Groot Gouda, donderdag 8 november 1945

Wat is er gaande in de Ned Herv Kerk Ds Huls geeft toelichting op de verandering H M DE KONINGIN IN ONS LAND TERUG Naar wij vernemen is H M de Koningin gistermiddag per vliegtuig uit Engeland teruggekeerd na in Londen afscheid genomen te hebben van den Koidng en de Koningin en de Engelsche Koninldiike familie en na haar persoon lijke zaken geregeld te hebben Het vliegtuig dat bestuurd werd door den piloot Van Dijk die a s 2 terdag het eerste Indië toestel zal vliegen landde omstreeks kwart over twee op het vliegveld Valkenburg Gistermiddag hebben Prinses Alice en later Koningin Mary H M de Kopingin in haar hotel bezocht en afsch van haar genomen Op het vliegveld Blackbush wero H M uitgeleide gedaan door den Ambassadeurte Londen Jhr Michiels van Verduynen en den Adjudant van den EngelschenKonbig FINANCIEELE OVEREENKOMST TUSSCHEN NEDERLAND EN NOORWEGEN Tusschen Nederland en Noorwegen is gisteren een financieele overeenkomst gesloten welke onmiddellijk van kracht wordt BUITENLAND Canadeezen telefonee en met thuis Hallo sei Cap W O Buchanan toen hij opgebeld werd Verbaasd was hij te hooren dat de telefooncentrale hem vroeg wanneer het hem schikte door Canada opgebeld te worden Onmiddellijk sprak hij en niet lang daarna sprak hij met zQn vrouw In Sherbourne Toronto Zij spraken ongeveer 5 minuten en de ontvangst was buitengewoon goed De voorbereiding zijn nu voltooid voor het telefoneertn van Canada oaar Holland vla New York De onkosten bedragen slechts vier dollar per minuut Wanneer ook van Holland uit naar Canada getelefoneerd kan worden behoeft men alleen maar naar het telefoonkantoor te gaan en een gesprek aan te vragen Ofschoon deze nog niet ofiicieel Is vastgesteld zal de prijs ongeveer f 10 per minuut bedragen Rede van Churchill in het Lagerhuis Als leider van de Oppositie heeft Winston Churchill heden in het Engelsche Lagerhuis bij de opening van het debat over de Buitenlandsche Politiek het woord gevoerd Hoewel wij aldus Churchill verschil van meening hebben over binnenlandsche verhoudingen wat onze buitenlandsche verhoudingen betreft als een vereenigt Britsch volk en Britsch gemecnebest een Imperium dat alle verschrikkingen van den oorlog heeft doorstaan onoverwonnen en onoverwinnelijk Hierna vervolgde Churchill dat de belangrijkheid van de binnenlandsche politiek in het niet valt wanneer wij haar vergelijken met de buitenlandsche Stalin heeft de teugels van de Sovjet Unie nog steeds In vaste hand Er moet in Engeland gepn stemming worden gekweekt tegen de Sovjet Unie die haar beste zonen in den strijd om de vrijheid heeft geofferd Onze band met Rusland is goed doch dient verstevigd te worden Wat de verhouding tot de Ver Staten betreft releveerde Churchill de onlangs door Truman gehouden zeer belangrijke rede waar hij ten volle mede accoord ging Het is de plicht van ons volk om de wereldvrede waa Truman in zijn rede zoo sterk op aangedrongen had te verwezenlijken In goed vertrouwen kunnen wij indien wij samenwerken den opbouw van een betere wereld tegemoet zien Niets met Holland te maken Naar aanleiding van de verklaring van Ur van Mook heeft Soekarno verklaard Ik ben er in het geheel niet van onder den indruk Het is slechts een herhaling van de wfil K f 3 fl van Koningin WUhelmina Soekarno zeide voorts Wil willen niets te maken hebben met het Koninkrijk der Nederlanden Nieuw Wereldrecord Uit JHernebay wordt gemeld dat de Engelsche piloot Eric Greenwood met het schroeflooze vliegtuig Yellow Meteor een gemiddelde snelheid heeft behaald i Pe r Deze tijd ts officieel opgenomen en wordt wellicht voorgelegd aan de Fédé ration Aeronautic Internationale teneinde de officieele erkenning als nieuw wereldsnelheidsrecord voor vliegtuigen te verkrijgen Dinsdagavond had Wijk III der Ned Herv Semeente een Wijkavond belegd in het Gymnastieklokaal der Julianaschool De hoofdschotel op deze zeer drukke bijeenkomst werd gevormd door een rede van Ds G Huls over Wat er in de Ned Herv Kerk gaande is Ds Huls ving zijn rede aam met mede te deelen 1 z alleen de Predikanten en de Kerkeraad kennis moeten nemen van wat er momenteel in de Kerk gaande is maar dat ook alle gemeente leden dit geweldige gebeuren dienen te weten De Kerk is n l weer bezig Kerk te worden zich van haar boeien te bevrijden De Ned Herv Kerk heeft een zeer moeilijken tijd achter den rug Na een periode van bloei volgde een diepe inzinking zelfs ook op organisatorisch gebied en dit werd aanleiding voor Koning Willem I zich met de interne organisatie van de Kerk te bemoeien Spreker vertelde daarop hoe op deze wijze door den Koning een reglement werd ingesteld en de Kerk een organisatie kreeg die niet bij haar wezen paste De vreeselijke gevolgen van dit ingrijpen heeft de Kerk 130 jaar lang moeten ondervinden Het belangrijkste gevolg van dit alles was wel dat de Kerk sedert dien fatalen datum niet meer openlijk heeft kunnen belijden Als wij beseffen wat een Kerk moet zijn dan voelen we dat dat het juiste is waar het om gaat De Kerk moest dus aan ieder inzicht en ieder opvatting ruimte laten Er was geen gemeenschappelijke belijdenis meer Ieder kon dus belijden zeggen prediken getuigen wat hij zelf wilde Vandaar de richtingen blokvorming en strijd in de Kerk zelf Al deze factoren remden de Kerk in ieder opzicht in de juiste uitoefening van haar taak Spreker schetste daarna hoe de situatie was geworden na het uitbreken van den oorlog in 1940 De Kerk besefte dat zij wel eens de eenige instantie zou kunnen worden die nog iets tot het Nederlandsche Volk kon zeggen Er werden commissies opgericht die zich met groote activiteit van hun taak kweten Ds Huls ging op enkele dezer commissies nader in en zette uiteen hoe deze verschillende zaken zooals het Jeugdwerk wederom rechtstreeks onder de Kerk gebracht hebben BINNENLAND leden der StatenGeneraal benoemd De Commissie voor de benoeming van leden van de Staten Generaal heeft aangewezen als leden der Eerste Kamen Mr J H Kramer te Assen C Woudenberg te Amsterdam Prof Dr J G W Verzijl Utrecht C 1 J M Welter s Gravenhage Mr Dr E J Beumer Utrecht A Stapelkamp Utrecht Proif Mr P Scholten s Gravenhage Mr C M J H Hustlnx Nijmegen Ir F C M Wijffels te Brunium A J Koejemans te Amsterdam Dr F Wlbaut Amsterdam P of Dr J R M van de Brink te Laren N H Prof Dr N A Donkersloot Amsterdam Mr Dr P J Wltteman te Overveen Mr M N D Pamontlak te Leiden en Dr J P Kruyt te Utrecht Tot leden van de T eede Kamer zijn benoemd Mej Mr C Tendcloo te Amsterdam de Ruiter te Balk Fr R M Sctyadjit te Amsterdam Dr W L P M de Kort te Goirie H Hofstra ïe Wassenaar Hubert Jongen te Heerleiheide L N Palar Amsterdam R van de Brug te Gouda Mevr Dr H Verwey Jonker te Eindhoven J W van Bockhove te Zeist C K M Receveur te Venlo Mr J Ie Poolc te Noordwijk aan Zee Jonkvrouwe Mr C W I Uttcwaal van Stoetwcgen te s Gravenhage F J Goedhart Amsterdam Dr H van Velthoven s Hertogenbosch Dr Ir P M I ertje Delft Mr J J R Schmal Voorbtlrg Mej Mr J de Vink Utrecht Mr J A W Burpers Dordrecht G Waqenaar Amsterdam H van Kuilenburg Rotterdam Dr H A Korthals te Voorschoten J Smaüenbroek Assen P de Groot te Amsterdam en H M van Raadwijk te Amsterdam Ganadsezen maken speelgbid Toor Neddrlandtcba kioderao Tweeduizend kinderen uit Veenendaal zullen zich de Canadeezen nog herinneren lang nadat ze reeds uit hun omgeving weg zullen zijn Evenzooveel locomotieven en houten wiegen zullen tegen Sint Nicolaas de werkplaats van het 19de Canadeesche Field Regiment Rea verlaten Anderhalve maand geleden werd door enkele officieren aan de manschappen ge Hierdoor werd bereikt dat de Kerk haar taak Getuige van Christus in de wereld te zijn weer kon hervatten Ook een nieuwe Kerkorde werd opgesteld en is in October j l van kracht geworden Het resultaat van dit alles is dat de Kerk nu weer als één man kan opkomen voor het Woord van God De taak der Nat Synode is het nu definitieve vorm hieraan te geven en voorstellen in te dienen Hoe de Kerk deze herkregen vrijheid nu zal gaan gebruiken kon spreker natuurlijk niet voorspellen Volgens Ds Huls is er echter zeer veel dat moed geeft De grenzen vooral tusschen vrijziimig en Rechtzinnig zien wij vervagen Wel zal de strijd in de Kerk nog blijven maar nu is dit een onheilige strijd die om de macht gevoerd wordt en niet om de Waarheid Zooals Dr Kraemer het noemde meer een vechtende Kerk Nu zal deze strijd alleen nog gaan om de Waarheid Om de Waarheid Gods te verstaan en die door te geven Spreker vergeleek dit proces met een keeloperatie waarbij men van te voren niet kan weten of de patient met zijn herwonnen stem zal gaan bidden of wel vloeken Toch wordt die operatie uitgevoerd Zoo zal ook de Kerk nu weer gaan spreken en wellicht zullen enkele groepeeringen zich in die Kerk niet meer thuis voelen Ds Huls besloot met te zeggen dat deze beweging onze volle aandacht waard is De Kerk wordt weer de Christus belijdende Volkskerk Daartoe heeft zij de roeping e de plicht en het gaat hierbij om het zijn o niet zijn De toekomst ligt in Gods hand maar dat neemt niet weg dat ieder verplicht is te doen wat zijn hand vindt om te doen Hierna beantwoordde Ds Huls nog een aantal vragen die nog interessante punten opleverden en die den spreker gelegenheid gaven dieper op enkele actueele punten in te gaan Verder werd deze buitengewoon geslaagde avond die geopend werd met gemeenschappelijk zingen van Psalm 68 10 en gebed nog opgeluisterd door declamatie van den Heer de Man zang van een Dubbel Kwartet en een muziekensemble waarbij Mej v d Burg de solo zang verzorgde vraagd hoe ze hun tijd het nuttigst zouden kunnen besteden voordat ze uit Nederland naar Canada zouden worden gerepatrieerd Het maken van kinderspeelgoed was één van de plannen spoedig daarna werd het tQT hand genomen Uit de regimentskas werd het materiaal bekostigd Het bleek dat in de gemeente Veenendaal 2000 kinderen beneden de vijf jaar voor dit speelgoed in aanmerking zouden komen juist het aantal dat in de werkplaats aan geschenken kon worden vervaardigd Het spijt dezen Canadeezen dat ze hel speelgoed niet meer persoonlijk aan de jeugd van Veenendaal zullen kunnen aanbieden daar ze met Sinterklaas den Nederlandschen bodem reeds zullen hebben verlaten Een Nederiandsch Comité zal dit dankbare werk van de Canadeezen overnemen SinaasaDpelen nit Palestina 200 000 kisten worden geleverd De moeilijke deviezen positie van ons land maakt dat bij den invoer van levensmiddelen producten van essentieel belang voorrang ontvangen boven artikelen welke voor de voedselvoorziening niet beslist noodzakelijk zijn De import van Zuidvruchten hetzij droog of versch zal om deze reden vooralsnog beperkt blijven Dezer dagen is te Londen een contract afgesloten voor het leveren van 200 000 kisten sinaasappelen uit Palestina aan Nederland De partij zal in gedeelten worden geleverd in de periode van 1 December tot 15 Februari In totaal kan 8 millioen kg worden verwacht waaronder een kleine partij citroenen Dp sinaasappelen zullen op een nog nader te bepalen wijze op de bon in distributie worden gebracht De bestelling van 500 autobuschassis in Engeland Naar aanleiding vani het Reuterbericht over een order geplaatst bij Crossley Motors tot het leveren van 500 autobuschasies met dieselmotoren welke bestelling een waarde vertegenwoordigt van 900 000 pond sterling vernemen wij van het Min isterie van Verkeer en Energie dat de autochassis niet bestemd zijn voor de Nederlandsche Spoorwegen alleen Dienst Amsterdam Oslo uitgebreid De vliegdienst welken de Noorsche Luchtvaartmaatschappij op Nederland onderhoudt zal van 34 November af worden uitgebreid Zooals bekend duurt de i eis 4 uur Is er rede tot Pessimisme Een mensch is licht geneigd tot zwartgalligheid De jaren welke achter ons liggen kunnen ons bewijzen bij honderden kveren Een typisch vers hijnsel gaat hiermede bovendien nog gepaard Hij vindt hier hoe dwaas het voor velen ook klinkt nog zijn vreugde in ook Nauwelijks was de oorlog in Europa geëindigd en de vrede een feit en hadden zoowel verdrukten als overwinnaars amper over dit gebeuren hun intense vreugde geuit of er werd een nieuwen kwelgeest opgespoord De boeman was snel gevonden de Russische beer Doch deze figuur was voor veler verbeelding nog niet sterk genoeg Weldra verscheen dan ook het monster van Araerika s geweldig productievermogen boven den horizon en verduisterde den hemel van menig Nederlander Geen wonder dat alles er somber voor hem uitziet Is hier nu reden voor en speelt een andere factor in de psyche van menig Nederlander geen voorname rol Wij doelen hier op het wantrouwen Het spook van het wantrouwen dat de Duitschers tijdens de bezetting op ons loslieten heeft diepe sporen nagelaten Vanzelfsprekend belemmert dit het herstel en den groei van normale verhoudingen Met wantrouwen is de wereld niet gebaat Wantrouwen maakt ons eigen leven en dat van anderen ondragelijk Wantrouwen verlaagt ons tot onwezenlijke pessimisten en remt onze energie Hoe de toekomstige wereldconstellatie zich zag ontwikkelen en welke onze plaats zal zijn in het ondermaansche ligt nog in het duister Ongetwijfeld zal zij voor een groot deel afhangen van de houding van hen die voor de Nederlandsche belangen zullen vechten Zeker zullen dit geen wantrouwenden of pessimisten mogen zijn Is er reden tot pessimisme Voor hem die slechts bedreiging op bedreiging ziet zeer zeker doch achter de wolken schijnt de zon en hij die op het standpunt staat dat geschillen en moeilijkheden er zijn om opgelost te worden zal de toekomst niet zoo somber inzien Stalin niet aanwezig op Roode Plein Uit Moskou wordt vernomen dat Stalin gisteren niet aanwezig was bij de parade op het Roode Plein In zijn plaats ging Molotof voorop aan den stoet van Sowjet persoon lijkheden op de trappen van het grafmonument van Lenin De menschen waren oo verrast aldus de Amerikaansche radiospreker dat zij vergaten te applaudisseeren Dit was de eerste maal sinds Stalin leider van de Sowjet Unie is dat hij niet bij de parade aanwezig was Zijn afwezigheid drukte een stempel op de plechtigheid Men veronderstelt dat Stalin zich nog in zijn vacantie oord te Setsji bevindt Verkiezingen wetgevende vergadering Curasao De verkiezingen voor de wetgevende vergadering v Curagao heefttot resultaat gehad da de volgende gekozen zijn van het eiland uracao drie leden der democratische partij fc Jonckheer Dr W de Regl en Dr R Wlx Voorts twee leden der katholieke partij FJ M da Coasta Gomtz en H Sprockel Van Aruba twee leden der democratische partij H Eman en F Q Kwartsz en een lid der kath partij C Arends Van Bonaire L Gerharts en van de bovenwlndsche eilanden J Plantz Dr de Regt die als bestuursambtenaar was ontslagen wegens het bezigen van onhehoor llikeuitdrukkingen geduren de de verkiezingen heeft Curacao verlaten en diens plaats zal worden ingenomen door Dr F Maal De heer Sprockel die onlangs afgetreden Is als lid van de Staten zal geen nieuw lidmaatschap aanvaarden en diens plaats zal vermoedelijk worden Ingenomen door E Romer Europa en de komende winter Onder leiding van den Aartsbisschop vati York zal op 26 Nov a s in de Albert Hall een groote bijeenkomst worden ge gehoiiden om aan te dringen op een gemeenschappelijke actie van de geallieerden om dezen winter hongersnood in turopa te verhinderen In een resolutie zal aan de Britsche regeering worden verzocht met andere regeerin gen te onderhandelen teneinde een eind te maken aan de verdrijving van Duitschers uit hun woonplaatsen in Oost Europa van de geevacueerden zooveel mogelijk in de Britsche Amerikaansche en Fransche zones op te nemen in de voedselvoorraden die wegens het eind van den oorlog kunnen worden beschikbaar gesteld te gebriiiken voor de dringende behoefte van de Europeesche bevolking Revolver journalistiek in Batavia Dr Van Mook heeft vooidat hij de verKlaring der Nederlandsch Indlsche regeeringuitgaf medegedeeld dat hij tot publicatiegedwongen was omdat eenige corresponaenten op onwttig ijze de Nederlandschehadd gekregen en gepubliceerd