Groot Gouda, woensdag 31 oktober 1945

I i De Heer en Mevrouw H J KUHLMEIJER Den Boer zeggen mede namens wederzijdsche Ouders dank voor de hartelijke blijken van belangstelling ondervonden ter gelegenheid van hun Huwelijk SCHEVENINGEN 30 Oct 45 Maastnchtscheweg 27 WEGGELOOPEN Cypersch poesje met witte boi st en pootjes Laatst gezien omgeving Ckrabethstraat Gelieve terug te bezorgen bij TH ALLEBRANDI Kleiweg 98 Eniilscli voor biBiRnors 11 Zendt briefk voor prosp cn proefnr van de Pract schrift carsus Engelsche taal Uitspr le ep chrijven CPO versatte ïaleninstituut Weeshoislaao 18 Zeist Qevraagd voor direct een flink meisje voot halve da en in klein gezin M DE KOOL Stolwijkersluis B 287 Gevraagd ter ruiling motorbeenpijpen voor Weckglazen met ringen of turf Adres Bodegr straatw 107 Gouda KleeriBakers gevraaod JOHAN DE MOL Turfmarkt 75 GEVRAAGD voor direct NET MEISJE voor heele dagen Mevr V d BOVENKAMP Wachtelstraat 4a Op kantoor te dezer stede wordt gevraagd een accuraat werkende 1514455 voor het bijhouden van de rekening courant Spoedige indiensttreding Brieven onderno 1 l l bur v d bl RUILEN 1 bouclé vloerkleed 2 X 2 70 ongebr voor lakeas 1 zwart damesjaponnetje 44 voor babytruitjes 2 j truitjes vestje voor 2 j Tevens te koop gevraagd een jongensregenjas 13 14 j Brieven onder no 1192 bureau van dit blad Voor netten heer of jongeman een zit slaapkamer met volledig pension aangeboden Brieven onder no 1202 bureau van dit blad Gevraagd Jongen voor de Expeditie ongeveer 17 jaar en eenige nette meisjes Waitchcfij N G ROEST Burgemeester Martensstraat 2 GondschCoBserTatorinm Geboaw Concordia Tel 3483 Weathaven 27 Het lesgeld voor de cursus Rfiythmischc Gymnastiek bedraagt l OHOf f 2 50 p maand De grootste sensatie van dezen tijd INDRA Het psychologisch raadsel Wereldberoemd psychografoloog eh helderziende De man met het zesde zintuig De phenomenale tetepaath en hypnotiseur De mysterieuze man die U door ziet en al Uw vragen beantwoordt De man die U in het land der onbegrensde mogelijkheden brengt INDRA werd overal bestormd en toegejuichd en komt op 31 OCTOBER en 1 NOVEMBER om 8 uur in Concordia f Batréc f l f 1 30 en f 2 PlaaUbctprckiBg voor beide dagen vaa 10 1 nor Ook U moet Indra zien en hooren Eerbeek 1945 1104e Machin rieënv iling BEUmilll MMHIEilVEUli 1 Wegens opketfing der A deelmg WASSCHERIJ De electriache attykinriehtiBg bl ft bestaan gORN DB VLAMINÖ è t BACKER Btëédi§ile Makelaar in Machinerieën eta Kletalea te A dam C Amstel 177 bij de HoogealnU teleF 52298 zijn voornemens op Woensdag 7 November 1945 des n m 1 30 precies in de xaal van Hotel Nijk te Eerbeek ten overstaan van Notaris Mr J H T Hijink te vcrkoopen DE KAPITALE MACHINERIEËN der Stoomwasscherij v d Fa Wed H Slijkhuis COLDENHOVESCHBWEG K 239 TE EERBEEK D o k v Stoommachine fabr Stork 22 PK met aangebouwde Voedinflspomp vier en zeswaArs Wasc imac imcs Reineveld 2 x 0 82 M 4vaks dito 2 x O 82 M Branderhorst 2 vaks dito 0 95 x 0 65 M Wol waschmachine dito stamper kapitale Reineveld Kcantz Pendel Centrtfuge dsn 120 cM met aangebouwde electromotor SpronkCentnfuge dsn 0 70 M Fleckenstem Centrifuge dm 0 65 M kapitale cyltndermangel 3 x 0 80 M fabr Hartung Kuhn Dusseldorf Muldemangel 1 75 x 0 24 M met motor 0 33 Kw fabr Berger Gledbach American Trappers Remeveld Press Iron met motor i PK Reineveld tweeling pers oot stoom met luchtcompressor Teakhouten Waterreservoir dsn 2 X 2 M Centrifugaalpomp mechanische Droogkast 7 x 3 M met rekken ribbenbuizen enexhaustor drijfwerken en drijfriemen koperen en ijzeren pijpleidingen houten steilinfen en balkijzer voor bevestiging drijfwerk enz enz Alles te bezichtigen in bovengenoemde Wasscherij op Maandag 5 en Dinsdag 6 November van 9 4 uur en op den verkoopdag van 8 12 uur Catalogi intijds verkrijgbaar bij de Makelaars In oorlogs en in Vredeslijd Mei broodkoek en beschuii Steekt WEVER s luxe bakkerij Ver boven alles uit Voor ieders beurs t zij groot of klein Heeft WEVER iets gereed Ook als U nog geen = Koekbons hebt Is t goed dat U dat weet U neemt wat vet of margarien Wat suiker en wat bloem En WEVER bakt U speculaas I Neen erkelijk GOUDA S ROEM WED KNOX DOHtLaND Bankiers te Gouda vragen voor spoedige indiensttreding een aankomend bediende Leeftijd 20 25 jaar Kennis van boekhouden strekt tot aanbeveling Klein Fijn Aardewerkfabriek in het centrum des lands vraagt voor direct DRAAIER halfwas of volslagen Prettige werkkring Goed loon Brieven onder no 1212 bureau van dit blad Een zit slaapkamer zonder pension aange boden op gegoeden stand voor Dame of Heer alleen Vereen XALVIJN DONDERDAG 1 NOV des avonds 7 30 uur Brieven onder no van dit blad 1139 bureau Ds Vrocgindcweij van Waddinxveen Dankstond voor t Gewas 572 Reizigers en Agenten gevraagd bij Dame alleen Brieven onder no il38 bureau van dit blad Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd NET MEISJE voor heele of halve dagen W V d KRANS Slageri Reigerstraat 2 Gouda die winkeliers en of zakenmenschen bezoeken onverschillig in welke branche wordt een loonend Agentschap aangeboden mits ze beschikken over goede administratieve ervaring Brieven onder no 1444 Adv Bur Ekering N V Appelstraat 200 Oen Haag PRIJSLIJST tot 1 Jan 1946 GOUDA PRIJZEN VcffVcn StoomcB PHjsvaststelliftg No Ö58 HG 509 Fa J P MUL Colbertcostuum f 11 f 4 25 Costuum zonder vest 10 4 25 Colbertjas 2 50 Pantalon 5 1 75 Winterjas 10 5 Mantel 9 4 50 Japon 7 3 75 Blouse 4 50 2 Jumper 4 1 90 Rokje 4 50 2 Avondjapon 10 5 50 Regenjas of mantel 9 4 50 Spoedbehandeling 100 pCt verhooging I GEVRAAGD aankomende bediende Vr Schriftelijke sollicitaties aan N V Reederq De IJssel Gouwe 82 Gouda SCHBt EN NATUURKUNDBLBSSBN voor M T S Gymnasium H B S enz A G V d BERG Bui g Martenssingel 63 Inlichtingen tustchen 7 en 8 uur Café Restaurant DE BEURSKLOK MARKT 40 GOUDA lederen Donderdagavond van 7 10 en Zaterdagavond van 7 11 uur T A V Q TT met medewerking van = Mia s Melodisten Endree ƒ Zondagmiddag en avond conceri Vergaderzalen lol 275 personen Eigenaar H J MAREE Ovet Spuiten van oude MeuBelen in elke gewenschte kleur als nieuwP H WOERLEE FatrieA van geschilderde Meubelen it RAAM 59 GOUDA AuUO BETER BRIEFONDERWUS Journalistiek cn Pabliciteit leergangen o i v dagbladdirecteur Dr WÜRMSBR en F DE SINCLAIR Engtlsch Pransch Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACAOEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOPSTRAAT ROTTERDAM Coupon no 354 Gratia proefles leervak t Naam A