Groot Gouda, zaterdag 10 november 1945

Ultimatum van Generaal Majoor Mansergh RUST IN SOERABAJA DIENT HERSTELD Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 Ster van den dag raHo J8 30 Het Rijk van Overzee Jhr Mr Dr W H Alcing van Geusau oud rechter li k ambtenair In N O Indië over Indonesië het Oostersche sprookjesland g 4S laa Corduwener Non stop 9 Nieuwsberichten 19 15 Reportage 19 30 Radio film show 20 Nederland herrijst Lichtbaken vanPater Henri de Greeve 20 15 Bonte avond 21 30 Sportpraatje verzorgd door Chris Geudekcr 21 45 Operettcmuziek 22 15 Mensch en maatschappij Dr Th v Schelven i Psychologie een nog onbekende kracht 22 30 Cantabile septet 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Pater A Linnebank Dominicaan 23 30 Melodieën van Vincent Scotto 24 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzlcht 18 30 Gevraagde platen 19 30 Programma voor de Ned strijdkrachten 2ê Omroeporkest o l v Marinus van t Woud 20 30 Hoorspel Het tweede avontuur van de Schim De moord bij de drie wilgen door Peter Goodman Ned bewerking en regie van S de Vries Jr 21 Opbouw verzorgd door het Dep van wederopbouw 21 15 Het omroeporkest o l v Marinus van t Woud 21 45 Avon wijding Ds R v d Mast Ned Herv Pred te Blaricum 22 Nieuwsberichten en post scrlptum 22 15 Heet van de naald 23 Sluiting en Wilhelmus PROGRAMMA VOOR ZONDAG 11 NOVEMBER Hflvetsum 1 301 M 8 30 Van man tot man Kapitein Pater M Gossens O F M Franciscaan platen 9 00 Nieuwsberichten 9 20 Yehudi Menuhin viool 9 30 Frederic Chopin programma 10 00 Omroep Kamerorkest o l v Hans Brandts Buys m m v Jan van de Velde Ie viool Louis Somer 2e viool Cor Coppens hobo 10 30 Hoogmis vanuit de Kathedraal Basiliek van St Jan te s Hertogenbosch De predikatie wordt gehouden door den Hoogeerwaarden Heer Plebaan J van Susante De Schola Cantorum van St Jan zingt de Missa Secunda Unda van Leo Hassier 12 00 Het Pianoduo Rawicz en Landauer 12 15 Ensemble Jetty Cantor 13 00 Nieuwsberichten 13 20 Orkest Carlo Carcassola 14 00 De Spoorwegen spreken door P Th Posthumus Meyes 14 10 Kwarter in C gr t op 20 nr 2 door Joseph Haydn 14 30 Aansluiting met het Concertgebouw te Amsterdam In de pauze 15 20 15 45 Filmpraatje door L J ordan 16 30 Jeugddienst vanuit de Ned lerv Kerk te s Graveland Voorganger Ds J F Roth Ned Herv Pred te s Graveland 17 30 Albert Sandler en Alfredo Campoli spelen rustige melodieën 18 00 Orgelconcert 18 30 Muziek van de week 19 00 Nieuwsberichten en spprtvitslagen 19 30 Muzikale biographieën 20 00 Nederland Herrijst Prof J A van Hamel over Annexatie 20 15 Brieven van onzen Londenschen correspondent J H Huizinga 20 30 Bravour en charme o l v Benedict Silbermann 21 15 Litteraire voordracht Me Annie Schuitema draagt voor Prozagedichten van Albert Helman 21 30 Kwartet de Groot 22 15 Mensch en maatschappij Pater G vaa Gestel S J 22 30 Dansmuziek 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Prof J H Bavinck Geref Pred te Utrecht 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum 2 4 15 M 8 00 Lichte ochtendklanken 8 45 Kwintet in A gr t op 144 voor piano en strijkers van Franz Schubert 9 20 Oude levenswijsheid Spreker J Reinboud Epictetus 9 25 Semi Populair programma 10 00 Graag gehoorde melodieën 10 30 Kerkdienst vanuit de Nieuwe Waalsche Kerk Keizersgracht 676 Adam Voorg Ds Aris Ned Herv Pred te Adam Aan het orgelMeindert Boekei 12 00 Nieuwsberichten 12 20 Musetteorkest van Joan Vaissade m m v Marcelle Bordas chansons 13 00 Orkest Jack Louis 13 45 Periodieken overzicht 14 00 Koor 14 30 Litteraire voordracht De Reus van Axel Munthe Spreker Herman Jonker 14 45 Balalaika melodieën 15 00 De heer G A van Bovene over Indische actualiteiten 15 15 Zigeunermelodieën 15 30 Joop Walvis orgel m m v Charles Aerts zang 16 00 Benny Vreden presenteert Thé complet 16 30 Piet Lentz cello en de Land piano 17 00 Dansorkest Piet Coomans 17 30 Oome Keesje 18 00 Nieuwsberichten en sportverslagen 18 20 Jan Corduwener Non stop 18 45 Denksport Prof Dr F Schuh 19 00 Eddy Walls speelt 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Radio Philharmonisch Orkest o l v Koos van de Griend 20 50 Humor in de Poëzie Engelsche les voor vreemdelingen door Jerome K Jerome uit het vroolijke gildeboek Spreker Maarten P Kapteyn 21 05 Operette concert m m v Nelson Eddy en Jeannette MacDonald 21 45 Avondwijding Pastoor J Sticking Pastoor Par St Joris Eindhoven 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Op den drempel vcin den nacht 23 00 Sluiting en Wilhelmus In een ultimatum dat Gen Majoor NJansergh de Commandant van de 5e BritschIndische divisie tot den z g Gouverneur van Soerabaja Soerio gericht heeft wordt gezegd dat binnenkort Britsche troepen in de haven van Soerabaja en in andere deelen van OostJava aan land zullen worden gezet Het ultimatum houdt o m in het neerleggen en inleveren van wapens het arresteeren van den leider van de jeugdbeweging tn van den Politie Commissaris van Soerabaja Indien voor morgenochtend 6 uur niet aan de voorwaarden van het ultimatum is voldaan zal Generaal Mansergh alle strijdIrachten die ter zijner beschikking staan gebruiken Maar hij stelt dan d Indonesiërs Verantwoordelijk voor mogelijk bloedvergieten Alle door Indonesiërs vastgehouden gijzelaars moeten hedenavond om 6 uur behouden worden overgeleverd De leider der jeugdbeweging en de politiecommissaris moeten zich voor 6 uuj hedenavond melden aan Mansergh s hoofdkwartier Laatstgenoemden dienen zich elk afzonderlijk tè melden met medeneming van alle wapens die zij bezitten Verder wordt nog geëischt in het ultimatum dat ook de leider van het z g piratenradiostation zich aan de Britsche troepen gevangen moet geven Het ultimatum werd door middel van uit vliegtuigen geworpen strooibiljetten aan de bevolking bekend gemaakt Nader wordep uit Batavia nog de volgende bijzonderheden over het ultimatum gemeld De Indonesiërs die hun wapens op de bepaalde plaats en op het bepaalde tijdstip hebben afgegeven kurmen naar huis itrugkeeren De wapens zullen door politie in uniform in ontvangst genomen en bewaard worden Worden na het bepaalde tijdstip nog bij onbevoegden wapens aangetroffen dan Uitreiking toewijzingen Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat de plaatselijke distributiediensten in de week van 11 t m 17 November a s voor onderstaande artikelen toewijzingen zullen uitreiken voorzien van de daarachter vermelde nummers t suiker 404 cacaopoeder 405 brood 406 Am bloem 407 Inl bloem 408 reductie 409 zout bloem 410 411 412 rijst 413 boter 414 margarine 415 vet 416 kaas 417 418 eieren art 37 melk 419 420 vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegelt vleeschwaren art 52 aardappelen 421 t m 424 zuidvruchten 425 tabak 426 De toewijzingen voor bloem worden uitgereikt op basis van tweemaal het aantal ingeleverde bonnen de toewijzingen voor tabak op basis van 2 i maal het aantal geleverde bopnev De toeslag voor de arelen suiker bloem rijst en zuidvruchten raagt 50 pet voor de overige artikelen waérvoor de evenredige bevoorrading geldt 10 p Bovenstaande toewijzingen met uitzondering van die voor brood melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 18 November t m 1 December a s voor grossiers van 18 November t m 15 December de toewijzingen voor melk en aardappelen van 18 t m 24 November De aandacht wordt er op gevest gd dat alle tot dusver uitgereikte reductiebonnen voor brood vóór 1 December a s bij een der aangewezen banken moet zijn ingewisseld daar deze na 1 December a s niet meer geldig zijn Grossiers ontvangen in deze week toewijzingen G 22 voor zuidvruchten op basis van tweemaal het aantal ingeleverde coupures 372 vermeerderd met 50 pet en toewijzingen 23 voor Lucifers op basis van tweemaal het aantal ingeleverde coupures 369 vermeerderd met 50 pet wordt hij die ze verborgen houdt ter dood veroordeeld Op elke poging om geallieerde geïnterneerden aan te vallen of te molesteeren staat de doodstraf Alle Indonesische vrouwen en kinderen die de stad willen verlaten kunnen dit doen op voorwaarden dat zij op 9 November te 19 uur de stad verlaten hebben Zij mogen alleen van een bepaalde weg gebruik maken Nader vernemen wij nog dat de Nationalisten te Soerabaja het ultimatum van Mansergh hebben afgewezen Er is een beroep gedaan op Generaal Christison om hel ultimatum te annuleeren Soekamo vraagt hulp aan Truman en Attlee Soekarno heeft een beroep gedaan op President Truman en den Britschen eersten Minister Attlee óm hun bemiddeling te verleenen ter voorkoming van oorlogsgeweld op geheel Java In het telegram aan de Britsche Regeering beschuldigd Soekarno de geallieerde troepen van bedrog Zoowel de NICA als de Rapwi misbruiken de uniform voor Nederlandsche Imperialistische doeleinden Volgens Soekarno voelen de Indonesiërs zich niet veilig in hun eigen land terwijl de Nederlanders er in slagen een groot misverstand te verwekken tusschen de geallieerde strijdkrachten en de Indonesiërs Soekarno beweert dat de botsingen tusschen de geallieerden en de Indonesiërs veroorzaakt worden door Nederlandsche machinóües De NICA terroriseert de Indonesiërs De houding van Engeland vergemakkelijkt de wederinvoering van het Ned koloniale regiem hetgeen zeker niet in de bedoeling van de Britsche Regeering ligt aldus Soekarno Het lange telegram vraagt ten slotte de Engelsche Regeering een goed onderzoek in te stellen Tabaksbon 11 inleveren voor scheerzeep Het Centraal Distrijbutiekantoor deelt mede dat in den loop vah de maand December wederom scheerzeep beschikbaar zal worden gesteld Deze zeep wordt verkrijgbaar gesteld op bon 11 der tabakskaart Men moet dezen bon bij zijft leverancier inleveren in de week van 11 t e m 17 November a s tegen ontvangstbewijs De aflevering der scheerzeep zal tegen afgifte van dit ontvangstt ewijs plaats hebben na 8 December a s Per bon zal men 50 gram scheerzeep of 100 gram scheercrême of 400 gram Engelsche scheercrême kunnen koopen 7arklarlig teb Attlee foor zi B Yertrek naar Amerika Enkele uren voor zijn vertrek naar de Vereenigde Staten heeft de Minister Presidenè Atdee heden het woord gevoerd in het MansionHouse te Londen Het voornaamste doel van zijn bezoek aan President Truman cüdus Attlee is de bespreking met hem en met Mackenzie King van de wereld aangelegenheden in het licht het verschrikkelijke licht van de ontdekking van de atoomenergie Wat de economische politiek van de huidige Britsche Regeering betreft verklaarde Atüee dat een aanzienlijke en spoedige uitbreiding van den export als het meest belangrijke doel werd beschouwd Atüee wees erop dat de constitutioneele vooruitgang beperkt wordt niet door den wensch van Groot Brittannië om te overheerschen doch door het gebrek aan onderling vertrouwen Verdraagzaamheid groeit slechts traag doch vrijheid en democraiie kunnen niet zonder verdraagzaamheid groeien Over de atoombom sprekend verklaarde Attlee Het probleem waarvoor w j ons thans gesteld zien is niet zoozeer hce wij deze nieuwe en verwoestende kracht r de wereld zullen toelaten dan wel weWc vorm van wereldsamenleving noodzakelijk is in een wereld waar enkele bommen groote steden zouden kunnen verwoesten Wij zullen samen moeten werken itiet alle lémden om na te gaan hoe wij in vrede ract elkaar kuimen leven STALIN ERNSTIG ZIEK Het Fransche persagentschap Agence Edition et de Presse verspreid het overigens geheel onbevestigde bericht dat de gezondheidstoestand van Stalin die in een rusthuis bij Sotsji zou vertoeven plotseling verslechterd zou zijn Op 28 October zouden zeven doktoren narr Sotsji ontboden zijn omdat Stalin een hartaanval gehad had Zijn toestand zou daarna verbeterd zijn tot op 4 November Molotof het bericht zou hebben on vangen dat Stalin s toestand zeer achtc utgegaan was en dat zijn dokters hc i den reis naar Moskou verboden Kisaws straatnamen In Berlijn Naar de Duitsche Nieuwsdienst in de Britsche zone meldt zullen van de in totaal 8856 straten der stad Berlijn 836 van cuidere namen voorzien worden De verdooping zal medio November gereed zijn Al die straatnamen zullen verdwijnen die herinneren Eian het nat socialisme het militairisme en imperialisme KORTE BERICHTEN De Canadeesche Regeering zal aaa 350p oorlogs vluchtelingen zondet onderscheid van ras of nationahteit naturalisatie toestaan Hockey Morgen Zondag 11 November zullen op het Goudaveld de volgende hockeywedstrijden worden gespeeld Dames GIM H C I Tempo 2 om 12 uur Heeren G M H C 1 R B C 3 om 12 uur l AMES J Mt thans Uw vllthoed weer vervormen bij Malson Van Eijck Groenendaal 12 Gooda Voor direct gevraagd flinke hulp in de huishouding meerdere hulp aanv ezig Mevr Wientjes KEIZERSTRAAT H Eigenwerkers in de Sigarenindustrie PRODUCTIE overname fl vraagd uitslnitead voor 17 No ber a s j gLDER Tombergstr 64 Adverteert in Groot Gouda SOLD AATen BURGER dezelfde schrihelijke cursussen ENGELS MALEIS f RANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8 mnd f 2 50 p mnd Steno boekhouden middenstandsdlploma Ned Taal en Correspondentie Opleiding praktijk examen Engels en Boekhouden NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaal nu nationaal BON ao 34 Gratis proefles van te Meubelfabrieken KOOLE VIS Bestcfurder J A van Eijk vraagi voor haar aldeehng MACHINES ENKELE JONGENS leeftijd 14 15 jaar Aanmelden Kantoor Lazaruskadel Gevraagd Gen Zit Slaapkamer met gebruik van keuken door dame met kind in Gouda of omgeving Brieven onder no 1496 bureau van dit blad Heeft U een vuil overhemd of boord Schrave behandelt dit zooals het behoort STOOMWASSCHBBIJ H SCHRAVË Zn Boelekade 1738 175 Goada I WILLEM Dfe BEUN Mazickacheol Weathavca 39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal 1 1 SIIODPRlFElBmEIS Bekwaam bakker in het bezit van uitmuntend recept voor siroopwafels zoekt plaatsing in goede siroopwafelbakkerij Brieven onder no 1528 bureau varf dit blad Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd FLINK DAGMEISJE P G v g g v Mevr PROSMAN van Itersonlaan 26 Gouda Vareaniging van Vrijzinnig Naderl Hervormdan Godsdienstoefening in de KLEINE KERK Peperstraat A S Zondag 10 45 uur ProL Dr R Casimir Voorbarg