Groot Gouda, zaterdag 27 oktober 1945

EENDRACHT MAAKT MAOfT Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tcl 309 Abonn p w 25 ct Losse numm 10 et NUMMER ÖGROO PERASPEfiA ALGEMEEN NIEUWSB AD ASTPA DAGBLAD Redactie L A v d Stcenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukker Vcrzi l Gouda QOLDA D VOOR GOUDA EN OMSTCEKEN ZATERDAG 27 OCTOBER 1945 4 Daar zijn we weer Thans is de officieele goedkeuring ent vangm om weer piogrammabladen voor den radio omroep in druk te doen uitkomen Behalve de organen van de vroegere omroep vereenigingen zal ook verschijnen Radio Nederland het officieele orgaan van de stichting Radio omroep in Overgangstijd Aldus het bericht dat ons bereikte En wat voor een gezicht moeten we nu zetten Onze eerste emotie was stomme verbazing Het zal wel aan een ieder bekend zijn hoe de dagbladen zitten te springen om meer papier Dat er desondanks de weekbladen gelijk paddestoelen uit den grond verrijzen is een verbazingwekkend feit en nu verschijnen er zes omroepbladen tegelijk Van het dagbladpapier misschien Wij weten het niet Maar is het aan den anderen kant niet een verheugend verschijnsel dat er in deze woelige tijden toch iets van het oude zal terugkeereri Zouden wij dan heelemaal afstand moeten doen van den beproefden schotjesgeest Nee gelukkig Er zijn nog instanties die het alom geproclameerde parool Herstel en Vernieuwing goed doorzien Zij hebben zich het Herstel tot taak gekozen En hoe Er bestaat inderdaad een groote behoefte aan een omroepblad waaruit men zich op de hoogte kan stellen van de radioprogramma s Dat gemis wordt nu in eenmaal goed gemaakt door het verschijnen van zes bladen tegelijk Maar het blijft natuurlijk niet bij het weergeven van de radioprogramma s Er zullen ook redactioneele artikelen verschijnen in deze bladen En wij kunnen ons üpeds nu voorstellen hoe een eerste artikel van om maar één naam te noemen den heer W Vogt zal zijn Waar de A VRO afwijzend staat tegenover den huidigen gang van zaken en haar medewerking aan Herrijzend Nederland heeft onthouden kan een dergelijk artikel ni t anders dan overloopen van afbrekende critiek op deze instelling En de wijze waarop de heer Vogt in de pen klimt is overbekend Thans zullen wij weer kunnen genieten van het hartverheffende schouwspel van de tegen elkaar en tegen Herrijzend Nederland ten strijde trekkende afzonderlijke groepen Het wordt weer echt Of moeten wij de herverschijning van deze bladen zien als een doekjevoor het bloeden Zooiets in den geest van al mag er dan niet door ieder afzonderlijk omgeroepen worden de bladen kunnen wel weer verschijnen De achtergrond van dit alles is dmster Heel duister zelfs Wij nemen aan dat er Wel een zeer goede reden zal bestaan voor wat er nu gaat gebeuren maar een verklaring van dit vreemde gedrag is tot nu toe uitgebleven Maar voorloopig zullen wij weer van ietsvan vooroorlogsche kwaliteit kunnen genieten hatelijkheid en gekanker Of zal hworden twee honden enz dat alle vereengingen zich thans keeren tegen de groiteindringer in hun vermeende rechten Herrijzend Nederland Sommige bladen hebben in een ronds hrij ven aan hun vroegere abonné s verzodiSt omspoedige opgave van een nieuw abonnement Anders zal er een stop moetali worden toegepast Dat lijkt ons onwaarschijnlijk Als er genoeg papier is om zek bladente laten verschijnen zal er toch ook welruimte zijn voor een paar hondero abonné smeer of minder Maar het publiek zal hier zijn fordeel vellen Het aantal abonné s zal itwijzen of men Herstel dan wel yermc wipg wenscht Wij houden het op het lafste STADSNIEUWS N V H bedacht Tijdens den feestavondf van de buurtvereeniging Victorie leiCade en omgeving welke op 16 October m Concordia werd gehouden is bij een attractie F 250 opgehaald Dit bedrag werd afgedragen aan Ned Volkihcrstfj n bate van Venlo J de Bruqn bevorderd De obef ♦ an de econOfinischc recherche alhier de heer de Brui n i met ingang van 1 November a i door het DirectoraatGene raal van de Prijzen te s Gravenhage benoemd tot afdeeling commandant N 1 945 St Janskerk mdeweij van Gerh Huls PREDIKBEURT Zondag 2 October Nederl Hervormde Kerk 10 uur v m Ds L VroeWaddinxvecn 5 uur nam D Bediening H Doop Westerkerk uur Ds M C Koole Jeugddienst 5 uur n m Di G Eizenga beaiening H Doop Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 nam 7 uurDs A Snaayer van Leidfen gemecnsch dienst Vnjz Protest groepefa ter herdenkingvan de Hervorming Vereenig Calvijn Turfmirkt geen dienst Remonstr Geretorm Genieente geen dienst Evang Luth Kerk 10 u vm Oud zende llng L Bodaan van Rottefdam 6 uur Öud Kathoheke Kerk ÏO 30 en Pastoor Glskes en 5 uur nsterdam Jozef Groen van lendaal van kwart Kerk 8 30 u vm Irantsche Kerk Cand Gereformeerde Kerk Cand H Windig van Gere f Zondagschool Prinstererschool Gr v or 3 tot kwart voor Vrijgemaakte Gerefo en 4 uur nam Remon Trimp van Kampen Geref Gemeente Stitionsweg iO en 5uur Ds A de Blóis Christel Gercfornl Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois II C É Nederl Gcreform Gemeonte Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Jot van Welzen Woeasdagavoad 700 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang gfm geb Zeugestraat 38 9 en 10 30 erf 5 uur Ds H C l eep woensdag 31 ct 3 u Gebedsuur Leger des Heis 10 uur Heiligingsdienst 3 33 u OpenlucWt samenkomst op te Nieuwe Markt 7 30 u © fenb samenkomst Leiders Majoor en Mevl Wels Dinsdag 7 30 uur Ledenverg Do dcrd 7 30u Openb Samcnk Dokterskn Apothekcrsdienst De Zondagfliensten worden waargenomen door Dr H Reedijk Crabethstraat 45 en Dr J H F Remme Fluweelensingel 59 Men gelle e boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekcrs llenst Fa Grendel Tiendeweg 9 tirgerlqke Stand 25 Oc H G 26 en £ Geboreni Gerda R d v G J Bos en H Schwarze Vossiusstraat 65 t Francisca Th M d v G Belt van Duuren Kleiweg 25 Ondertrouwd 25 Oct A A L Spierings en G P M vanjHofwecgen G Killesteijn en G W Bron L Gorissen en S M van Bruggen B A Kimeijcr en M M de Korte A Zeverbjom en C Berg A A Verschut en K heo W Schouten en W v d Berg A R Shaw en C H W M Frederiks Meijer en S R Teixeira de Mattos DISTRICTS NIEUWS Waddinxveen West Burgemeester Albarda heeft zich tot eenige bewoners van Waddinxveen West gewend met het verzoek een Comité te vormen hetwelk de belangen en de wenschen der bewoners van dat dorpsgedeelte kan behartigen en in het bijzonder bij het gemeentebestuur kan voordragen Gisteravond vond ten gemeentehuize de eerste bespreking plaats De burgemeester mocht de heeren Dr W van den Berg M Heemskerk C van der Linde van Nielen en G V Sonneveld bereid vinden om ter verwezenlijking van het beoogde doel de noodige stappen te doen Zwarte armen Mede dank zij de opheffing van het bankgeheim kon het Burgerlijk Armbestuur alhier ook eens laten nagaan of zij die door deze instelling gesteund worden soms ook nog gelden op een spaarbankboekje hadden staan De moeite was niet tevergeefs Het bleek dat er zwarte armen waren dje honderden guldens op hun S fn waren zelfs gevallen bij van f 000 en ToTgïr Afgezien van het normale appeltje voor den dorst waarop zulke menschen toch ker recht hebben bleken de hooge inlagen fulst in de laatste weken en maanden plaats ïtebbet gehad l rPi tLTe de hand ligt dat slimme Z f n c m t deze economisch zwakken op een ac ordje hebben gegooid om op deze wijze fets van hun zwarte geld den De idee was goed maar de controle beter Burgerlijke stand Aangiften van 18 t m 24 October 1945 GEBOREN Jacoba d v A Hoogcndoorn en J Vente Antonia E M d v C T Verkleij en W A Zwanenburg Elizabeth C d v J D van Wichen en W Huizer ONDERTROUWD J van Dijken en GEHUWD W Zeilstra en B Oskam OVERLEDEN A H van Mourik 24 j BINNENLAND Walcheren s nieuwe dijken doorstaan den storm De 3 dljkdichtingen bij Vlissingen Westkapelle en Veere hebben tot nu toe de kracht van den storm welke sedert Dinsdagmiddag woedt getrotseerd zonder schade van eenigerlel beteekenis Bij fort Rammekens waar het dichtiagswerk nog niet voltooid is veroorzaakte de storm enkele kleine beschadigingen welke van weinig beteekenis zijn De noodige maatregelen zijn genomen om bij eventueel onraad krachtig te kunnen ingrijpen De leiding heeft de verwachting dat de zeewering den storm ook verder zal trotseeren Nieuwe functie voor Gen Majoor Kruis Met ingang van 1 November is bij K B van 26 October de Gen Majoor Mr H Kruis benoemd tot Chef van de Gen Staf met den tijdehjken rang vian Lt Generaal Lt Gen Kruis blijft belast met de waarneming van de functie Chef Staf Mil Gezag Radiobelasting gaat 1 Nov in Met Ingang van 1 Nov a s moeten voor de radioontvangtoestellen weer luisterbijdragen worden betaald Het bedrag daarvoor IS zoowel voor de ontvangtoestellen als voor de aansluitingen op de Radlo centraks op f 1 per maand vastgesteld Het Crematorium te Velzen weer in gebruik genomen Wij ontvingen het bericht dat de crematies In het crematorium te Driehuls Westerveld weer kunnen plaats hebben De heropening geschiedde Vrijdag 26 October j l Proelvlucht naar Ned lndië met medeneming van post Op 7 November as zal van regeeringswege een proefvlucht naar NederlandschIndië worden uitgevoerd Het toestel vertrekt dien dag van het vliegveld Schiphol en zal na 4 of 5 dagen te Batavia landen Met deze vlucht zal post voor geheel Nederl Indic worden meegegeven Ter verzending zijn toegelaten gewone niet aangeteekende brieven en briefkaarten Exptes bcstelling is niet toegestaan Het tarief voor de verzending met deze vlucht bedraagt bij vooruitbetaling voor brieven 3G cent per 10 gram over restend gedeelte van 10 gram en voor briefkaarten 20 cent voor elke kaart De aandacht wordt er op gevestigd dat alle met dit vliegtuig te vervoeren post te Batavia zal worden gelost en dat omtrent de wijze van doorzending van poststukken voor verdere bestemmingen in Ned Indic geen gegevens voorhanden zijn Dit vervoer zal geheel afhankelijk zijn van de eventueele beschikbare vervoermiddelen daar te lande De adresseering der poststukken zal in Ned lndië zooveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met het tegenwoordige adres van de geadresseerden indien en voor zoover dit aldaar bekend is Vermelding van naam en adres van den afzender op de stukken is noodzakelijk Voor een vlotten gang van zaken in den postdienst en om mogelijk teleurstelling te voorkomen verdient het aanbeveling dat met het gereedmaken en verzenden van de correspondentie niet wordt gewacht tot kort voor den dag van vertrek van het vliegtuig doch dat nu reeds zoo spoedig mogelijk de terpost be zorging plaats vindt De aflevering van biscuit vertraagd De aandacht van het publiek wordt erop gevestigd dat het niet altijd mogelijk zal zijn terstond de aangeboden bonnen voor biscuit gehonoreerd te krijgen Betrachting van eenig geduld aan de zijde van bet publiek ten aanzien van het tijdstip van aflevering door den detaillist is gewenicht fi fcuUcuU Weersverwachting medegedeeld doorhet K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Aanvankelijk nog verdere afwijkende en krimpende wind Tijdelijke opklaringen later weer toenemende bew Aan de kust nog eenlge buien Koude nacht Gouda te doen Woensdag De Wo Wat is er in t m Réunie Vrijdag Bagatelle Club IQ Thalla Theater Vrijdag t m Woen i Konvooi naar Moermansk ff Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Donderdag Fanfare Zaterdag 27 Oct 7 45 uur Kunstmin Boelekade Feestavond van Vires et Celeritai Maandag 29 Oct u Concordia planoavond door Willem en Hendrik Andriessen WAT GEBEURDE ER 27 October 1944 Wouw bevrijd 1943 Telegrammen mogen geen gelukwen schen en geen rouwbeklag meer bevatten 1940 Roosevelt weer candidaat voor de presidentsverkiezing daartoe aangezocht door een overweldigende meerderheid van het Dem Partijcongres 1939 Hofmeester Koorens van de Johande Witt bekent zijn vrouw te hebbenvermoord het lijk in stukken té hebbengesneden en het daarna in koffers tehebben gedaan Koorens werd laterleider van het concentratiekamp teOmmen 28 October 1944 Den Bosch Vught en Tilburg bevrijd 1943 Melitopol door de Russen bevrijd Monetaire overeenkomst Belgischeen Nederlandsche regeeringen Fr 100 U F 6 05 1940 Italië verklaart Griekenland den oorlog Hitler en Mussolini te Florence Joodsche ondernemingen in ons landmoeten zich melden OP DE BRUG Mi Pres Schermerhorn over de opheffing van het Mil Gezag In een radiotoespraak over de opheffing van het Mil Gezag heeft de Min Pres Prof Ir W Schermerhorn gisterenavond medegedeeld dat de afwikkeling van het Mil Gezag op 1 Januari a s volledig zal zijn Per 1 December a s zullen de nog bestaande militaire commissanaien in de mil afdeelingen te Assen Arnhem Utrecht Amsterdam s Gravenhageen Vught alsmede de verbindingsofficieren worden ontslagen zoodat dan de gehecle buitendienst zal zijn geliquideerd De Staf van het Mil Gezag zal op of nabij 1 Januari worden opgeheven Het Commissariaat Noodvoorzienlng voor de verwoeste gebieden zal omstreeks 1 Dec kunnen verdwijnen De dienst van de grensbewaking gaat binnenkort over naar de Marechaussee BUITENLAND Kopenichiade Von Kocpenick Redivivus Een verslaggever van de Paris Matin heeft bij wijze van grapje twee dagen lang de Fransche radio bestuurd Hij wandelde de Fransche omroepstudio s binnen zocht een bureau uit nam een secretaresse in dienst en installeerde zich als bestuurder van de Fransche radio zonder dat iemand vroeg wie hij eigenlijk was Hij presideerde stafvergadering en onderbrak tenslotte een muziekuit zending om de luisteraars mede te deelen dat zij zijn verslag van de radio uitzendingen in de Paris Matin zouden kunnen lezen De Fransche radio gaf gisteravond de volgende verklaring de grap was mogelijk omdat de verslaggever zich uitgaf voor vertegenwoordiger van het Ministerie van Voorlichting omdat Jiij van deze onwettige titel gebruik maakte openden zich alle deuren voor hem