Groot Gouda, donderdag 8 november 1945

PTT Aangihe radio ontvangtoestellen Alle houders van radio ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben moeten i d loop van November en December a s aangifte doen bij een postinrichting geen postagentschap Tot vervoer of In opslag aanwezige radio ontvangtoestellen vallen hier bulten De aangifte formulieren zün kosteloos verkrügbaar bü de postkantoren aan 16 Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov In November zijn aan de beurt Het maken van koffie xtract Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft v fwarmingsinstallatie het eenige middel is koffie met het zout vermengen en zeer stevig I voorwaarden wordt voldaan Nov Nov Nov S Nov Nov ov 1J V 14 ov I j Nov A Bal Bez Bor C D Et Gez H t m Bak t m Beij t m Boq einde B t m Es t m Geij einde G t m Heus Japansch Kanibalisme Tegen Japaneezen die van kannibalisme beschuldigd worden kan niet worden opgetreden op grond van het internationale recht aldus de bijzondere K orrespondent van de Manchester Guardian te Melbourne Dit vormt een nieuw probleem voor de commissie van oorlogsmisdaden die thans beschuldigingen onderzoekt ingediend door inlanders te Wewak volgens welke krijgsgevangenen werden gedood en opgegeten Eerminking van een lijk is evenwel een strafbaar feit eni op grond hiervan zullen de Japanneëzen waarschijnlijk berecht kunnen worden De Japansche Luitenant Tazaki heeft juist een schriftelijke bekentenis onderteekend zich aan kannibalisme te hebben schuldig gemaakt De commissie onderzoekt ook beschuldigingen volgens welke inlanders door de Japanneëzen zijn gedood en opgegeten Heut t m Hor Hos einde J K t m Kn Ko einde K L t m Loc Lod t m Met Meu einde M N t m Ot Ou t m Pop Het Zuiden vóór Gebiedsuitbreiding De Comité s voor Gebiedsuitbreiding der drie Zuidelijke provincies hebben een telegram aan de regeering gezonden van den volgenden inhoud Comité s voor Gebiedsuitbreiding der drie Zuidelijke provincies in vergadering te Eindhoven bijeen constateerén uit gegevens aijB in U3 u33f3Jis ajjE jm uauioijaBuauuiq bevolkingslagen beneden de gi oote rivieren dat groote meerderheid der bevolking o m gebiedsuitbreiding als schadevergoeding noodzakelijk acht en dat de bevolking in het Zuiden des lands ernstig bezorgd is voor bestaansmogelijkheid van ons volk als deze rechtvaardige Nederlandsche eisch in den wind wordt geslagen Zij verzoeken de regeering met grooten aandrang alvorens een beslising te nemen ons volk gelegenheid te geven zich bij referendum uit te spreken Het telegram is namens alle Zuidelijke comité s onderteekend door Dr A Kessen Drs A A van de Poel en Th L Neütelings De Times over de regeeringsverklaring Volgens den coq espondent van de Times te Batavia is de eerste reactie van Britsche waarnemers aldaar dat de Nederlzr d3c 2 vcrlusrlng Ucn ndc c iiërc veel minder biedt dan he Britsche witboek den Birmeezen bood wen in Birma de omstandigheden lang niet zoo ernstig wrren als op Java De Nederlanders staan tegenover een veel ernstiger Nationalistisch probleem en beschikken over minder eigen hulpbronnel om het te kunnen zuiveren thans echter terwijl op heel Java groote spanning heerscht en eiken avond schoten gewisseld worden m Batavia en vrijwel iedereen en vooral de Nederlanders in oorlogstoestand leven beteekent een dergelijke verklaring al heel weinig Het was nauwelijks te verwachten dat zij Soekarno en diens Nationalistische collega s zou bevredigen want zij beseffen dat als de Nederlanders opnieuw Indië beheeren zij in moeilijkheden zullen komen Soekarno heeft een eigen verklaring afgelegd die vrijwel overeenkomt met een volkomen verwerping van de voorstellen der Nederlandschlndische regeering Tot zoover de Bataviasche correspondent Van de koffie die er gedistribueerd wordt is uitstekend extract te maken Het bereiden van extract heeft het voordeel dat men langer met zijn rantsoen toekomt dan wanneer op gewone wijze koffie gezet wordt Men moet er echter wat suiker voor over hebben Doch daartegenover staat dat men minder suiker dan gewoonlijk in de kopjes koffie behoeft te doen In het Oosten des lands waar al langer koffiedistributie plaats heeft gehad is het berijden van extract volgens het hier volgende recept zeer in trek Koffie xtract 100 gr koffie 200 gr suiker 1 liter water een mespunt zout De koffie malen de suiker in de koeken pan donkerbruin branden De helft van de koffie toevoegen met de gebrande suiker I vermengen en het water toevoegen Het geheel verhitten niet te hard koken totdat alle caramel is opgelost De rest van de in de koffiefilter aanatas pen Met kleine scheutjes met eenige tusschenpxxszen het mengsel uit de koekenpan op de aangestampte koffie schenken het extract in een flesch overdoen Voor één kopje koffie 2 a 3 theelepeltjes c tra t r e cn en of kokende c riü en water eo een weinig suiker aan toevoegen Extra brandstoffen voor centrale verwarming en leskamers Aan gezinnen die wegens het gemis van een schoorsteenaansluiting in een woonvertrek of in een vertrek dat daarvoor kan dienen zijn aangewezen op het gebruik van een in hun woning aanwezige centrale verwarmingsinstallatie zal alsnog een toeslag in cokes kunnen worden toegekend Deze toewijzing is zeer beperkt doch zal tezamen met de hoeveelheid die op bonnen van de brandstoffenkaart zal worden beschikbaar gesteld voldoende zijn om een woonkamer in ongeveer in gelijke mate te verwarmen ais het geval zal zijn ten aanzien van de woonkamer van gezinnen die hierin met een haard of kachel kunnen stoken De voor een toeslag cokes in aanmerking komende gezinnen kunnen dezer per brief aanvragen bij de brandstoffencommissie waaronder zij ressortecren onder overlegging van een schiftelijke verklaring dat het gebruik van de centraTe ver om de woonkamer of een kamer die daarvoor kan worden ingericht te verwarmen Ten slotte wordt er op gewezen dat voor dezen toeslag cokes uiteraard niet in aanmerking komen de gezinnen die voor hun centrale verwarmingsinstallatic reeds een toewijzing voor stookolie hebben verkregen of aangevraagd Diegenen die in het geven van lessen aan eigen huis een hoofdbron van inkomsten hebben dienen zich schriftelijk aan te melden bij de brandstoffencommis sie waaronder zij ressorteeren Zij ontvangen dan zoo spoedig mogelijk een oproep om bij deze commissie te verschijnen die ververvolgens aan den hand van door betrokkenen mede te brengen bescheiden en te verstrekken inlichtingen zal nagaan of aan de voor het uitreiken van efn extra toeslag vaste brandstoffen gestelde Haal het bij ATTENTIE Wederom den gcheelen dag geopend v 8 6 30 u ATTENTIE Heerenen Kinderkapaalon JOH GRAAFLAND de la Reijlaan 12 Nette en vlugge bediening Knippen 40 et Scheren 20 et Bezoekt U morgen ook eens onze SIGARENWINKEL Wy hebben daze week ieta bijzonders HOLLANDSCH GLO IB 20 st op 1 bon een Kitnceater product MetUwsnoepbon natuurlijk naar B EBR KAMPHUISEN GEVRAAGD JQNGSTE BEDIENDE of AANKOMEND BEDIENDE Aanmelden N V Houthandel en Stoomhoutzagerij De Hoop Stolwijkeisluis Heden werd van ons wcggegenomen door een noodlottig ongeval onze eenige lieveling WIMMIE in den aanvalligen leeftijd van 3 jaar ea 2 maanden Zyn diepbedroefde Ouders D SIRRE N C SIRREvan der Haar Gouda 7 November 1945 Krugcrlaan 99 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 10 Nov a s op de Algemeene Begraafplaats te 2 45 uur Vertr van het woonhuis te 2 u NAAISTER biedt zich aan voor maken en vermaken van alle voorkomende Dames en Heerenkleeding ook keerwerk van jassen en mantels VON D ELSTRAAT 21 Gouda WIE HELPT Ned Volksherst l k Afdeeling Gc dé M een Sekuffhtochutc T Httur bruikleen of verkoop Bericht wordt ingewacht Bureau Volkaherstel H Aiü K Oosthaven 59 Gouda VOLKSUNIVERSITEIT Gouds De herhaling van d cursus Engelsch v beginnenden vangt 20 November aan Cursuagold v 20 l ss n f 15 Enkele cursisten kunnen nog geplaatst worden M n kan zich opgavan aan het Leeuaeigabouw Oo thaven 54 THALIA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Goad Van Vrijdag 9 Nov tot èn met W ocnsdag 14 November x Boris Carlof en Marian Marsh in de geheimzinnige senaationeek film DE ZWARTE KHMEI Een verzorgd bijprogramma gaat vooraf Neerlands Nienwa o a Het terughalen van de Goud ache Glazen uit de kluizen in de duinen bij Vogelenzang Toceang BOVEN 18 jaar Aanvang der voorstellingen Vrijdag en Woensdag 7 u en 9 15 u Zaterdag Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3 n 5u 7u en9 15u Plaatsbesprekcn 1 nr voor iedere voorstelling REUMIE THEATER Directie T J van der Tooren Vanaf Vrijdag 9 Nov tot en met Woensdag 14 November ATTENTIE Middag n ATondvoontcIliBgen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3 u 7u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 15en9 15u Maandag Dinsdag en Woensdag 3 u 7 u en 9 15 uur Plaatsbesprekcn Dagelijks H uur voor den aanvang van iedere voorstelling Wij brengen U Csfy Cooper Sigrid Gary en Dasil Sathbone in De Avonturen van MARCO POLO Hij trok naar China beleefde avontuur op avontuur en keerde terdg met de ohoonite prlniei die hi oat Boette Regie Archie Mayo JScn machtig filmwerk Vooraft De nieuwste actnaliteitcn Ie vertooning Gouda en Reportage terugkeer Goudsche Glazen St Janskerk Toegang bovan 14 Al vanouds naar Reunie iedereen doet t Artikelen van Ringers Droste TjoklatPare enz Schouwburg Bioscoop BOgLEKADE GOUDA Van Vrijdag tot en met Dinsdag Lilly Bouwmeester FIcn de la Mar Jan de Hartog Mathleu van Eysden Plet Köliler en vele anderen in de nieuwste groote Hollandsche ilm Sevens u HedeUoHd Met volledige medewerking van de Kon Ned Marine Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag Maandag Dinsdag 3 u 7 u 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Toegang boven 18 jaar Plaatabeapr 1 u voor iedere voorstelling Beslist NIET per telefoon BESTEEDT UW RANTSOENEN VOORDEELIG FIJNB TONGEWORST FIJNE BOTEHHAMWOHST BERLINER LEVERWORST GELDBRSCHE ROOKWORST MALSCH RUNDVLEESCH met vet erbij k Vin liiowen Nsogo toowe T Til 2IB9 inb Gevraagd Dienstmeisje voor de morgenuren 15 18 jaar Mevr DULLEMOND Krugerlaan 62 Tc koop aangeboden een GOED onderbonden Kinderwagen J SPOOR Groeneweg 45 i udcett schaarsche artikelen Onze prijzen zijn sterk verlaagd en vanaf VRIJDAG half twee voor klanten met 4 of meer kaarten een flesch PRIMA MEI WIJN 12 pCt alc Pr 83 et of een flesch BESTE LIKEUR H pCt alc Pr 100 et Klanten met minder dan 4 kaarten ontvangen een haU flesch van bovengenoemde of 1 flesch wruchten limonade zoolang de voorraad strekt MEVROUWl t Wordt weer tijd oor BOEREKOOL met RAUWE ROCMCWORST aa FIRMA C lAARS Wtithaye 36 Go 4a Ttlcf 2912