Groot Gouda, zaterdag 20 oktober 1945

ö GROOT GOUDA XLGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN K JéSS Redactie L A v d Steenhoven Mr A A I Rijksen Drukker DrukkerijVeriljl Gouda DAGBLAD NUMMER 57 ZATERDAG 20 OCTOBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et Dé eerste 24 oorlogsmisdadigers De acte van beschuldiging gereed jgff i 1 Minister Kolfschoten spreekt over de berechting van politieke delinquenten sncnuny lucii m i ui i trvc t van de Heilige Schrift had besteed en zelfs De regeering juicht dit initiatief toe zoo In staat wa heele stukken eruit te dteeren STADSNIEUWS Een belangrijk concert Degenen die indertijd het concert Jo Vincent e a hebben voorbereid willen het hierbij niet laten Zij hebben in het succes dat dit concert bleek aanleiding te veronderstellen dat de muzikale belangstelling in Gouda aanmerkelijk grooter is clan vroeger tot uiting kwam En dat niet slechts voor opera concerten en dergelijke halfslachtige uitingen doch voor werkelijke muziek Aangemoedigd door deze veronderstelling hebben zij thans de bekende Nederlandsche pianisten Willem en Hendrik Andriessen gevraagd naar Gouda te komen en dit duo zal hier dan op 29 October a s in Concordia op twee piano s concerteeren Stond bij het eerste concert het nationale karakter op den voorgrond hierbij vraagt het muzikale element allereerst de aandacht d w x het peilen van het wezen der dingen door middel van een klankbeeld Er is nu eenmaal nog wel iets anders dan het lawaai en het klatergoud om ons heen en dat is de stilte van het innerlijk leven dat ons leidt tot het onverbiddellijk besef dat de mensch niet de maat aller dingen is Tot deze stilte kan met de charme van den paradox de muziek ons brengen iJit vereischt echter van den toehoorder bezinning en inspanning Zij die er deze inspanning voor over hebben zullen kunnen genieten van een fraai programma waarop staan vermeld het concert in C moll van Bach de Beethovenvariaties van Saint Saëns Debussy s verrukkelijke en grandioze En blanc et noir en Andalusische dansen van Manuel Infante De liefhebbers bedenken overigens dat er bij lange na niet de ruimte is als in de St Jan men voorzie zich dus tijdig van plaatsbewijzen welke verkrijgbaar zijn bij de Ven Een JubiUum Op 22 Oct a t zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer A L van Waas in dienst trad bi de fa A L v d Veer s Kleedingbedrijven Gouda Schiedam Begon hij als loopjongen bij deze firma thans is hij bedrijfsleider van de zaak In Schiedam Tot volle tevredenheid van patroon en clientèle heeft de heer van Waas steeds zijn werk nauwgezet verricht Htt zal hem op dezen dag zeker niet aan belangstelling ontbreken Opnieuw giften voor E en D Het personeel van het bewakingskamp Apollo heeft opnieuw een bedrag bijeen gebracht voor Eereschuld en Dankbaarheid Ditmaal was het f 35 De Oranje ver Het Westen maakte via de Rott Bankver een bedrag van f 19 over Ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum bij de Kon Marechaussee te Gouda werd een bedrag van f 32 70 gecollecteerd ten bate van de oorlogsslachtoffers Voor dezen gaven betuigt het Comité zijn hartelijken dank Het knip en scheerdrama Reeds meerdere malen werd er door ons gewag van gemaakt dat sommige kappers een te hoogen prijs berekenden voor de diverse behandelingen welke men wU of moet ondergaan om als eenigszins gesoigneerd te voorschijn te treden Ook maakten wij er melding van dat de kappers in klassen ingedeeld zouden worden waarbij dan voor elke klasse de tarieven vastgesteld zijn Thans deelt men ons mede dat in afwachting van de beslissing van het Dlr voor de Prijzen de prijzen die vastgesteld zijn voor de kappers in rekening gebracht mogen worden mits zij niet het maximum overschrijden Daar er op dit terrein nog lanf niet die klaarheid heerscht die wenschelijk geacht mag worden hoeft men eiken kapper die naar het idee van het publiek te hoog Is met zijn prijzen nog niet dadelijk als zwarte man te brandmerken Er komt zeeppoeder Over enkele weken zal de distributie van zeeppoeder een aanvang nemen Deze zeep poeder zal slechts zoó weinig in kwaliteit van het voor oorlogsche product afwijken dat het practlsch niet te merken Is R K V V D O N K Heden Is het 25 jaar geleden dat de R K Voetbalverecniglng D O N K werd opyerlcht Hedenmiddag werd een drukbezochte receptie gehouden Morgen worden op het D O N Kterrein de jubileum wedstrijden gespeeld 1 30 Donk Vet D H L Vet 3 u Donk D H L Te Washington Parijs Londen Moskou en Berlijn is vandaag tegclijkettijd de acte van beschuldiging tegen vierentwintig nationaal socialistische leiders individueel zoowel als leden van zes Duitsche organisaties die verantwoordelijk waren voor samenzweringen en oorlogsmisdaden welke Duitschland naar den ondergang voerden en tot verwoesting leidden in naburige landen gepubliceerd De beschuldiging omvat 4 punten die de geschiedenis van de Duitsche agressie behandelen Punt 1 behandelt het algemeene plan van de samenzwering Punt 2 de misdaden tegen den vrede Punt 3 oorlogsmisdaden Punt i misdaden tegen de menschheld gericht r Liberale Staatspartq De vorige week hield de afd Gouda van de Liberale Staatspartij een goed bezochte ledenvergadering Nadat de voorzitter Bij de bestuursverkiezlng tengevolge van het aftreden van het geheele oude bestuur werd na sterken aandrang van de vergadering Mr H P C M de Witt Wijnen hoewel deze zich aanvankelijk niet meer verkiesbaar had gesteld bij acclamatie tot voorzitter herkozen Deie verklaarde zich tenslotte bereid gezien de stemming der vergadering deze functie tot aan de a s verkiezingen te blijven vervullen Als overige bestuursleden werden vervolgens gekozen Mevr Huisman van Aalsten de Heeren B J N Akkersdljk N Bruynjé A C Cosijn J Chr Jonker J J Kahle Mr J W Rutgers A P Vermeij PREDIKBEURTEN Zondag 21 October 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds G Elzenga 5 uur nam Ds Gerh Huls Westerkerk 1 © uur Ds C A Korevaar 5 uur n m Ds M C Koole Vereenlging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 30 u v m Ds A Donker Moordrecht Vereenig Calvljn Turfmarkt geen dienst Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Dhr Muijlwijk van Rotterdam Evang Luth Kerk 10 u Ds J J Slmon Oud Katholieke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Giskes Gereformeerde Kerk 10 en 5 uur Dl Jacq van Nes van Delft H Avondmaal en Dankzegging Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Vrijgemaakte Gereform Ketk 8 30 Christ Geref Kerk en 4 uur Remonstrantsche Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur den heer C Hegeman Christel Gereform Kerk 10 en 5 uurDs A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavoad 7 30 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang gem geb Zeogestraat 38 9 en 10 30 en 5 uur Ds J Enter Sr van Rotterdam Woensdag 24 Oct 3 u Qebedauur Leaer des Heils 10 uur HelHgingsdienst 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 u Of bare Verlossingssamen komst door Kapltelne B f fl l Ledenvergadering Donderd 7 30 u Samenkomst vooi de rijpere Jeugd De vierentwintig personen die in de acte van beschuldiging worden genoemd zijn Herman Wilhelm Goei ing die tot opvolger van Adolf Hitler werd aangewezen Rudolf Hess Hitler s afgevaardige oachim v Ribbentrop Robert Ley Keitel Ernest Kaltenbrunner hoofd van de S D Rosenberg Hans Frank minister van Justitie Wilhelm Frick minister van binnenl Zaken ulius Streicher Walter Funk Hjalmar Schacht Gustav Krupp von Bohlen und Halbach industrieel admiraal Karl Doenltz admiraal Erich Raeder Baldur von Schlrach Fritz Sauckel generaal Alfred odl Martin Bormann secr van de nat soc partij von Papen Seyss Inquart Albert Speer von Neurath en Hans Frltsche plaatsvervanger van Goebbels De zes met name genoemde organisaties zijn de Reichsregierung het korps van politieke leiders van de N S D A P de S S met inbegrip van de S D de Gestapo de S A de generale staf en het opperbevel van de Duitsche gewapende macht Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr C van Elk Kattensingel 79 en Dr A J Kettler Gouwe 166 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apotheek Dee Westhaven 14 OP DE BRUG In het wekelijks radiokwartiertje Op de Brug heeft gisteravond de Minister van Justitie Mr H A M T Kolfschoten het woord gevoerd over Justitioneele problemen Hierin zeide de Minister o m Het gaat in ons moederland nog niet goed met de justitie Laat mij dit zonder voorbehoud vooropstellen Het rechtsleven en de rechtsinstellingen die 5 jaren lang geleden en gezucht hebben onder rechtskrenking en rechtsverkrachting herstelt men niet in een paar maanden De Minister betoogde dat het vertrouwen in onze politie en justitie dient te worden hersteld en dat dit vertrouwensherstel definitief moet zijn Sedert de algehéele bevrijdmg van ons land zoo zeide de Minister heeft ons aller leven een enorme vaartversnelling ondergaan Groote en indrukwekkende gebeurtenissen in het nationale leven sta elen zich op en wij vergeten de historische wording der dingen op dit gebied In aansluiting hierop behandelde Mr Kolfschoten de bevoegdheden van het Militair Gezag en de totstandkoming van de diensten der politieke opsporing Thans bestaat het voornemen om deze diensten onder te brengen bij de gewone politie Voorts zal het directoraat Generaal voorzien in een paraat wettend klachtenbureau daar de ervaring wel heeft aangetoond dat daaraan behoefte bestaat Vervolgens ging de Minister ui tvoerig in op de organen voor de berechting der politieke misdadigers Na gesproken te hebben over de bewaringsen interneeringskampen waarvan hét commando en de inspectie onder de justitie zullen komen ging de minister over tot het belangrijke probleem der invrijheidstelling van politieke verdacnten In verband hiermede besprak Mr Kolfschoten het binnenkort in het Staatsblad af te kondigen besluit Politieke Delinquenten 1945 dat tweeërlei doel beoogd n l ten Ie Het scheppen van waarborgen tegen ongemotiveerde arrestaties en ten 2e het geven van een complex van regelen betreffende het in vrijheid stellen na versnelde beoordeeling van politieke verdachten Na eerst de in bewaring stelling in het kader van dit besluit besproken te hebben ging de Minister uitvoerig in op de invrijheidstelling Het zal aan ieder duidelijk zijn aldus de Minister dat hierdoor bijzond ere gerechtshoven en tribunalen in belangrijke mate ontlast worden van werk dat nu op even degelijke doch veel snellere manier wordt verzet Dank zij het particulier initiatief is in het leven geroepen de stichting Toezicht Politieke Delinquenten Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Matige later aan de kust tijdel vrij krachtige Z wind licht tot half bew plaatsel ochtendmist in het ZO des lands droog weer in de namiddag Vlij warm voor de tijd van het jaar Wat is er in Gouda te doen Réunie Vrijdag t m Woensdag Leve in de brouwerij Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dinsd De Gouden Poort Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Vrouwenparadijs 2 terdag 20 Oct 8 uur Concordia Dansavond Pieter van der Sloot Maandag 22 Oct 8 u Concordia R K Tooneelver Gouda met De Logé WAT GEBEURDE ER 20 October 1944 De krijgsraad van Marseille heeft Pierre Laval bij verstqk ter dood veroordeeld Het georganiseerd verzet in Aken houdt op 10 000 krijgsgevangenen gemaakt De stad een rookende puinhoop De Russen veroveren Debreczen en Belgrado 1941 Staat van Beleg in Mosjcou Corps Diplomatique vertrekt naar Kazaii Stalin In het Kremlin Afganistan wijst Duitschers uit A W vervolgde Mr Kolfschoten omdat aldus dé mogelijkheid is geschapen dat de invrijheidkomende politieke verdachten worden opgevangen en langzamerhand teruggeschakeld in de maatschappij De Minister besloot als volgt Met welk een goed en verheven recht en met welk een ontroering tevens willen wij bij ons werk aan het herstel en de vernieuwing van ons volk ons waardig maken de bovenmenschelijke offers van hen die voor de peletons en in de martelkampen hun leven gaven voor hun land Hun laatste brieven en woorden getuigen t schier zonder uitzondering Zij stierven in zuivere liefde voor het vaderland HET VLEESCHRANTSOEN VERHOOGD Met ingang van heden is geldig verklaard voor het koopen van 50 gram vleesch bon 782 a b c Daarmede wordt het vleeschrantsoen boven de rivieren met 50 gram verhoogd Goederen en veezendingen nieJt onder rembours De persafdeeling van de Ned Spoorwegen deelt mede dat op last van het Ministerie van Financien met ingang van 17 O et 1945 een verbod is ingesteld om zendingen goederen of vee met rembours of voorschotten te belasten Onder dit verbod vallen niet de gebruikelijke voerschotten welke bestaan uit voorrechten en dergelijke die tot een bedrag van ten hoogste f 2 50 per zending toegelaten blijven Deze maatregel die genomen is in verband met de geldsaneering geldt tot nader order Goering verdiept zich in het oude testament Volgens de News Chronicle bestudeerd Goering momenteel het oude testament vooral wat betreft de Joden Kaltenbrunner leider der S Si in Zuid Dultschland leest een bock getiteld Jezus Christus Een veldprediker van het Amerlkaansche bezettingsleger heeft verklaard dat hij 90 minuten met Goering over het oude testament had gesproken waarbij hem gebleken was dat Goering heel wat tijd aan het bestudeerea