Groot Gouda, maandag 5 november 1945

ö GROOT GOLDA PER ASPERA AD ASTCA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN t Administratie M 1 van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 30e Abonn p w 25 et Losse numm 10 et Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drnkkeri Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 70 MAANDAG 5 NOVEMBER 1945 Herstel stationsgebouw yordert goed Naar wij vernemen zal het stationgebonw dat vorig jaar bij de fyphoon aanvallen ernstig werd beschadigd binnen enkele weken in gebruik kunnen worden genomen Morgen zal het een jaar geleden zijn dat raketvurende typhoons een aanval deden op het station emplacement Wij komen hier ia onze editie van morgen nader op terug Ontsnapt aan de Duitsche roof zucht In de afgeloopen weken heeft voor het district Gouda de registratie van motorvoertuigen plaatsgevonden Het aantal auto s en motorrijwielen dat werd geregistreerd bedraagt 1045 gespecificeerd in 260 personenwagens 90 vrachtwagens 145 bestelwagens 460 motorrijwielen en eenige zieken en Vandweerauto s Zooals hieruit blijkt is het a tal motorrijwielen dat werd geregistreerd het ootst Zij waren ook gemakkelijker voor de Duüschers te verstoppen dan auto s Veel van de motorrijwielen die ter registratie werden aangeboden hadden geen rijvergunning Thans Is voor elk motorvoertuig dat in deze dagen werd geregistreerd een registratiebewijs uitgereikt zoodat het levensgevaarlijk is thans zonder een dergelijk bewijs rond te rijden Naar schatting moeten nog 350 voertuigen worden geregistreerd Deze voertuigen kunnen tengevolge van het ontbreken van vitale onderdcelen niet worden voorgereden Zij zullen thuis worden bezocht Van de motorvoertuigen die ter registratie zijn aangeboden is genoteerd wat er alzoo ontbreekt of in slechten toestand verkeert Vanzelfsprekend is er een groote behoefte aan banden Alles wat ontbreekt of in slechten toeatand verkeert zal worden vernieuwd of aangevuld De aankoop zal collectief in het buitenland geschieden Hiervoor zijn echter deviezen noodig doch hief zal een oplossing voor moeten worden gezQcht Een schaap voor 35 qzerboortjes V wonende aan de Nieuwe Gouwe had op 2 November j l een schaap geslacht welke eigendom was van zijn broer V uit de Groenendaal die het schaap op zijn beurt weer had geruild voor 35 ijzerboortjes van zijn broer V J v Henegouwestraat Tegen de drie gebroeders is proces verbaal opgemaakt 10 K g vleesch Is in beslag genomen Daders van diverse kleine inbraken gepakt Van onderstaande kraakjes zijn de daders aangehouden Van de tabakshandelaren K Walestraatwaar 9 pakjes Gold Flake werden meegenomen Het raadsel der 100 © Rhodesi s is tergelijkertijd opgelost Verder werden nog opgehelderd de diefstal met braak bij de Wed V L Raam waar 8 pakjes sigaretten en sigaren plus 8 pakjes shag waren verdwenen de diefstal bij P Veerstal en bij de Wed H in het Groenendaal De daders K JullBnastraat V Bockenbergstraat H Turfslngel en V Lange Noodgodstraat allen tusschen de 16 en 17 jaar zijn ingesloten DISTRICTS NIEU WS WADDINXVEEN Drievoudige aanrijding Op den Rijksweg ter hoogte van Bloemendaal reed een militairen wagen in groote snelheid op een op den rijweg staanden veewagen die door benzinegebrek niet verder kon j j Even later kwam een luxe auto die de OP elkaar gereden onverlichte wagens tenaevolae van het slechte weer niet opmerkte als derde slachtoffer met de voertuigen In Met vereende krachten zijn toen de wrakstukken naar den kant van den weg gesleept om verder onheil te voorkomen Twee personen werden licht gewond Een paar pinken uit den veewagen kozen het hazenpad Klompen distributie Aanstaande week kunnen voor kleine kinderen klompen worden aangevraagd Er zijn alleen maten beschikbaar lot 20 schoenenmaat 30 De tweede distributleatamkaart van het hoofd moet wwden medegebracht STADSNIEUWS Zóó was het eens Arrestant ontsnapt uit het politiebureau Dit voorjaar vervoegden zich aan het politiebureau te Gouda twee C C D ambtenaren met een arrestant tusschen hen In een nog jeugdige jongeman mfear een echt armoedig type een ouden vilten hoed op waar zijn wilde haren onderuit kwamen versleten jas en schoenen aan Achter zijn bril schitterden echter een paar intelligente oogen De ambtenaren belden aan het loket en na zich kenbaar gemaakt te hebben als amte naren van den controledienst werden z binnengelaten De wachtcommandant vroe het rsoonsbewijs aan den arrestant doch inplaats hlervap werd hem door de controleurs twee geladen pistolen onder den neus geduwd Een andere agent en een toevallig aanwezige weikman moesten eveneens de handen omhoog steken De pseudo arrestant liep direct naar het ileutelbord haalde er sleutel nr 27 af ging naar de cellendeur maar merkte tot zijn groote verwondering dat hij niet paste Hij liep terug naar het sleutelbord alwaar één van de agenten hem met een hoofdknik beduidde da hij een ander bord moest hebben hetgeen den merkwaardigen arrestant echter ontging Met behulp van een gevangene die in de wacht hout aan het zagen was werd daarop de cellendeur geforceerd Een van de gevangenen werd uit zijn cel gehaald terwijl twee anderen op verzoek ook vrijgemaakt werden Terwijl dit zich zeer nel afspeelde trad een agent het politiebureau binnen die binnen een oogenblik ook in het rijtje kwam te staan natuurlijk met de handen omhoog Eensklaps verheldert het gelaat van den wachtcommandant Da s meneer Webster mompelt hij bij zichzelf Veel tijd wordt hem voor zijn overpeinzingen niet gegeven want inu js de tijd aangebroken om de politiemannen vn de cellen op te sluiten Doch zij stellen oor dit niet te doen met de belofte de overvallers niet te zullen achtervolgen Daarop trdwijnt het merkwaardige gezelschap Zoo werd de dag van den arbeid te Gouda besteed Na de arrestatie van een L O medewerker uit Bodegraven werd een overval op touw gezet door inspecteur Webster en Kertseboom die beiden ondergedoken waren bij den beroemden Wout den Boer Een van de C C D ambtenaren was A Pielaoen Tijdens den overval stonden verscheidene agenten boven op het dak van het politlehnrean naar het uitwerpen van voedsel te kijken Den wachtcommandant met zijn mannen komt de hulde toe volkomen valsche signalementen van de terroristen gegeven te hebben Benoemingen De Burgemeester heeft met ingang van 1 October j l bevorderd tot klerk lite klasse bij de Poütie administratie den heer G Idema Met ingang van 1 Januari a s is de h er L C van Zoest benoemd tot ambtenaar voor de lichamelijke opvoeding en onderwijzer in de lich oefening aan de openbare school voor U L O Aan de O L School C li met ingang van 1 jan 1946 benoemd tot onderwijzer den heerP Jacobs Tot leeraar in de Engelsche taal werd de heer H Frederikze benoemd aan het Gymnasium voor den duur van den cursus 1945 46 Met ingang van 1 October zijn verder voor den duur van den cursus 1945 46 benoemd aan het Gymnasium den heer Dr Meijer als leeraar in de geschiedenis en den heer Dr C J Matthijs als leeraar in de natuurkunde Herwonnen Levenskracht Woensdagavond 8 uur zal in de R KVolksbond de heroprichtings vergadering plaats hebben van de R K Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose Herwonnen Levenskracht Een hoofdbestuurslid zal ter vergadering aanwezig zijn Bakkerij brand voorkomen Zaterdagavond ontdekte de heer B Wever in zijn bakkerij aan de Kleiweg een sterke rookontwlkkellnQ Het bleek dat een paar ton Amerikaansche steenkolen tengevolge van vocht en gasontwikkeling In een bunker naast den oven waren gaan niea nDoor het verwijderen van de kolen nlt ae bunker kon brasul worden voorkomen Er komen Engelsche cigaretten Door een aankoop van WADDINXVEEN Burgerlijke stand Aangiften van 25 t m 31 Oct 1945 Geboren Maatje d v J Hoogendoorn en D C Voshol Ondertrouwd i G G P Burger en E Hoogendoorn P Broer en J Hofman Gehuwd D v d Ben en N Spek K Sekerls en D v d Berg v Dijken en S Gaastra Overleden L v Eeden Peteriman echtg van de Zwart 61 jaar BINNENLAND Ook Prinses Juliana en Prins Bernhard naar Engeland H K H Prinses Juliana en Z K H Prins Bernhard worden binnen enkele dagen te Londen verwacht H M de Koningin Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn door het Engelsche Koningspaar uitgenoodigd om op 6 November a s het noenmaal in Buckingham Palace te gebruiken Sinterklaas gaat toch rijden In een te Haarlem uitgesproken rede heeft Minister Vos medegedeeld dat Sint Nicolaas nog wel niet heelemaal op de oude royale wijze gevierd zal kunnen worden maar dat er toch suikergoed en marsepein zal zijn Dat is te danken aan de aankoopen van de vorige regeèring De minister deelde verder mede dat van de ongeveer 600 000 ton kolen welke de mijnen thans per maand produceeren 125 000 ton noodig zijn voor de gas en electriciteitsfabrieken Honoreering van één eenheid brandstof vergt 240 000 ton per maand Half November zal echter de hoeveelheid kolen voor de 4 aangewezen bonnen bij de mijnen voor verzending gereed liggen De levering van 7 H I brandstof voor dezen winter is gegarandeerd Volgend jaar zal de productie van schoenen tot 600 000 paar per maand stijgen zoodat eind 1946 ieder Nederlander een paar schoenen zal hebben ontvangen Sprekeode over de geldsaneering deelde de Minister mede dat de plotselinge inlevering van ƒ 100 biljetten den staat een winst had opgelegd van ƒ 500 millioen welk bedrag niet is ingeleverd De tweede phase bracht nogmaals een winst van ƒ 500 millioen En dan staan den zwartehandelaren nog eenige verrassingen te wachten Nederland op het t Wercldjeugdcongres De Nederlandsche Jeugd Gemeenschap vaardigt eenige leiders zooveel mogelijk jongeren van verschillende jeugdvereenigingen af naar het wereldjeugdcongres dat van 29October tot 9 November in Londen wordt gehouden Voor deze conferentie hebben reeds 63 landen toegezegd afgevaardigden tezullen zenden De conferentie staat onder patronage van o a Mrs Eleanor Roosevelt U S A Dr E Benesj en Mr Jan Masaryk TsjechoSlowakije Sir Stafford Crlpps En eland Dr Wong Wen Hao en Dr Wellington Koo China M Kaare FostervoU Noorwegen Paul Martin Canada Generaal Manuel Avila Comacho Mexico enz Dedrie voornaamste punten Van besprekingzijn 1 de strijd van de jeugd voor vrijheiden voor een betere wereld L de naoorlogsche nooden van de jeugd 3 de organisatievan de internationale samenwerking doorde jeugd Getroffen jeugdorganisaties Daartoe in de gelegenheid gesteld door Nederlandsch Volks Herstel kunnen door de oorlogsomstandigheden getroffen jeugdorganisaties eenige flnancieele tegemoetkoming ontvangen van het bestuur der Nederlandsche Jeugd Gemeenschap voor den wederopbouw van het organisatie apparaat Organisaties die meenen aanspraak te kunnen maken op eenige uitkeering kunnen xich wenden tot het Algemeen Secretariaat van de N J G Plantage B anschelaan 14 Amiterdam C k eec6mM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht UWeinig veranderingen behoudens pi opklaringen Wat is er in Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag Eentkatje maar een schatje Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Drie rare snuiters Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag Pimpernel Smith Maandag 5 November Concordia P O D Revue Allemaal op de pot Dinsdag 6 November v Dijk Ezechlëls aanvraagformulieren voor schoenen indienen Dinsdag 8 Nov 8 uur Concordia Ballet groep P V d Sloot Woensdag 7 Nov 8 uur R K Volksbond Heroprichtingsvergadering R K Ver tot bestrijding der Tuberculose Herwonnen Levenskracht Jdem 8 uur Beursklok Achterzaal Oudheidkundige kring DieGoude Spreker den heer H J M Basart over Barok Rococo en Classicisme WAT GEBEURDE ER 4 November 1944 Domburg bevrijd Nieuwe landingen op de oostkust van Walcheren 1943 De Russen staan aan de monding van de Djneper 1942 De Britten nemen El Alamein in D N B Dc gedeeltelijke terugtocht is een tactische manouvre van Rommel 1940 Spanje lijft het internationale gebied van Tanger in Eieren gedistribueerd 5 November 1944 Heusden Vlijmen Drunen Nleuw kuyk en Elshout bevrijd Geertruiden berg bezet door de Polen VHssingen geheel van Dultschers gezuiverd 1941 De Japansche regeering zendt ambassadeur Koeroesoe naar Washington om ambassadeur Nomoera te assis teeren Ofi cieel doel de onderhandelingen te vergemakkelijken 1940 Presidentverkiezingen in de U S A Roosevelt herkozen met 27 242 939 stemmen tegen Wilkie 22 327 226 st Engelsche troepen landen op Kreta Zuivering P T T personeel Voor de zuivering van het P T T personeel is voor het district Gouda thans een commissie ingesteld Klachten en ter zake dienende gegevens kunnen tot en met 14 November a s schriftelijk worden ingezonden aan den secretaris van de commissie den heer A W den Boer IJsselveere te Oudewater EEN TWEEDE CREDIET VAN 50 MILLIOEN DOLLAR AAN NEDERLAND Het Minsitcrie van Financiën deelt mede dat een tweede lecningsovercenkomst tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en de inen uitvoer is gesloten Krachtens deze overeenkomst opent de in en uitvoer bank ten behoeve van Nederland nogmaals een crcdict van 50 millioen dollar ter financiering van den aankoop en utivocr uit de Vcreenigde Staten van een reeks nader omschreven Amerikaansche producten bestemd voor gebruik in het rijk in Europa alsmede ter financiecring van daarmede verband houdende diensten van Amerikaansche zijde ten behoeve van Nederland De nader omschreven producten mogen uit dit crcdiet worden gefinancierd tot hun waarde C I F Nederlandsche haven in Europa Christiansen wordt uitgeleverd Christiansen de voormalige Duitsche mil bevelhebber in Nederland zal binnenkort aan de Nederlandsche autoriteiten worden uitgeleverd Hij zal terecht staan wegens zijn optreden te Patten