Groot Gouda, woensdag 17 oktober 1945

Distributiekring Aantal Bedrag Gemiddeld bedrag inwoners per inwoner Alphen a d Rijn 30 070 ƒ 23 211 57 ƒ 0 77 Bodegraven 15 580 ƒ 9 989 01 ƒ 0 64 Boskoop 22 334 ƒ 20 239 79 ƒ 0 90 Gouda 37 500 ƒ 22 343 59 ƒ 0 60 Haastrecht 9 150 ƒ 8 512 65 ƒ 0 93 Krimpen a d IJssel 20 400 ƒ 21 236 23 ƒ 1 04 Nieuwerkerk a d IJssel 18 600 ƒ 14 851 05 ƒ 0 80 Schoonhoven 11 687 ƒ 10 862 35 ƒ 0 93 Woerden 20 712 f 14 856 25 ƒ 0 72 Totaal 186 033 ƒ 146 102 49 ƒ 0 79 HET STRAALVLIEGTUIG Verledciif heden en toekomst van het schroeflooze vliegtiiis Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 00 uur Ster van den dag Lawrence Tibbett 18 20 u Gramofoonmuziek I8 30u Het rijk overzee De koppensneliende boeren van Ceram door G L Tlchelman oudhdofd ambt binn bestuur Indonesië 18 45 u Van Indië over Hawai en Z Amerika weer naar Nederland 19 00 u Nieuwsberichten 19 15 u Reportage of gram mnzlck Ambrose en zijn orkest 19 30 o Recital door Janny van Wering Cemljalo 20 00 u Nederland Herrijst De elf provincieatocht 2 onder ausp van het nationaal instituut 20 15 u Brief van onzen Londenschep correspondent H Huizinga 20 30 u Canadeescfa halfuur 21 00 u De schaduw hoorspel naar het sprookje van Hans Andersen door Peggy van Kerckhoven 22 00 u Engelsche liederen 22 15 u Mensch en maatschappij H v d VHst over de kunst van samenwerken 22 30 u Russische balletmuziek 23 00 u Nieuwsberichten en post scrlptum 23 15 u Avondwijding d kapelaan E P Fr Rohling van de Heilig Hart parochie te Bussum 23 30 u Afkondiging en Wilhelmus Hilversun II 415 M 18 00 u Nieuwsberichten wij spreken met dagbladenoverzicht 18 30 u Sylvcstre trlo 19 00 u Zangrecital door Irma Timmerman sopraan begeleid door Cor van Boven19 30 u Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 u Omroeporkest o l v Koos y d Griend 21 00 u Commentaar op beleid en bewind door dsn Patriot 21 15 u Instrumentale soli 21 45 u Avondwijding dl L Wielenga Ger Pred te Laren 22 00 u Nieuwsberichten en postscriptum 22 15 u Op de vleugelen van den nacht 23 00 u Afkondiging en Wilhelmus OFFICIEELE PUBLICATIE Ecnheidstoiletzeep De sectie zeep van het rijksbureau voor chemische producten maakt bekend dat met Ingang van heden ecnheidstoiletzeep kaolinegevulde en luchtgevulde ecnheidstoiletzeep zonder bon of toewijzing mag worden afgeleverd De productie van eenheidstoiletzeep blijft echter verboden Bonaanwqzing kunstmest Het kunstmest dlstrlbutlebureau heeft tot nader order geldig verklaard stikstofbonnen voorzien van opdruk no 1 fosfoorzuurbonnen no 1 en kalibé nen no 1 Nienwe petrolcambonnen aangewezea Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat in het noorden des lands dat in Nederland boven Haringvliet en Waal van 17 October t m 20 November a s op de bonnen a b c en d 781 der bonkaarten 511 drie liter petroleum beschikbaar wordt gesteld Het is in verband met de bevoorrading van den handel mogelijk dat de petroleum niet onmiddelijk overal verkrijgbaar zal zijn Voor inlevering der bonnen mag evenwel niet plaats hebben Men moet er rekening mede houden dat waarschijnlijk niet spoedig weer voor de geheele bevolking een bon voor petroleum zal worden aangewezen Soldeerbontea en kleine transformatoren vrijgegeven Aangezien momenteel soldcerboutcn zeer ruim verkrijgbaar zijn heeft het rijksbureau voor metalen aan fabrikanten en grossiers den verkoop en aflevering daarvan vrijgegeven Ook voor transformatoren van 5 k v a n minder bestemd voor gclijkrichtcrs van bioscoop projectieinstallaties is het verbod van aflevering zonder vergunning ingej trokken yUuutnackUtekoHdel TH RlCKEN Vakkundige en snelle reparatie van alle soorten Hnishoud Ambacht em Industrienaaimachines Zoutmansfraat 4 Gouda HUWELIJK Eenzame Zoudt ge niet gelukkig zijn met een directe serieuze kennismaking Zoo ja schrijf ons dan Onze succesvolle bemiddeling Is voor alle leeftijden en standen en elk geloof door geheel Nederland oak in Uw woonplaats en omgeving dus ook voor U HuweiykibemiddelingskaBtoor Excelsior Kampersinse 48r Haarlem ROODE KRUIS LEDENWERFACTIE De gemachtigde voor de verdeeling der Roode Kruis geschenken deelt ons mede dat de eenige maanden geleden via de Roode Kruis winkels gevoerde ledenwerfactie de volgende resultaten heeft opgeleverd in zijn district De bevolking heeft op duidelijke wijze haar dank getoond voor de tijdens de hongerperiode ontvangen Roode Kruis gaven Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor de Roode Kruis winkeliers die het vele aan de actie verbonden werk volkomen belangeloos hebben verricht Gaopand Woensdags van 2 4 30 uur en Zaterdags l In de laatste maanden van den oorlog werd door beide partijen gebruik gemaèkt van z g schrodElooze of straalvliegtuigen Over de ontwikkeling weridng en toekomst mogelijkheden van deze vliegtuigen kunt U iet een en ander lezen in onderstaand artikdl Hoezeer het vliegtuig in zijn thans ruim vijftigjarige loopbaan het leven van den m ensch m vredes en vooral in oorlogstijd ook heeft gewijzigd zelf is het hoe vreemd het ook klinkt in principe weinig veranderd Zou men om een voorbeeld te noemen één van de eerste toestellen en een modern vliegtuig als b v de Spitfire naast elkander zetten dan zou men zien dat de hoofdkenmerken van beide toestellen als romp vleugel hoogteen richtingsnoer n een door een explosiemotor voortbewogen schroef precies dezelfde zijn Motorvermogen en grootte kunnen nog opgevoerd worden maar overigens is het chroefvliegtuig in zijn huidige vorm het Teindstadium al vrij dicht genaderd de vliegtuigprestaties hebben in dezen oorlog dan ook lang niet zoo n sprong vooruit kunnen nemen als in de eerste wereldoorlog het geval geweest is hetgeen wel blijkt uit het feit dat een toestel als de Dakota D C 3 waarvan het ontwerp toch alweer een tiental jaren oud is nog helemaal niet ouderwets aandoet en pok ia Zijn werk nog aan een ieder kan voldoen Aan deze langzaam op een dood spoor loopende ontwikkeling is door het verschijnen van het schroeflooze vliegtuig een nieuwe impuls die tot ongekende mogelijkheden kan en zal leiden De geschiedenis van het straalvliegtuig Reeds voor den oorlog werden er vooral door de Capronifabrieken in Italië proeven gedaan met vliegtuigen gedreven door eeq met groote snelheid uitgestooten gasstraal De proeven waren echter niet zoo n buitengewoon succes en de prestaties van het gebouwde toestel kwamen niet uit boven die van normale vliegtuigen Gedurende de eerste oorlogsjaren liepen er voortdurend geruchten over schroeflooze vliegtuigen die door de verschillende belligerenten gebruikt zouden worden of in aanbouw waren geruchten die in het voorjaar mn 1944 bevestigd werden toen door de 5 B C de eerste gegevens over een dergelijk toestel werden bekend gemaakt Ook van Duitsche zijde had men niet stil gezeten getuige het optreden van Duitsche straalvliegtuigen in de laatste maanden van den oorlog WcrWng van den straalmotor Hoe is nu eigenlijk de werking van dezen nieuwen motor In het kort komen de thans gebruikelijke systemen hierop neer dat lucht of zuurstof onder hoogen druk in een verbrandingskamer worden gebracht Brandstof b v petroleum wordt ingespoten en komt door ontsteking of uit zichzelf tot ontbranding oe verbrandingsgassen expanderen en treden door een nauwe straalpijp naar buiten en e hierdoor opgewekte teactiekracht doet net vliegtuig met een ongekende snelheid voortbewegen Twee systemen Men onderscheidt hierbij nu twee systeroen en wel het zuivere raketprincipe waar J de voor de verbranding benodigde zuurstof onder hoogen druk of in vloeibare vorm ooor het projectiel of vliegtuig zelf meegevoerd wordt en de methode waarbij de lacht gedurende de vlucht opgenomen en door den wo dt hoogen druk samengeperst Tot de eerste soort behooren de V 2 de iwesserschmitt Me 163 en alle soorten van aicetprojectielen zooals b v de projectielen e door de bekende Rocket iring Typhoons atgeschoten werden Oep T systeem is in gebruik bij de ook bli d V straalvliegtuigen en Engelsche typen IJe pionier van het Engelsche straalvlieg m is Frank Whittle die in 1933 als leer J 9 van de Ir A F opleidingsschool in ranwell den ee sten bruikbaren straalmotor ontwierp De mgchine liep in 1937 en in Mei J l deed de met een dergelijken motor uit aeruste G 1 o sVe r E 28 39 zijn eerste proef nchten Uit dit toestel werd de beroemde oster Meteor ontwikkeld voortge feven door twee straalpijpen öewapend met vier 20 mm kanonnen ze jager met veel succes tegeq de I gebruikt Boven Nederland werden ze 2eg S f bij de Duitsche evacuatie over erd rwijk en ook boven onze stad 3aee laatste maand van den oorlog dan eens Meteor jagers gezien f nieuwste Engelsche straalvligtuig is de De Havilland Vampire met zijn snelheidvan meer dan 850 k m per uur waarschijnlijk het snelste vliegtuig ter wereld Het toestel heeft een dubbele staart als de G 1 enis uitgerust met twee De Havillard Goblinmotoren j Amerikaanscne typen j De Amerikaansfhe straalvliegtuigen zijn alle uitgerust met gedeeltelijk in Engeland gedeeltelijk in Amferika gebouwde motoren van het Whittle type De bekendste zijn de Bell Airacomet en de Lockheed Shooting Star Duitsiche typen De Messerschmitt Me 262 en de Arado Ar 234 wijken in prestaties en in uiterlijk niet zooveel af van de geallieerde modellen Anders staat het echter met de Me 163 een toestel dat zelf de benoodigde zuurstof medeneemt Hierdoor komt het dat het toestel niet langer dan ongeveer 12 minuten in de lucht kan blij ven geduftende welke tijd echter een fantastische klim eo vliegsnelheid ontwikkeld kan worden De Duitschers gebruikten de Me 163 voornamelijk om te trachten Geallieerde bommenwerperformaties uit elkandef fe slaan waarna het aan de gewone jagers overgelaten werd de afzonderlijke tcfestellen aan te vallen Toekomstmogelijkheden Zeker is het dat er met straalvliegtuigen enorme mogelijkheden zijn Generaal Marshall verklaarde onlangs nog dat de Ver Staten schroeflooze bommenwerpers gaan bouwen die snelheden zullen bereiken van omstreeks 900 km per uur en een vliegbereik van omstreeks 2400 km zullen hebben Voor de burgerluchtvaart moet men zich echter van de nieuwe voortstu wings wij ze geen al te groote voorstellingen maken De straalvliegtuigen zijn in hun brandstof gebruik n l aanzienlijk minder zuinig dan de vliegtuigen van het conservatieve type eerst bij snelheden van meer dan 900 km per uur komt de straalmotor in het voordeel aangezien bij het civiele luchtverkeer echter nog andere factoren een rol spelen dan snelheid alleen zal de uitsluitende toepassing van straalmotoren nog wei op zich laten wachten Een straalmotor in combinatie met schroefaandrijving schijnt echter zeer gunstige perspectieven te openen De snelheden waarmee thans gevlogen wordt komen de geluidssnelheid al zeer nabij de daarbij optredende drukken zullen de constructeurs voor geheel nieuwe problemen plaatsen Vooral de Duitsche geleerden schijnen op dit gebied belangrijke vorderingen gemaakt te hebben vorderingen die thans hopelijk de geheele wereld ten goede zullen komen BUITENLAND Russische film van Auschwitz speciale correspondent seint 15 October uit Jan Goderie de van A N P Aneta Lueneberg Vanochtend heb ik een Russische film over het uitmoordingskamp voor joden te Auschwitz gezien Deze film werd tijdens de zitting van het Gerechtshof als bewijsmateriaal vertoond De film viel niet mee want zij gaf meer te zien hoe goed de ex gevangenen door de Rus sen worden behandeld dan hoe slecht door de Duitschers De meeste indruk maakte nog wat er van millioenen vergaste menschen in het kamp is achtergebleven Daar was zevenduizend kilo menschelijk haar afkomstig van 140 000 vrouwen bestemd voor de Duitsche textielindustrie Er waren enorme hoeveelheden gebitten gouden tandvullingen brillen 540 843 stuks Weeding 43 526 paar schoenen verder tandenborstels kleerborstels scheerkwasten en koffers uit alle landen van Europa Van de gaskamers zagen we alléén een flesch waar het woord cycloongas op stond en van het crematorium alleen een verkoold lijk Wel gaf de film treurige beelden van 2819 gevangenen die door de Russen nog in het kamp worden aangetroffen hieronder waren 180 kinderen meest tweelingen die voor experimenten werden gebruikt Men zag deze kinderen door nonnetjes uit het kamp wegleiden Later zag men ze terug in het hospitaal De voetjes werden getoond die bevroren waren doordat de kinderen vooi straf twaalf uur in de sneeuw hadden gestaan In het ziekenhuis zag men ook veel slachtoffers van experimenten Zij waren ingespoten met vergiften Eén was zelfs geïnfedteerd met melaatschheid Hoe staat het met de particuliere vorderingen ontstaan in den oorlog pp Dultschland Voor hen die vorderingen hebben op de Duitsche Weermacht O T e d voor verrichtingen kunnen deze vorderingen momenteel bij geen enkele instantie aangeven voor uitbetaling aanmelden De gemeenten registreeren deze vorderingen welke ontstaan zijn uit hoofde van vergoeding voor inkwartiering bewaking loonen weekgelden e d voor het geval dat later nog een regeling tot vergoeding zou worden getroffen Evenmin kunnen vorderingen ontstaan door levering van goederen aan de Weermacht niet onder de oorlogsschade worden gerekend Ook deze vorderingen worden door de gemeenten geregistreerd Zoogenaamde vorderingen door de Duitschers kunnen door de belanghebbende worden aangegeven bij de SchadeEnquete Commissie binnen welker rayon de schade is geleden De afwikkeling van deze schaden is afhankelijk van de tot stand te brengen regeling van bijdragen in geleden oorlogsschade Heeft reeds aanmelding plaats gevonden bij de Afd Bezettingsschade te Voor het gemis van genot van door de Duitschers in gebruik genomen gebouwen kan momenteel geen betaling geschieden Aangenomen kan worden dat t z t de afhandeling van deze zaken wordt opgedragen aan het Commissariaat voor Oorlogsschade Beekensteinschelaan 37b te Amersfoort Betalingen aankoopen tabak en tabaksproducten De Nederiandsche Bank N V gezien artiloic van de beschikking deblokkeering 1945 verleent bij dezen een algemeene vergunning no 12 aan de leden van de bedrijfsgroepen Effectenhandel Handelsbanken Landbouwcredietbanken en Spaarbanken om deblokkeering te verleenen crediet te geven of te verhoogen of het beschikken ten laste van een debetrekening toe te staan voor betalingen aan depots van het Rijksbureau voor tabak of aan bij het Rijksbureau voor tabak ingeschreven fabrieken ten behoeve van het aankoopen van tabak en tabaksproducten Voorwaarden hiervoor zijn Ie de betreffende rekeninghouders moeten overleggen het bewijs van inschrijving bij het Rijksbureau voor tabak het codenummer van het Centraal Distributiekantoor en de van dit kantoor ontvangen toewijzingen rantsoenen tabak te berekenen a genjiddeld ƒ 0 60 per rantsoen over de geblokkeerde rekeningen magslechts door middel van overschrijving worden beschikt deze vergunning strekt alleen voorzoover de rekeninghouder schriftelijk verklaart niet over giraal of vrij tegoed te beschikken behoudens een bedrag benoodigdvoor normaal kasbeheer