Groot Gouda, woensdag 24 oktober 1945

HedcD ontvingen wij bet droevige bericht dat op 15 Maart in een Concentratiekamp te Solo is overleden onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder E VAN ELK Van Aken Uit aller naam C VAN ELK Gouda 23 October 1945 Kattcnsingel 79 Geen bezoek geeo rouwbeklag Gevraagd in Den Haag net jons meisje ala hulp in de hnisbouding bij echtpaar met kind van 3 jaar Loon nader overeen te komen Brieven Laan v Oostenburg 45 Voorburg MEUBELFABRIEK te Hilversum vraagt bekwame MACHINALE HOUTBEWERKERS en MEUBELMAKERS Meubelfabriek H de Waijer Zo EmmastraatlS HILVERSUM lED HOll DIITUir vraagt voor spoedige in diensttreding een Boekhouder leeftijd 20 30 jaar Sollicitaties alleen schriftelijk Gevraagd voor direct NET MEISJE voor heele dagen Mevrouw V d BOVENKAMP Wachtelstraat 4a Te koop gevraagd EeainjectisspoitScc A VAN VEEN Potgieterssfr 20 Gouda Beslist bekwame BREISTER gevraagd GROENENDAAL 9 Te koop aangeboden ZEILBOOT zonder tuig Graaf Florisweg 105 WONINGRUIL Wie wil woning te Alphen a d Rijn ruilen tegen woning Gouda Waddinxveen huurprijs f4 50 P SNEEUW Visserstraat 23 Alphen a d Rijn Te koop gevraagd een Brieven ond r no 830 bureau van dit blad Te huur gevraagd in Gouda een gemeubileerde zit en slaapkamer door jong echtpaar met een kind Brieven onder no 77S bureau van dit blad Leveosmiddclcn Fabrikanten l Wij zoeken voor een te Amsterdam gevestigde handelsonderneming agentschap of vertegenwoordiging In 1e klas artikelen op levens middelengebied Ook genegen om als depöthouder op te treden Brieven onder no 153 Adv Bur Wiering Hoogeweg 14 AmsterdamO Het goedkoopste en juiste adres voor kachels foravizca haardca caz is bij DIRK GOUWE 8 Nette werkster gevraagd V DUYN Gouwe 153 DANSSCHOOL HOLTHUIJSEN KARNEMELKSLQOT 46a GOUDA Zondagavond a s hebben wij voor onze ingeschreven leerlingen een PKIMA BAND geëngageerd Aanvang 8 uur Zaal Concordia Leerlingen die de Tango willen leeren kunnen zich opgeven voor de Dendardagavond cursus Wij zijn pas bezig deze mooie dans Ie onderwijzen Inschrijving vin eentbaginnende leerlingen voor een nieuw ie vormen curfui HOLTHUIJSEN Gediplomeerd Leeraar PrivMlIenen elk gewertichl uur Inlichtingen dagelijks OPROEP Het Regeerings Directoraat Motorrijtuigen herinnert hiermede aan de registratieplicht voor alle Motorrijtuigen Vracbtautobezitters krijgen geen oproep doch kunnen hun wagen op de bekende registratieplaatsen en in de onderstaande garages laten registrceren 2 venhuizen Moercapelle Garage Voskuilen Zoetermeer Garage Groenheijde Zwammerdam Fa ac Boeyenga en Zonen Ouderkerk a d I ssel Garage Duijvendijk Kerkweg 68 WaddlnxVeen Garage van Nieleo Dorpstraét 47 Moercapelle i Garage Zijderhand en V d Berg Gouda Garage v Zevenhoven Spoorwegstraat 2 Garage De Jong Fluweelensingel 59 Garage Nbordergraaf Kleiweg 12 Bergambacht Garagie v Zoest Bodegraven Garage v Bunningen v Tolstraat Garage v Bruijne Wilhelm str Boskoop Garage de Rooy Zijde 116 Niet praten maar Loe Opnieuw PRIJSVERLAGING bij SunOH de lit U Per rantsoen s 400 gram bloedworst tongenworst Saksische leverworst Berliner leverworst 165 165 165 van 40 voor J ct 21 $ 95 29V2 28 34 i 33 EXTRA AANBIEDING 13 gr boterhamworst van 241 voor 20i et 130 sr Innchwont 24i 201 et 130 gr gekookte wofat 241 201 et van 24 voor St3 et 17 16 et 20 19 et 100 gram snij worst 100 gebraden gehakt 100 Geldersche worst Vooruitstrevende meubelfabriek in hat centrum des lands vraagt voor spoedige indiensttreding MANAGER met ruime bedrijfservaring voor de organisatorische leiding Goed bekend met mo derne boekhouding calculatie systemen en bedrijfsvoering Opleiding middelbaar onderwijs Voor energiek werker levenspositie Leeftijd omstreeks 35 40 jaar Candidaien moeten bereid zijn eventueel deel te nemen aan eejp psychologisch onderzoek bij de NEDERLANÏDSCHE STICHTING VOOR PSYCHOTECHNIEK te Utrecht Brieven met uitvoerige Inlichtingen eigenhandig gesohreven n voorzien van wee nieuwe scherpe foto s van voren en opzij binnen een week te Hchten aan ADVERTENTIEBUREAU voorheen ALTA te UTRECHT m t vermelding op het couvert ne 4080 Uitgeverij vraagt te huur in het centrum der stad een Magazijn plm 150 M liefat met kantoor Brieven onder no 792 bureau van dit blad Voor direct gevraagd PRIMA BOEKHOUÖÉR met ervaring n P NoGfdhoek en Zn Kaashandel Bodegraven Regeeringsdircctoraat voor Motorvoertuigen R D M De gelegenheid om motorvpertuigen te doen registreeren eindigt uiterlijk 31 October a s De registratie is verplichtend Motorvoertuigen welke niet zijn geregistreerd en waarbij dientengevolge geen registratiebewijs aanwezig is worden na 31 October gevorderd Houders van personenauto s ook ij die geen persoonlijken oproep ontvangen hebben moeten de auto ter registratie op een der aanmeldlngsplaatsen voorrijden Bij de Rijksverkeersinspectie kunnen zij vernemen waar in hun omgeving een aanmeldingsplaats is gevestigd Houders van vrachtauto s moeten hun auto laten registreeren bij een der daarvoor aangewezen B O V A G garagehouders ledere BOVAG garage houder kan inlichtingen geven welke garagehouders aangewezen zijn Houders van motorvoertuigen welke in reparatie zijn moeten daarvan kennis geven aan een der aanmcidingsplaatsen voornoemd of het kantoor van het R D M Deze voertuigen mogen niet worden gebruikt vóórdat zij ter plaatse waar lij zich bevinden zijn geregistreerd GEBOUW ttCONCORDIA WESTHAVEN 3 NOVEMBER a s te 2 uur geeft het NeerlandCabaret een KINDERVOORSTELLING DE AVONTUREN VAN PIETJE BELL Prijzen der plaatsen f 0 75 I 1 en f 1 25 Plaatsbespreking op den dag der uitvoering vanaf s morgens 1 0 uur a d zaal a 1 0 cl GORDIJNEN kunnen weer behandeld worden Mei de meeste spoed en zeker zoo mooi als nieuw MODELWASSCHERIJ In verband mei de lijdsomslandigheden kan voor deze goederen beslaande uil minderwaardige sloffen niel worden ingesiaan Ama BETER BRIEFONDEPWIJS Jottrnalistick en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WÜRMSER en F DE SINCLAIR Engilsch Fransch Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOCSTRAAT 6 ROTTERDAM Conpon no 354 Gratia proefles leervak i Adres r Naam Na vier jaar afwezigheid HERVAT 6Ua SckMiCH AiUc liaar lessen in Rythm Gymnastiek Kunstdans Balletopleiding Balroom Dancing 1 o a Foxtrott Valse Tango enz Privé en clublesaen Inlichtingen en inschrijvingen Vrijdag 23 Oct van 11 12en 2 4 uur in HotelCafé CE 7RAL Markt ingang 2 uges aat l f afieft ft Zaterdag 27 Octobef weer onze zaak in Manufacturejn Bedden en Tapijten H KRIMPENFORT Boschweg 46 Gouda DE NUTSSPAARBANK te Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een aankomend bediende Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht ten kantore der bank Oosthaven 12 TER RUigNG roodbruine pumpi maat 38 tegen ichoe maat 36 37 latte hak i g at TebevraO Nieuwehaven H D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Bit Mcltje van 8 tot 2 uuf De Brai n Voatenburchkade 118 nette Wctktter Bodcgfaafiche Straatw 70 boek Jan van Rcneiseplein net Melfje voor halve dagen Mevr Van Wingeidea Sophiaitraat 4 DIVERSEN B let Wiskunde gevraagd doot leerling 5 klai H B S Br no 907 buraiu v d blad ▼ e lorcn vorige week een gernite haantrik van markt a Gonwe Tegen bel terug bez Markt 58 Te httor gevraagd Hoia o gedeelte van Hnit Br no 936 bnrean van dit blad Wol te aplanen gevraagd vlugge afwerking Nieuwehaven 87 Verloren een echt lederen donkerbruine titialaltiag ponemonaale met inhoud Terug U bei Walvliitraat 26 C nmagd een Slaapkamertje ia het centr dn kéd Brieven ao 1002 bw v d blad nieuwe bruine portachoenen m 40 nieuwe ichoeneB blauw of zwart ofsleehak een bruin hoedje nieuw model W koop Lange van Wijngaardettraat 12 heereajai otide kwal voor damefin maat 42 Steenbeek Houtmanigracht 8 Godinl orouisje voor wandelwagen o wielen daarvan en jongensjaBJe leeft l G van Ooatriim Da Costakade 7 z g a n bruine aportach m 38 v 39 ot en bruine iportach m 37 v 36 Krugeil z g a n br auide dameaach m c lief t br molière m 39 ftuweelensmgel i een nieuwe overall groote m v u wringer JoBaart Oudeweg D U Reeuwl dameaach m 37 tegen gymach m 39 Wethouder Venteweg H l twee achterwielen met naaf en twee aarro g atbanden en ketting Steyakade 27 een haard of twee pertooaa ledikant apiraal voor een opklapbed met ombouw Brieven aa 0979 bureau van dir blad een winterjaa leeft 15 voor grootere leeft 18 j Ketalatraat 61 Gade kwal kinderwagen voor winterj P Dogganaar Viouweateeg i aitttwc voatbalachoenen voor een werkbra of overall Onder de Boompjca 143 icbritfmachlae voor radiotoeatel Bfi ao 1013 bnccan vaa dit blad f