Groot Gouda, woensdag 7 november 1945

FORENS Je staat maar te staan in zoo n oude wagon Waar vroeger wel paarden in stonden Hij kwam voor je neus op het volle perron Je drukte je drong wat zooveel als je kon Totdat je een plaats had gevonden Een plaats voor twee voeten maar niet voor je tasch Eo niet voor je magere botten Je schudt en je schokt met je voorrangs karkas Je vraagt en je klaagt niet en blijft in je sas Al wil t ook van harte niet vlotten Je trilt en je schommelt je vibdt het beroerd En blijft soms hardop murajiereeren Maar zoo zijn eenmaal ook die and ren vervoerdTerwijl hun de dood en verschrikkirig beloert Zij die nooit terug zouden keeren 6 November 1944 Ëngeische jachtbommenwerpers nemen het Goudsche station onderhanden fir is veel gebeurd sindsdien veel belangrijke feiten hebben z ich voorgedaan maar toch zal die Herfstdag in 1944 waarop ons station door de geallieerde luchtmacht gekraakt werd door ons Gouwenaars die op het gebied van actieve oorlogvoering gelukkig niet zooveel hebben meegemaakt niet licht vergeten worden r Zij die tegen wil en dank of mt nieuwsgierigheid gedreven één of meer van die aanvallen hebben meegemaakt zullen niet kunnen ontkennen dat er ondanks de vele onvermijdelijke vernielingen en ondanks de daarbij voorgekomen tragische ongevallen iets groots iets opwindends was in het verwoesting stichtende werk van de aanvallers Het gezicht van de laag over de huizen gierende typhoons en Spitfires het geratel van de mitrailleurs de hoe langer hoe sneller door de lucht suizende raketten de ontploffende bommen er ging een ongekende prikkel van uit en menigeen vooral onder de jongeren zal zoo n soort idee hebben gekregen als Hè ik wou dat ik eens in zoo n ding kon zitten wat ou ik er op los rammen Welke waren nu eigenlijk de vliegtuigen die zooveel schrik en ontsteltenis over onze stad gebracht hebben en in een van betrekkelijke zoo korte aanvallen zooveel verwoesting aan wisten te richten De aanvallende toestellen waren van het type Spitfire en Typhoon twee modellen die hun sporen in dezen oorlog ten volle verdiend hebben en zeker eenigc beschouwingen waard zijn tijdens den start electrisch ontstoken Het voortstuwingsvermogen dat deze inrichting produceert is ongeveer gelijk aan de trekkracht van drie Merlin motoren en de versnelling tijdens den start is ongeveer verviervoudigd ten opzichte van de nermaal uitgeruste Seafire Deze installatie die tot dusver allen voor militaire toestellen is gebruikt biedt zonder twijfel ook voor de burgerluchtvaart met name voor hoogbelaste landvliegtuigen zeer gunstige vooruitzichten Na deze kleine afdwaling komen we op het vliegtuiig waarvan de loopbaan hoewel minder lang zeker even opvallend ais die van de Spitfire n l De Hawker Typhoon Deze jager is een product van dezelfde fabriek als de zoostraks genoemde Hurricane en kwam in 1942 als opvolger van dit toestel in dienst De Typhoon is uitgerust met een NapierSabre schuivenmotor waarvan de laatste uitvoering maar eventjes 2400 P K kan ontwikkelen De bewapening bestaat uit 4 20 m m kanonnen Een zeer speciale vermaardheid verkreeg gedurende de laatste jaren van den oorlog de z g Rocket firing Typhoon ook aan ons Gouwenaars zeer wel bekend Zij waren het die in juli 1944 na den doorbraak van Generaal Ration s tanks een Duitsche tegenaanval dte de Amerikanen af dreigde te snijden volkomen deden mislukken Met hun zeer groote trefzekerheid richtten zij een ware slachting aan onder de Duitsche pantserwagens die hun pogingen al spoedig op moesten geven Hetzelfde gebeurde in September van hetzelfde jaar in Brabant toen zij een definitieve doorbraak van de smalle corridor tusschen Eindhoven en Nijmegen wisten te voorkomen De laatste ontwikkeling van de Typhoon is de Tempest jager De prestaties van dit toestel zijn nog oeter de snelheid ligt in de buurt van 700 km per uur BINNENLAND N J G dag De eerste Zaterdag in juli de stichtingsmaand van de Nederlandsche jeugd Gemeenschap zal voortaan heetenN G dag waarop de geheele Nederlandsche jeugd samenkomt De deelnemers zullen dan hun bijdrage aan het N j G overhandigen Luchtvaartwerkgroep der N J G In samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Vereenigin van Luchtvaart heeft de Nederlandsche jeugd Gemeenschap een luchtvaartwerkgroep voor de Nederlandsche jeugd in het leven geroepen jongens en meisjes in de verschillende ugdorganisaties zullen zich kannen bekwamen in modellenbouw en in de toekomst kunnen deelnemen aan lucht vaartkampen e d Nederlandsche Spoorwegen bestellen 500 autobuschassis in Engeland Crossley Motors heeft een order der Nederlandsche Spoorwegen ontvangen voor 500 autobus chkssis met dieselmotor De aflevering van deze chassis zal in 1946 beginnen De waarde van de bestelling beloopt ongeveer 900 000 pond sterling Het verblijf van de Koningin te L mden H M Koningin Wilhelmina heeft heden in Buckingham Palace met den Koning en de Koningin van Engeland het noenmaal gebruikt De Supermarine Spitfire Er is moeilijk een tweede vliegtuig te noemen dat gedurende den oorlog zoo een voorname rol heeft gepeeld als juiit dit toe M Reeds in 1940 tijdens de The Battle of BMttain wisten Spitfires en Hurricanes de Luftwaffe een beslissende nederlaag toe te brengen Is de Hurricane echter inmiddels wegens veroudering van het tooneel verdwenen de Spitfire heeft tot den laatsten dag van den strijd zijn vooraanstaande positie behouden De oorspronkelijke Spitfire was het ontwerp van den bekenden Engelschen constructeur R J Mitchell Deze werd tijdens een bezoek aan Duitschland tijdens één der eerste jaren van het Nazi Bewind zoozeer getroffen door de oorlogsvoorbereidingen die hij daar zag dat hij In Engeland teruggekeerd zich met al zijn energie wierp op den bouw van een jachtvliegtuig dat Engelands positie in de lucht in een volgens hem komenden oorlog moest verzekeren Geleid door zijn geweldige ervaring opgedaan bij den bouw van de beroemde SchneiderCupratf e vliegtuigen wist deze bekwame vliegtuigconstructeur voor dien tijd werkelijk een uniek jachtvliegtuig te scheppen dat met zijn 550 km per uur toentertyd het snelste militaire vliegtuig ter wereld wai Deze eerste Spitfire was uitgerust met een ROLLSROYCE Mcrl n motor en aan dit type in steeds betere uitvoering is het toestel vrijwel steeds trouw gebleven In 1940 bewezen de met de Merlin III uitgeruste Spitfires hun superioriteit boven Goerlng s Messerschmidts maar de Duit$chers $ trokken hun leering uit de geleden nederlaag en spoedig hadden de Merced z Benzfabrieken een betere motor ontworpen die de Duitsche jagers in staat stelden ook op groote hoogte met succes te opereeren De Britten zaten echter ook niet stil en een nieuwe uitvoering van de Merlin zorgde ervoor dat zij den overwicht in de lucht konden handhaven Zoo werd de strijd om den besten jager er één om den besten motor Een gevecht dat uitjjevochten werd tusschen de teekenkamers van de twee beroemdste automobielfabrieken de Rolls Royce en de MercedesBenz Tenslotte wist eerstgenoemde fabriek de overwinning te behalen en haar Duitsche concurent ver achter zich te laten Van de prestaties die hierbij door den technischen staf van de Rolls Royccfabrieken verricht werden krijgt men eenigcn indruk als men bedenkt dat terwijl het vermogen van den Merllnmotor in eenige jaren van 1030 P K op ongeveer het dubbele gebracht werd de lengte van de motor slechts met 12 cm toenam De bewapening van de diverse typen Spitfires was steeds zeer zwdar en varieerde van 8 mitrailleurs tot 4 20 mm kanonnen terwijl er ook modellen waren met zoowel mitrailleurs als kanonnen t As3isted take off Een speciale uitvoering van de Spitfire is de Seafire gebouwd voor het gebruik op vliegdekschepen Dit toestel lijkt zeer veel op het normale model maar is voorzien van opklapbare vleugels en i g start raketten In het Engelsch jet assisted take off Deze raketten twee aan iedere zijde van den romp hebben het uiterlijk van lange bussen ongeveer één meter net een doorsnee van 12 5 cm zijn gevuld tnet cordiet en worden Hoe staat het met de tabak Gisterenavond heeft de directeur van het Rijksbureau voor Tabak enkele feiten medegedeeld omtrent de tabaksrantsoeneering Over enkele dagen zullen de heeren regelmatig twee rantsoenen tabaksartlkelen per week krijgen de dame één rantsoen Daarvoor zijn 175 000 Kg tabak per week noodig Tot eind 1946 is deze distributie echter gegarandeerd terwijl voor 1947 voor een waaide van 45 millioen aan ruwe tabak zal worden aangekocht Binnenkort zullen er kleine sigaren zoogenaamde kaakjes waarvan er 6 per rantsoen gegeven worden in den handel komen terwijl er ook een klein model sigarillo s spruitjes 20 per rantsoen worden geproduceerd Directoraat Generaal voor bijzondere rechtspleging Bij Kon Besluit is ingesteld een Directo raatGeneraal voor bijzondere rechtspleging ressorteerende onder het DepartemeiU van Justitie Tot Directeur Generaal voor bijzondere rechtspleging is benoemd Mr B I A A Tereveer kantonrechter te s Gravenhage De wederopbouw van Rotterdam De wederopbouw van Rotterdam is een door en door Nederlandsche zaak zoo deelde Burgemeester Oud ons in een te Rotterdam gehouden persconferentie mede Daarom hebben wij steeds alle moeite gedaan om deze aangelegenheid uit de handen der Duitschers te houden Reeds kort na het bombardement van 1940 kwam de gemeenteraad bijeen en werd in een gedenkwaardige zitüng besloten tot den wederopbouw van de zoo gehavende stad Aan Ir Witteveen werd opdracht gegeven een plan samen te stellen Bij het ontwerpen van een nieuwe stadskern zooals dat in Rotterdam moest geschieden was het vooral van belang dat het oog op de toekomst gericht werd Wat hier gebeuren gaat is beslissend voor eeuwen Er dient rekening gehouden te worden met de snelle uitbreiding die vari een wereldhaven als Rotterdam verwacht mag worden Onze kinderen en kinds kinderen mogen ons niet het verwijt behoeven te maken dat wij te kortzichtig zijn geweest Nadat de heer Witteveen aangesteld was bij het Departement van Wederopbouw werd zijn taak overgenomen door den heer Van Tra Stedenbouw heeft vele facetten zoo ging Burgemeester Oud voort Wij willen een stad opbouwen die ruim kan ademhalen Een idee van de te overwinnen moeilijkheden krijgt U misschien wanneer ik vertel dat er 30 000 woningen in Rotterdam weg zijn Deze kunnen onmogelijk allen in de binnenstad herbouwd worden Een belangrijk deel van deze woningen zal in de buitenwijken opgebouwd worden waar goed geoutilleerde woonkernen zullen worden gesticht Van de industrieele bedrijvigheid zal eveneens een belangrijk deel in aparte districten worden ondergebracht Hier zal een gezonde atmosfeer worden geschapen zoodat het werken er een zoo groot mogelijk genoegen wordt Dan was Rotterdam bepaald arm aan oorden voor geestelijke ontspanning Ook daarvoor moet ruimte gelaten worden in het nieuwe plan Het moderne verkeer moet geen belemmering vinden in te bekrompen ontworpen straten Reeds thans komt er teekening in de uitvoering van de plannen alhoewel er nog steeds wijzigingen en verbeteringen in gebracht worden De groote boulevards die de pleinen als Hofplein Oostplein en Beursplein verbinden zullen als hoofdaders voor het verkeer dienen Hoe het spoorwegvraagstuk in Rotterdam opgelost zal worden is niet bekend J A Na een aanvankelijk gepubliceerd plan om het Maasstation te laten vervallen en vanafde Honingerdijk een viaduct aan te leggen dat aansluiting geeft op de baan naar het Delftsche Poort Station is hier later nietmeer over gesproken Het is dan ook wel met zekerheid aan te nemen dat Rotterdam zijn viaduct dwars door de stad zal behouden Mag dit uit het oogpunt van steden schoan geen ideale oplossing zijn het heeft in elk geval het voordeel van een ontbreken van overwegen Met belangstelling zullen wij de verdere ontwikkeling van den wederopbouw van Rotterdam gadeslaan de stad die ook voor ons Gouwenaren als groote buur zooveel belang heeft BUITENLAND Toestand rustiger Hoewel de toestand te Soerabaja de afge loopen 36 uur rustig genoemd mag worden heerscht er nog steeds groote spanning aldui een officieele Britsche verklaring waarin voorts gezegd wordt dat slechts enkele schietpartijen voorkwamen De evacuatie van vrouwen en kinderen heeft een behoorlijke voortgang Zij worden per schip naar Batavia gebracht waar zij desgewenscht aan land mogen gaan Opaieuw Britsche waarschuwing aan Extremisten Na een nacht van geweervuur in dt straten van Batavia zijn opnieuw scherpe Britsche waarschuwingen tot de Indonesische extremisten gericht na de bedreiging van generaal Christison dat alle moderne wapens gebruikt zouden worden als de onlusten op ava aanhielden Hoewel gedurende de laatste 24 uur de toestand op Java rustig was moesten Britsche patrouilles verschillende malen in den nacht ingrijpen In de zakenwijk van Batavia werden zij aangevallen door Indonesiërs waarvan er een werd neergeschoten toen hij den Britschen commandant trachtte neer te steken Gisternacht zijn bij de kazerne t e Petodjo in Batavia waar Nederlandsch Indische troepen zijn gelegerd gevechten uitgebroken en tot 8 uur in den morgen werden schoten gewisseld tusschen Nederlandsche en Soekar nistische troepen ffi geheel Batavia Bij het vliegveld Kemajoran dat de R A F onlangs van de Nederlanders heeft overgenomen waren de gevechten bijzonder hevig Ook in Bantam bij Batavia vonden gevechten plaats In Soerabaja is alles rustig Daar zijn twee nieuwe Britsch lndische brigades aan land gezet De Britsche troepen hebben nieuwe stellingen ingenomen na zich gehergroepeerd te hebben De Indonesische z g Gouverneur van West Java heeft den commandant van de 37e brigade te Bandoeng opgezocht en samenwerking beloofd Te Magelang zijn beiderzijds de voorwaarden voor een overeenkomst aanvaard Evacuatie van vrouwen en kinderen Het M S Oranje vertrekt hedenavond van Batavia naar Australië met 567 evacuees uit Batavia en Bandoeng In Sema rang zullen nog 250 evacuee s worden opgenomen Alle evacuee s zullen vier maanden doorbrengen in Australië en daarna terug keeren Dertig man medisch personeel waaronder elf doktoren zijn heden te Batavia aangekomen Zij zijn van Nederland naar Colombo gevlogen en vandaar per schip doorgereisd Kolonel D Asjes leider van de Rapwi heeft verklaard dat de voorbereidingen om 12 000 vrouwen en kinderen van raiddenJava te evacueeren goeden voortgang maken De evacuatie van 2700 vrouwen en kinderen per schip rechtstreeks van Soerabaja naar Singapore is reeds een feit Een totaal van 6000 vrouwen volgt nu