Groot Gouda, zaterdag 27 oktober 1945

DISTRIBUTIE NIEUWS Mededeellngen plaatselijke Distributiediensten Gouda SCHOENEN Ingaande Maandag 29 October a s wordt de mogelijkheid geopeod tot het indienen vao een aanvraagformulier ter verkrijging van een bon voor een paar schoenen De formulieren kunnen worden afgehaald bij dan portier van den Dtstrlbutledlenst Westhaven 33 De Ingevulde aanvraagformulieren dienen onder overlegging van dan eersten en den tweeden distributiestamkaart aan de afdeeling Schoenen Peperstraat loket 24 te worden ingediend Pprmulleren welke per post en dergelijke worden ingezonden worden niet aanvaard ep terzijde gelegd Voor de indiening Is voor de komende week het volgende schema opgesteld Voor hen wier geslachtsnaam gelegen is tusschen één der namen belde namen inbegrepen I Aafjcs Beets op Maandag 29 October Begeer Blonk Dinsdag 30 Bloos De Booy Woensdag 31 Bor Brouwers Donderdag 1 Nov V Bruchem Czackes ö p Vrijdag 2 Nov alle dagen van 9 30 tot 12 uur en van 2 tot 3 30 uur Afwijking van het schema kan niet worden toegestaan Ter voorkoming van onaangenaamheden is het noodzakelijk dat ook zij die reed s een aanvraag Inzonden doch daarop et n antwoord nog niet ontvingen toch een aanvraag inzenden Met de nog onafgedane aanvragen wordt bij komende verdeellrg uiteraard rekening gehouden Voor de nog niet genoemde namen vo gtvoor de week van 4 10 November 19 5 nadere publicatie Aangezien den Distributledienst Gouda bonnen voor schoenen ter verdeeling niet ter beschikking staan is het onnoodig hierover te correspondeeren telefonecren enz UoUomL s duUttH cU schuitfdaais Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag Count Basle 6 30 u Het Rijk over zee de Heer A van Dijck oudinspecteur bij het Inlandschonder wijs over Maldsch in Indic 7 u Nieuwsberichten 7 15 u Reportage of gramofoon muziek Dinah Shore 7 30 u Recital Cor van Boven piano 8 u Nederland herrijst Lichtbaken van pater Henri de Greeve 8 15 u De Balalaika s klinken 8 30 u Bonte avond 9 30 u Sportpraatje door den Heer Chris Geudeker 9 45 ü Omroeporke to l v Marinus van t Woud in de pauze 10 15 u Mensch en Maatschappij dr Th van Schelven over Individueele psychologie 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijding kapelaan M Chr Kwanten kapelaan van de par van O L Vrouwe te Bussum 11 30 u Muziek voor Strijkorkesten 12 u Afkondiging èn Wilhelmus Hilversum II 415 M 6 u Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 6 30 u Verzoekprogr 7 30 u Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 8 u Kwartet Corduwcner 8 15 u Hoorspel De schim regie S de Vries Jr 8 45 u Zaterdag avond thuis u Opbouwrubriek 9 15 u Gramofoonmuzlek 9 45 u Avondw ds J Zuurdeeg u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 u Dansmuziek Heet van de naald u Afkondiging en Wilhelmus Hollands duinen als schuilplaats Nederlandsche kunstschatten in den oorlogstijd De Goudscfae Glazen terug naar Gouda Toen in het jaar 1939 de oorlog was uitgebroken is het Stedelijk Museum te Amsterdam aanstonds met vooruitzienden blik begonnen met het bouwen va n kluizen in de duinen ten einde daarin schilderijen en andere kunstschatten veiHg onder te brengen als het gevaar acuut zou worden De kluizen zijn van gewapend beton met muren van één meter en een dak van 2 meter dik Daarop is zand gestort tot een hoogte van een 14 meter en is helm geplant zoodat het er van buiten als een gewoon duin uitziet Een zevental maanden werd er aan oo n kluis gebouwd Alleen een toegang van betonnen muur en een zware metalen deur met het opschrift Museumdepót laten merken wat hier te vinden moet zijn Zoo is er één kluis gebouwd in Castricum die op 8 Mei 1940 klaar was juist voor den Duitschen inval wat later waren de twee schuilkelders in Heemstede klaar en in ongeveer Juli 1940 volgden de twee onder de gemeente Bennebroek Bovendien liet het Rijksmuseum een kluis maken te Paaschlbo bij Steenwijk Zoo hebben veel kostbare stukken uit allerlei verzamelingen onder zand en beton een schuilplaats gehad tegen het geweld van den oorlog Zij zijn er uitstekend bewaard Zooals gezegd zijn er twee kluizen in de duinen bij Bennebroek Men gaat langs het station VogelenzangBennebroek naar het in de duinen gelegen waterleidingterrein van de gemeente Amsterdam Prachtig gaaf is er het breede duinlandschap Zoo vrij als men de duinen niet meer kent Temjdden van deze duinen vindt men als men ze weet de twee kluizen In een houten noodwoning dicht daarbij zit de heer Beyer ambtenaar van het Stedelijk Museum die er het toezicht heeft Hoe liefelijk moet hier in het voorjaar het golvende duinland zijn geweest toen de vlier en de meidoom er bloeiden en al het kleinere struikgewas eromheen Door een betonnen gang van een meter of vijftien komt men de kluis binnen Een zware kluisdeur geeft toegang tot de hal waar de telefoon hangt Er is electrisch licht en een installatie waarmee de ruimten geregeld op goede droogte en warmte worden gehouden Vanuit de hal komt men opnieuw door zware kluisdeuren in de eigenlijke bewaarruimten Een hygrometer en thermostaat teekenen daar voortdurend het vochtgehalte en de temperatuur van de ruimten aan Daar staan de schilderijen Veel van de meest bekende zijn al teruggevoerd naar de musea maar wij zien er bijv nog de afbeelding van de Ruyter door Ferdinand Bol het schilderij van Röling van zijn vrouw schilderijen van BUITENLAND Superfortcn boven Duitschland Volgens de Times zullen 5 afdeelingen Superforten deel uitm aken van de Amerikaansche bezettingsluchtmacht In Duitschland Dcze formidabele vliegtuigen met een actieradius van 3000 mijl zijn in Europa nog nooit gebruikt Als zij in patrouille vluchten boven Duitschland zijn zullen zij efe © waarschuwing vormen tegen iedere eventueele Duitsche militaire ambitie Voorraden naar Java In de haven van Tandjong Priok worden tusschen nu en 6 November 23 Nederlandsche Brltsche en Amerlkaansche vrachtschepen verwacht van gemlddetd 2000 ton ieder met aan boord o a olie vliegtuigbenzine voedsel en medicamenten Thans liggen in de haven 4 vrachtschepen w o een van 3000 ton met aan boord goederen bestemd voor de Rapwi Eenige schepen hebben kortgeleden Tandjong Priok verlaten met bestemming Soerabaja waar meer werkkrachten aanwezig zijn Daar werkten o a 700 Japanners onder Nederlandsch en Engelsch toezicht aan het lossen der schepen Indonesische leiders verklaren zich bereid met Nederland te onderhandelen Als onmiddellijk resultaat van de twee dagen geleden tusschen Soekarno en den politieken adviseur van het Engelsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken Maberley Denning gevoerde bespreking geeft een verklaring namens de Indonesische Regeering van ir Soekarno uitdrukking aan de bereidheid van de Indonesische Leiders met alle belanghebbenden te ontmoeten to meet any party om de toekomst van Indonesië te be Deze beslising beteekent een aanzienlijke verandering in de houding der Indonesische Nationalisten ten aanzien van een bespreking met Nederlandsche autoriteiten die zij tot dusverre hebben geweigerd te ontmoeten behalve on er auspiciën van Geallieerde autoriteiten Besprekingen Nederland Indonesië begin volgende week voorbereidende besprekingen tusschen de Nederlanders en de leiders van doctor Soekamo s Indonesische Republikeinsche regeering zullen naar men in politieke kringen alhier verneemt in het begin der volgende week beginnen Met algemeene toestemming 2ÖU Lt Gen Alexander Christison de geallieerde commandant in NederlandschOost Indië deze bijeenkomsten bijwonen Hij is oen man met veel begrip en is buitengewoon behulpzaam zei Soekarno over Christison Soekarno zal vandaag een onderhoud hebben met den Consul Generaal der Vereenigde Staten Soekamojieeft zijn besprekingen met den beer MaB rley Denning den adviseur van bet Britsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken bij Admiraal Lord Louis Mountbatten doen volgen door een radio oproep aan President Truman waarin hij verzoekt zijn bemiddeling te willen verkenen bij het oplossen van het Indonesische probleem Rust op Sumatra I De Britsche troepen worden op Sumatra overal hartelijk dntvangen en er wordt druk gevoetbald met de bevolking De nog op Sumatra aanwezige Japanners steunden eerst Nationalisten doch werken nu met de geallieerden samen bij het handhaven van rust ii orde Het extremistische element bestaat op Sumatra doch het heeft tot nu toe de gematigde leiders niet beïnvloed zooals op Java het geval is Handclsverlies Met Ingang van Maandag 28 Oct 1945 zullen er geen puntenbonncn voor bandel iverlles meer worden gegeven Een nieuwe regeling voor de vergoeding van handelsverlies zal nog nader bekend gemaakt worden Karnemelk Op bon 210 van de bonkaarten KE en KD 512 welke voor de week van 28 Oct t m 3 Nov 1945 recht geeft op hetkoopen van 6 liter gestandaardiseerde melk zal in den distributiekring Gouda tevens een halve liter karnemelk beschikbaar gesteld worden Stad en landregeling voor aardappelen Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat met ingang van 28 October a s voor het artikel aardappelen de stad en landregeling wederom wordt ingevoerd Dit wil dus zeggen dat men op deaardappe bonnen met den opdruk stad alleen in stadgebied aardappelen mag koopen en dat de aardappelbonnen met den opdruk land alleen in landgebied geldig zijn Hieronder volgt een lijst van de distributiekringen welke tot het stadsge bied behoorep dus van de kringen waar alleen de mt t stad gemerkte aardappelbonnen geldi Leeuwarden Groningen Haren Almelo Enschede Hengelo Zwolle Arasterdam Beverwijk Bloemendaal Bussum Haarlem Heemstede Hilversum Landsmeer Laren IWonnikendam NieuwerAmstel Velsen Weesp Wormerveer Zaandam Breda Eindhoven Helmond s Hertogenbosch Tilburg Maastricht Capelle a d IJssel Delft Dordrecht Gouda s Gravenhage Katwijk Krimpen a d IJssel Leiden Leidschendam Maassluis Monster Naaldwijk Oegstgeest Pijnacker Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Voorburg Wassenaar Zwijndrecht Maartensdijk Amersfoort De Bilt Driebergen Vleuten Hoten Jutphaas Utrecht Zeist Zuilen Arnhem ea Nijmegen Aanvragen on Deblokkeering De Nederlandsche Bank maakt bekend dat bij aanvragen om Deblokkeering aan haar geen spaarbankboekjes moeten worden toegezonden Belanghebbenden moeten zich met het spaarbankboekje tot de Rijkspostspaar bank wenden Voor aanvragen van bedragen boven ƒ 500 moeten zij het tegoed op het Aanvraagformulier voor Öeblokkeering door de Rijkspostspaarbank laten waarmerken en vervolgens het formulier zonder het boekje aan de Nederlandsche Bank inzendeö Pindakaas voor ziekenhuizen en sanatoria Het Curagaosch Nationaal Steuncomité heeft aan het Nederlandsche Roode Kruis een schenking gedaan van 20 0 00 kg pindakaas Het Roode Kruis dat deze mooie gift dankbaar heeft aanvaard heeft in overleg met het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd besloten deze pindakaas die inmiddels mjet het S S Leerdam in Rotterdam is aangekomen ter beschikking te stellen van de grootste ziekenhuizen en sanatoria in het Westen des lands wone type van precies dezelfde lengte Een kano van 13 voet lengte zal een gewicht van 19 kilo hebben Met zulk een bootje zal men sneller kunnen drijven en minder last van uitstekende stukken steen en boomstronken onder water hebben OFFICIEELE PUBLICATIE Pootaardappelen voor binacalandsch gebruik Van alle door den Neds Alg Keurtngs dienst te velde en op partij goedgekeurde pootaardappelen mag blijkens mededeellng van het bedrijfschap voor zaalzaad en pootgoed voor akker en weidebouw de sortee lng 25 28 m m voor blnnenlandsch gebruik borden afgeleverd en verhandeld met ultzanderlng van het ras eersteling Hiervoor gelden dezelide prijzen als voor de sorteering 28 35 m a van dezelfde rassen en klassen zijn vastgesteld Bovendien is het toegestaan dat bij losse vcriading voor blnnenlandsche bestemming de sorteeringen 28 35 en 3 45 als 28 45 m m worden verzonden Voor deze laatste sorteering is geen speciale prijs vastgesteld Deze moet dus worden berekend aan de hand van het percentage 28 35 en 35 45 m m dat hierin voorkomt en de voor deze sorteeringen vastgestelde prijzen Klantenbinding voor groente en fruit Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat met ingang var 11 November a s in het geheele Noorden des lands klantenbinding voor fruit zal worden ingevoerd Ten einde gedurende de periode van 11 November tot en met 8 December a s voor de verstrekking van fruit in aanmerking te komen moet men bon F O der fruitkaart uiterlijk op 3 November a s bij een handelaar in groente of fruit inleveren Voor het betrekken van groente zal nog nader een bon worden aangewezen Teneinde tot 11 November in staat te zijn groente en fruit te betrekken wordt de geldigheidsduur van bon 639 fruit verlengd tot en met 10 November a s en die van bon 638 groente tot een nader aan te geven datum van de Bosboom en van Miereveld Ze hangen aan rasterhekken die op rollagers loopen zoodat men ze makkelijk naar voren kan trekken Men ziet er een verzameling teekeningenuit het museum Fodor schilderijen uit hetFrans Halsmuseum in Haarlem en de Lakenhal in Leiden vorstelijke portretten uit deverzameling van het Koninklijk Huis Menziet ook kisten staan waarin een aantalGoudsche Glazen zijn gepakt Van al dezeverzamelingen die zich in het bezit van algemeene lichamen bevonden is niets naarDuitschland gevoerd In den toegang tot deruimten van de kluis hangt nog aldoor eenbevel van de weermacht d t deze kunstproducten onaangetast moeten worden gelaten In de komende maand zal alles worden teruggevoerd naar de plaatsen vanwaar het afkomstig is Zoo wordt hier ruimte gemaakt voor de Nederlandsche kunst die de Duitschers uit particulier bezit hadden opgekocht en die nu naar Nederland zal worden teruggevoerd Deze zal nader van hieruit worden gezonden naar de plaatsen waar deze het meest past In deze catacomben van de kunst hebben ook een groot aantal van de glasschilderingen van de St Janskerk te Gouda hun oorlogstoevlucht gehad Drie van die Ramen bleven in de banksafes in Gouda Die zijn intusschen teeds herplaatst De andere gingen in 1939 voor een klein deel direct naar Bennebroek voor het overige om te beginnen naar de kelders van allerlei boerderijen in den omtrek van Gouda In 1943 verhuisden ook deze naar de duinen onder Beimebroek Zoo kwamen daar tezamen niet minder d3 n 201 zware kisten alle inwendig keurig verpakt met stroó en carton zorgvuldig genummerd Op Donderdag 25 October zijn thans 2 vrachtauto s de laatste 77 kisten vanuit de duinen teruggebracht naar de St Janskerk De door de firma Poldervaart te Gouda zorgvuldig verrichtte expeditie is hiermee geheel voltooid Alle Glazen zijn nu na 6 jaar in goeden toestand terug ter plaatse waar ze zich te voren onafgebroken 3 eeuw bevonden hebben Behalve de drie reeds geplaatste Glazen ztdlen ze daar waarschijnlijk tot het voorjaar in de iüsten verpakt blijven staan in verband vooral met den wintertijd waariir de herplaatsing niet goed mogelijk is 9 Het laatste bedrijf van den ondergrondschen tijd van de Glazen is door de van het filmjoumaal bekende Polygoon op de film vastgelegd Hoe de kisten er stonden door de kluis en den gang naar buiten en in de wagens v n Poldervaart worden gebracht hoe ze bij de St Janskerk aankomen en daar ontvangen worden dit stukje geschiedenis van de Goudsche Glazen is op een documentaire filmstrook vastgelegd zoodat velen hierin voor een oogenblik zullen kunnen meeleven en het door afbeelding in de herinnering van het Nederlandsche volk bewaard zal kunnen blijven Canada s aandeel in den oorlog Hoewel de verliezen van het Canadeesche leger gedurende dezen oorlog niet zoo hoog zijn als die van 1914 18 bedragen zij toch meer dan 10 van het totaal van 750 000 man De officieele cijfers zijn thans door den Minister van Defensie Abott in Ottawa bekend gemaakt Zij geven een sprekend beeld van het groote aandeel dat Canada in dezen oorlog heeft gehad Het Canadeesche leger luchtmacht en vloot niet inbegrepen heeft in totaal gedurende dezen oorlog 80 530 man verloren en wel 22 553 dooden 51 487 gewonden 6 435 krijgsgevangenen 55 vermisten en 505 in het krijgsgevangenkamp overleden De veldtocht in Europa heeft hiervan het grootste offer gevraagd 76 514 officieren en manschappen Meer dan 6000 van hen werden tweemaal verwond bijna 500 driemaal 27 viermaal en 2 vijfmaal Dat het Canadeesche leger in Europa nog veroveringen van een ander soort heeft gemaakt blijkt uit het feit dat 32 000 man hier inmiddels getrouwd zijn Uit deze huwelijken werden bereids 16 500 kinderen geboren waarvan ruim de helft een Engelsche moeder heeft Van het totaal van 750 000 hebben niet minder dan 630 000 Canadeezen vrijwillig in het leger dienst genomen Een groot aantal gesneuvelde Canadeesche soldaten zijn in Nederlandschen Bodem begraven zoodat ons land mede door deze kerkhoven een zichtbare en duurzame herinnering heeft aan de offers die het dappere leger dat Nederland yan de Duitsche overweldigers bevrijdde heeft moeten brengen Kano s van alluminiunn In Amerika worden alluminium kano s gefabriceerd welke zoo licht zijn dat zij door een kind kunnen worden opgetild Zij zullen door de Grumman aircr t Engineering Corporation op de markt gebracht worden Zulk een kano van alluminium weegt I sJechts de helft of twee derde van het ge y