld op de geldkaart s Gravenkage 9 October De toeloop van het publiek voor het afhalen van nieuw geld op de geldkaart eventueel met aanvuUinfj uit het spaarbank of girotegocd blijkt in sommige gevallen zoo groot te zijn dat ernstige vertraging in de afhandeling niet steeds kan worden voorkomen Teneinde een regelmatig verloop van den gang van zaken te waarborgen is bepaald dat de postinrichtingen ook de volgende week voor deze uitbetaling geopend zullen zijn De houders van een geldkaart die deze week het nieuwe geld niet hebben afgehaald kunnen de volgende week op den overeenkomstigen voor hun letter bepaalden dag dus nog terecht De Heer t Hoen memoreerde de levensloop van den Heer Verhoerr Door zijn onvermoeide werken groeide Toonkunst van 37 tot 192 leden Een muziekschool staat of valt met het kunnen van haar leider LUt dit oogpunt bezien twijfelde de Heer t Hoen er niet aan of de Goudsche muziekschool zal tot gropten bloei kunnen komen Misschien zal er nog eens een Goudsch Stedelijk Orkest uit kunnen voortkomen Dat zou een mooie bekroning kunnen worden op het werk van den Heer Verhoeff Nadat Mej Lutz leerares solozang nog Du holde Kunst van Schubert had gezongen en de Heer Maas ieeraSr piano een Sonate van Scarlatti had gespeeld bleven de genoodigden nog eenige oogenblikken in een gezellig samenzijn bijeen Wat ons betreft wij hopen van harte dat de Heer Verhoeff mag slagen in zijn arbeid tot voordeel van Gouda STADSNIEUWS Pech gehad N Wonende oh de Haanstraat had nu niet direct zijn proefwerk feilloos gemaakt en maakte zich daar ees beetje bezorgd over Hij wist echter waar de verzamelde repetiMes werden opgeborgen Met een vriendje een zekere W van de Burg Martenssingel werd een plaa de campagne opgemaakt Het liep echter anders uit dan dat zij dachten daar zi bij het beglnoffensief het inklimmen van het venster van de U L O school aan de Burg Martenssingel in de armen liepen van den concierge De thuiskomst voor de beide knapen zal wel minder prettig geweest zijn Malle gevallen Op een buurtfeestje dat gehouden werd in Ons Huls werden door buren minder vleiende woorden voor elkaar gebruikt Bij het Baar hul gaan bereikte de twist op de Blauwitraat haar hoogte punt daar toen Mevr A geb van V honende in de Graaf van Bloisstra it die tevcni aangifte deed van mishandeling tot de aanval overging op haar buurman B Ze moest echter spoedig het onderspit delven daar de ega van B zich mede in den str d begaf Een opgezet blauw aanloopcnd oog was de be looning die Mevr A voor de uitdaging te incasseeren kreeg Hiermede is de geschle denis echter nog niet ten einde Er werd tegen haar nog een proces verbaal opgemaakt daar zij was gaan feesten ondanks het feit dat zi huisarrest had Burgerlijke Stand Geboreni 10 Oct Johanna C d v J Bosman en H E L S Pörschke Gr van Bloisstr 91 9 0ct Claslna A G M S H C d v S Boot en C A G Fortuin Tollensstraat 138 Getrouwd 0 Oct B Beeaen en A M Blok P de Gruill en C Brinkman G S P de Jong en B M J Houtman W J Hllbrands en A C van Mourik W KoolwijkenH J van Duiveadijk J A Verbnrf en S H Idenburg Overleden W A Hofstede oud 22 j De Engelsche filmmaatschappij ODEON zal geregeld Engelsche films in Nederland invoeren Ministers naar Engeland Dinsdag j l zijn de Ministers van Buitenl Zaken en Overzeesche Gebiedsdeelen Mr E N van Kleffens en Prof Dr J H A Logemann per vliegtuig naar Engeland vertrokken waar zi belangrijke besprekingen zullen voeren met vooraanstaande figuren uit Engelsche regeeringskringen Dondwdag worden de Rjinisteri in ons land terug verwacht Midden Europeeschen tqd wordt gehandhaafd De Ministerraad heeft besloten in verband met de moeilijke kolenpositie dit jaar den Midden Europeeschen tijd te handhaven Schoenen uit Canada Naar uit Ottawa wordt gemeld heeft de U N R R A in Canada een millioen paar schoenen aangekocht bestemd voor de dis DE DEBLOKKEER ING Wie 18 er Vrijdag aan de Iieurt 7 Als Uw naam ligt tusschen SCHRADER en VIJVER kunt U op Vrijdag 12 October f 100 opnemen op bon EEN van Uw gejdkaart A of B indien daarop een bedrag van f 100 of meer is ingeleverd Heeft U minder ingeleverd dan ontvangt U dat bedrag terug en kan het restant van een geblokkeerde rekening worden opgenomen Heeft U niets op Uw geldkaart ingeleverd dan kunt U door micdel van een schriftelijk verzoek f 100 bi Uw bank opnemen Vergreep niet Uw stamkaart over te leggen tributie in Nederland en Frankrijk en mogelijk ook in Noorwegen Bij deze transactie was een bedrag van ƒ 10 000 000 gemoeid De bruggen bij de groote rivieren Blijkens mededeeling van de K N A C stelt het Bruggenbureau van den Rijkswaterstaat alles in het werk vóór een eventueels vorstperiode gereed te zijn met den bouw van drie permanente bruggen over de groote rivieren die ook bij ijsgang kunnen worden gebruikt De bruggen zullen worden gelegd bij Arnhem Zutphen en Roermond Helpt onze oorlogsgetroffenen De Districts Voorzieningscommissie teGouda zal trachten onze oorlogsgetroffenente voorzien van meubelen huishoudelijkeartikelen porcelein aardewerk huishoudelijk glaswerk borstelwerk tafelgerei haarden fornuizen kachels huishotidelijke houtwaren uurwerken enz Alle handelaren die daarvoor in aanmerking komen wijzen wij derhalve met aandrang op hun plicht om onze behoeftige evennaasten te helpen zooveel in hun vermogen ligt Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit blad voorkomende advertentie Perstemmen uit Amerika over Indië De Washington Post schreef in een hoofdartikel onder andere Er schuilt werkelijk een groot gevaar in dat door hun afkeer van imperialisme de bevolkingen van democratische landen worden beetgenomen door luid schreeuwende agitators die in de bevrijde koloniale gebieden de onafhankelijkheidsvlég zwaaien Dit schijnt gebeurd te zijn in Australië waar de dokwerkers en zeelieden onder het ge rpep over Nederlandsch imperialisme hebben tegngehouden dat Nederlandsche schepen geladen met voorraden die in Ned Indië dringend noodig zijn Australië konden verlaten Er bestaan overvloedige bewijzen dat de zoogenaamde Indonesische Republiek die na V j dag op Java werd opgezet een Japansch product is met aan het hoofd de doortrapte Quisling dokter Soekamo Van het begin van de Japansche bezetting van Ned Indië af heeft Soekarno met den vijand samengewerkt Na een aantal voorbeelden van Soekar no s collaboratie te hebben opgenoemd vervolgt het artikel In onze oogen is hij veroordeeld Soekamo en zijn volgelingen zouden kunnen beweren dat zij slechts gebruik hebben gemaakt van de Japanners om hun Indonesische nationalistische wenschen te zien vervuld Dit is toevallig het smoesje dat elke collaborateur noem hem Quisling Laval of Soekarno nooit aarzelt om te gebruiken Australiërs zijn evenwel nieV de eenigen die deze Indonesische collaborateurs helpen en op hun gemak stellen Officieren van het Britsche leger in Indonesië helpen de zaak door met de Japanners in Batavia te frater hiseeren Een Britsche correspondent spreekt in een bericht uit Batavia vrijelijk over de misselijke schroomvalligheid die door de Britten tegenover de Japanners aan den dag wordt gelegd Als zij met de Japanners een afspraak willen maken dan kunnen zij dit wel wat minder in het openbaar en wat minder hartelijk doen Misschien vinden zij hun gedrag sportief Andere menschen en niet in het minst de Nederlanders die l ng k eecUciekt Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Rustig weer zwakke wind aanvankelijk zwaar bewolkt later brekende bewolking met hier en daar ochtendmist Plaatselijk nog eenige regen iets koeler Wat is er In Gouda te doen Donderdag 11 October 8 uur Nieuwen Schouwburg Jubileum Revue van den Goud schefl Bond v Dil Ver Vrijdag 12 October 8 uur Concordia Tooneelgroep Comedla met Comedie spelen Zaterdag 13 October 2 uur Nieuwen Schouwburg i Kinderrevue Holland lndlë Idem 8 uur Concordia T A V E N U met Zomerzotheid Idem 8 15 uur Nieuwen Schouwburg Sociteit Ons Genoegen met Cabaret Chiel de Boer Réunie I Vrijdag t m Woensdag Alleen engelen hebben vleugels Schouwburg Bioscoop Vrijdag Zondag Maandag Dinsdag Het afspraakje met mijn vrouw Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Het geluksnummer OP DE BRUG Morgenavond 9 uur zal de Minister Presiclent over beide zenders van Herrijzend Nederland sprelcen over Indonesië durig hebben geleden denken hierover in andere en minder complimenteuze termen Als de Britten geen verantwoordelijke bezetters kunnea zenden waarom worden dan de Nederlandsche schepen niet uit den geallieerden pool vrijgemaakt opdat de Nederlanders hun menschen zelf hulp kunnen zenden Evenals alle andere regeeringen die aan de conferentie van San Francisco hebben deelgenomen en die het handvest van de vereenigde volken hebben geteekend heeft de Nederlandsche regeering zich gebonden tot het uitvoeren van het programma van uitbreiding van zelfbestuur in onder haar controle staande koloniale gebieden Deze verbintenis is in overeenstemming met de proclamatie van Koningin Wilhelmina van 6 December 1942 en de Nederlanders zijn door hun eer tot nakomen ervan gebonden Dit kan uitgesteld noch omzeild worden Doch ondertusschen zal het de Amerikanen geboden zijn nauwkeurig de geloofsbrieven te bestudeeren van die inheemsche nationalisten die om sympathie en ondersteuning komen vragen Kamp Singapore bevrijd Uit een brief die A N P Aneta uit Colombo bereikte noteeren wij de volgende bijzonderheden Alle zeventig Nederlandsche geïnterneerden uit het Japansche interneeringskamp Singapore zijn bevrijd en op weg naar huis Het grootste deel van hen is onderweg naar Java dit zijn de bestuursambtenaren terwijl eenigen op het schip Nieuw Holland van de K P M op weg zijn naar Europa De Nieuw Holland vervoert ongeveer 1200 oud krijgsgevarigenen en ge interneerden naar Engeland Het Singapore Internment Camp waar ongeveer 4500 Europeanen waren ondergebracht uit verschillende landen had een Nederlandsche bevolking van 60 mannen en 10 vrouwen en kinderen De jongste was Benni Calen die 14 jaar oud was en de oudste Grandpa Heymans van 82 De ge interneerden moesten hun eigen voedsel verbouwen en dikwijls de meest onaangename werkjes verrichten De geest was ondanks dit zeer goed te noemen Vriendschapsbanden werden er tijsschei de verschillende nationaliteiten dan ook veel en voor het leven gelegd Op 31 Augustus warden er door het geheele kamp feestelijkheden gehouden o a zongen het kleine Nederlandsche en het groote internationale kampkoor het Wilhelmus en andere Nederlandsche liederen die door de geheele bevolking werden meegezongen in de Nederlandsche taal t