Groot Gouda, maandag 15 oktober 1945

BEWINDVOCRINQ Nieuwe Schouwburg Gouda Woensdag 17 October 8 uur Het Nederlandsch Volkstooneel met TERUG VAN HET FRONT Aangrijpend drama in 4 bedrijven v INTE OSMAN Toegangsprqzen f 1 en f 2 50 Kaartverkoop en plaatslxspreken Dinsdag en Woensdag van 10 12 uur aan de kassa Door het Nederlandaeh Beheerainatituat is bij besluit d d 6 Oct 45 ondergeteekende benoemd tot bewindvoerder voorCARLA JETJE MOGENDOKFF gewoond hebbende Van Swietenstraat te Gouda Hij verzsekt allen die goederen gelden en of geldswaarden onder zich hebben of verschuldigd zijn aan voornoemde Carla Jetje Mogendorff hiervan vóór 15 Nov a s mededeeling te doen Dr Mr J SMIT Advocaat en Procureur L Tiende weg no 51 Gouda 12 Oct 1945 BEHEER Door den Militaren Commissaris voor de provincie Z Holiand is bij diens besluit d d 8 Aug 1945 ondergeteekende benoemd tot beheerder over het privé vermogen van Mevrouw H A ROELOFS V d Wolf wonende 3e Kade 146 te Gouda thans gedetineerd Hij verzoekt allen die goederen gelden en of geldswaarden onder zich hebben of verschuldigd zijn aan voornoemde H A Roelofs v d Wolf hiervan vóór l5Nov a s mededeeling te doen Dr Mr J SMIT Advocaat en Procureur L Tiende weg 51 jQ uda 12 Oct 45 GEZOCHT a HEEREN OM VRIJDAGSAVONDS MEE TE GAAN DANSEN liefst gevorderd Brieven onder no 469 Bureau van dit blad Wie helpt spoedig gedupeerden van Graaf Florisweg Te koop gevraagd tegen billljkea pr a i g at z haardkachel aalonlamp haiakamerlamp boekenkaatjc Brieven onder no 715 bttrean van dit blad Voor direct gevraagd t FLINKE machioestiksters aankomenden en leerlingen Aanmelden lIRtMOXI UactiiUI Peperstraat 28 GEVRAAGD NET MEISJE voor dag of dag en nacht in gezin met 3 kinderen Liefst zoo spoedig mogelijk Zondags vrij P J GRAAFAND Winkelier Platteweg H 209 Reeuwljk n Boeiende Film uit hetAmsterd Volksleven de Jordaan FILMAVOND N CG O V Woensdag S nor Kleine Kerk Peperstraat Toegang 35 et Kaarten verktlfgbBar blf den Heer C Huiiman L Tiendeweg 25 v WUIlgen Tollen traat SS en Blauvte Kiuli Te huur aangeboden gemeubileerde ziten slaapkamer m gebruik van keuken te ReeuwüK E 34 Gevraagd een halfwas MEUBELLAKKER en een Henbelmakersleerliiig Aanmelden l lHlnllilif Fi HÜ Baiiin8 Waar blijft GEVRAAGD nette dienstbode voor spoedige indiensttred ing Zondags vrij MEVROUW UFKES Apotheek Bodegraven V Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 uur Ster van den dag Myra Hess 18 20 u Uitzending voor de rijpere jeugd 18 45 u Zang door enkele graaggehoorde vocalisten 19 00 u Nieuwsberichten 19 15 n Reportage 19 30 u Cantabile septet 20 u Nederland herrijst De Fox 20 15 Het Theaterorkest o l v Francois Lupgens m m v Lola v d Ben zang 21 00 u Oe stem onzer bondgenooten een geall officier spreekt 21 15 u cea kwartiertje marschmuzlek 21 30 u Blazeriensamble o 1 v Sam Zilverberg 22 00 u Charles Panzera zingt liederen van Henrl Duparc 22 15 u Measch en Maatschappij Dr A Severijnen Geestelijke onvolwaardigheid als sociaal probleem 22 30 u Een beetje maanziek 23 00 u Nieuwsberichten en postcriptum 23 15 u Avondwijding door kapelaan A Snoeren van de Sint Vitusparochie te Hilversum 23 30 a Afkondiging en Wllhelmns Hilversum II 415 M 18 u Nienwberichten Wij spreken met en dagbladen overzicht 18 30 u Sterren van het witte doek 19 u Een muzikale minnebrief 18 30 u Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 u Zangrecital door Else Rijkens me zo sopraan 20 30 u andbouwpraatje Ir A W v d Piasche over De Nederlandschetuiabouw na den oorlog 20 45 u George Frank en zijn ensemble 21 15 u Vrouw in klanken 21 45 n AvondwQdiaf door prof J H Ba vlok ger pred te Utrecht 22 u Nieuwsberichten en postscriptum 22 15 Op de drempel vanden nacht 23 u Afkondiging en Wilhelmus De maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde vergadert De Kon Ned Mij voor Tuinbouw en IHantkunde zal op Woensdag 17 Oct des avonds om 8 uur in het Blauwe Kruis aan de Westhaven haar eerste ledenvergadering in het seizoen 1945 46 houden De Heer W N van Eik zal dan spreken over Het eerste groen in onze steden Het bestuur verzoekt de leden ter opluistering zelfgekweekte bloemen planten of vruchtdragende takken mede te brengen BUITENLAND Geen herziening proces LavaL Na zijn terugkeer uit Brussel heeft Generaal de GauUe nog verklaard dat zijn bezoek aan België zeer belangrijk was geweest voor de toekomst van West Europa In antwoord op een desbetreffende vraag deelde hij mede dat aan Pierre Laval geen nieuw proces zou worden toegestaan Ondertrouwd H I KUHLMEIJER BcoB dta N en DEN BOER Huwelijksvoltrekking 30 Oct a s om 2 15 uur ten stadhuize Receptie 28 Ociober 3 30 5 uur Kcgentcjteplanttocn 18 Gondm Statensingel 68a Ro tterdam Regentesseplaatsoeni 8 Gouda Tockomitlg adrei Maaitrlchtichettraat 27 SchevcalBgen ANDREAS JOHANNES MEIJER Ber Evang Luth Pred te Rdam Z en MARIE HELENE LAFEBER hebben de eer U mede namens wederzijdsche ouders kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking zal plaatsvinden Donderdag 1 Nov a s Inzegening in de EvangclischLuthersche Kerk Gouwe 134 des nam 3 uur door Ds J J Simon Gelegeoheid tot gelukw jicKeo na afloop van den dienit Gouda 15 October 1945 Joubertatraat 98 BleelcerHlngel 69 Voorloopig adres BIcekeruingel 69 Getrouwd Mr E L DE PLANQUE en PAULA SCHILT De Heer en Mevrouw DE PLANQUE SCHILT zeggen mede namens wederzijdsche ouders hartelijk dank voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Wassenaar 15 October 1945 Toekomitig adrei Va der Aa straat 120 Den Haag Plaatst Uw familieberichten in dit blad Laval heden terechtgesteld Zondagmiddag is aan Picrie Laval door zijn advocaten medegedeeld dat zijn executie op Maandagmorgen was vastgesteld te Fort Chatilion bij Parijs Lava hoorde de aankondiging aan zonder een woord te zeggen Zijn eenig commentaar was dat deze histO rische misdaad doorgevoerd zou worden tot het bittere einde Ik hoop alleen zelde Laval dat de geschiedenis recht zal doen wedervaren Toen Laval gereed wa met het schrijven van afscheidsbrieven vroeg hij zijn bewakers om een revolver Dit zal het veel eenvoudiger maken zei hij WAT NU De houding van Rasland Niet duidt erop dat de impasse welke is ontstaan tusschen de Sowjet Unie en de andere 4 groote mogendheden tijdens de jongsta ministersconferentie te Londen zal worden verbroken aldus schrijft de diplomatieke correspondent van de Observer en hij vervolgt De uitwerkingen hiervan doen zich reeds gevoelen buiten het kader van den Raad van Ministers van Buitenlandsche Zaken en hebben het werk van de geallieerde controle commissies in Bulgarije Roemenie Hongarije en Oostenrijk vrijwel tot stilstand gebracht In Berhjn is de positie nauwelijks beter en de pogingen om een grootere mate van samenwerküig tusschen de verschillende zones tot stand te brengen hebben weinig succes Er is ook wrijving ontstaan in het uitvoerende comité van de csmmissie der Vereenigde Volken welke thans bijeen it in Churchhouse te Londen ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst van da organisatie van de Vereenigde Volken Het is reeds een speculatieve aangelegenheid geworden of het al dan niet mogelijk zal zijn i v m de verslechtering in de verhoudingen tusschen de Westersche mogendheden en Rusland dat de organisatie van de Vereenigde Volkeren begin December a s bijeen kan komen zooals aanvankelijk was verwacht In Londen geeft men ronduit te kenaen dat aangezien Rusland onwillig bleek omeenige concessie te doen tegenover de zienswijze van alle andere deelnemers hetgeen de mislukking van de bijeenkomst der Ministers van Buttenlandsehe Zaken veroorzaakte Een eventueele stap in de richting van een hervatting van de besprekingen van den Raad v Ministers zal van de zijde van Moskou moeten komen Dit initiatief zal aldus verneemt de correspondent van de Observer niet komen van de zijde van Londen en ook niet voor zoover dit kan worden nagegaan van de zijde van Washington BINNENLAND Nieuwe dienstregeling nen Op 22 Oct a s verschijnt een nieuwe dienstregeling van de N d Spoorwegi HET PROCES MUSSERT De datum bepaald op 13 November a s Het belangrijkste proces dat waarschijnlijk ooit in de geschiedenis van den Nederlandschen Staat is voorgekomen het proces namelijk tegen ir A A Mussert Leider van de N S B zal op 13 November a s te Den Haag beginnen Vermoedelijk zal het proces voor het Haagsche Gerechtshof niet meer dan twee dagen in beslag nemen terwqi het aantal getuigen dat door den Procu ur Fiscaal mr J Zaayer is gedagvaard tot arie is beperkt Ook bij dit proces zal dus naar alle waarschijnlijkheid die kortheid worden betracht welke de politieke processen in ons land onderscheidt met de groote politieke processen in het buitenland 439000 Engelsche havenarbeiders in staking Er zijn nog geen teekenen dat het einde van de havenstaking die heel Engeland omvat in zicht is De actie is vandaag overgeslagen op Edinburgh waardoor het totale aantal stakers thans is opgeloopen tot 43 000 terwijl de mogelijkheid bestaat dat er dit weekeinde 56 000 zijn Inmiddels zijn nog meer troepen naar de havens gedirigeerd om de vitale voedselladingen te lossen Een extra uitkeering aan gepensioimeerden Naar wij van de zijde van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken vernemen zal binnenkort een Kon Besluit verschijnen betreffende een extra uitkeering aan gepensionneerden over 1945 ten bedrage van een vierde van hun jaarpensioen tot een maximum van ƒ 500 In verband hiermede vestigt de Directie van de Indische Pensioenfondsen te s Gra venhage er de aandacht op dat deze re ling niet geldt voor de Indische gepensionneerden Eventueele correspondentie hierover zal onbeantwoord blijven Misdrukken onder muntbiljetten Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de nieuwe muntbiljetten als gevolg van de noodzakelijke snelheid van aflevering onvoldoende zijn gecontroleerd Hierdoor is h t mogelijk dat men biljetten in handen krijgt die slechts aan één zijde zijn bedrukt of waarop het nummer eenigszins is verminkt om welke reden bovendien een zwarte streep op het betrokken biljet is gezet In al deze gevallen is er geen sprake van valsche biljetten De betrokken biljetten kunnen dan ook worden ingewisseld bij de Nederlandshe Bank te Amsterdam Kamer 1 alsmede bij de bijbanken en agentschappen der Nederlandsche Bank ƒ 1 00 op vrije rekening i p v contanten Het Ministerie van Financiën deelt mede dat het niet noodzakelijk is de ƒ 100 welke op de geldkaart en op andere wijze vrij kunnen worden gemaakt in contanten op te nemen In het bijzonder bij Spaarbanken en uiteraard ook bij de leden van de bedrijfsgroepen Effectenhandel Handelsbanken en Landbouwcredietbanken kan men een vrije rekening opnemed waarop de bedoelde J 100 na voldoening aan de voorwaarden welke voor het opnemen in contanten gelden kan worden goedgeschreven Een en ander kan uiteraard zeer goed na de groote drukte van de uitbetaJingsweek 8 tot en met 13 October j l geschieden Men diene er wel rekening mede te houden dat bij den postchèque en girodienst behoudens enkele uitzonderingsgevallen voorloopig geen vrije rekening kan worden geopend Hoe staan de cultures in Indië ervoor De Heer G J Schimmel Hoofd van het kantoor voor den Handel van het Dep v Econ Zaken te Batavia verklaarde dat een bedrag van 100 000 000 pond sterling noodig zal zijn Voor den aankoop van machinerieën en chemicaliën om de Indische industrie weer op een voor oorlogsch peil te brengen De positie van de rubberindustrie is nog niet duidelijk doch binnen een jaar zal de vooroorlogsche capaciteit bereikt kunnen worden De theeproductie is echter vernietigd Hiermede zullen wij opnieuw moeten beginnen aldus de heer Schimmel De suikerfabrieken zijn beroofd van hun installaties maar het is mogelijk bij een deskundige leiding in 1947 of 48 weer IH 2 millioen ton te produceeren De rijstoogst heeft t minste geleden daar dit ook het hoofdvoedsel van de Japanners is Tevergeefsch hebben de Jappen geprobeerd op Java katoen te verbouwen De plaatselijke productie van palmolie is vrijwel verdwenen Het is een vrij somber overzicht maaide toestand is niet hopeloos Het oude woord saa Coen zal een nieuwen klank krijgen Daar valt iets grootsch te verrichten Algemeene vergunning ao 14 Nederl Bank Het miniiterle van financiën deelt mede dat de Ned Bank den betrokken financieelen instellingen een algemeene vergunning no 14 heefi gegeven om girale tegoeden en voor zoover deze ontoereikend zijn ook geblokkeerde tegoeden onder bepaalde voorwaarden over te boeken op vrije rekeningen van leden van de vakgroep groothandel in oude materialen en afvalstoffen indien deze behoudens een bedrag voor normaal kasbeheer niet over f3n n of vrij tegoed beschikken Het e deblokkeeren bedrag mag niet grooter zijn dan een derde gedeelte van het tegoed per 2 October na kassluiting Komen er sponsen Importeurs en groothandelaren in zoowel natuurals viscosesponsen gelieven aan het rijksbureau voor genees en verbandmlddelen Vondelstraat 10 Amsterdam W schriftelijk opgave te doen van hun namen en adressen onder vermelding van de door hen in het ïo n e halfjaar 939 Ingevoerde resp verhandelde sponsen gesplitst naar soort uitgedrukt in gewicht of NET MEISJE of gevraagd voor halve dagen eenige dagen per week Mevr J VAN VLIET van Baerlestraat 32 Tot onze diepe droefheid nam de Heere heden door een droevig ongeval plotseling van ons weg onze jongste lieveling FEMIA Wij mochten ons slechts 2 jaar in haar bezit verheugen G A V Tol A H V Tol Buoichoten Willy Cornelia Janny Gerard Aart GoDoy Gouda 13 October 1945 Graaf van Bloi iitraat 59 De teraard bi telllng zal D V plaati hebben Dioidig 16 Oct I2 4S u op de A g Begraafitt te Gouda Vertrek van Gr BlolMtr S9plm 12 uur DÉn iie TE KOOP AANGEBODEN BakHets f 100 en een prima DameiBet met luchtbanden Kleiweg 101 74 DIVERSEN Vermlat een pon e wit met zwart v p tegen belooning terug te bezorgen bij A P Janzweert Jan Luykeoitraat 28 TER RUILING dameuchoen m 39 hooge hak vooi lage hak ni 39 B L van Veen Zwarteweg 4 zuivere wollen apon m lO rullen voor pyama Bruynjt Burgvlletkade 38 bruinen damespumpa m 37 x g a n voor 6 r meter licht gebloemde zijde voor wieg bekleedlng Br no 0647 bur van dit blad hooge heerenlaarzen m 39 x g a n voor m 11 of achoenenboa Lange Tiendeweg 20 lage bruine heerenachoenen m 42 tegen dameiachoenen m 40 Krugerlaan 100 bruin luéde pampa m 3 blauw iuidc tch hooge hak m 38 iw aehoeaen autde met leer m 38 of auèdc zomerachoeoen kurki m 37 voor achoenen m 37i geen h hak Winterjurk z g a n vooroori kwal pl m m 38 voor grootere maat of kinderatoel Krngerlaaq 94 v