Groot Gouda, dinsdag 30 oktober 1945

ö G OOT GOLDA PER ASPEEA AD ASTBA Admin stratU M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct Losse nummlOct ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSSK Redactie i L A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkeri Verzijl Gouda NUMMER 65 DAGBLAD DINSDAG 30 OCTOBER 1945 Einde der duisternis over Indië Beginnen vandaag de onderhandelingen dat Soekamo zich per radio tot de Indonesiërs in Soerabaja had gewend en henbevolen had de wapens neer te leggen Alles is nu rustig luidde het einde vanhet bericht Dit alles heeft plaats aan denDe berichten die wij over den toestand in vooravond van de onderhandelingen welke Indië ontvangen werken verre V verhelderend Ór van Mook vandaag met republikeinsche Nauwelijks was het bericht over het vlotte vertegenwoordigers te Batavia zou aanknooverloop van de landing bij Soerabaja en pen De besprekingen zouden plaats vindenhet uitblijven van gevechten in de wereld in het huis van generaal Christison maarof de radio verkondigde de boodschap dat zonder diens aanwezigheid Men verwacht er in de stad georganiseerde tegenstand met dat Van Mook met Hatta Soebardjo handvuurwapens werd geboden terwijl bo Sjarifoedin en misschien nog met Sharirvendien gebruik gemaakt werd van Japansche besprekingen zal voerentanks Aan Brltsche zijde werden verliezen Neutrale toeschouwers in Batavia zijn geleden hoopvol gestemd dat de z g voorbereidende Een zegsman van de Britsche 32e divisie besprekingen veel vruchtbaarder zullen zijnheeft gemeld dat Soekarno bij het zien van dan deze woorden zouden doen vermoeden de onlusten te Soerabaja zichtbaar onthutst men meent ook dat de republikeinschewas Hij had den zegsman tevens verklaard kringen er meer en meer van overtuigddat Mustoppo de Indonesische leider in raken dat onder de tegenwoordige verhouSoerabaja gek en krankzinnig was en niet dingen in de wereldpolitiek de bemiddelingbehoorde tot Soekarnos republikeinsche van een of andere derde partij of groep van j gtuuj partijen wel eens uitermate moeilijk te ver Gisterenavond ontvingen wij het bericht wezenlijken zou kunnen zijn Toestand nog steeds verward HEEFT SOEKARNO EENIG GEZAG STADSNIEUWS Willemen Hendr Aodriessen concert voor twee piano s Er liia weinig kamermuzickwerken te Docfflea waarbij het samenspel zulke hooge eischen aan de spelers stelt als bij een concert voot twee piano s Het was dan ook een evenement voor Gouda de gebroeders Andriessen beide kunstenaars van groot formaat in een dergelijk concert te kunnen booren Om het samenspel hierbij tot een eenheid te doen vervloeien is meer noodig dan technisch kunnen en de routine van den vakman Beide broeri zijn volkoaea op elkaar ingesteld en belden z n even groote kunstenaars Bach s concert in c klein naar ik meen een omgewerkt vioolconcert vormde wel de clou van den avond Zelden komtdegroote Barokcomponist met zijn contrasten van licht en donker zoo tot zijn recht Interessant ii het hier een vergelijking te maken met de weergi ve die het Rotterdamsche orkest eenige dagen geleden gaf van één van Bach s werken Sen vergelijking die wel zeer ten gunste van de beide Andriesscns uitvalt Met het En blanc et noir van den compontat van la Mer maakten we kennis met de Debussy op rijper leeftijd Dit werk in hetzelfde Jaar gesebreven als het navrante Noël des enfants qui n ont pas de maison in 1915 drie jaar voor zijn dood vormt wel een sterk contrast met Bachs compositie Het getuigt van de veelzijdigheid der kunstenaars dat zij ook den gemalen Fr chen meester ten volle tot zijn recht heten Komen Kan men anders verwachten van een Hendrik Aadrlessen die reeds in zijn Jeugd zoo sterk Fransch georiënteerd was Caplet De Variations sur un thème de Beethoven van Saint Saëns een knap stuk muziek dat evenwel naast de werken van Bach en Debussy in het niet valt de Danses anUalouMft va Mmu 1I lafante en bril lante compositie waario de Spaansche dans hoogtij viert completeerden het programma Al met al een concert dat ons zeer dankbaar heeft gestemd Dat di Initlatiefncmtrs van deze concerten doorgaan op den ingeslagen weg INDRA komt weer Woensdagavond zal in Concordia het bekende psychologische raadsel Indra weer voor het voetlicht treden Hij is voor vele Gouwenaars geen onbekende Menigeen zag reeds zijn staaltjes van tclephafie en hypnose co zal hem ongetwijfeld gaarne weer op het tooaeel zien verschijnen Wij twijfelen erook niet aan of Indra zal Woensdagavond weer honderden Gouwenaars een buitengewonen avond verschaffen Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de betreffende advertentie in ons nummer van morgen Dat gebeurt niet dikwijls EERLIJKE VINDSTER Donderdag j l kwam de heer K alhier tot de onaangename ontdekking dat hij zijn portemonnaie met een bedrag van f 30 had verloren De politie kon hem mededeelen dat de portemonnaie metinhoudwas gevonden door mej A Kruijf van Heusdenstraat alhier die de vondst bij de politie had aangegevea Schaakclub Messemaker Zaterdagmiddag speelde Schaakclub Messemaker een vriendschappelijken wedstrijd tegen Waddinxveen De wedstrijd had een spannend verloop De uitslag eindigde in gelijk spel P Roggeveen H Meyer A Rietdijk Balt A de jong 1 0 W V Vuuren 01 F Koster V2 2 I Tol s l M Nearebout 0 1 C Tromp 6 J 1 Baggerman 1 0 A Doornheim 0 1 S Versloot i Vï W Verstoep 10 A V Dijken 01 W Appel I O J Schele 01 j V d Plaat C Revet A Biné A Boot F Oomens F Revet A Stolk 6 6 Voor de onderlinge wintercompetitie hebben zich 52 deelnemers gemeld De eerste groep bestaat uit 12 spelers daar ook de Heeren A Rietdijk M Lakerveld en P JHardes en W E de Jong wederom aan den wedstrijd deelnemen De overige groepen 1 0 K V d Gaarden bestaan uit 10 spelers De Heer P Roggeveen wist reeds 2 winstpunten te behalen Wegens moeilijkheden in de treinverbinding kan dit Jaar nog niet worden deelgenomen aan de Rotterdamsche Competitie Dertu € rte ten gearresteerd D conomische politie te Groningen heeft sind Zondag dertig zwarte handelaren gearrelteerd die hun beroep er van maakten groote hoeveelheden sigaretten aan den man te brengen Tevens werden enkele personen gearresteerd die OBttHeotde btandbpirUas wrkochten Burgerlqke Stand GEBOREN 28 Oct Maria d v C Pronk en Krijgsman Cronjéstraat 28 GETROUWD 27 Oct D Stuurman en Y den UiJl BINNENLAND Wet omtrent voorloopige StatenGeneraal afgekondigd In Staatsblad F 241 is heden afgekondigd de wet van 26 October 1945 houdende regelen omtrent de voorloopige StatenGeneraa Deze wet is de eerste welke in overleg met de Staten Generaal is tot stand gekomen Onze mijnwetkers weren zich De productie der mijnindustrie heeft in de afgeloopen week weder een verbetering ondergaan Donderdag werd 25 266 ton geproduceerd tegenover een gemiddelde productie in de periode van 1 t m 25 October van 22 763 ton Dit bericht is uit ons hart gegrepen Terwijl in andere landen bet spook van de staking in de mijnindustrie blijft ronddolen toonen onze mijnwerkers dat zij hun plicht kennen al zijn de omstandigheden waaronder zij moeten werken veelal nog niet rooskleurig Wij hopen dat de talrijke kwesties in onze mijnindustrie zooals b v de pensioenregeling spoedig een bevredigende oplossing zullen vinden STROOPER DOODT JACHTOPZIENER Drama te Leende Bij een poging van een drietal jachtopzieners om in de bosschen van Leende N B enkele stroopers te arresteeren heeft een der stroopers Cleve uit Valkenswaard met een stengun een schot gelost waardoor hij den 65jarigen jachtopziener H van der Heuvel trof De getroffene werd naar een ziekenhuis te Eindhoven gebracht waar hij is overleden De politie is erin geslaagd de drie bij dit drama betrokken stroopers te arresteeren Twee hunner zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld daar zij met het schot op den jachtopziener niets uitstaande hadden De dader is ingesloten H M de Koningin naar Engeland H M de Koningin is voornemens in den loop van deze week voor eenige dagen naar Engeland te vertrekken om afscheid te nemen van den koning de koningin en de koninklijke familie Zij zal dan tevens eenige persoonlijke jaken Èifwikkclen Den Bosch gamizoensstad Tijdens een huldiging der verzetsbeweging in Den Bosch bij gelegenheid van de herdenking der bevrijding van deze stad heeft burgemeester Mr H Loeff medegedeeld dat Den Bosch is aangewezen als definitieve gamizoensstad van het regiment Stoottroepen GEVOLGEN VAN DEN OORLOG Kerktoren in Venlo stort in Zaterdagnacht is te Venlo de toren der St Martinuskerk ingestort De torenspits werd bij de beschieting in November j l verwoest doch verder vertoonde de toren geen ernstige teekenen van verwoesting De steenmassa is op het plein voor de kerk neergestort zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken Nieuwe telefoonzaal in Zwolle Zooals bekend geacht mag worden hebben de Duitschers in de vroege ochtenduren van den Hea April van dit jaar dé tech i che vleugel van de districts telefoonceatrale te Zwolle opgeblaren met het gevolg dat 2500 locale aansluitingen vernietigd werden Terstond werd midden in het puin begcnten een eerste noodvoorziening te treffen zoodat althans enkele aansluitingen tot stand konden worden gebracht Geleidelijk is dit aantal tot 140 gestegen Thans zijn er 450 locale aansluitingen Gistermorgen om 8 uur is met eenige plechtigheid de nieuwe tclefoonzaal geopend MededeeUng voor gezinnen van naar Indië vertrokken militairen De staf van den bevelhebber der Ned Strijdkrachten sectie 3 Koning Willem Drie Kazerne te Apeldoorn heeft een Bureau Indiëvaarders opgericht dat tot opdracht heeft inlichtingen te verstrekken aan de achtergelaten betrekkingen van militairen die deel uitmaken van de naar N O I vertrokken bataljons der Kon Landmacht Verzoeken om inlichtingen dienen schriftelijk duidelijk schrijven bij bovengenoemd adres te worden ingediend Betreft het bijv delegaties dan naam en voorletters van den betrokken militair vermelden alsmede rang onderded legemummer bedrag van de delegatie en naam en adres van de N begunstigde UtecUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgtnavond Wordt verwacht In den nacht en den ochtend vrij koud met mist over groote oeelen des lands Later op den dag licht bewolkt droog en vrij zacht Zwakke wind Wat is er in Gouda te doen Réunie Vrijdag t m Woensdag De Bagatelle Club Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Konvooi naar Moermansk Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Donderdag Fanfare Woensdag 31 October 8 uur Concordia Indra Idem Nieuwen Schouwburg Sociteit Ons Genoegen De Neamicozcn van 1942 Idem 8 uur Groote Kerk Nederl Bijbelgenootschap Ds M C Koole over Het blijvende Woord Idem 7 u Bovenzaal Reunie Ds J Borger over Lemocratte in den geest van het gezinj in verband met De Mensch van morgen Donderdag November 8 uur Blauwe Kruis Westhaven Volksuniversiteit Cursus Wim v d Ven Kijken zien genieten Voordracht met lichtbeelden Idem 8 uur Reunie Ned ReUvereeniging Nederlandsche avond Idem 8 uur Concordia i Indra WAT GEBEURDE ER 30 October 1944 Mac Arthur meldt dat s van Leyte is bevrijd Halsteren en Moerstraten bevrijd door de Canadeezen Gen Malinofski begint een groot offensief 80 K M ten ZO van Boedapest 1940 WaveH stelt it Egypte x e cr op 1939 antsoeneerlng van suiker 1 Kg in drie weken Opening spoorbrug Wj Deventer Op 1 November a s zal de spoorbrug over de IJssel bij Deitóoter officieel worden geopend waardoor de verbinding met het Oosten van ons wordt hersteld De brug zal den naam Catharine Miller brug dragen Met ingang van 5 November zullen de treinen van de gewone dienstregeling weer over de brug rijden Gelukkig bericht voor distributie luisteraars Het bericht dat met ingang van 1 November a s weer een luisterbijdrage van ƒ 1 per maand verschuldigd zal zijn schijrtt eenige ongerustheid te hebben veroorzaakt bij aangeslotenen op de Rijksradio distributie Dit is evenwel niet noodigi Radiodistributieluisteraars zullen niets meer behoeven te betalen dan zij tot dusver deden In het door hen betaalde bedrag is de luisterbijdrage reeds inbegrepen BUITENLAND KOMEN DE OORLOGSMISDADIGERS SPOEDIG VOOR Snelle berechting in het vooruitzicht Het Amerikaansche lid van de geallieerde commissie voor oorlogsmisdadigers rechter Robert Jackson heeft in een te Nürnberg gehouden persconferentie verklaard dat hij verwachtte dat het proces tegen de 24 voornaamste oorlogsmisdadigers op 20 November a s zal beginnen Hij verklaarde voorts dat hij er zooveel mogelijk naar zal streven te voorkomen dat het proces even langdurig zal zijn als dat van Belsen De snelheid der procesvoering zal echter afhankelijk zijn van de regels der procedure en van de houding der verdedigers Jackson deelde mede dat Von Papen en Von Schrach reeds een Duitschen verdediger hebben aangewezen De Koningskwestie in Spanje Volgens een vooraanstaand Spaansch monarchist 2ou binnenkort te Spanje een bijeenkomst worden gehouden door vertegenwoordigers van Don Juan den kroonpretendent en andere monarchisten Op deze bijeenkomst zouden belangrijke beslissingen met het oog op een wisseling van het regime worden genomen Ook de hertog van Alva of zijn persoonlijke gezant zou op deze bijeenkomst worden uitgenoodigd