Groot Gouda, vrijdag 2 november 1945

ö GROOT GOUDA SfS ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN JöSJf Redacties L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker DrnkkerijVerziJl Gouda DAGBLAD NUMMER 68 VRIJDAG 2 NOVEMBER 1945 Administratie M j van Loon Bur Markt 20 Gouda TeLSOei Abonn p w 25ct Losse oummlOct BESPREKINGEN IN INDIË Het standpunt der Regeering De eerste besprekingen tusschen Nederlandsche en Indonesische vertegenwoordigers op Java vonden plaats ten huize van Generaal Christison en duurden 2 uur Zij hadden een vorm van een vrije en nformeele uitwisseling van gedachten tussch n Dr van Mook en Ir Soekarno den Pres en van de Indonesische Republiek Hoe een uiteindelijke regeling misschieri nog i t in zicht is is men van meening dat deze informeele besprekingen den weg zouden kunnen effenen voor een indirecte samenwerking met bemiddeling van het Geallieerde militaire gez g Dr van Mook was vergezeld van den Heer v d Plas den adviseur voor Ned Zaken bij de geallieerde autoriteiten Behalve door Ir Soekarno waren de Indonesiërs vertegenwoordigd door Dr Mohammed Hatta den Vice President van de Republikeinsche Regeering en 3 andere Indonesische leiders Noch Generaal Christison noch de Heer Maberly waren bij de besprekingen vertegenwoordigd Naar vernomen wordt hebben de Indonesische leiders pogingen aangewend om bij de Nederlanders het geloof te ontzenuwen dat de Republikeinsche Regeering door de Japanners geïnspireerd is terwijl de Nederlandsche vertegenwoordigers de voordeden en de noodzakelijkheid voor Indonesië en Nederland naar voren hebben gebracht om ten wederzijdschen nutte samen te werken De Regeerings Voorlichtingsdienst deelt ons mede indien moet worden aangenomen dat Dr H J van Mook met Soekarno een bespreking zou hebben gehad kan slechts worden verklaard dat zulks zou zijn geschied tegen deq uitdrukkelijken wil der Regeering en haar instructies Richtsnoer voor de Regeering blijft dat tusschen haar en Soekarno geen gemeenschappelijken grondslag voor besprekingen bestaat en dat de bespreking dus onjuist waren Zij handelt dien oveseenkomstig veseenko HoS Ie voetbal zal rollen Zondagmiddag speelt ONA 1 op eigen terrein een vriendschappelijken wedstrijd tegen Laakkwartier uit Den Haag Olympia 1 krijgt Tonegido uit Den Haag op bezoek A s Zaterdag 3 30 uur n ra speelt JodanBoys I een wedstrijd tegen Zwaluwen te Rotterdam Gifhandelaren bereidt U voor Naar Mr M Landré op een gisteren te Rotterdam gehouden conferentie meedeelde zullen binnen 14 dagen eenlge maatregelen bekend worden gemaakt welke opnieuw een zware klap voor de gifhandelaren zullen beteekenen De heer Landré deelde ons mede dal het niet juist is de bestrijding van den glfhandel af te doen met de opmerking dat die wel luwt zoodra er in voldoende mate goederen woroen aangevoerd Dat mag ons er niet van weerhouden om een beroep te doen op alle goedwillende en om streng op te treden tegen alle niet goedwillenden In regeeringskringen is men niet zoo Ideallstiich dat men veronderstelt de gifhandel met wortel en stam te kunnen uitroeien maar er moet gedaan worden wat mogelijk is om dit euvei te bestrijden dat een ernstige belemmering vormt voor de wederopbouw van ons land De spoorbrug bij Deventer hersteld Door den cnergleken arbeid van geallieerde soldaten en Ned Spoorwegmannen is de spoorbrug bij Deventer hersteld Gisterenmiddag kon als eerste een trein met Engelsche verlofgangers de brug passeeren Met ingang van Maandag 5 November zullen er weer regelmatig treinen van Oost naar West en omgekeerd over de brug loopen waardoor het verkeer met het Ooiten aanmerkelijk vereenvoudigd wordt De Jonge Bouwers Dezer dagen is ongericht de Jeugdbond De Jonge Bouwen welke zich ten doel stelt om de jeugd van 10 tot 20 jaar geestelijk en moreel te verheffen en behoorlijke ontspanning te bieden A s Zaterdagmiddag 2 uur heeft een bijeenkomst plaats in Ons Hnis Turfmarkt 59 voor de jongeren van 10 tot 15 jaar die voor eiken jongen en meisje van dien leeftijd vrij toegankelijk is Voor jongelui van 15 tot 20 jaar bestaat gelegenheid zich voor het lidmaatschap en inlichtingen tasschen 4 uur en half 5 bij Ons Huis aan te melden SPORTNIEUWS V Goudsche WIEBAGO Loop De Goudsche Atbletiek Commlisie organiseert op Zaterdag 3 November a s de Goudsche Wiebagoloop Deze Wlebagoloop II een weditrijd over circa 3000 Meter opengesteld voor B C D en Eklassersvan bij de K N A U aangesloten vereenigingen alsmede veteranen Er wordt gestreden om den destijds door de directie der Goudsche wielerbaan beschikbaar gestelden schitterenden WlebagoWis selbeker welke beker wordt toegekend aan die vereeniging welke met de 5 bestgeplaatste loopers uit den strijd komt in de B en C klasse De beker is voor dit jaar in t bezit van de ver A V 1940 Delft 3 maal achtereen 5 maal totaal De start vindt plaats klokslag 5 uur op den Burgemeester Martenssingel Het parcours is driemaal rond de vijvers van den Burgemeester Martenssingel hetwelk geheel door publiek en supporters Is te overzien en iiï schitterende conditie is Naast den beker zijn tal van persoonlijke prijzen beschikbaar gesteld Speciale prijzen B en C en D en E en veteranen klasse Er zijn 150 deelnemers voor dezen wedstcijd waaronder bekende loopers als V d Broek Ona Gouda v Kampen S V V Schiedam Stuivenberg Holland Leiden Gideonse V et C Gouda Beckers D F L Dordrecht W de Jolq Sparta Krimpen de Roo A V 40 Delft v Loenen A V 40 Delft Nieuws van G S V Het programma voor a s Zondag 4 Nov luidt R V C G S V aanvang 12 uur vertrek per trein 9 30 uur Die leden en donateurs welke deze wedstrijd willen bijwonen worden veriocht Zondag 9 15 uur zich te vierzamelen op het stationsplein Vertrek per trein vanuit den Haag om Indien mogelijk 3 uur of 5 uur ongeveer zoodat des avonds vroegtijdig la Gouda wordt aangekomen O S V 2 Olympla 2 aanvang 11 30 uur G S V 3 Zwervers 2 aanvang 2 uur V E P 2 G S V 4 aanvang 2 30 uur vertrek per trcia 1 uur Wijzigingen en reorganisatie in legerleiding en Departennent van Oorlog Legerraad Ingesteld Naar A N P Aneta verneemt gaat het optreden van Lt Gen Mr H J Kruis als Chef van den Generalen Staf gepaard met een reorganisatie van de hoogere legerleiding De leidende gedachte hierbij is te geraken tot grootere centralisatie dan voor 1940 het geval was Hiertoe wordt den Chef van den Generalen Staf rechtstreeks onder den Minister van Oorlog ressorteerende met ingang van 1 November a s de hoogste bevelsbevoegdheid in de Kon Landmacht opgedragen Onder zijn bevelen zullen worden gesteld de bevelhebber der Ned Strijdkrachten met de onder diens bevel staande onderdeelen de Commandant der Nederlandsche troepen in Engeland met het in Engeland in opleiding zijnd personeel der Kon Landmacht de territoriaal bevelhebber in Nederland met de onder diens bevel staande gezagstroepen en verder enkele andere commandanten en autoriteiten der Kon Landmacht Met gelijken datum zal als sous chef van den Gen Staf optreden Gen Maj P L G Doorman Teneinde de werkzaamheden in de hoogere legerleiding te coördineeren wordt met ingang van 1 November onder voorzitterschap van den Minister een Legerraad ingesteld waaraan de leden den Minister van advies dienen omtrent de hoofdlijnen van zijn beleid In dezen Legerraad hebben zitting behalve Prins Bernhard als inspec teurgeneraal de secretaris generaal de chef van het militaire kabinet de chef van den Gen Staf de kwartiermeester generaal en de adjudantgeneraal Er worden ook eenlge wijzigingen ge STADSNIEUWS Belangrilke uttbreidfng van den treinenloop Met ingang van Maandag a s zal het treinverkeer sterk worden uitgebreid Hiervan zal ook Gouda ten zeerste kunnen profiteeren Dagelijks zullen er van Gouda naar Utrecht Den HaagJen Rotterdam en omgekeerd op elk dienstvak 16 treinen loopen Op het baanvak Gouda Alpben v v isde dienst uitgebreid tot zes treinen per dag Het zal vele belanghebbenden een genoegendoen te vernemen dat In de nieuwe dienstregeling een aantal dieseltrcinen zijn ingelascht waardoor b v het traject GoudaUtrecht In 27 minuten wordt afgelegd D tgeeft een tildsbesparing Van plm een halfuur Ten gerieve van onze lezers zullen wijin ons nummer van morgen de dienstregelingopnemen van de treinen die Gouda aandoen V t Zeldzaam jnbilenm Gisteren herdacht de heer W A Hoyng Directeur van de N V Kon Planeelbakkeri Zuid Holland den dag waarop hi voor 4Ö jaren in het bedrijf trad Op verzoek van den jubilaris Is deze zeldzame dag zonder uiterlijk feestbetoon verloopen Kinderen uit Venio naar Gouda Ons werd een verzoek gedaan om 16 RKen 4 Protestantsche kinderen uit Verdo in Gouda voor de wintermaanden onder te brengen Deze kinderen zijn dakloos en behoeven dus een goede huisvesting Onze Commissie zou het zeer op prijs stellen wanneer er Goudsche familfes zijn die zich bereid verklaren één of meerdere kinderen gedurende deze maanden tot zich te nemen Daartoe kunt U zich opgeven a s Maandag en Dinsdag tusschen 10 12 en 2 4 uur op ons Bureau gebouw Nederlandsch Volks Herstel Oosthaven 59 Kamer 4 Het geheimzinnige in den mcnsch Zoowel gister als Woensdagavond tradin Concordia op het bekende mysterieuzephenomeen Indra Elke maal wanneer Indraoptreedt treft ons opnieuw de geheimzinnigekracht waarover deze man beschikt z ijnwerk wordt gadegeslagen door de wetenschappelijke wereld die zich bezighoudt metparapsychologische en occulteverschijnse len Prof Carp van het Rijngeest instituu teOegstgeest heeft Indra met zeer gunstigeresultaten onderzocht ffpnHp Wij willen enkele van de meest treffende voorbeelden van Indra s P t f halen Een persoon had zijn adres op een briefje geschreven Na hjt b f vingertoppen bevoeld te hebben pakt h j betreffende persoon bij den pols zegt zijn geboortedatum en beschrijft hij f 1 J Een van de proefpersonen dankte hem voor de buitengewoon juiste beschrijving Uok het psychometrische experiment was het aanzien waard Buiten aanwezigheid van Indra staken zes verschillende personen een voorwerp in een enveloppe en sloten deze Indra wist de voorwerpen aan elk der eigenaars terug te geven Ook toonde hij zijn kunnen op het gebied van telepathie en hypnose Onder de aanwezigen waren er enkelen die den wil van Indra opvolgden en de handen niet meer vaneen konden brengen Dat Indra s gevoeligheid in de vingertoppen b tf gewoon groot is blijkt wel uit het feit dat hij geblinddoekt een stuk papier bevoelend de kleur druk en inhoud weet te bepalen Het meest frappante van zijn experimenten toonde Indra op het slot van de avonden wanneer hij aan de hand van hem op papier geschreven verstrekte namen den toestana wist te beschrijven waarin de betreffende personen zich bevonden Zoo wist hij mede te deelen dat bepaalde personen m concentratiekampen waren overleden zich in goeden welstand in Indië of Amerika bevonden of door een ongeluk waren omgekomen Tevens wist hij te zeggen dat de laatete brieven b v afkomstig waren uit Griekenland Canada of Duitschland Al met al heeft indra op beide avonden het Goudsche i ubliek veel kunnen bieden Weersverwachting medegedeeld oor het K N M I tot morgenavond Aanvankelijk nog bewolkt en neveligf Later plaatselijke opklaring Geen regen van bctetfkenls meest zwakke wind Wat Is er In Gouda te doen Zaterdag 3 November 2 uur Nieowea Schouwburg Pietje Bel Reunie Vrijdag t m Woensdag Eeo katic maar een schatje Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Drie rare snuiters Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag Pimpernel Smith WAT GEBEURDE ER 2 November 1944 Hitler vaardigt een decreet uit waarbij alleen degenen afgekeurd mogen worden die zeer ernstig invalide zijn 1941 Te Moskou eindigen onderhandelingen tusschen Rusland Engeland en de Vercenigde Staten over leveranties 1940 Invoering van het Persoonsbewijs wordt aangekondigdi Koekjes gebak beschuit gedistribueerd 1939 Notawlsaeling tusschen Rome en Athene Doel Grieksch Italiaansche vriendschap te onderstrepen Districtsbureau West III van de Regeerings voorlichting sdieo st te Rotterdam geopend Gisteren waren wij getuige van de opening van het Dlstrtctsbureau West III afdeellng Oog en Oor te Rotterdam Minister Ringers die de opening zoo verrichten was door dringende werkzaamhedefa helaas verhinderd In zijn plaats heeft Burg Oud een uiteenzetting gegeven over den wederopbouw van Rotterdam De heer P A Wansink dlr van de R V D gaf een uiteenzetting omtrent doel en werkwijze van lijn dienst en opende dit nieuwe bureau dat een stap vooralt beteekent op den weg die R V D gaan moet en wil In een volgend nammer zullen wij uitvoerig hierop terog komen Hierna werd het woord gevoerd door Mr J M Landré die behalve den zwarten handel ook den toestand in de mijnin justrie besprak bracht in de organisatie van het departement van oorlog Ingesteld wordt het militair kabinet van den Minister van Oorlog dat tot taak heeft den Minister en den Secr Generaal rechtstreeks ter zijde te staan in alle aangelegenheden van strategischen militair organisatorischen militair technischen en krijgstuchtigen aard zoorijede de van het departement uitgaande publieke voorlichting te verzorgen Chef van het Militair Kabinet is Kolonel van den Gen Staf M R H Calmeyer Dagorder Tan Lnit 6en Krols De nieuwe Chef van den Generalen Staf Lt Generaal Mr H J Kruis heeft bij de aanvaarding van zijn nieuwe functie een dagorder uitgegeven waarin hij uiting gaf aan zijn gevoelens van dankbaarheid jegens Z K H Prins Bernhard en Lt Generaal A Q H Dijxhoom die onderscheidelijk in de functie als bevelhebber van de Binnenlandsche Strijdkrachten en van waam van den Gen Staf onder moeilijke omstandigheden belangrijk voorbereidend werk hebben verricht voor den wederopbouw van ons leger Gij vormt aldus Gen Kruis met Uw kameraden van Zeemacht en luchtstrijdkracht het deel van het volk dat geroepen is om vrijheid en veiligheid te waarborgen Gij zult dat dikwijls onder moeilijke omstandigheden moeten doen Laat U echter door niets weerhouden Uw plicht als Nederlander en als soldaat op de beste wijze te vervullen Volgt het lichtende voorbeeld van plichtsbetrachting eens door Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin onder alle omstandigheden gegeven Leve de Koningin