Groot Gouda, donderdag 18 oktober 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag Joseph Szygetti 6 30 u Engelsche les 7 u Nieuwsberichten 15 u Reportage of gram muziek 7 30 u George Frank en zijn ensemble 8 u Ijïed Herrijst Fedde Schurer over de Friesehc beweging 8 15 u Politiek weekoverzicht SoQT L de Jonfi 8 30 u Als ik in jeoogen Hjk dan 9 u Qp de Brug 9 15 u Gram muziek 9 30 u Radio philarm orkest o l v Albert van Raalte m m v Nelly Wagenaar piano In de pauze Mensch en Maatschappij 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijding door Pater W la Haye o f C r van het klooster der Kruisheeren in Bussum 11 30 u Afkondiging en WÜhelmas Hilversum II 415 M 6 u Nieuwsberichten Wij spreken met en dagbladen overzkht 6 30 u Magyari Imre en zijn Zigeunerorkest 6 50 u Voor je slapen gaat 7 u Nap de Klijn viool en Alice Köksch piano 7 30 u Progr voor de Ned Strijdkrachten 8 u Corduwener Non stop É 30 u De werkende vrouw de verpleegster door zuster T Meyboom 8 45 u Antbonie van Dongen Hobo Isja Rossican piano 9 u Op de Brug 9 15 u Nederl klanken 9 45 u Avondwijding door ds J de Groot Ned Herv Pred 10 u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 u Op den drempel van den nacht 11 u Afkondiging en Wilhelmus Toonbankbascules en snelwegers Ingevolge een in de Staatscourant van 17 October 1945 opgenomen bekendmaking is met ingang van een dag na datum Staatscourant aan fabrikanten en grossiers het verkoopen of afleveren van toonbankbascules en snelwegers zonder een daartoe door of namens het Rijksbureau voor Metalen verleende schriftelijke vergunning verboden Tegelijk is aan fabrikanten van en grossiers in genoemde artikelen een algemeene vergunning verleend tot het verkoopen en afleveren van genoemde artikelen tegen in ontvangstneming van een door de Stichting Centrale Voorziening afgegeven machtiging tot aankoop Voor de herbevoorrading van de grossiers worden door bovengenoemd Rijksbureau verkoopen afleveringsvergunningen afgegeven aan de fabrikanten Zelfverzorgcrs Zij die zelf verzorger zijn voor een der volgende artikelen Brood melk vlecich aardappelen dienen zich op de hiernavolgende data te vervoegen op de zittingen welke door den Plaatselijke Bureauhouder zullen worden gehouden Voor Waddinzveen en Boskoop In Café van der Water te Waddinxveen op Vrijdag 26 October 1945 van 9 tot 12 30 en van 13 30 totl7u op Zaterdag 27 October 1945 van 9 tot 12 00 uur Voor Reeuwijk In café Van Dam te Reeuwijk op Donderdag 25 October 1945 van 9 tot 12 30 en van 13 30 tot 17u Voor Gouda BUITENLAND BANDOENG BEZET De Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen heeft hedenmiddaq in de Tweede Kamer medegedeeld dat Bandoehg gisterenmiddag door Bntsche troepen bezet is De 40 000 vrouwen en kinderen zijn in veiligheid en de voedselpositie is verzekerd De geheele dag rijden convooien in die richting door Batavia De bewaking van de rapwi kampen zal zoo spoedig mogelijk worden overgenomen De van hun functies ontheven Japanners Allien dan geïnterneerd worden Er is jaiffciecl medegedeeld dat als de ghurka troepen morgenochtend vroeg te Semarang landen hun eerste werk zal zijn de bewaking van de rapwi kampen over te In het R K Gym lokaal aan de Peperstraat achter het Postkantoor loket 3 op Dinsdag 23 October 1945 van 9 tot 12 uur Medegebracht dienen te worden de tweede distrlbutiestam kaart en den zelf verzorgers omslag met inhoud Werkgevers dienen op te geven De namen van hun personeel aan wie zij zelfverzorgersproducten afleveren De gezinsgrootte varf dit personeell Eventueel de molenaar waar het graan wordt gemalen Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ons betoond bij het plotseling overlijden van onzen lieven jOngen en broei tje ARIE zeggen wij langs dezen weg hartelijk dank En wel in t bijzonder de Oranjeveerniging Burgvliet P MOLENAAR H MOLENAAR Boere LEO Gouda October 1945 Burgviietksde 14 f Waar blijft i ftoodie i OPROEP De Ondergetcekende door het Nederl cheerilnatituut benoemd tot beheerder OTcr privé en bedrijfsvermogen van A TROUWBORST Aannemer te Ouderkerk aan den IJssel 7a P SNOEIJ te Ouderkerk aan den IJsiel B 25 an Q VAN STAVEREN aannemer en metselaar Krimpen aan den IJssel Tuinstraat 8 verzoekt allen die leta te vorderen hebben van of verichuldigd zijn aan voornoemde periooen gelden en of andere waarden van deze personen in hun beiu hebben of tot hen in eenigerlei rechobetrekking staan hiervan zoo spoedig mogelijk maar in ieder gewl voor 31 October a s schriftelijk opgave te doen aan ondergeteekende De beheerder K A VAN DOORN Gouda Noorderstraat 63 Gonda 19 October 1915 7e koop gevraagd een flinke kolenkist L SWETS Ie Kade 21 Gouda Biedt zich aan Bakkers bed iende 22 jaar halfwas Brieven met opgaaf van looa onder no 836 bureau V£u dit blad WONINGRUIL Wie is genegen een nette woning In het centrum der stad huurprijs f 4 p w te ruilen voor andere grootere woning waarvan de huurprijs 6 d 7 gld p w mag bedragen Br onder no 81 1 bur v d blad nemen Ook in Ambarawa zal dit zoo spoedig mogelijk geschieden In het gebied van Ambarawa en Semarang verblijven 22 000 geintemeerden in de eerste plaats meest mannen in de tweede meest vrouwen Seyss Inquart beschuldigd Naar wij vernemen is de acte van beschuldiging tegen Seys Inquart thans gereed Seys Inquart is van 1932 tot 1945 lid geweest van de N S D A P Uit hoofde van dit lidmaatschap heeft hl in Oostenrijk Polen en Nederland verschillende functies bekleed en deze op een zoodanige wijze gebruikt dat hij de in bezitneming van Oostenrijk en versterking van het toezicht door de samenwerkende Nationaal Socialisten op dat land heeft bevorderd Hij machtigde Heden tot en nam zelf deel aau oorlogsmisdaden Voorts nam hij deel aan misdaden begaan ten aanzien van personen en eigendommen Officiëele Publicaties Beperking eierenvervoer Het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren heeft afgekondigd de Verordening op den handel in eieren 1945 Voedselvoorzieningsblad nr 17 d d 15 September 1945 Deze verordening verbiedt o a het vervoer van meer dan 25 consumptie eieren Dit verbod geldt niet voor hen die in het bezit zijn van een vergunning van het Bedrijfschap om werkzaam te ifjn op het gebied van den eierhandel De vervoerde eieren moeten steeds vergezeld zijn van de vereischte bescheiden Voor nadere bijzonderheden zij naar den tekst van de verordening verwezen Vrijlating handel en vervoer hooi Het Bedrijfschap voor Hooi Stroo en Ruwvoeder maakt bekend dat met ingang van 15 October het koopen ontvangen verkoopen afleveren en vervoeren van hooi aan geen enkele verbodsbepaling meer zal zijn onderworpen en dus naar vrije verkiezing zal kunnen geschieden Echter blijft voor die hooiverbouwers bij wie door den voedselcommissaris van hun provincie een vordering tot terbeschikkinghouding of inlevering van hooi is uitgebracht de verpJichfmg bestaan om aan deze vordering te voldoen zoodat zij het hooi dat onder deze vordering valt niet zullen mogen verhandelen doch dit moeten reserveeren tot op den datum dat zij het aan de persplaats moeten inleveren Zwemmen in het Heropening Maandag 22 October Niet praten maar D06II SiinOH de lid a VERLAAGT ZIJN PRIJZEN I 17 16 voor 15 et IA et 500 gr 100 18 ff 16 et 100 18 f 16 et 100 25 tt 22 et 100 12 A tt 11 et 100 11 M 10 et 100 27 25 et n 500 21 ft 19 et 200 11 Vs f 10 et 250 25 ft 24 et 500 31 ff 29 et per pak a 500 gr Nieuwe groene erwten van Blauwe rozijnen Sultana Rozijnen Calif gele rozijnen Abricozen Pruimen Jam uitgewogen Stroop S d W Gu5tard Vlugkokende gortmout Vlugkokende havermout Vlugk S d W haverm A s Zaterdag 20 Oct s namidd 2 uur van het Cafetaria v h J v Beek Aanbevelend C A VAN HOORN Wii Ziin kOOOerS v n sloophoul brandhout houl f wwi i j i ij gjj schuilkelders olf plaien schuren oi loodsen enz Wij xijn aannemers IT p ö f e U7 V t r i voorkomende werken in en Wij ajn nog niet teletonisch aangeal verkoop van div maierialen P WILDENBBRG 8 Co Adelheid traat 302 sGr ve han Abonneert U op Groot Gouda Wanneer de werkgevers collectief voor hui personeel aanvragen dienen zij de stamkaarten van het personeel tevens mede te brengen Ook dienen zij de vraag te beantwoorden of het personeel voor toeslag voor zwaren arbeid in aanmerking wenscht te komen dan wel telerspremie wenscht te ontvangen DISTRIBUTIB NIEUWS Aanvulling bonnenlqst voor de tweede helft van de 11de periode 45 14 t m 27 October 1945 voor het noorden des lands Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van voor de week van 21 t m 27 October 1945 Alle bonkaarten 511 25C gran gort enz 100 gram vermicelli puddingpoeder enz 200 gram zout 100 gram cacaopoeder 125 gram jam 100 gram gedr zuidvruchten Bonkaarten 511 a b c 727 250 gram peulvruchten Tabakskaart 02 1 rants Importsigaretten Melk vleesch aardappelen a 774 2 liter melk b 774 3 liter melk c 774 3 i liter melk d 774 6 liter melk a b c d 775 100 gram vleesch a b c d 776 1 kg aardappeleij a b c 777 2 kg aardappelen b 778 1 kg aardappelen Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 October a a van des middag 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met Ingang van Maandag 22 October mag worden afgeleverd Men moet er rekening mee houden dat de cacaopoeder niet bij alle leverancier onmiddellijk verkrijgbaar zal zijn Zelfverzorgers voor graan vleesch melk of aardappelen moeten op door de distributiediensten te bepalen dagen aldaar inleveren resp de bonnen voor brood vleesch melk of aardappelen N V Reederij De Usel vhc G v d garden 7 Vx C f c ingaande MAANDAG UW lt€4 €W 22 OCTOBER 1945 Gouda Rotterdam v v PASSAGIERS GOEDERENDIENST Van Gouda Turfslngel Maandag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 7 uur Dinsoag vanaf Julianasluis 6 uur Van Rotterdam Dagelijks behalve Zondag 12 uur MOTORBOOIuiëNST Van Gouda Dinsdag Donderdag 1 Van Rotterdam Dinsdag DonderZaterdag 7 uur dag 7 uur Zaterdag 12 uur Van Utrecht Dinsdag en Vrijdag 17 uur Gouda Den Haag Delft y t Gouda Utrecht v v Van Gouda Woensdag 12 uur Zaterdag 10 uur Van Gouda Woensdag 12 uur Zaterdag 10 uur Van Den Haag Dinsdag en Vrijdag 17 uur Van Delft Dinsdag Vrijdag Hu Gouda Leiden v v H n v1f Maandag Woens 1 Van Leiden Maandag Woensdag Vrijdag 6 uur dag Vrijdag 17 uur Gouda Gouwe 80 Tel 3152 Turfsingel 2 Tel 3161 R dam Oosterkade 45 Tel 27077 Utrecht Nieuwekade 2 Tel 12736 AANBRENGKANTOREN Den Haag Fijnlekade 25 Tel 112190 Delft Houttuinen 15 Tel 198 Leiden Haven H Tel 20823 Ü€ iiU I Zc zijn er weer de bekende SIROOPWAFELS VAN VOSKUIL Gaarne zien wij Uw bestellingen tegemoet F VOSKUIL Ste nkade 31 Maandag weer HEET WATER verkrijgbaar van 7 tot 11 uar voorloopig om de 14 dagen Watcrstokcrij H BLONK Groeneweg 55 Wonipgruil Wie wil woning vrij huis te Gouda ruilen V woning in Den Haag Brieven onder no 808 bur van dit blad Wie heeft te koop Brokstokken van Poppen Poppen e ander speel goed Defect geen bezwaar JAliSEH Z6ngegtraat84 Gevraagd VIEI jJE voor halve dagen of WERKSTER VERZIJL K Tiendeweg 1 Gevraagd een flink dienstmeisje voor dag of dag en nacht Aanmelden L Tiendeweg 88 Gouda