Groot Gouda, woensdag 31 oktober 1945

Belangrijke rede van President Truman 12 PUNTEN VOOR DE BUITENLANDSCHE POLITIEK i 10 i t i Meeningsverschiilen zijn niet onoplosbaar Ter gelegenheid van den Amerikaanschen Vlcx tdag was President Iruman heden aanwezig in New York waar hij tijdens een bijeenkomst UI het Central Hark een belangrijke redevoering heett uitgesproken waarin hij vooral ook enkele voorname aspecten van de buitenlandsche politiek der Vereenigde Staten belichtte Na hulde gebracht te hebben aan de Amerikaansche Marine voor haar prestatie in den oorlog zeide de President dat de vloot de Vday uit 1200 oorlogsbodems bestond alsmede uit meer dan 50 UOO hulp en landingsvaartuigen en meer dan 40 üuO marinevliegtuigen Op dien dag waren wij een Zeemogendheia als nooit tevoren in de wereldgeschiedenis is geëvenaard Dat is de verdienste van franklin D Roosevelt Reeds vroeger heb ik gezegd dat wij voor onszelt geen duimbreedte aan grondgebied ergens ter wereld wenschen behalve de noodige steunpunten voor onze eigen bescherming wenschen wij mets dat aan een andere mogendheid toebehoort Een vloot en luchtmacht hebben wij noodig om de volgende redenen wij moeteh de militaire verplichtingennakomen die wij als hd van de Vereenigde Naties op ons hebben genomen n l een duurzamen vrede zoo noodigmet geweld te waarborgen ons leger onze vloot en onze luchtmacht moeten in samenwerking metonze bondgenooten de aan onze verslagen vijanden opgelegde vredes voorwaarden doen uitvoeren 3 wij moeten samenwerken met andere Amerikaansche naties om de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid der landen van het westelijk halfrond te bewaren 4 in deze verwarde en onzekere wereld moet onze militaire macht paraat zijn om de fundamenteele taak te vervullen haar opgelegd door onze Grondwet n l te zorgen voor de verdediging van de Vereenigde Staten De basis van de buitenlandsche politiek der Vereenigde Staten die stevig gegrondvest is op de fundamenteele beginselen van rechtschapenheid en gerechtigheid is de vol gende wij zoeken geen uitbreiding van grondgebied of egoïstische voordeelen Wijkoesteren aanvalsplannen tegen geenenkelen staat groot of klein wij gelooven n den uiteindelijken terugkeer van souvereine rechten en zelfbestuur tot alle volken die daarvan metgeweld zijn beroofd wij zullen geen territoriale wijzigingenin eenig deel der wereld erkennen tenzij deze in overeenstemming zijn metden vrijelijk uitgesproken wil van hetbetrokken volk wij gelooven dat alle volken die tot zelfbestuur in staat zijn naar eigen vrije keuze zonder tusschenkomst van eenige vreemde zijde hun eigen regeeringsvorm moeten kunnen kiezen Dit geldt voor Europa Azië en A frika en evengoed voor het westelijk halfrond 5 met de hulp van onze bondgenootenzullen wij de verslagen vijandelijke landen helpen naar eigen vrije keuze vreedzame democratische regeeringen op terichten Wij zullen trachten naar eenwereld te streven waarin nationaalsocialisme fascisme en militaire agressie niet kunnen bestaan wij zullen weigeren eenige regeering te erkennen die aan eenig land door eenige buitenlandsche mogendheid met geweld wordt opgelegd 7 wij gelooven dat alle naties de vrijheid ter zee moeten bezitten en gelijke rechten op de scheepvaart van grensrivieren en waterwegen die door meer dan een land loopen wij gelooven dat alle Staten die in de gemeenschap der volkeren worden opgenomen toegang moeten hebben op basis van gelijkheid tot den handel eu de grondstoffen van de wereld wij gelooven dat de souvereine Staten van het westelijk halfrond zonder invloed van buiten als goede buren moe ten samenwerken om hun gemeenschappelijke problemen op te lossen wij gelooven dat volledige economische samenwerking tusschen alle volkeren van essentieel belang is om de levensomstandigheden over de geheele wereld te verbeteren en de vrijheid vrees en vrijheid 11 Sebrek te vestigen Wij zullen ernaar blijven streven om in alle vredelievenden gebieden der wereld de vrijheid van meeningsuiting en de vrijheid van godsdienst te bevorderen 13 wij meenen dat het behoud van den vrede een organisatie van de Vereenigde Naties vereischt bestaande uit alle vredelievende volken ter wereld die bereid zijn gemeenschappelijk zoo noo dig geweld te gebruiken om den vrede te verzekeren Mepningsverschillen van den aard die thans onder de volken bestaan zijn met hopeloos of onoplosbaar Er zijn geen conflicten van beteekenis tusschen de zegevierende mogendheden die zoo diep geworteld zijn dat zij niet iouden kunnen worden ge BUITENLAND Accoord te Soerabaja Generaal Hawthorne en Soekarno hebben gistermiddag een regeling getroffen inzake het einde van den strijd m Soerabaja Maandagavond hadden Soekarno en generaal Mallaby een overeenkomst gesloten inzake een wapenstilstand om de gewonden te kunnen vervoeren Soekarno Hatta en Sjarifoejln zijo heden in Batavia teruggekeerd De Merdeka publiceert een veelbeteekenend beroep door Soekarno en Hatta waarin verklaard wordt dat de bevolking niet op eigen initiatief mag handelen in den strijd om onafhankelijkheid Elke actie die een fascistisch of een nationaal iocialistisch karakter draagt dient geëlimineerd te worden aangezien zulks tegen het belang van het volk is Alle Indonesiërs moeten toezien dat de krijgsgevangenen ongeacht hun nationaliteit menschwaardig behandeld worden De veiligheid van Nederlanders Indo europeanen en andere bevolkingsgroepen die deel uitmaken van onze gemeenschap dient gewaarborgd zoolang zij de veiligheid der republiek niet in gevaar brengen De bombardcmeBten op Duitschland Door geallieerde bombardementen op Duitschland werden 100 800 menschen gedood of gewond 3 600 0C0 hulzen werden zwaar beschadigd of vernield 7 500 000 menschen werden dakloos Tijdens 2 680 000 vluchten van jagers en 1 440 000 vluchten van bom menwerperi werden 2 700 000 bommen afgeworpen E e geallieerden beschikten tijdens het hoogtepunt van de bombardementen op Duitschland over 28 000 oorlogivllegtuigen Revolutie ïn Bi azilië Volgens de laatste berichten is in Brazilië een revolutie uitgebroken Zij is op Maandagavond begonnen President Vargas van Brazilië is afgetreden en is opgevolgd door rechter Linhares van het Hooggerechtshof Volgens officieele verklaringen wordt Linhares bijgestaan door Bebarros die eenigen tijd geleden als hoofd van de federale politie was vervangen door een jongeren broer van President Vargas Benjamin Vargas Enkele minuten nadat de President zijn functie had opgegeven verschenen in de residentie tanks en men heeft waargenomen dat Vargas per automobiel vertrok Nader vernemen wij dat de revolutie inmiddels al weer geëindigd is en dat de rust in Brazilië is teruggekeerd Een belangrijke rede van Stalin verwacht Verwacht wordt dat maarschalk Stalin op 7 November a s een belangrijke rede zal houden In diplomatieke kringen alhier wordt aangenomen dat deze toespraak waarschijnlijk van de grootste beteekenis zal zijn voor de naoorlogsche wereld Verwacht wordt dat Stalin een aantal problemen waarmede de SowjetUnie thans te maken heeft vooral wat de buitenlandsche politiek betreft zal behandelen Stalin s verschijnen op den verjaardag van de Russische revolutie zal tevens waarschijnlijk het antwoord geven op de geruchten over zijn gezondheid waarover de bewoners van de Sowjet Unie zich ten zeerste hebben verbaasd Stalin brengt thans eenige vacantiedagen door in Sotsji aan de Zwarte Zee De nationalisatie van de Bank van Engeland De wet op de nationalisatie van de Bank van Engeland is in tweede lezing met 348 tegen 153 stemmen in het Lagerhuis aangenomen Conferentie over schadevergoedingen Op 9 November as zal te Parijs een conferentie over de schadevergoedingen beginnen waarop de mogendhedtn welke met Duitschland In oorlog zijn geweest en welke deelgenooten zijn in de uit West Duitschland te verstrekken schadevergoedingen vertegenwoordigd zullen worden Tusschen de Amerikaansche Britsche en Fransche afgevaardigden zijn reeds besprekiagen gehouden regeld Onze Amerikaansche politiek is een politiek van vriendschap en bondgenootschap met alle vredelievende naties en van volledigen steun aan de organisatie der Vereenigde Volken Het grootste rechtstreeksche gevaar dat ons bedreigt is dat van de ontgoocheling het gevaar van een verraderlijk scepticisme en van verlies van vertrouwen in de doeltreffendheid van intematignale samenwerking Een zoodanig verlies van vertrouwen zou altijd gevaarlijk zijn maar in het huidige tijdvak van de atoomenergie zou het niet minder dan catastrophaal zijn Weer bootveiblBdiog met Engeland Op 14 November wordt de bootverblnding Hoek van Holland Harwich hervat met het Eng schip Pragye Afvaarten in Engeland op Maandag Woensdag en Vrjjdag Te Hoek van Holland op Dinsdag Donderdag en Zaterdag In aansluiting op de bootdiensten rijden treinen naar Londen Rotterdam Den Haag en Amsterdam Ned kinderen door Britten onthaald Het tanklandingsschip 1 199 dat al deelgenomen heeft aan den strijd bij Salerno heeft enkele dagen geleden 150 Nederl kinderen te Tandjong Priok een recreatie oord verschaft Op het dek wordt een zwembad geïmproviseerd Een motorboot maakte tochtjes met de kinderen door de haven en alle leden der Britsche bemanning hadden voor deze gelegenheid hun rantsoenen en versnaperingen opgespaard Het handvest der Ver Naties in de Tweede Kamer In een vergadering van gistermiddag van de Tweede Kamer was aan de orde de goedkeuring van het handvest der Vereenigde Naties onderteekend te San Francisco De beraadslagingen werden bijgewoond door de ministers Schermerhorn en van Rooyen Na uitvoerige beschouwingen over het handvest werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming goedgekeard met aanteekenlng dat de beer Z ndt Staatk Ger Partij tegen was De bevroren Nederl activa in de V S Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben medegedeeld dat de bevroren Ned rlandiche en Nederlandsch Indische activa 1619 millioen dollars bedragen waarvan 210 millioen korte termijn saldi die onmiddellijk beschikbaar zullen komen wanneer zij worden ontdooid Alvorens tot ontdooiing over te gaan vert langt het Amerikaansche min van Fin da de Nederl rege ering vaststelt of een der as landen er bij betrokken is en moeten de Amerikaansche activa in Nederland ontdooid worden Vervolgens zullen de V S onder h andelen over verzachting der wisselcontrole maatreqekn De min van Fin heeft mede gedeeld dat men bezig is stappen te doen tot ontdooiing der Nederl activa Oproep van het Roode Kruis Uit Bangkok heeft het Nederlandsche Roode Kruis een dringend verzoek bereikt om brillen welke bestemd zijn voor Nederlandsche krijgsfevangenen die in Thailand tewerk waren gesteld en van wie velen ten gevolge van berri berri thans oogitoorniisen hebben Wie helpt het Nederlandsche Roode Kruis aan brillen Elk aantal en elke soort ii welkom Aangezien de brillen per vliegtuig moeten worden vérzonden naar Bangkok is zeer spoedige toezending gewenscht aan het adres van de Intendance van het Ned Roode Kruis Leeghwaterplein 27 te s Gravenhage Aardappelschillen voor het vee De haisvronwea kannen er aan meewerken de melkproductie te vcrhodgea Het is van belang de aandacht van de huisvrouw er op te vestigen dat ook zij kan bijdragen tot de melk en vleeschvoor ziening Aardappelschillen namelijk zijn bi uitstek geschikt als veevoeder voor het melkvee en verhoogen de melkproductie Het Is daarom dringend noodzakelijk dat alle aardappelschillen voor het melkvee beschikbaar komen temeer daar de veevoederpositie in het gebied rondom de groote steden niet bevredigend is Alleen indien de huisvrouw de schillen afgeeft aan den daarvoor aangewezen schil lenophaler die van gemeentewege een vergunning voor het inzamelen hiervan heeft ontvangen kan men er van verzekerd zijn dat de schillen hun juiste bestemming bereiken Worden de schillen aan anderen dan aan den erkenden ophaler afgegeven hetfieen Ingevolge de bestaande bepalingen niet toelaatbaar Is dan is niet na te gaan of deze schillen op de juiste wijze worden gebruikt Radio programma van hedenavond Hilversnm I 301 M 6 u Ster van den dag Lionel Hampton 6 30 u Het Rijk over zee de bloei van Curacao en Aruba door Mr W J van Balen adviseur voor Z Amerika 6 45 n Zang door Bob Mallin Oracle Fields en Eddy Peabody 7 Nieuwsberichten 7 15 u Reportage 7 30 u Benedict Silbermann aod hls Novelty Serenaderi m m v The Novelty Sisters 8 u Nederland herrijst National Instituut De eendracht van het land 4 8 15 u Brieven van onzen Londenschen correspondent H Huizinga 8 30 u Hervormingsdag studiedien Da Prof Dr B Kooiman Luth pred te Amsterdam Dl A A van Rulers Ned Herv pred te Hilversum ds J A van Nieuwenhulzen Rem pred te Hilversum 9 45 u Gevarieerd concert 10 15 u Mensch en Maatschappij H V d l Vlist over De kunst van samenwerken 4 10 30 u Melodiën uit Opera s van Gulsseppe Verdi 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijding pater W la Haye OS er van t klooster der Kruisheeren te Bussum 11 30 u Afkondiging en Wilhelmus Hilversnm II 415 M 6 u Nieawsberichten Wij spreken met en pers overzicht 6 30 u Ensemble George Frank 7 u Musette programma 7 30 u Programma voor de Ned strijdkrachten 8 u Radio Philharmonisch orkest o l v Albe i van Raalte 9 u Commentaar op beleid en bewind door den Patriot 9 15 u Jan Cor duwener non stopt 9 45 u Avondwijding ds B J Lletaert Peerbolte Ned Herv pred te Hilversum 10 u Nieuwsberichten n poitscrlptum 10 15 Op dea drempel vnn den nacht 11 u Afkondiging en Wilhelmu OFFICIEELE PUBLICATIE Alg vergunning nr 5b levensonderhoud Het ministerie van Financiën deelt mede de Nederlandsche Bank verleent een alge meenè vergunning no 5b aan leden van de bedrinigroepen Effectenhandel Handelsbanken met uitzondering van den postcheque en gltodiens en Landbouwcredietbanken tot heruitkeeren van een bedrag aan ingezetenen die natuurlijke personen zijn tea laste van girale rekeningen voor zoover deze niet toereikend is van geblokkeerde rekening en zulks onder de volgende voorwaarden Ie Het uit te keeren bedrag bedraagt ten hoogste f 100 per week in betaalmiddelen en kan slechts worden uitgekeerd ten las f van een rekening die voor 7 Juli 1945 was geopend 2e De ingezetene die de uitkeering wenscht te ontvangen moet verklaren a dat hij of zij niet beichikt over voldoende betaalmiddelen of tegoed op vrije rekening o m te voorzien in zijn noodzakelijk levensonderhoud b dat hij of zij niet uitoefent eeit Ifstandig beroep als bedoeld in art 16 van de beschikking deblokkeering 1945 zooa s aangevuld bij volgende beschikkingen van den minister van Financiën c dat hij of zii geen of ononvoldoende inkomsten geniet uit bedrijf of dienstbetrekking daaronder meer begrepen pensioen en uit interest of dividend ter bekostiging van noodzakelijk levensonderhoud d dat hij of zij niet is ingeschreven aan een Nederlandsche Universiteit of Hooge school en dat de aanvrage niet ten behoeve van een zoodanig persoon geschiedt 3e De algemeene vergunningen no 5 en 5a zijn ingetrokken behoudens de op grond hiervan door de Rijkspoatspaarbank post cheque en girodlenst en de vakgroep Alge meene Spaarbanken gemaakte regelingen 4e De algemeene vergunning Is geldig tot 15 December 1945 Boete bij te late inlevering van runderen De veehouders in Zuidholland worden erop attent gemaakt dat met Ingang van 1 Nov 1945 uitvoering wordt gegeven aan het gewijzigd artikel 43 der vee tn vleeschver ordenmg 1942 hetgeen betrekking heeft op de boete bij te late levering van runderen Uw aandacht wordt er nl op gevestigd dat bij niet tijdige of niet volledige voldoening aan een lastgeving tot levering van runderen uw aanslag in den rundveeleveringsplicht wordt verhoogd met 10 pet van het gewicht dat niet of tekort geleverd is voor elke week of gedeelte van een week dat u met de levering in gebreke bent gebleven Indien de periode gelegen tusschen den dag van verzending of uitreiking van den last tot levering en den hierin vermelden leveringsdatum minder dan 7 dagen bedraagt wordt geeo verhooging van den aanslag opgelegd over de eerste 7 dagen na den leveringsdatum Indien levering van eea rund moet plaats hebben krachtens een gesloten leveringscontract is het bovenvermelde van overeenkomstige toepassing