Groot Gouda, dinsdag 23 oktober 1945

De Deensche nationaal socialisten mogen deelnemen aan de verkiezingen De Deensche Nazi partij zal deel mogen nemen aan de verkiezingen die op 30 October zullen worden gehouden Dit wordt medegedeeld in een officieele verklaring van het Deensche Ministerie van Binnenlandsche Zaken Weliswaar heeft de partij nog geen candidaten gesteld maar aldus de verklaring het is Grondwettelijk onmogelijk een partij uit te sluiten die bij de vorige verkiezingen vertegenwoordiging kreeg in het Parlement Aanmelding bij de Marine De Marine Voorlichtingsdienst meldt De Koninklijke Marine stelt de aanmelding open voor goed geschoold en ervaren technisch personeel ten behoeve van het Marine Etablissement te Soerabaja In totaal is hier plaats voor 225 Nederlandsche vakmenschen van 28 tot 38 jaar in allerlei technische beroeper die in staat moeten zijn leiding te geven aan inlandsch personeel Betrokkenen worden in tijdelijk dienstverband voor ten minste drie jaren bij de Koninklijke Marinereserve aangenomen in den rang van sergeant De aanmelding kan geschieden bij de Gewestelijke Arbeidsbureaux OFFICIEELE PUBLICATIE Tuindersglas alleen voor den tuiqbouw De Directeur van het Rijksbureau voor Keramische Producten maakt in overleg met het College van Commissarissen voor den Wederopbouw en de Directie van den Tuinbouw bekend dat het te koop aanbieden verkoopen afleveren gebruiken of verbruiken van tuindersglas voor andere dan tuinbouwdoeleinden zonder daartoe door hem verleende schriftelijke vergunning verboden is Met betrekking tot de 300 000 m2 tuindersqlas welke in het kader van de hulpactie van de tuinders ten bate van het noodherstel zijnof worden afgeleverd is deze vergunning zijnerzijds verstrekt Deze actie valt dus buiten bovengenoemde verbodsbepaling Vérgunningen voor accu s Met ingang van 22 October zijn alle vergunningen voor aankoop van accu s uitgegeven door de Bureaux der Rijksverkeersinspectie voor zoover daarop nog geen accu s zijn afgeleverd ongeldig verklaard De Heer en Mevrouw BEL GDAVED KUIJVENHOVEN even mei ftroole blijdschap kennis van de eboorie van hun 2oon Willem Johan Cornells Gouda 21 Odober 1945 Fluweelensintel 60 DANKBETUIGING aan H H Doktoren Directrice en Zusters van het Diaconesseohuis De Wijk voor de medische en liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve Zuster Behuwdzuster en Tante Mejuffrouw Antje Kervcr Wed van Ph den Htrtog Namens a en Wed T BRENKMAN Kerver Gouda Oost Haven 44 Ttldel k adrea laa Phlllpawtg 69 Op klein Handelskaatoor kan geplaatst worden een Intelligente JONGEDAME voor algemeene kantoorwerkzaamheden prettige verschijning vlotte omgangsvormen Interesse en smaak voor textiel Voorkeur hebben zij die over een scheppende verbeeldingskracht beschikken Geboden wordt een prettige leerzame werkkring waaraan een goede toekomst is verbonden Uitvoerige sollicitaties onder no 965 bureau van dit blad Handelsooderneming in Luxe en Huishoudelijke Artikelen vraagt bekwame REIZIGER Tegen vast loon en provisie Brieven onder no 994 bur van dit b lad DISTRICTS NIEUWS NIEUWERKERK a d IJSSEL Onthulling Gedenknaald gevallenen Zaterdagmiddag j l heeft de onthulling van de door de burgerij geschonken gedenknaald te midden van een groote schare belangstellenden plaats gehad en werd deze bij monde van den heer Tuch voorzitter van het Oranje Comité in treffende woorden aan de gemeente overgedragen namens wie Burg Jas de gedenknaald aanvaardde en dezelve in toepasselijke woorden heeft onthuld waarbij een oogenbllk van eerbiedige stilte in acht werd genomen Achtereenvolgens voerden nog het woord i de heer Voorrips voormalig Commandant der B S de heer T Stout voorzitter van het bestuur der plaatselijke boerenleenbank Ds Keizer geref pred Pastpor Witkamp en Ds G Huls Ned herv pred tc ouda die allen in gevoelvolle woerden de gevallenen herdachten De plaatselijke zangvereenigingen verleenden hun medewerking door het zingen van het Valeriuslied Wilt heden nu treden en tenslotte het Wilhelmus Aan den voet van de gedenknaald werden kransen en bloemen neergelegd door de B S den burgemeester den voorzitter van de plaatselijke boerenleenbank alsmede familie leden en belangstellenden BUITENLAND Radio programma van hedenavond Hllversam I 301 M De toestand op Java is verbeterd De toestand op Java is merkbaar verbeterd De Ghurka s hebben volledig de voornaamste regeeringsgebouwen bezet en de krijgsgevangenen en interneeringskampen onder controle genomen in de stad Semarang terwijl de hoofdstad zelf rustig is op op zichzelf staande gevallen van plundering na Er is een groeiende atmosfeer van vertrouwen onder de Indonesiërs Dertien plnnderaars zijn gisteren in Batavia neergeschoten door leden van het Fataliaregiment waarvan er twee gewond werden maar er zijn geen dooden te betreuren aan hun kant Geallieerde troepen die wacht liepen hebben nie teruggeschoten toen hedenmorgen vroeg in de buurt van het Tanabon intemeeringskamp in het centrum der hoofdstad schoten vielen 6 u Ster van den dag Benny Goodman 6 30 u Engelsche letv 7 u Nieuwsberichten 7 15 a Reportage of Gram muziek 7 30 u Joop Walvis orgel 8 u Nederland herrijst Mr P S Neyon ov r Bijzondere naoorlogsche strafrechtspraak 8 l5u Vragenkwartier door L de Jong 8 30 u Radio Philharmonisch orkest o l v Albert v Raalte solist Piet Hartvelt viool 9A5 u Zigeunermelodieën 10 15 u Mensch en maatschappij Berbhard Verhoeven Kunst en Leven 10 30 u Stemmige lichte muziek 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijding Kapelaan H H Schluetken Kapelaan van de Parochie van o l Vrouw te Bussum 11 30 u Afkondiging en Wilhelmus Hilversum II 415 M 6 u Nieuwsberichten Wij spreken met en dagbladen overzicht 6 30 u Jane Bron met oude en nieuwe songs 6 50 u Voor je lapen gaat Regina Zwart 7 u Recital door Hans van da Weydam Claterbos cello en Debora Land piano 7 30 u Programma voor de Ned Strijdkrachten 8 u Gramofoonplaten 8 30 u Voor de werkende vrouw De vriendschap tusschen man en vrouw buiten het huwelijk 8 45 u Zang door de Dan Kozakken 9 u Departementen spreken Dr P Kruin wnd secr gen van het min van Handel en Nijverheid 9 15 n Ensemble George Franck 9 45 u Avondwijding door ds J Groeneweg Ned Herv Pred te Hilversum 10 u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 u Wim Walis met Swing en Sweet 11 u Afkondiging en Wilhelmus KORTE BERICHTEN De voorloopige Oostenrijksche Regeering Renner is erkend door de 4 mogendheden in den geall raad voor Oostenrijk Vermoedelijk op 25 October a s zal getracht worden in een Britsch vliegtuig het wereldsnelheidsrecord voor vliegtuigen met motor te verbeteren De formeelecapetulatie van de Japaniche troepen op Sumatra heeft heden plaatsgehad E e bevelhebber der geallieerde strijdkrachten op dit eiland is Generaal Hutchinson die zijn hoofdkwartier te Pading heeft CONCERT op 29 OCTOBER a s te 8 uur ïn Concordia Westhaven 27 Gouda VAN HET PIANO DUO Willem en Hendrik Andriessen Werken van Bach Saint Saëns Debussy em Infante awi gK ilii i i iiiiii ii jtj ii l illlt twri mg g i w a de huiselijke te veraangenamen door Steenland s befaamde Goudsche Stadhuisjes Bros en knappend met een smaak om nooit te vergeten vormen Goudsche Stadhuisjes een tractatie voor iedereen Waarlijk zulke koekjes zijn ontbeerlijk in den familiekrmg U kunt ezin geen grooter genoegen doen onUw teenlands Prijzen der plaatsen f2 verkrijgbaar bij Boekhandel De Ven en s avonds aan de zaal BROOD EN BANKET BAKKERIJEN GOU DA la t JllSMlWi M y fMV i wjj Uitgeverskantoor in Zuid Holland vraagt voor beteren en zelfstandigen kantoorarbeid een administratieve kracht Vr niet beneden 25 jaar Schoolopleiding Mulo of H B S 5jarige Boekhoudkundige ervaring vereischt Brieven met uitvoerige inlichtingen onder nr 963 bureau van dit blad In hék vervolg zullen uitsluitend door deze Bureaux uitgegeven vergunningen geldig zijn indien deze zijn voorzien van een strookje waarop het stempel van de sectie materiasJ van het Ministerie van verkeer en energie met handteekening voorkomt Wijzigingen op het strookje maakt de toewijzing ongeldig Aanvragen kunneh uitsluitend worden ingediend bij de Bureaux der Rijksverkeersinspectie op de bekende aanvraagformulieren voor automobiel onderdeelen Reeds bij deze Bureaux ingediende aanvragen welke nog niet zijn behandeld behooren niet opnieuw te worden ingediend DISTRIBUTIE NIEUWS Koffie Suiker en Melk voor Restaurants e d Niet ingeschreven Horeca bedrQven kunnea op vertoon van de kaart M D 244 91 oud MD 223 alsmede het inschrijvingsbewijib Bedrijfshoreca rantsoenbonnen ontvangen yoor kofBe suiker en melk aan loket 5 van den dtstributtedicnst op Woensdag 24 en Donderdag 25 Oct a s voor de 1 2e periode Aanyr formulieren ri wielbandeo Belanghebbenden kunaen op Woensdag 24 en Donderdag 25 October 1945 een aanvraagformulier afhalen bij den portier vaa den distributiedienst Westhaven 33 ter ver krijging van rijwielbanden De ingevulde formulieren dienen op Vrijdag 26 October onder overlegging van de tweede distributiestamkaart van den betrokkene te worden Ingeleverd aan loket 11 van het Gymnastieklokaal Peperstraat alhier Uitgifte formulieren MD 333 22 voor vaste brandstoffen voor Kamer en Pension bewonen seizoen 1945 46 Van Dinsdag 23 October t m Vrijdag 26 October 45 kunnen aan het loket I van den Distributiedienst Westhaven formulieren MD 33322 voor vaste brandstoffen voor Kameren Pensionbewoners worden afgehaald De inlevering der ingevulde formulieren moet geschieden in de week van Maandag 29 October t m Vrijdag 3 November 1945 Belanghebbenden mogen formulieren niei invullen voor familieleden ook geen inwonende ouders kostgangers of inwonend dienstpersoneel Woensdag 24 October 1945 des avonds 7 30 uur spreekt Mr van der Goes van Naters Ldd van de Tweede Kemer over Politieke Perspectieven Zie raambiljetten in gebouw Concordia e Gouda SCHOUWBURG BIOSCOOP Vrijdag a s Mickey Roony Jadith Garland Paul yyhiteman en zijn band In de groote muzikale Show rilm Een schitterende film voor alle leeftijden Fanfare 100 pCt amusement I Gevraagd een flmke werkster Houders van een voor li dag In de week Aanmelden savonds na zeven uur Mevr v VELZEN Crabethstr 2è MEISJES I geblokkeerde I J rekening gevraagd DB PBUKAAN Amerika 21 Ee § nette dienstbode voor dag of dag en nacht gevraagd H POLS Crabethstraat 20 N THIE Bontwerker neemt wederom werk aan Ook bontmantels en hoeden naar maat Rheinvia Feithstraat 2 DIVERSEN Te huur geTraagd een gemeubileerde lit laatkamer Liefat centtnm deritad Brievtn onder no 1002 bureau van dit blad Te koop aieuwe Traploopcr laag 2i M ook ia ged en 18 dikke traproeden g o Stofzuiger groote ilee M te ruilen voor tfcde Radio of Eng BaljBtafcl of rifwiel et goede banden Gevraagd goed Damci en Heerea PoU horloge klein defect geen bei walt lAaabiedlag cn allen Zaterdag en Zondag j KoBiagin Wllkelminawefl 217 Het Nederlandsche RiiQde Kruis mag geen nadeel on sH dervinden van de huidige fi geldschaarschte Daarom isJM in de Beschikking deblok keering de mogelijkheid ge opend tot overschrijving van bedragen van geblokkeerde n rekeningen op de rekening ten name van het Hoofdbe stuur van het Nederlandsche I Roode Kruis bij de Rotter damsche Bankvereeniging H de Nederlandsche Handel Maatschappij de Twenlsche Bank of op haar giroreke ning no 22120 + HET I NED ROODE g KRms