Groot Gouda, woensdag 7 november 1945

GROOT GOLDA PEPASPo ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSSS ióSS AJ ASTBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 72 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1945 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct LossenummlOct REGEERINCSV00R8TELLEN door Van Mook gepoblictird Indische meerderheid in een democratisch parlement Dr van Mook heeft fisteren te Batavia namens de NEDERLANDSCH INDISCHE REGEERING aan de Nationalistische leiders een voorstel overhandigd waarinIndonesië zal worden uitgenoodigd een gelijkwaardige partnerte worden in het Koninkrijk dat georganiseerd zal worden alseen gemetene best De Regeering gaat uit van de erkenning van het rechtmatig streven der Indonesiërs naar een nationaal bestaan en de overtuiging dat dit streven door een goede samenwerking tusschen Indonesiërs en Nederlanders langs den weg van een wettige evolutie te verwezenlijken is Doelstelling daarbij is de spoedige ontwikkeling van Indonesië tot deelgenoot in een Koninkrijk dat zoodanig geconstrueerd is dat het nationaal zelfrespect van alle daaraan deelnemende volkeren wordt gewaarborgd Daartoe zal in dat land op wettige wijze de Centrale Regeering zoodanig gereconstrueerd moeten worden dat zij uit een volksvertegenwoordiging op democratischen grondslag bestaat in belangrijke meerderheid samengesteld uit Indonesiërs en een Raad vap Ministers onder den Gouverneur Generaal als vertegenwoordiger van de Kroon Door deze Regeering zullen de inwendige aangelegenheden van het land moeten worden bestuurd Indonesië zal overeenkomstig de toezegging van H M de Koningin tot een volledig deelgenootschap in het Koninkrijk worden geroepen welks organisatie dus uit de Rijksdeelen zal worden opgebouwd De vorm aan deze grondgedachte te geven zal door het overleg in de rondetafelconferentie en de behandeling van haar voorstellen door de wetgevende orgatien van het Koninkrijk moeten worden bepaald Regelingen en in ellingen welke nog berusten op of gevoeld worden als ras dis trimatie zullen verdwijnen of worden hervormd Nederlandsch en Indonesisch bestuur Zoo zal de scheiding worden opgeheven tusschen een Nederiandsch en Indonesisch bestuur evenals de gescheiden Strafrechtspraak Het onderwijs zal op zoodanigen voet dienen te worden hervormd dat zoo spoedig mogelijk een einde aan het arialphabetisme komt De erkening van de Indonesische taal als officieele taal naast het Nederlandsch zal volledig doorgevoerd worden Onder systematische en krachtige leiding van de overheid zal de economische politiek gericht worden op het herstel en de vergrooting van de volkswelvaart Met alle middelen waaronder industriealiseermg STA DSNIEUWS De taak van den Officier Fücaal Zooals wij reeds meldden zullen er naast den ProcuraalFiscaal Officieren Fiscaal benoemd worden Daardoor zal een aanmerkelijke vereenvoudiging gebracht worden in de berechting van landverraders en dergelijken Thans kan de P O D geen inbewaringstelling gelasten dan voor den tijd van 24 uur De Officier Fiscaal zal echter voor den jd van 14 dagen inbewaringstelling kunnen gelasten Ook zullen de Officieren Fiscaal kunnen beslissen in gevallen van vrijlating en buitehvervolgingstelling al dan niet verbonden niet zekere voorwaarden Het is echter mogelijk om bepaalde gevallen geheel door den Officier Fiscaal af te laten handelen Dat hierdoor het werk van de tribunalea n Bljiondere Gerechtshoven zeer verlicht wordt is wel duidelijk zal worden gestreefd naar een verhooging van dë productie en een verbetering van de verdeeling van het volksinkomen Opgebouwd zal worden een krachtige weermacht op den grondslag van algemeene weerbaarheid waaraan alle landaarden zullen bijdragen Een duidelijke inhoud zal gegeven worden aan het burgerschap van Indonesië welke dus gelijkwaardigheid tot grondslag heeft De wederopbouH van Indonesië is alleen te bereiken door werkelijke samenwerking tusschen moederiand en Indonesië Deze wederopbouw moet snel ter hand worden genomen omdat anders de algemeene verarming en verwildering dusdanige afmetingen zullen aannemen dat herstel bijna niet meer mogelijk zal zijn Aande steed verdergaande afbraak en verwoesting moet een einde komen Alleen door daarbij den wettigen weg te volgen van hervormingen kan dit proces in gang gebracht worden Samenbundelihg van krachten noodig De Regeering doet dan ook een krachtig beroep op allen die de belangen van dit land na aan het hart liggen hun krachten op dien grondslag te vereenigen Een streep zal door het verieden kunnen worden gehaald ten aanzien van veel van hetgeen tijdens en na de bezetting is ge beurd doch ten aanzien van bepaalde handelingen zal de rechter uitspraak moeten doen omdat anders het gerechtsgevoel geen bevrediging zal vinden Diegenen die willens en wetens aan hun medeburgers leed hebben berokkend hetzij door vrijwillige samenwerking met den vijand of door het plegen van of aanstoken tot misdrijven tegen personen en goederen zullen ter verantwoording moeten worden geroepen Ten slotte zullen de wapenen die de vijand wederrechtelijk heeft uitgeleverd aan onbevoegden of die door bepaalde persojien n geroofd overgedragen moeten worden aan de geallieerden Het dragen van wapeneri zal alleen geoorloofd zijn aan hen die daardoor krachtens hun functie of krachtens een vergunning van hèt wettig gezag gerechtigd zijn Hef is noodig dat de Feconstrucrie van Indonesië zoo spoedig mogelijk aangevangen wordt wil het land Al jong op het verkeerde pad De 12 jarige J had kans gezien om bij den groentenhandelaar H op f Gouwe f36 uit een cartoijnen doosje dat in den winkel van H stond mfee te nemen Veel plezier heeft hij van deze daad niet gehad Een 9 jarig vriendje had hij een gulden cadeau gedaan terwijl het overige geld uit angst voor ontdekking maar in de Katten singel was gegooid SPORTNIEUWS Zvilmn lattuM M Bojs I S Voor den aanvang van dezen wedstrijd overhandigde de aanvoerder der Man Boys bloemen ter gelegenheid van het 25 ang bestaan der voetbalvereeniging Zwaluwen Todan Boys steekt direct na den attrap qoed van wal Met een paar goede aanvallen wordt de Zwaluwenveste overvleugeld Ma oiM veer 15 min spelen komt het eerste doelpunt 0 1 Het tot nu toe ongeslagen Zwaluwen zet alles op aUes maar zonder niet verder afglijden naar den chaos Het is de bedoeUng der Regeering om de in het uitzicht gestelde Rondetafelconferentie zoo spoedig mogelijk te doen aanvangen Daartoe is het noodig dat de orde wederkeert opdat kan worden overgegaan tot de aanwijzing van de afgevaardigden uit Indonesië met voortvarendheid en in een overleg dat vrij is van bedreigingen De verklaring wordt aldu gesloten Land wacht op herbouw Het geheele land wacht op het oogen bük waarop de herbouw kan beginnen en de ellehde waarin velen verkeeren kan worden verzacht De Regeering ziet met groote bezorgdheid door misverstand en opwinding de tegenstellingen groeien Zij IS overtuigd dat aan beide zijden de wil bestaat om uit het conflict te komen en tot constructieven arbeid te geraken Zij heeft het bovenstaande den weg voor allen aangegeven waar langs aan den onvruchtbaren strijd een einde kan worden gemaakt Nederlandsche Regeering Accoord Naar aanleiding van het Ned Indische Regeeringsvoorstel deelt de regeerings voprlichtigsdienst te s Gravenhage mede dat de Nederlandsche Regeering van den inhoud van de verklaring op de hoogte was en er volledig mee accoord gaat resultaat Bij een volgenden aanval der Boysvolgt het tweede doelpunt 0 2 Met deze stamd breekt de rust aan Na de pauze wordter in een geweldig hoog tempo gespeeld Jodan Boys heeft echter nog meer in haarmars Verburg zorgt voor het derde doelpunt 0 3 Zwaluwen aan de andere kantlaat zich echter niet onbetuigd maar deJodanBoys verdediging geeft geen krimp Vijf en twintig min voor het einde maaktJodan Boys er 0 4 van Hierna ziet Zwaluwen kans den Jodan Boys doelverdedigerte passeeren 1 4 Tien min voor heteindsignaal ziet Jodan Boys door Verburgvoor de laatste maal kans het laatste doelpunt van dezen pettigen wedstrijd te scoren 1 5 ƒ Burgerlijke stand Geboren 2 Nov Frcderik C z v Remcijer en C B Thoen Cerde Kade 110 Getrouwd I 3 Nov G S Routh enG A van der Jagt Overleden 2 Nov W Lammers oud 2 weken H v d Maas oud 77 jaren T Egas oud 71 jaren geh met M van Vliet Montage woningen Het bouwvakblad Cobouw heeft onder zijn abonné s een prijsvraag uitgeschreven voor het vinden van een in het Nederlandsch bruikbaar woord ter vervanging van dé uitdrukking pre fabricated houses of vertaald huizen van vooraf gereedgemaakte onderdeden De Engelsche uitdrukking hoe sympathiek ons deze ook in de öoren mag klinken zou toch op den duur in ons land niet zijn te handhaven terwijl de Nederlandsche equivalenten die hier en daar werden geopperd doorgaans te lang waren of het karakter en de methode niet duidelijk uitdrukten De oplossing ii gevonden in het woord montage woning Het drukt de werkwijze duidelijk uit is bij alle stadia van het ontstaan zoowel als na voltooiing te gebruiken het is kort ligt gemakkelijk in den mond en is zelfs voor den onontwikkelden leek alleszins begrijpelijk Te hopen is dat het woord bij vaklieden zoowel als bij leeken voor beider gerief algemeen ingang zal vinden KORTE BERICHTEN Na de meeting van het OnafhankelljkheidsFront werden van woningen waar de foto van Koning Leopold was tentoongesteld te Leaven de ruiten ingegooid k ucUuM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Naar West omloopen e en geleidelijk toenem wind Zwaar bew later eenige regen in het N v h land In het Z nog geca rcgea van beteekenis zelfde temperatuur Wat Is er in Gouda te doenf Reunie Vrijdag t m Woensdag Eenkatja maar een schatje Thalla f heater Vrijdag t m Woensdag Drit rare snuiters Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot eo met Woensdag Pimpernel Smith Woensdag 7 November 7 uurChr Ger Kerk Daakitond voor het gewas Ds Dubois Woensdag 7 Nov 8 uur R K Volksbond Heroprichtingsvergadering R K Ver tot bestrijding der Tuberculose Herwonnen Levenskracht I Idem 8 uur Beursklok Achterzaal Oudheidkundige kring DieGoude Spreker den heer H M Basart over Barok Rococo en Classicisme Donderdag 8 November 7 30 uur Leger des Heils Heiligingssamenkomst Donderdag 8 November Graafiand Happil aanvraagformulieren voor schoenen indienen Donderdag 8 November 8 uur Nieuwen Schouwburg Goudschekrontjongcl Tahiti met Hoc is t ie WAT GEBEURDE ER 7 November 1944 Tirana hoofdstad van Albanië 4oor patriotten bevrijd Middelburg en Veere bevrijd 1941 De U S A troepen zullen uit Shanghai Tientsin en Peking worden teruflgc trokken Japan verbiedt het vertrek van buitenlanders naar hun land 1939 Hitler spreekt in de Bürgerbraukeller te München Wij hebben voorbereidingen getroffen voor vijf jaar oorlog Tien minuten na zijn overhaast vertrek ontploft een tijdbom WE MOET DE SCHADE BETALEN Wij of de Duitschers Op Woensdag 14 November a s zal door het Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbroiding alhier een vergadering worden belegd waar Ir A Plate uif Rotterdam een uiteenzetting zal geven op welke wijze het bovenstaande dient t geschieden De vergadering wordt gehouden in den Nieuwen Schouwburg te Gouda De toegang is vrij voor iedereen terwijl er gelegenheid zal bestaan voor debat XaoUie NIEUWS Bij Groesbeek is een trein met Engelsche verlofgangers in botsing gekomen met een losse locomotief Q k machinist en de Duit iche conducteur werden gedood In Den Haag is een bureau geopend Van de ECITO European Central Inland Transport Organisation Door bemiddeling van dit bureau zullen binnenkort autobussen naar ons land komen Voorts zullen er op korten termijn 1 500 000 fietsbanden naar ons land komen Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat overheidspersoneel het zoogenaamde Invasiegeld niet behoeft terug te geven Aan hen die een dergelijke uitkeering destijds niet hebben ontvangen zal een zelfde uitkeering worden gegeven Door de staking op de Friesch Gronlngsche beetwortelsuikerfabriek is thans reeds 70 000 Kg suikersap verloren gegaan De aanjfijging tot staking is de weigering van de l direnle om de E V C te erkennen De begrooting van de stad Utrecht voor 1945 heeft een tekort van 6 000 000 gulden hetgeen hoofdzakelijk te wijten is aan een geals aan inkomsten