Groot Gouda, donderdag 18 oktober 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTEHCEN KS SJf Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tcl 309S Abonn p w 25ct Losse numm 10 et Redactie j L J A v d Steenhoven Mr A A I Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 56 VRIJDAG 18 OCTOBER 1945 machine een Arado 234 een propellerlooze nieuwe Duitsche machine was die voor experimenteele doeleinden met vlieger en al aan de R A F was overgedragen De piloot opgestegen in Stavanger was in de mist zijn escorte kwijt geworden en had boven Apeldoorn motorpech gekregen Hij zette koers naar Eelde waar hij de machine behouden op den grond De Eerste Kamer bijeen Gisteren is de Eerste Kamer voor het eerst sinds de bevrijding bijeengeweest Mr W L Baron de Vos van Steenwijk heeft ter gelegenheid hiervan een openingsrede gehouden waauln hij oJi het woord richtte tot de ministers vat itt Kroon Spreker zeide Door het CtB fVaarden Uwer benoeming als zoodanig In deze zoo zorgvolle tijden Is een last op U komen te liggen welke ontzettend zwaar is n l met inachtneming zoo nauw mogelijk van de grondwettelijke en wettelijke voorschriften de natie omhoog te voeren op den weg die leidt naar reconstructie Talloos zijn de vraagstukken welke op schier elk gebied U daarbij om oplossing zullen vragen Ofschoon door de Kamer daartoe niet gemachtigd weet Ik mij de tolk van hare leden wanneer Ik de bede uitspreek dat Uwe Excellenties er in mogen slagen de zoo omvangrijke en moeilijke taak welke uw deel is geworden tot een goed einde te brengen het land tot heil Met de wenscb dat de Eerste Kamer der StatenGeneraal barer roeping getrouw ook In de verre toekomst een schoon exempel mag geven besloot spreker zijn rede WuttceiM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond In den ochtend over groote deelen des lands mist overdag tijd zonnig zwakke in het Zuiden des lands matige O wind droog weer Wat Is er in Gouda te doen f Réunie Vrijdag t m Woensdag Leve in de brouwerij Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dlnsd De Gouden Poort Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Vrouwenpaiadijs Zaterdag 20 Oct 8 uur Concordia Dansavond Pleter van der Sloot Idem 3 30 u n m Wedloop Dwars door de Korte Akkeren Maandag 22 Oct 8 u Concordia R K Tooneelver Gouda met De Logé WAT GEBEURDE ER 18 October r i 1944 Tito veroverd Ragusa De AmeriltB nen landen op Leyte in de Phillppljnen 1939 Franscfc Britsch Turksch verdraf van wcderzljdschen bijstand geip gew 13 6 16 7 1113 912 6 5 3 2 OP DE BRUG 2 2 3 i 5 In het wekelijks ch radiokwartiertje Op de Brug van 21 uur tot 21 15 over den zender Hilversum 1 zal op Vrijdag 19 October de Minister van Justitie Mr H A M T Kolfschoten het woord tot de luisteraars richten Rekeningen Kamers V Koophandel vrq Heümlnlsterle van Financiën deelt mede dat berekeningen van de Kamers van Koophandel krachtens een beschikking van den minister van Financiën als vrije rekeningen zullen worden beschouwd Textièlpnnten nog niet geldig Het Centraal Distributiekantoor vestigt er de aandacht op dat het koopen en verkoopen van textielgoederen op bcHinen der textlelkaarten niet geoorloofd is zoolang deze bonnen nog niet door middel van een perspublicatie geldig zijn verklaard Tegen hen die zich hieraan niet houden zullen strenge maatregelen worden genomen Blindengeleidehonden Terwijl het aantal aanvragen van blinden om een afgerichte geleidehond toeneemt er loopen er al meer dan 300 m ons land daalt het aantal aangeboden voor africhting geschikte honden zoodat vele blinden moeten worden teleurgesteld Dat is aan verschillende omstandigheden toe te schrijven o m aan onvoldoende bekendheid met het feit hoc belangrijk men het lot der blinden kan verzachten door een hond voor hen af te staan aan de Opleidingsschool Bij voorkeur wordt een herder een bouvier of een bastaard daarvan voor de africhting gebruikt Aanbiedingen al of niet onder prijsopgave rlchte men tot het Secretariaat van het Nederlandsche Gelcidehondenfonds Middenweg 333 Amsterdam O telef 55553 Einde afhalen f 100 op geldkaart Het ministerie van financiën vestigt er de aandacht op dat de regeling volgens welke het afhalen van f 100 aan contanten op de geWkaart eventueel met aanvulling uil ander tegoed na Zaterdag 20 October niet meer mogel k zal zijn alleen geldt voor de kantoren der posterijep Zij die bij een andere Instelling oud papiergeld op de geldkaart inleverden zullen daar tot nader order ook pa 20 October nog de bedoelde f 100 kunnen afhalen al zal aanvulling tot f 100 ult tegoed bij de rijkspostapaarbank of den postchequeen girodienst dan niet meer mogelijk zijn Tweede transport paarden uit Canada Met het s s Henry Dearborn dat Zaterdag a s te Rofterdam wordt verwacht zullen weder 367 paarden worden geïmporteerd uit Canada Het schip dat 3000 ton tarwe aanboord heeft zal ligplaats nemen In de Merwehaven i Terug van het Front Het gezelschap Jan Nooy trad in den Nieuwen Schouwburg voor het voetlicht met het stuk Terug van het Front Het stuk speelt tijdens en na den ooriog van 1914 1918 doch is desondanks nog actueel te noemen De waanzin van den oorlog wordt er in uitgebeeld twee zonen van een burgergezin zien hun leven radicaal gewijzigd door den oorlog De een wordt opgeroepen en keert blind van het front terug de ander komt in de gevangenis terecht wegens bestrijding van de onderdrukkers Hun blinde vader heeft zeer te lijden van dit alles Dit aangrijpende drama werd goed voorgedragen en vooral Jan Nooy als de blinde vader vertolkte zijn rol op de juiste wijze Het was jammer dat de zaal zoo slecht bezet was De opvoering was meer belangstelling waard De Kon Ncd Mij voor Tuinbouw en Plantkunde De afd Gouda vap bovengenoemde vereeniging hield Woensdag jl in Het Blauwe Kruis haar eerste bijeenkomst van dit seizien waar de heer W N van Elk het woord voerde Tot onderwerp had spreker gekozen Het eerste groen in onze steden Na uiteengezet te hebben hoe het in vorige eeuwen met de stadsbeplanting gesteld was wees spreker op de sicrwaarde en het hygiënische nut van de stadsbeplanting zoals parken singels e d Natuurlijk werden ook de plaatselijke toestanden onder de loupe genomen De nieuwe eischen welke de moderne tijd aan sport en speelgelegenheden stelt vragen een open oog Met een klacht en tevens een waarschuwend woord ten opzichte van de vernielingen in de laatste jaren van ons natuurschoon besloot spreker zijn leerzaam beteog Een paar vazen met mooie dahlia s werden getoond door den heer A C Veldkamp evenals de lampion plant PhysalisFran cheti De vergadering gaf te kennen als haar uitdrukkelijke wensch dat de afdeeling alle middelen moet aanwenden om de liefde voor de natuur vooral bij de jeugd op te wekken Daardoor kan mede de vérgaande vernieling der laatste jaren worden tegengegaan Damvcreeniging Damlust De uitslagen van de 7e ronde van de competitie van de Damvereen Damlust luiden P Versloot H van Haaren 2 0 I L Bol A Rodenbach 2 0 M Vermeulen A de Frankrijker afgebr C de Pater A v Beuzekom 0 2 H V Haaren H v Eijk 1 1 2 0 2 0 2 0 02 20 afgebr 2 0 2 0 S J Schrooder I Boer A Kool C Molenaar N Gerhards J C de Bruijn M Zl lstra A v d Berg J Backcr N v d Wouden G Barbier P Tom P Verboom G Ilselsteln W Verhoeven C de Bruijn BINNENLAND De eerste in ons land vervaardigde chocolade aan de Koningin aangeboden Door de directie van de N V Kwatta te Breda zijn vorige week aan H M de Koningin te Haren paleize de eerste chocoladereepen aangeboden welke na de bevrijding weer in Nederland zijn gefabriceerd H M heeft dit product van de herrijzende Nederlandsche industrie aanvaard en door Haar particuliere secretaresse doen weten dat Zij de geste erg op prijs stelde Merkwaardige noodlandmg te EeWe Volqéns mededeeling van The 8th Hussar het blad van het Canadeesche regiment van dien naam is dezer dagen op het vlieqveld Eelde een vliegtuig geland van een bijzonder type met als 2 Duitsch officier in keurig umform De man werd voorloopig in arrest gesteld doch b j ingesteld onderzoek is gebleken dat de I een Benoeming leden van den tijdelqken gemeenteraad De burgemeester van Gouda maakt bekend dat vanaf heden ter secretarie der gemeente voor een ieder ter Inzage Is nedergelegd het door hem opgemaakt proces verbaal van benoemdverklaring van leden van den tijdelijken gemeentaraad SPORTNIEUWS STADSNIEUWS Onsmakelijk 1 op de Markt van Donderdag waren tweestands te zien getooid met foto s van Duitsche concentratiekampen Uit de verhalen die erbij gehouden werden bleek dat een en ander diende om boekjes over concentratiekampen te verkoopen A s Zondag valt de beslissing voor de eerste plaats in de voorronde voor den N V B beker in de Goudsche afdeeling Op het oogenblik heeft Ona de leiding met 6 winstpunten dan volgt Gouda met 5 punten De wedstrijd Ona Gouda is dus zeer Wlangrijk Op papier heeft Ona de meeste kans want deze club heeft aan gelijkspel al voldoende Verder is er nog de wedstrijd G S V Alpen Maar Alphen zal zijn uiterste best doen om toch nog één wedstrijd te winnen Wij houden het echter voorloopig op G S V Olympia Is uitgcspeeW Deze club heeft uit vier wedstrijden slechts drie punten weten te behalen Een poover resultaat gezien de verrichtingen bij de wedstrijden om den Bevrijdingsbeker waar zij het tot de finale wist te brengen Tot slot laten wij hier de stand volgen gel verl punt d lfl U steunt een vaderlandsch belang aldus de standmaker door het koopen vandeze lectuur Dat vaderlandsche belangbleek te bestaan uit 15 menschen die invcrceniging deze boekjes hadden samengesteld Nu zijn de foto s die hier vertoond werden de meesten onzer lezers zullen ze wel gezien hebben ook elders al niet bepaald opwekkend Maar de wijze waarop een en ander hier ten toon gesteld vcr as uitgesproken weerzinwekkend Wat nog het meest stuitend was 02 fcto van ecu pas getrouwd meisje uit Deventer die een sabotagedaad met den dood had moeden oeten benoorde mede tot de uitstalling Zij werd vccrzien van de explicatie Een collega van O N A 3 Gouda 3 Olymp 4 G S V 3 Alphen 3 Uitstel is geen afstel Reeds tweemaal werd de voorgenomen voetbalwedstrijd Spoorweg Sportvereenlglng S S G Goudsche Politie Sport G P S nlt gesleld j Thans zal deze wedstrijd a s Zaterdag te 16 15 uur worden gespeeld op het O N A De opbrengst van deze wedstrijd Is geheel ten bate van de T B C vereenlglng voor spooren Iramwegper oneel welke vereenlalna reeds 35 jaar bestraat De Burgemeester Mr Dr K F O James heeft lch bereid verklaard den aftrap te doen Entree prijs Is fl 0 25 per persoon Wij sporen U allen aan dezen wedstrijd bij te wonen De Voetbalwedstrijden in dit wcek eiirfe Voor Zaterdag 20 October zijn de volgende wedstrijden vastgesteld Tuniorencompetitie Afd A groep 1 UNIO a Olympia a 4 30 uur groep 2 Waddinxveen a Jodan Bovs a 4 uur Gouda b ONA b 3 uur Afd B groep 1 ONA c DONK c 4 uur groep 2 Olympia b GSV b 4 uur GoudacESTO a 4 uur j Voor Zondag 21 October zi n vastgesteld Afd A groep 1 ONA a Gouda a 12 30 uur Ie klasse B GSV 3Olympia 3 11 uur 2e klasse A Gouda 55 Olympia 4 10 30 uur 2e klasse B Bodegraven 2GSV 4 2 30 uur 3e klasse C Bodegraven 3 GSV 5 12 30 uur Olympia S Gouda 6 10 30 uur j 1 Op Zondag 21 October a s zullen de volgende bekerwedstrijden worden gespeeld ONAGouda en GSV Alphia Dit is toch wel de onsmakelijkheid ten top gevoerd Wij betwijfelen ernstig of deze marktkooplieden ooit eenig illegaal werk hebben verricht maar zelfs al ware dat het geval dan past toch wel een ieU waardiger behandeling van de nagedachtenis van dergelijke verzetsheldinnen Hopenlijk zullen wij in de toekomst gespeend blijven van dergelijke uitstallingen Hoe goed het ook is dat wij kennis nemen van dat wat er in Duitschland gebeurd is toch maar liever niet op deze wijze Hier werd de afschuwelijke ernst dooreengemengd met groffe humor over Hitler en anderen Nee wij konden het niet waardeeren Maar misschien ligt het aan ons Het Spaardersbad gaat open Het Spaardersbad Gouda s overdekte zweminrichting wordt Maandag a s 22 Oct heropend Dit is ongetwijfeld een verheugend bericht voor de zwemllefhebbers Ruim een jaar is het bad gesloten geweest September 1944 moest het bestuur de deuren der Inrichting sluiten omdat er geen kolen meer waren om water en lucht op de goede temperatuur te houden Het was voor talrijken een teleurstelling om In tijden van zorg en volkomen gemis aan ontspanning ook nog het zwemmen in de keurige overdekte te moeten beëindigen Nu is echter ook dit leed weer voorbij en van Maandag a s af kunnen groot en klein in het Spaardersbad weer volop genieten van de gezonde zwemsport Ongetwijfeld zal het bezoek weer grootwo den Het zwemmen voor de vereenlglngen welke een aanvraag hebben Ingediend begint inde eerste week van November Wat er van overbleef Mej A de Vr uit de P C Bothstraat had zich schuldig gemaakt aan diefstal van huishoudelijke artikelen sieraden en een fototoestel De diefstal was gepleegd in het tijdvak van October 43 tot Tual 44 in dienstbetrekking van de familie C wonende op de Kattensingel Alles wat van deze verduistering overbleef was een gouden ringetje met diamantje De rest was voor levensmiddelen bij diverse boeren geruild Aan alle oud B S ers Een dezer dagen ontvangt U of heeft U ontvangen het z g Enquête boekje van Sectie IX der B S Het is de bedoeling dat U dit boekje zoo nauwkeurig mogelijk invult Nadat het Ingevuld is moet het opgestuurd worden aan Den Gewestehjken Leider Sectie IX Uoe lenplein 48 Delft Slechts wannneer U het Enguête boekje ingezonden heeft kan Sectie 1 in voorko Smende gevallen iets voor U doen U Weet nooit of U nog eens van dezen kant hulp noodlg zult hebben Het is In elk geval voor U van belang het in te zenden De toekomst zal moeten leeren van hoeveel De inzending moet geschieden voor 26 Oct De PI Leider Sectie IX Jouberstraat 132 Telefoon 3618 Geslaagd voor artsen examen Op Dinsdag 16 dezer legde Mej P M Endenburg met gOed gevolg het examen voor arts af aan de universiteit te Utrecht Naar wl vernemen ligt het In haar bedoeling in dienst van de N I C A naar Indli te vertrekken