Groot Gouda, woensdag 17 oktober 1945

Heden overleed onze lieve zorgzame Vroa v eó Moeder lieilicoliiiiRllolliRilir in den ouderdoni van ruim 79 j J de Jong H de ong Den Haag O de ong H O de Jongeer Haar Gonda 1 $ October 1945 Burgem Martensstraat 13 Geen bloemen De teraardebestelltflg zal plaats hebben Vrijdag IS Oct de aamiddags 2 45 unr op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek van Burg Martens straat 13 plm 2 uur Zeer vele bewijzen van medeleven hebben ons in deze dagen getroost en gesterkt Wij hehben er daarom behoefte aan langs dezen weg onzen oprechten dank te betuigen voor de toegenegenheid en vriendschap welke bij het overlijden van onzen geliefden Zobn Broer Zwager en Oom AIbcrtus Jengeneel tot uitdrukking is gekomen Uit alter naam P J W JONGENEEL Gouda 0 U ber 1945 Markt 4t bewindvoei g Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd zijn aan dan wel pretenties hebben ten laste van UÓWIGHIRSCH gewoond iMMhde aande Oosthaven no 31 te Gouda dienen hiervan voor lHov 1945 opgave te doen ten lÜiRbre van den bewindvoerder Mr J I van Doornlnck Regentesseplantsoen 28 te Gouda De Bewindvoerder Mr 1 1 VAN DOORNINCK BEWINDVOERING Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen ver schuldlgd zijn aan dan wel pretenties hebben ten laste van REGINA HIRSCH gewoond hebbende Verlengde I ssellaan 118 te Gouda dienfu hiervan voor l Nov 1945 opgave te doen ten kantore van dea bewindvoerder Mr I van Doorninck Regentesseplantsoen 28 te Gouda De Éewindvoerder Mr J I VAN DOORNINCK Waar blijft Prima lakensch Heeren overjas kleine maat maatwerk z g a n ter rniliog aangeboden voor J öttzegelverzBiaeling liefst Nederland en Koloniën Te bevr tussc hen 5 en 6 u KLEIWEG 50 diHMHkódl komen wij weer met onze van ouds bekende UóCkicS Fa L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Telefoon 2802 GEVRAAGD in gezin van 2 personen een net meisje Aanb RIETKERK Markt 10 liefst s avonds na 7 uur Wegens teleurstelling gevraagd een nette werkster voor den Zaterdag i Bakkerij EPPING Raam 96 Gouda Ter ruiling nieuwe br damesschoenen sleehak maat 38 voor een paar nieuwe heerenschoenen bruin m 44 Bodegraafscbe Straatweg 88 Wordt gevraagd NET MEISJE ▼ oor de huishouding en den winkel Goede behandeling en goed loon itMm TEIMHITEI Oada ArnheniBcheweg 234 Zeilt Gevraagd een nette DAGDIBNSTBODE Tevens een fornoia z g a n merk Kuperbusch te koop aangeboden Mevr v DAM Bodegr Straatweg 90 Gouda Te hauT TROUW EN ROUW Costumes met hoed caz enz Bleekerssingel 31 Gevraagd een NET MEISJE voor heele of halve dagen Mevr Tonino Boelekade 175 GEVRAAGD BROODBAKKER Steenland s Bakkerij Aanmelden Nieuwe Haven 1 AuUa BETER BRIEFONDERWIJS Joarnalistick en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Fransch Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT 6 ROTTERDAM Conpon no 354 Gratia proeflea leervak Adres te Naam U danst iedere les beter Iedere dansles bij HOLTHUIJSEN zult U de prettige zekerheid hebben dat U merkbaar vooruit gaat De gemakkelijke duidelijke aanwijzingen der leeraren de prettige sfeer die er onder de lessen heerscht maken dat U de mooiste passen spelenderwijs leert Jued dattsCH Karnemelksloot 46a Gouda Inschrijving van Leerlingen eeratbeginnenden Ook voor privaatleMcn ziyn weer cenigc uren vrij gekomen I Stelt niet uit maat leert spoedig dansen het komt bij alle gelegenheid zoo van pas Vcled willen Tango leeren Welnu sluit U aan bij een van de cursussen voor gevorderden Wij zijn pas bezig dezen mooien dans te onderwijzen INLICHTINGEN DAGELIJKS ACCOUNTANTSKANTOOR vraagt maooel admioistratieve kracht Praktijk ervaring strekt tot aanbeveling Brieven onder no 763 bureau van dit blad BinMnkact wcec PWAIFIIL Koek en Banket zonder inlevering u j Fa Neef en Rabouiv Achter de Vischmarkt 88 Telefoon 3335 Gouda Sed rt jaren gevestigde Meubelfabriek te Hilversum vraagt voor haar machinale afdeeling een BEKWAAM VAKMAN volledig met de meubelfabricage op de hoogte en geschikt om leiding te geven Brieven met uitvoerige en voU inl onder no 861 bur v d blad Inschrijvilng nieuwe leerlingen eiken dag van 1 2 uur voor boksclublessen op Dinsdagen Vrijdagavond van 8 10 u Boksen Physical calture indoor training Privé en Clablessen Sportscliool Jo dB Groot bovenzaal v m Kazerne gebouv i Veemarkt Gouda HUISHOUDSTER GEVRAAGD in gezin waar huisvrouw zéér veel afwezig is Leeft ong 30 jaar Brieven onder no 824 bureau van dit blad Er biedt zich aan een flinke jonge man voor 5 dagen per week van 8 v m tot 4 uur n m voor alle losse werkzaamheden omtrek Gouda of Haastrecht Brieven onder no 815 bureau van dit blad Gevraagd Cóntroleuses Inpaksters Fa Daalnians Co Fluweelensingel 85 WERKSTER gevraagd Dinsdagmorgen en Vrijdag den geheelen dag Van Katwijk V alcaUamt 13 TlttC voorkomende werkzaamheden verrichten wij vakkundig 512277 Graaf van Bloiastraat 14 Op Fabriekskantoor kan direct geplaatst worden administratieve kracht mannl of vr Brieven onder no 834 bureau van dit blad Gevraagd een nette werkster voor het schoonmaken van kantoorlokaliteiten Werktijd van 4 30 tot 6 30 eiken dag en op Zaterdag van 1 tot 5 uur Sollicitaties onder no 643 bureau van dit blad Biedt zich aan lialfwas Monteur 21 jaar m diploma Ambachtsschool Genegen te werken bij Expe diteur Brieven onder no 646 bur v d bl Bezorgers gevraagd voor het bezorgen van brieven bij winkeliers en bedrijfhouders tegen vaste vergoeding en provisie Hoofdzakelijk bedoeld als bijverdienste Brieven onder no 652 bureau van dit blad GEVRAAGD geroutineerde naaisters aankomende naaisters en afwerksters Confectiefabriek Borghstijn DAGOBi R V Caf weg 65 Nette weduwe met één kind wenscht serieuze kennismaking met beslist net Heer leeftijd 45 50 jaar P G Brieven met foto welke op eerewoord geret wordt onder no 690 bureau van dit blad Flinke winkeljuffronw gevraagd Foto en Kinohuis AtiTV Markt 43 Gonda HUWELIJK Ook U wilt eens een gelukkig Huwelijk sluiten Aarzelt daarom niet langer maar vraagt heden nog om inlichtingen Wij verstrekken deze geheel kosteloos en vrijblijvend in blanco enveloppe Geheimhouding is bij ons verzekerd Bureau KUNZE Postbus 8006 AmsterdamWest PERSONEEL GEVRAAGD Hulinaaiitcr Bticvca no 07S2 bur v d bL Meisje voor hele of helve dagen Bogca 2 $ net Meitje voor halve dagen Mevr Sprlk Graaf Ploriiweg 32 PERSONEEL AANGEBODEN G hnwde jongeman oud 24 jaar vraagt uk lie it in den land of tuinbouw Goed loot vereiicht Brieven no 0780 bar v d blid net Meiije voor de middaguren in klcia gezin of bi dame alleen Br no 765 b v dbl net Frieich Meiaje voor knip in de halib voor dag en nacht Br no 826 b v d fal TE KOOP GEVRAAGD een Mecanodooi gr of ter ruiling voor tta ongenij 8 10 Hoogendi k Gr Fioriiw 2 $ tweepinoons ledikant Ganutraat 10 TE KOOP AANGEBODEN Jongenejai 10 i 11 jaar en Jongeniltettn m 39 z g a n Chrlitiaan de Wetatrail 25 Brnlne wollen Kindermanteltje oude kwil pi m 3 j of ter railing voor meiijetwiatcr mantel 8 j Voorwillcni 125 ongev 3 M wollen trap of ganglooptr nienw Brieven no 0768 bur van dit bUd tweeperaooai ledikant met tpiraal Koningin Wilbelminaweg lit een nieuw kinderledikantje WachtelttrutS een zwarte vilten dameihoed oude k il priji f IS Scheltemaitraat 5 twee jonge poesje f 1 50 pcriluk Twetp zwarte keercamolitrei m 40 f 5 p pair Prins Hendrikstrsst 45 Kéokkacheltje zoogea Duvellje Groeneweg 74 DIVERSEN Slaapgelegeaheid gezocht b b h h Britvta no 790 bureau van dit blad net meisje zoekt vriendin leeftijd 18 20 j Brieven no 804 bureau van dit blad Te huur gevraagd een Slaapkamertje door dame alleen Brieven no 859 bur v d bl Gedipl Naaister neemt vanaf beden weer eenig werk aan Br ne 849 bur v d bltd TER RUILING blauwe damesmantel of klein manteltje mtt hoedje leeft 7 j voor mantel leeft 10 jut of stof Jan Luykenstraat 23 X g B n heerenschoenen m 43 voorz g s s damessch m 39 z g a n schoentjes o 21 voor m 25 of 26 De jong IJssellaan 100 kinderwagen osde kwaj voor goede radio Westhavea 35 i g st z damesschoenen Meïfwarthak m 37 tegen dito melsjesechoenfla lage hak m 37 Van Bacriesiraat 21 bruine suède schoenen m 39 z g B n voor m 38 en zw molières m 39 z g a n voor m 38 Zwarleweg 30 heeren rijglaarzen 41 42 voor l g s z jongenssch m 34 en mcisjcsich m 32 en werkschoenen m 41 voor jongensschoenen m 34 Adres Da Castakade 31 goed wol Georgette Mantelpak ter ruillBg voor pannen Kon Wilhelminaweg 256 een kinderlcdikant voor een z g a n S Avondschocnrjes en blauwe pumps mast 39 Een br matelothoed z g a n en een vosbont te koop aangeb Br no 590 bur v d blad zwart gekl damesmantel met echt seal m38 z g a n oude kwal tegen wintermantel costuum of andere mantel zelfde mast Melsjesmolières bruin m 37 tegen dameMch m 37 J J A Soudan Derde Kade 39 z g a n meisjesschoenen m 32 tegen meisje schoenen m 37 Emmastraat 7 wit lamsvel manteltje m kapje lengte 45 cm voor manteltje leeft 4 jaar of grooter E J Potgieteratraat 24 godin Fornuis voor divan met kleed Brieve no 0755 bureau van dit bladz g a n robinson hooge heerenschoen a 41 voor damessch m 36 of 37 met pi hak Tevens gevr een padvindershoed Gouwe 33 een zwarte damesmantel met bont m 44 o w japoniz g B vooreen kachel of hsaldkachel Peperstraat 58 z g a n etna haard voor i g s z kofferschr fmachine Joubertstraat 68 maisjesmanlel met muts en wanten leeftijd 6 jaar voor een wollen jurk 7 8 jaar longenalaarsjes m 27 z g a n voor Isge schoenan m 27 GoejanverWelledijk 21 H werksch m 42 voor damessch ro 39 zwarte sch i 40 voor br damessch m 3 Zw damesmAn el m 44 voor grijze ofdoakcrblauwe mantel m 44 Bogen 29 i g B n donkerbl Delaoajurk leeft ongev 13 j voor wollen damesbadpak m 44 St Josepbstraat 54 tweepersoons houten ledikant met spirsals driedeelig kapokbed voor een ééopertooa opkispbedm ombouw Br no 821 b v d bl longensjaa leeft 10 jaar voor een jongen leeftijd 14 jaar of grooter q Van der Ban Kleiweg ff tweepits gasstel voor messen ofwerkbeaoodigdhedcn Gi af Floriaweg 32 Wie beeft ecn paar damessch m ♦ 0 41 h h 0 b om te rullen voor turf Brieve no 856 bureau van dit blad z g a n damesjapon donkerblauw chiSo voor daatesseh m 39 Krugerlaaa 106