Groot Gouda, maandag 5 november 1945

t De toestand in de steden op Java VOETBAL O N A Laakkwartier 3 5 Twee goede ploegen binden om even twee uur den strijd aan Het talrijke publiek kreeg eea wedstrl d om van te genieten al ipeelde Ona niet in dien vorm aU in de bekerwedstrijden Bij Ona speelt Overeynder voor Evers Direct na den aanval overrompelt Laakkwartier Ona s achterhoede Ortzan Blaakt 0 1 Enkele minuten later maakt hij eenr tweede doelpunt 0 2 Daarna doet Ona een goede aanval Een mooie voorzet van Overeynder weet van Willigen goed te benutten 1 2 Na deze 15 minuten zijn beide ploegen beurtelings een kwartier in den aanval Een vrije schop voor Laakkwartier wordt door van Genderen gered Laakkwartier komt terug en het is de rechtsbuiten die met een schitterend schot doelpunt 1 J Na de rust is Laakkwartier weer in het offensief en binnen enkele minuten is de stand 1 4 Ona geeft zich niet gewonnen en In een goeden aanval plaatst Biesheuvel onhoudbaar den bal in het net 2 4 Ona blijft aanvallen en de schoten van v Willigen emden Kogel hadden beter lot verdiend Ternauwernood weet Laakkwartier een doelpunt te redden Een kwartier voor het einde plaatst van Willigen een mooi aangegeven bal van Evengroen in het net 3 4 Ona vecht om den gtlijkmaker doch niets baat Nog enkele minuten zijn er te spelen Een aanval van Laakkwartier Flier komt te ver uit zijn doel en Laakkwartier heeft het voor het Intrappen 3 5 Hiermee eindigde den aan weerszijde goed gespeelden wedstrijd De uitslag li eenigzins geflatteerd Een gelijkspel zou de verhouding beter aangegeven hebben ScheUJsrechter van Wiel leidde goed R V C G S V 1 2 Op een zeer zwaar terrein speelde G S V gisteren tegen Residentie Voetbal Club een goeden wedstrijd welke volkomen verdiend door de Groen witten werd gewonnen Na 12 minuten spelen weet Vermeer den bal hard tegen het lichaam van den R V C doelverdcdiger te schieten welke In het veld terugstuit P Lakerveid die snel toeloopt weet den bal achter den R V C doelmanG de Ble te plaatsen O 1 G S V is absoluut overwegend sterker maar succes blijft uit Wederom ts het F Lakervèld die een goede kans krijgt en de bal gaat corner i c hoekschop wordt echter voor den doelmond geplaatst P Nuvelstcin die goea stond opgesteld tracht met zijn hoofd achter de Bie te plaatsen welke deze op meesterlijke wist weg te werken Verschillende malen bestaan er voor de R V C ers critieke momenten maar hoe ook gewerkt wordt In den stand komt geen wijziging Na de rust zet R V C formidable aanvallen op zoodat de G S V achterhoede veel te verduren krijgt Bij eea mis grijpen van H Br m tracht H Lakervald een hoekschop te forceeren Maar de bal belandt tegen de b nnen kant van den paal Een viertal R V C ers stormen toe en schieten over Op dat moment ontkwamen de groen witten aan een zeker doelpunt Het wordt de groen witten schijnbaar al te bar zij ontketenen een snellen aanval Vermeer speelt naar F Lakerveid en geeft de Bie het nakijken 0 2L Ook R V C probeert het nog eens en ae vreugde van een 0 2 voorsprong wordt al spoedig minder met een goed en snel opgezetten R V C uanval onhoudbaar voor Brem 1 2 Met GS V inden aanval fluit scheidsrechter S V Leeuwen het einde Er dient te worden opgemerkN dat P Nuvelstcin een baitengew on prima wedstrijd speelde fFlorisant 1 DONK 1 6 3 Als de scheidsrechter die uitstekend leidde beginoen laat blijkt dat beide elftallen volledig zijn Donk pakt direct goed aan en als H Brouwers na 5 min een keurigen voorzet geeft doelpunt v d Bos onhoudbaar 0 1 Fiorisant antwoordt met enkele aanvallen waarvan er een n corner oplevert die door de midvoor keurig wordt ingekopt l l Nadat door den keeper van Fiorisant een prachtig schot van den Donk linksbuiten gestopt is trekt de rechtsbuiten der gastheeren er tusschen uit en het is de linksbuiten die den voorzetbenut 2 1 Verkeerd tcrugspelen is oorzaak dat de Fl rechtsbinncn den stand op 3 1 brengt terwijl even later de linksbuiten uit een voorzet van rechts nogmaals doelpunt 4 1 Dit is Donk te bar en ze zetten een serie aanvallen op die met wat meer geluk enkele doel punten hadden opgeleverd paal en lat hielpen Fiorisant de stand 4 1 te houden Ruststand 4 1 Na rust is Donk direct weer in den aanval maar het spel wordt te peuter ig gehouden en zoo blijft succes uit tot H Brouwers er eüleen vandoor gaat en met een pracht diagonaal schot den stand op 4 2 brengt Donk blijft aanvallen maar als de Florisant linksbuiten er snel met den bal vandoor gaat is het 5 2 Even later herhaalt hij het spelletje en weer moet van Vliet missen De strijd gaat nu gelijk op Bakker doelpunt nog een keer voor Donk spoedig daarop is het eind van dezen pittigen strijd HOCKgY G M H C 1 M C A D 3 1 1 Na haar goede start in de tweede klasse heeft G M H C het deze Zondag niet verder kunnen brengen dan een gelijk spel Het veld verkeerde in een slechten toestand en was eigenlijk niet geschikt voor een wedstrijd Mede daardoor was het tenipo traag en het spel alles behalve fraai Noad zet direct na de beginbully een aanval in op de Goudsche veste die echter onderbroken wordt door den keeper G M H C beanwoordt dit met twee aanvallen op t Noad doel die afgeslagen worden Bij een schermutseling voor het Goudsche doel wordt de bal ongelukkigerwijze in eigen doei geslagen 0 1 Verschillende speelsters van de Goudsche voorhoede geven enkele fraaie staaltjes van individueel tpel te zien bij diverse doorbraken maar zij schieten naast zwaar gehinderd door de verdediging van de tegenpartij Er worden nogeenige strafcorners genomen op het doel van G M H C waarna de rust ingaat lp de tweede helft komt Gouda beter gp zetten Bij een van haar aanvallen die uitloopt op een strafcorner door shut Inden slagcircel treuzelrn de backs teveel en mej vao Eijk maakt van de geboden kans gebruik 1 1 Het meerendeel van de overige aanvallen gaat echter door buitenspel teniet Noad kotrt nu nog eens flink opzetten Door het zich verkeerd opstellen van de half linie ontstaan er gevaarlijke momenten voor het doel van G M H C doch de rechtsback mej Barentsen staat als een rots in de branding Ook de keeper loopt cenige malen goed op tijd uit Met G M H C in den aanval fluit de de scheidsrechter het eindsignaal Heerenwedstrijd G M H C 1 Léonidas 4 3 3 Ondanks het zware terrein werd de ge heele wedstrijd In een zeer hoog tempo gespeeld Tegenover een betere techniek en een meer open spel stelden de Gouwenaren meer enthousiasme èn vastboudenheid Vooral de verdediging hield goed vast en telden als uitblinkers Spaas en R Gallas Leonldas opent den wedstrijd met een serie snelle aanvallen Toch heeft G M H C het eerst succes ala na goed aangeven van R van Wingerden B de long keurig inschiet I O De Rotterdammers voeren het tempo nog hooger op en hebben al spoedig tweemaal achtereen resultaat Bij den eersten keer weet de keeper den bal te keeren dooh het volgende schot is raak 1 1 Direct na da middenbully doet Leonldas een snellen aanval over de rechtervleugel Uit den voorzet schiet de midvoor onhoudbaar in 1 2 G M H C doet er nu ook nog een schepje op en eeft even later succes als de keeper mét zijn becnbeschermers In de war zit Op den grond liggend kan hij niet snel genoeg opstaan en iroet den bal langs zich heen zien gaan 2 2 Bij een strafcorner op de Goudsche veste heeft de keeper geen vrij uitzicht en rolt een overigens zacht geschoten bal rustig in het doel 2 3 Na de rust krijgt Leonldas het zwaar te verduren De Goudsche voorhoede Is vooral tegen het einde niet voor haar doel weg te slaan Gduda heeft echter slechts eenmaal succes als de linksbuiten voorzet de keeper treuzelt met uitloopen en B de jong inschiet 3 3 Leonldas kan het hoge tempo blijkbaar alet meer volhouden en haar doel wordt tegen het einde als het ware belegerd Er ontstaan vele gevaarlijke momenten in haar slagcirkel doch door te kort spel en aarzelen van de Goudsche voorhoede worden de kansen niet benut Britsche troepen hebben in Batavia de orde hersteld na een uitbarsting van onlusten vandaag Britsche tanks rijden door de straten In Soerabaja was het vandaag rustiger 1500 vrouwen en kinderen ex geinter neerden zijn aan boord gegaan van de Britsche schepen die gisteren zijn aangekomen en een andere groep van 1500 zullen naar men verwacht morgen aan boord gaan Naar men verwacht zal in Magelang heden een wapenstilstand intreden waar volgens inlichtingen van het Britsche hoofdkwartier gisteravond zwaar is gevochten Volgens het wapenstilstandsplan zal het te 9 uur in werking treden Een uur later zullen de Indonesiërs met een witten vlag naar de Britsche linies komen daar de Britsche Commandant Brigadier Richard Bethell besprekingen met hen zal hebben bijgestaan door Soekamo Het is echter nog niet beken of de wapenstilstand is aangenomen Rust in Indië moet terugkeeren A N P Aneta gaf in de afgeloopen nacht het volgende bericht Een Republikeinsch zegsman die de besprekingen tusschen de Nederlandsche en Indonesische vertegenwoordigers op Java heeft bijgewoond verklaarde dat een van de voornaamste Brandende Kwesties die besproken is was hoe de opgewonden bevolking tot rust te brengen Er is eenige hoop op een vriendschappelijke regeling Hoewel wij aan ons standpunt vasthouden dat Soekarno s Regeering behoort te blijven voortbestaan hangt het van omstandigheden af hoever dit gaan zal Wat de Indonesiërs op 22 October te Djokja veroverden In hoeverre de Indonesiërs erin geslaagd zijn om zichzelf te bewapenen illustreert een rapport dat de cijfers geeft van de hoeveelheden die zij alleen al op 22 uctober in Djokjakarta aan Japansche wapenuitrustingen op het vliegveld daar hebben veroverd 62 vliegtuigen 1800 bommen 8 mortieren 7 machinegeweren 58 lichte machinegeweren 9300 granaten 75 000 patronen BUITENLAND Atoombom geneutraliseerd Volgens een bericht dat door Radio Parijs is omgeroepen is door de Sovjet Russische hoogleeraar Professor Kapitska een afweerwapen tegen de atoombom uitgevonden Kapitska s uitvinding berust op de werking van een straling die ééh atoombom op een afstand van 15 km tot explosie kan brengen Deze afstand zou door technische verbeteringen weldra op 50 tot 120 km worden gebracht Ribbentrop s oorlogsbuit gevotiden In een kelder te Hamburg zijn zevenenveertlg waardevolle schilderijen gevonden Zij maakten deel uit van Ribbentrop s oorlogsbuit en zijn voor het meerendeel afkomstig uit Parijsche verzamelingen deskundigen verklaarden dat verschillende doeken van Manet Ingres Fragonard en Courbet zijn Vliegtuigaanvallen op extremisten te Magelang R A F Thunderboltvliegtuigen hebben Indonesische extremisten aangevallen die sinds twee dagen in gevecht waren met Gurkha troepen te Magelang De operaties worden beschreven als succesvol en naar verklaard wordt is tengevolge van dezen aanval het grootste deel der stad weer in geallieerde handen gevallea Een woordvoerder van de 23ste divisie verklaard dat de situatie te Magelang gedurende den nacht slechter werd en dat de Ghurka s het zwaar te verduren hadden tegen groote troepen van aanvallende extremisten Daar de Gurkha s slgchts ammunitie hadden tot den middag veSachten zij om vliegtuigen voor beschermiftHen het neerwerpen van voorraden Het neerwerpen dat op tijd geschiedde had tot resultaat dat de Gurkha s de stad weer in handen hebben tot het Montagne Hotel De actie uit de lucht droeg er toe bij de bevolking tot rust te brengen De Wiebago loop De uitslagen vanden Zaterdag gehouden Wiebagoloop zijn als volgt B Jtlassers 1 H W de Swart D O S 11 2 9 sec 2 B Molenbroek Hercules 11 9 7 sÉc 3 W van Hooff Schoonhoven 11 23 5 sec Cklassers 1 J van Bakel Holland U 20 2 sec 2 W Riethoven Z L C 11 28 sec 3A Mentink Docos 11 29 2 sec D klasiers 1 J v Slooten Hercules 11 28 2 sec 2 Nederlof Slledrecht 3 D v Haven A V 40 E klassers 1 T Timp A V 40 2 E Groeneweg Hercules 3 E de Eef D O S Veteranen G Graafland N A U 2 G Th Playm Trekvogels Junioresi 1 K Knoops D O S 3 22 7 a 2 D Koster A A V 36 31 lansen D F C Attlee naar Washington Op den avond van 9 November a s zal de Britsche Minister Attlee per vliegtuig naar Washington vertrekken voor zijn voorgenomen besprekingen met Truman en Mackenzie King over de problemen veroorzaakt door de ontdekking van de atoomenergie De Britsche delegatie zal in haar geheel waarschijnlijk uit 15 personen bestaan Men verwacht dat Attlee na niet langer dan 14 dagen zal terugkeeren In den tijd van zijn afwezigheid zal hij in contact blijven met Londen door communicatie door middel van cijfertelegrammen Brood in Frankrijk bonvrij Het agentschap Belga verneemt uit Parijs dat in Frankrijk het brood vrijgege ven IS Regeeringsverklaring over de onderhandelingen in Indië De Regeeringsvoorlichtingsdienst deelt h t volgende mede De Regeering heeft van den Luit Gouv Gen de gevraagde inlichtingen ontvangen omtrent een bespreking met nationalistische vertegenwoordigers waarbij Ir Soekarno aanwezig was Het antwoord licht toe onder welke omstandigheden en op welke motieven de Luit Gouv Gen gemeend heeft tegen de aanwezigheid van Soekarno bij deze orlenteerende bespreking geen bezwaar te moeten maken De Regeering acht het niet in s Lands belang thans in nadere beschouwingen hieromtrent te treden In het afwijzend standpunt ten opzichte van overleg met Soekarno is ook bij den Lult Gouv Gen geen wijziging gekomen BUITENLAND Niet aanvaard De Heer Mr H L Woltersom heeft In overleg met den Minister van Financien besloten zijn mandaat als lid van den Raad van Toezicht der Herstelbank hem door de aandeelhouders B opgedragen voorloopig niet te aanvaarden Uitspraak Tribunaal Voor het Bo sche Tribunaal is behandeld de zaak tegen V A Rouppe van der Voort 67 jaar oud industrieel te Vught die er van beschuldigd werd geldelijke steun te hebben verleend aan Winterhulp en Propaganda te hebben gemaakt voor de N S B Het Tribunaal achtte het ten laste gelegde bewezrn doch hield rekening met verd htes leeftijd een doctersrapport en het feit dat hij van 2 juni if was geïnterneerd geweest Hem weid het actief en passief kiesrecht ontzecht voor 10 jaar en zijn vermogen werd verbeurd verklaard tot een bedrag van 150 000 gid Nederlandsche stap bij Anstraliseke regeering Naar A N P Aneta verneemt heeft Harer Majesteits gezant te Cant erra namens de Nederlandsche regeering met den meesten nadruk bezwaar gemaakt tegen het gebiek aan medewerking en hulp fat ondanks verkregen toezeggingen werd ondervonden van de zijde dèr Australische autoriteiten bij ons streven om de moeilijkheden te overwinnen ontstaan door de boycot onzer schepen en de staking van Indonesische bemanningen Deze houding heeft o m tengevolge gehad dat Nederlandsche schepen beladen met re lief goederen niet kunnen uitvaren waardoor tienduizenden uitgehongerde ge interneerden en krijgsgevangenen in Nederl Indië daarvan blijven verstoken Anderzijds werd door het uitblijven van politiebescherming aan stakende zeelieden volop gelegenheid gegeven werkwilligen te intimideeren en zlch te nestelen in bij de Nederl Indlsche regeering in gebruik zijnde gebouwen en kampen Harer Majescelts gezant heeft niet nagelaten er op te wijzen dat deze gang van zaken welke de Nederl regeering met leedwezen en bezorgdheid gade slaat het tegendeel van bevorderlijk is voor de goede verstandhouding tusschen beide landen Americao Rcfie f For Holland Dit is de naam van de Amerikaansche Organisatie welke alle hulpacties betreffende Holland overkoepelt Er zijn in de U S A ontelbare instellingen die geld en goederen inzamelen om de noodén in de geteisterde gebieden van Nederland te leni gen Wij noemen slechts de Queen Wilhelmina Fund de American Red Cross de Catholic Welfare organisation de Mennonites de Christian Scientists de Reformed Church etc Van zelfsprekend is de hulpverleening van dit groote land ook verreweg het belangrijkste Sinds Februari zijn reeds 18 schepen in Nederlandsche hhvens binnen gevaren met een groote verscheidenheid van alles zooals 38 000 flesschen levertraan 400 000 stukken zeep oude en nieuwe kleedingstukken dekens schoeisel regenjassen enz Alle kleeding en textiel die in Nederland aankomen worden in de drie groote H A R K magazij nen in Amsterdam Rotterdam en Roosendaal opgeslagen De Stichting Nationale Hulpactie Roode Kruis zorgt voor een rechtvaardige verdeeling onder hen die er het meeste behoefte aan hebben