Groot Gouda, woensdag 24 oktober 1945

L I treden en een proces verbaal door den 9 machtiging C C D worden opgemaakt Den telers wordtl K P P ï hun geldig Radio programma van hedenavo Hilversum I 301 M 6 u De Ster van den dag Lily Pons 6 30 u Mevr C H Razoux Schuits Metzen oud 1 4 van de Volksraad vertelt iets over de uitzending van vrouwen en meisjes oaar N d lQdi 6 45 u Kentucky Minstrels 7 u Islieuwsberichten 7 15 u Reportage of gram gautiek 7 30 u Ted Powder en zi n orkest 5 u Ned herrijst de Eendracht van het land 8 15 u Brieven van onsen Londenschencorrespondent W H Huizinga 8 30 u Canadcfsch half uur 9 u Brand in de onge an van Herman Heyermans voorgedragendoqr Willem van Capellen lO lSu Menschen Maatschappij de kunst van het samenwerken door H van der Vllst 10 JÖ u Romantische pianomuziek 11 u Nleuwsbericbtett 11 15 u Avondwijding door denbeer H Hofmeester 11 30 u Afkondigingen Wijhelmus Hilversum IL 415 M 6 8 Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 6 30 u Corduwener non pp 7 II I adio strijktrio bestaande uit e staking in Londen ten ein e Up rond van de te Londea gehouden Nationale conferentie van gedelegeerden der havenarlSeidert is fie hoop levendig gewordeiS dat Vrijdag a s aan de stakingen in de Eng hayens ftp einde z l komen Oeze conferentie fae ft n l een resolutie aangenomep waarin op pnniiddeUijke hervatting v n M werk wordt aapgedcopgsf Iqdjep de onderbandellnfen o et df wer pgeyera zouden nMsiul ien zal aan df re eerl g oo tqtefvcpt worden verzocht BINNENLAND De registratie van Motorvotetoigen lüi Belanghebbenden wpr en er op attent geaaakt det de gelegenheid om motorvoertuigen te reg 9trecren op 3 Oct s ei igt Niet geregistreerde vo telgso zullen worden fevprderd Ook wanneer geen persoonlijken oproep ontvangen is moet het motorvoertuig op de aanmeldingsplaats worden voorgereden Houders van vrachtautp s dienen zich bij de daarvoor aangewezen Bovaggaragenouders te laten reglstreeren Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij oaar de advertent e s in ons blad van hedeu Aankoop van hout Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de Nederlandsche Bank aan de betrojfken financieele instellingen een algemeene vergunning nr 19 heeft verleend om tegoed op geblokkeerde rekeningen vrij te geven crediet te geven of te verhoogen of Set beschikken ten last van een debetrekening toe te staan voor betalingen aan het Rijksbureau voor Hout voor aankoop van hout en houtproducten Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan Ie de betrokken rekeninghouders moeten ovprle ggen de officieele factuur vegens gekocht hout of houtproducten van het Rijksbureau voor Hout 2e over de geblokkeerde rekeningen raag slechts door middel van overschrijving worden beschikt 3e deze vergunning strekt alleen voor zoover de rekeninghouder verklaart niet over giraal of vrij tegoed te beschikken behoudens een bedrag benoodigd voor normaal kasbeheer Deurwaarders en rechtskundig adviseurs Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de Nederlandsche Bank aan de betrokken financieele instellingen een algemeene vergunning nr 20 heeft verleend tot het vrijgeven van tegoed op geblokkeerde rekeningen ten name van leden van de vakgroep tusschenpersonen in onroerende goederen en van de Nederlandsche verfeniging van rechtskundige adviseurs alsmede deurwaarders met dien verstande dat over die tegoeden slechts mag worden beschikt door mid L Overschrijving naar geblokkeerde rekeningen eif naar rekeningen van Rijks i rovinciale en Gemeentecomptabelen Voormelde leden zijn gehouden bij elke opdracht tot overschrijving als hierboven bedoeld tegenover de bankrelatie waar de f wordt gehouden een schriftelijke verklaring over te leggen dat de overschri ving geschiedt tot overmaking van gelden elke zij voor 26 September 1945 van anderen onder zich hadden I Fonnulieren voor opgaven ingevolge Beschikking Fiscale Recherche De opgaven welke ingevolge de Beschikking Fiscale Recherche Nederlandsche Staatscourant 28 September 1945 nr li aan de inspecteurs der belastingen moeten worden geddan moeten geschieden op fprmulieren ingericht overeenkomstig de bij die beschikking behoorende modellen Deze opgaven moeten vóór 15 November 1945 worden ingezonden De formulieren worden niet van rijkswege beschikbaar gesteld doch moeten door dè belanghebbenden voor eigen rekening worden aangeschaft bij een der volgende drukkerijen Leeutvarden Coöperatieve Handelsdrukkerij Pijlsteeg 16 Groningen N V Drij Erven B v d Kamp St Jansstraat 1 3 Assen Prukkerij Torenjaan Torenlaan 20 Zwolle Drukkerij Tulp Blijmarkt 4 10 Apeldoorn Kon Apeld Drukk Steghers Kapelstraat 4 Hengelo Drukkerij H L Smit 5 Zoon Telgenplpin Arnhem Drukkerij G W V d Vorderingsvrijstelling voor wedstrijdauto s Op voorstel van de K N A C heeft het Regeeringsdirectoraat Motorvoertuigen R D M besloten aan de houders van speciale wedstrijdwagens een bewijs te verstrekken dat hun het behoud van hun motorvoertuig bij een mogelijke hfrverdepling yerzekert Gegadigden voor een dergelijk bfwiw dat uitsluitend wordt afgegeven voor autoj diè kennelijlt voor het deelnemen aan wedstrijden zijn bestemd kunnen 2ich melden bij een uit vertegenwoordigers van hpt R DM en de K N A C bestaande Beoordeelingscommissie die op 31 petober a s van 9 30 12 30 en van 14 jot 16 uur zitting houdt in het R D M Gebouw Calandstraat 25 Rotterdam Houders van automobielen van bedoeldkarakter buiten Rotterdam kurmen voor der rit naar en van het R D M desgewenschteen bewijs van vervoer verkrijgen dat aanhet bovengenoemde adres moet worden aangevraagd In den linker bovenhoek van deenveloppe vermelde jneö Bewijs WedstrijdAutomobielen 1 Nederland in de Buitenlandsche pers De Economische Vporlicbtingsdienst Bezuidenhoutscheweg 95 Gravanbage die geregeld een groot aantal brieven ontvangt naar aanleiding van in Het Weekblad of in Economisch Nieu vs geplaatste berichten over nieuwe vindingen der buitenlandsche industrie is omgekeerd gaarne bereid mede te werken aan het geven van bekendheid in het buitenlat d aan nieuwe of verbeterde producten van de Nederlandsche industrie en het Nederlandsche ambacht Men dient hiertoe aan den E V D een kort zakelijk bericht te zenden waarin het essentieele belang van het nieuwe artikel wordt aangegeven De dienst tracht dan dit bericht indien het van voldoende belang is en de juistheid aannemelijk wordt gemaakt als nieuwsbericht zijn weg te doen vinden naar de ppbliciteits organen in het buitenland EENIGE VISCH RECEPTEN Geregeld is er weer visch te krijgen en worden er bonnen beschikbaar gesteld We kunnen daardoor een aangename afwisseling in de maaltijden aanbrengen en bovendien zorgen dat onze voeding voldoende eiwit bevat Eiwit is een belangrijke voedingsstof die als bouwstof voor ons lichaam dient Dagelijks dient onze voeding een zekere hoeveelheid eiwit waarvan een deel van dieren afkomstig behoort te zijn te bevatten Eén van deze eiwitrijke voedingsmiddelen nu is i visch Maak daarom zooveel mogelijk gebruik van visch vooral nu andere eiwitrijke voedingsmiddelen en in het bijzonder dierlijke nog in beperkte mate te krijgen zijn Gebakken mooten kabeljauw De mooten wasschen zouten goed latenuitlekken en door bloem wentelen In eenkoekepan margarine of boter lichtbruin ofvet heet laten worden De mooten er aanweerszijden bruin in bakken en nog evenlaten nastoven met het deksel op de pantot zij gaar zijn ± 10 minuten Gekookte schol 1 kg schol Yi liter water 35 g ± Yi kopje bloem melk boter of margarine De schol schoonmaken wasschen met zout inwrijven opzetten met zooveel kokend water dat ze juist onderstaat ± Yi liter en zachtjes verwarmen zoodat de schol nog net niet j kookt Kooktijd 3 6 è 8 minuten Als de schcfl gaar is het vischyleesch Is dan ondoorschijnend het kooknat tot saus verwerken Op de vraag hoè visch smakelijk en voedzaam kan worden klaargemaakt geven devischvóuwbladen van het Voorlichtingsbureau yati den Voedingsraad afd Visch antwoord Wie een briefje met 5 et post zegels stuurt of dat bedragje op giro nr 301127 overschrijft aan dé afd Visch vanhet Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad Trawlerkade 44 IJmuidfen krijgt zetoegezonden Schelvisch De schelvisch is populair in Nederland Zij wordt graag gegeten ijelukkig dat zij nu vrij regelmatig wordt a Aevoerd zoodat wij er ons van tijd tot tijd e is echt tegoed aan kunnen doen Dan Streelen wij onzpn smaak en wij voeden ons bovendien uitstekend Want ook schelvisch is als alle visch rijk aan iewitten om over de andere voedingsstoffen die ons lichaam niet ontberen kan en de visch ruimschoots biedt maar te zwijgen Hier volgt de manier om schelvisch schoon tp maken en een recept Schoonmaken De visch schubben van den staart naarden kop Daarna wanneer ze niet gestriktis langs de geheele buikzijde opensnijden liadien de ingewanden verwijderen Vervolgens de visch schoonmaken tot op de graat de kieuwen verwijderen en de visch goedwasschen Recept 1 kg visch zout citroensap peterselie margarine of boter Een weinig boter of margarine in een vuurvasten schotel braadslede of stoofpan smelten Dé visch e d erin leggen en een weinig water toevoegen Zoo mogelijk het geheel pipt citroensap besprenkelen D vispb e d zachtjes ga r stoven de pan daarbij gofd gesloten houden Stooftijd plm 15 minuten na 1 minuten de viscji keeren Het vocht als saus gebruiken en napV verkiezing met wat aangemengd aardappelmeel of bloem binden Voor het opdoen de visch met fijngehakte peterselie b trooien Officiëe e Publicaties Verhooging persvergoeding ea han marge hooi Hct Dcdrijrschap voor hooi stroo en ruwvoeder maakt bekend dat de maximumver gpeding welke voor het hooipersen aan Koopers van geperst hooi mag worden doorberekend ƒ 7 50 per 1 000 kg bedraagt Dientengevolge zijn de maxiqiumverbou Wersprijzea voor geperst hooi van 1ste 2de en 3de kwaliteit verhoogd tot resp ƒ 92 50 ƒ 82 50 en ƒ 72 50 per 1 000 kg bij levering franco langs boord of lang wagon dan wel franco persplaats binnen 10 km van bedrijf verkooper Groothandelaren zullen aan detaillisten per 1 000 kg geperst hooi ten hoogste in tekening ipogen brengen de genoemde bedragen al naar gelang van de kwaliteit vermeerderd met een handelsmarge van f4 30 en de werkelijke wettelijk geoorloofde vrachtkosten Detaillisten mogen bij doorverkoop aan de uiteindelijke gebruikers hun inkoopsprijs verhoogen met dezelfde handelsmarge welke ook vorige jaren geoorloofd was alsmede met de werkelijke wettelijk geoorloofde vrachtkosten Het afleveren en de prijsregeling van consumptie aardappelen De telers van aardappelen worden er met nadruk op gewezen dat volgens de bestaande voorschriften de aardappelen alleen tpgen inneming van een afleveringsbriefje aan de V B N A mogen worden afgeleverd voor zoover dit niet ingevolge andere bepalingen is toegestaan Het is dus verboden aardappelen rechtstreeks aan consumenten en handelaren af te leveren zonder dat hiervoor een geldig afleveringsbriefje of andere geldig verklaarde bewijsstukken in ontvangst worden genomen Het vervoederen van aardappelen is alleen toegestaan indien ze voor consumptie zijn afgekeurd en een veevoederverklaring is opgemaakt Speciaal met het oog op de aardappelvoorziening der consumptiecentra wordt een beroep gedaan op de telers zich aan de gegeven voofschriften te houden en zooveel mogelijk aardappelen voor distributie aan de V B N A af te leveren In geval van overtreding zal hiertegen in het algemeen belang worden opge in hun eigen bejang aangeraden de aardappelen goed te bewaren en zorgvuldig in te kuilen Ten aanzien van de prijzen voor de consumptie aardappelen wordt medegedeeld dat deze tot 11 Nov 45 zullen bedragen indien geteeld op kleigrond of duinzand ƒ 5 75 ƒ 5 50 ƒ 25 pei 100 kg voor resp klasse 1 2 en l Voor aardappe len geteeld op zand en veengrond resp ƒ 5 25 ƒ 5 en ƒ 4 75 per 100 kg Gen m de prijzen zullen wegens bewaarloon als volgt worden verhoogd voor de periode van 11 Nov t m 24 Nov met in totaal 40 cent van 25 Nov t m 22 Dec met in totaal in het dagelyksch menu Fijn is het weer eens een boirdje echte Honig s vermicelUsoep te proeven Dat repgt ajfwis eeling in de maaltijden Voordeel jg is hef ook want U hebt nu niet alleen de vermicelli maar ook de Boep op Uw bon Vraag naar Honig s venoi cellisoep smakelijk voedzaam krachtig PlSTRIBUTIE NmUW fh Rantsoenbonnen voor beschuit en gedroogde Zuidvruchten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat tot nader prder geen rantspen bonnen voor beschuit met den opdruk A 29 100 gram beschuit in omloop zullen worden gebr fht Als rantsoenbonnen voor beschuit zullen worden gebruikt de rantsoen bonnen met opdruk een rantsoen artikel F Deze bonnen geven recht op 70 gram beschuit = 1 ran soen per bon De rantsoenbonnen met opdruk een rantsoen artikel G gpvep recht op een r ptspcn 1 = 100 gram gedroogde Zuidvruchtea Scheermesjes op Tabaksbon Het Rijksbureau voor Metalen maakt bekend dat qiet ingang vaa 2 Oct a s a n de daarvoor aangewezen winkeliers is tpe gestaan om per ingenomen Tabaksbon R 16 vijf scheermesjes af te leveren 5 cent van 23 Dec t m 19 Jan 46 met in totaal 5 cent voor de week Van 20 Jan t m 26 Jan met 5 cent en vervolgens met 5 cent per week van 27 Jan t m 2 Maart 46 van 3 Maart t m 20 April met 7 cent p week van 21 April t m 27 April met cent van 28 April t ra i Mei pjet 8 cent van 5 Mei t m 11 Mei met 11 cent van 12 Mei t m 18 Mei met 14 cent van 19 Mei t m 25 Mei met IZ cent van 26 Mei t m 1 Juni met 20 cent van 2 Juni t m 8 Juni met 23 cent van 9 Juni t m 15 Juni met 26 cent van 16 Juni t m 22 Juni met 32 cent en van zj Juni met 42 cenf alles per 100 kg De zelfverzorgingsregeling op het platteland kan in verband met pioeilijkhpden welke zich hieromtrent nog op distributie technisch terrein voordoen nog niet bekend worden gemaakt Dienaangaande volgen nog nadere berichten Ten aanzien van het aardappel vervoer door consumenten wordt bekend gemaakt da t de bepalingen ten opzichte van het vervder gelijk zijn aan die voor 1943 Dit houdt derhalve in dat alle vervoer van aardappelen boven een gewicht van 10 kg door een geleidebilj t moet zijn gedekt Voor het vervoer van aardappelen welke op volkstuinen geteeld zijn zullen de plaatselijke bureauhouders slechts in absoluut bonafide gevallen een geleidebiljet afgeven voor het in een keer vervoeren van deze aardappelen van den tuin naar het huis Inlevering oude ijzerbons In aansluiting aan de mededeeling van het Rijksbureau ijzer en staal van Aug 45 wordt nader bekend gemaakt dat de distri butiebescheiden welke per 1 Sept 45 hun geldigheid verloren hebben nog tot 31 Oct bij het Rijksbureau laaien Bezuidenhout scheweg 15 s Gravenhage kunnen worden ingeleverd De door den Algemeen Gemachtigde van den Wederopbouw destijds uitge geven machtigingen en andere distributie heid hebben verbren kunnen eveneens nög tot 31 Oct bij het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw Kruisbesjenstraat 12 s Gravenhage wor defj ing everd Na 31 Oct 45 ingediende bons worden niet meer in behandeling genomen ABONNEERT U OP GROOT GOUDA