Groot Gouda, zaterdag 10 november 1945

0974�9 Nederlandsch Comité voor Gebiecjsuitbreidinfl r i Wie zal de schade betalen Wij achten het vanzelfsprekend dat de Duitschers dit doen Ir A PLATE uit Rotterdam zal op Woensdag 14 Nov 1945 des avonds 8 uur in denNieuwen Schouwburg te Gouda uiteenzetten op welkewijze dit dient te geschieden n j Couda ComHé Gelegenheid tot dcb tl Toegang vr Bon 11 voor Scheet ze ep Voor prima kwaliteit SCHEERZEEP EN SCHEERCRÊME Uw tot lhUue€CH tif ADRI VAN MAAREN Wijdstraat 13 ENGROS DETAIL Op fabriekskantoor wordt gevraagd een aaokomend Boekhouder of BookhoudslH in het bezit van het praktijkdiploma boekh Eenige kennis van vreemde talen strekt tot aanbeveling Brieven met volledige inlichtingen onder no 1508 bur v d blad J Hiermede heb ik de eer U kennis te geven dat Ik van heden af ntijn zaak verplaatst heb van Cronjistraat 8 naar Nieuwe Haven 221 Glazenwaaacheri Scliooomaakbcdr f Etalages Markt 20 hoek Korte Tiendeweg Tijdelijke verkoop in den Kanioorboekhandel KORTE TIENDEWEG 1 J o s icg o t V ogcien Echtpaar loader kinderen 9 fbC kamen U hnnt Br o ao HU B Ü ABONNEERT UOP GROOT GOUDA ♦ 1 Op 22 November hopen onu ge f liefde ouden t A VRIJENHOEK l G VRIIENHOEK KrijgtmaB huo 55 jarig Huwelijkifccttteberdcokcn I Hun dankbare kinderen f Jan en Gec J Gouda Voritmanitraat 6 f ♦ Op 25 November hopen onze gediefde ouders loh P T BENDEGEM en j M M V BENDEGEM Looy den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het huwehjk traden Dat zij nog lang gespaard mogen bhjven Is de wensch van hun dankbare kinderen Gouda V d Palmstraat 97 V Op 21 November a s hopen A onze geliefde ouders i HORNES I K BO NfiS vaa Ew k den dag te herdenken waarop zi i voor 45 jaar in het Huwelijk traden ♦ Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Zuid Laren C Horne Waddinxveen Th C Holmer Hornes G Holmer Gouda A K Vergunsl Hornes 1 D Vergunst Daan Jacques Ida Sieneke en Coccie H Boonstra Hornes I G Boonstra Hansje K Fortuin Hornes I F Fortuin I A G Eegdeman Horncs G Eegdeman Mary i J Hornes C Hornes Sanders Ineke Jopie Adrl Hornes I Ton Hornes ♦ Gouda November Raam 211 Voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijkoodervonden zeggen wij mede namens wederzijdsche ouders hartelijk dank H V d KROEF T V d KROEFv d Wonden Gouda Klei weg 49 Voor de vele blaken van medeleven betoond bit de langdurige ziekte en bi bet overlijden van onze Innig geliefde trouwe Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw JOHANNA DE BRUIJN geb SPEK betnlgeo wij onzen haxUlijken dank Namcoi allen G DE BRU1 N Gouderak Stolwljkeriluii B 273 Welk bedrijf heeft overcompleet een Huistelefoon met nevenaansluiting Wie wil helpen schrijft of bericht dit even aan ons Bureau Markt 20 Bij voorbaat dank HUWELIJK Eenzame Zoudt ge niet gelukkig zijn met een directe sericvze kennismaking Zoo ja schrijf ons dan Onze succesvolle bemiddeling Is vOor alle leeftijden en standen en elk geloof door geheel Nederland ook In Uw woonplaats en omgeving dus ook voor U l Hawcl kabcaiiddeUaadMmteor Bxcebtor KuBpt tegcï 48r HafMTleai QMpand Woansdag Z t nlag van 24JÏ0 imm GEPROLONGEERD Wegens enorm succes nogmaals iwee opvoeringen van hel dolkomische blijspel in drie bedrijven DE LOGÉ op VRIJDAG 23 en MAANDAG 26 NOVEMBER in de zaal aConcordias Aanvang ö uur Zaal f 1 50 Balkon 2 NA AFLOOP BAL Kaarlen verkrijgb Ziaal Concordia Bakker Spoorwegslraal Quani Mosslraai 25 Spruii Zoulraansiraai 19 Indecdaad Er komt weer schot in Zoo juist ontvangen Inek aankieedpop nu f 0 75 Jeeps forsch model f 3 25 Landingsbooten origineel f 2 90 Tevens een aardige collectie Prentenboeken Lccs ca Klcarboekca Ook zijn er weer Heidebezems Gootsteanboenders Kachelzwart Vuurmakers etc TH ALLEBRANDI Kleiweg 78 Tel 3418 Voor elck wat wils De Coöperatieve Groothandelsverecniging De Haodelskamer HAKA G A Rotterdam zoekt voor haar afdeeling Kaas te Gouda een maDoel of vrouwelijke kracht Vereischlen Minslens Mulo opleiding adminislraiief onderlegd in slaai zijnde zelfstandig ie correspondeeren en leiding ie geven aan een klein kanloorpersoneel Leef lijd beneden 30 jaar Zij die bekend zijn mei de adminislraiie voorgeschreven door hei Bedrijfschap voor Zuivel genieien de voorkeur JfL Eigenhandig geschreven brieven mei uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding diploma s werk kring ervaring leeftijd laatst genooten salaris enz binnen 5 dagen na plaatsing inzenden aan de atdeeling Personeelszaken van de Handelskamer Postbus 6008 te I2otterdam West onder het moito Zuivel PTT Aangifte radioontvangtoestellen All houders van radio ontvangtoestellen en zU die een aftailsJdng van een radiotoestel van een ander hebben moeten i d loop van November en December a s aangihe doen bij een posUnrichting geen postagentschap Tot vervoer of in opelag aanwezige radloontvang toeatellen vallen hier bulten De aangifte formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bU de postkantoren In November zijn aan de beurt Nov Nov Nov Nov Nov Nov Ko einde K L t m Loc Lod t m Met Meu elnde M N t m Ot Ou t m Pop 02 Nov Nov Nov Nov Nov 19 Nov 2 I Nov D t mEs Et t m Geij Gez einde G H t m Heus Heut t m Hor Hos einde J K t mKn Mooie bijverdienste voor actieve personen Het geld wordt weer schaarsch maar voor energieke personen die als agent en of depöthouder voor onze zaak gaan werken ligt hier een pracht kans op een welkome bijverdienste Vraagt onze voorwaarden en iplichtingen Het verplicht U tot niets S DUIJS Handel in Zaden en Pootaardappelen BOVENKARSPEL Postbus 4 J Zaak te koop gevraagd in Boter Raas of Kruideoierswaren Brieven onder no 1495 bureau van dit blad JAC PQLS Q P TIBNDBWEG 13 Bii V rhuixlng Trouwplannen vrage U steeds even Mwi Telefoon 2367 MEUBILEERING TE KOOP 1000 vuurvaste steenen Brieven onder no 1448 bureau van dit blad Wonin ruil Iste etage bev kamer en suite 2 slaapkamers en keuken gelegen op beh stand in Den Haag te ruilen voor benedenhuis in Gouda Brieven bureau van dit blad onder no 1453 Aanleg en onderhoud van tuinen CVANPKEIiizn LAAG BOSROOP 40 Boskoop Levering van alle scortan BOOMEN EN PLANTEN Gevraagd zoo spoedig mogelijk een flink meisje voor heele of lialve dagen 0H BRAND Veehandelaar StolwijkersluU B 28t EXCELSIOR STOFZUIGBIS vertegenwoordiger v h L Tiendeweg vraagt beleefd reparatie van alle merken Gek ll ht a radiaaa cr vtW kr gbaar Groenendaal 9 Gonda Hoogachtend JOH PRINS BA Verzijl Leder en Siaalwaren Gevraagd Flinke WiNKEUUFFiiOUW Levansmiddelenbedrijf E I 1llEIII S lii s riil Motorbootdienst GoDili lllpliiB liiilen Dilit Dinsdag Donderdag en Zatetdag Vertrek Gouda 17 aar ALLEEN Katteosingel 54 TcicfooB 3175 J Rodenburg Prima 6 Lampa aatoradio z g a o acca in rail voor schrijfmachine adres Groenendaal 105 DIVERSEN Aangeboden vrl alMpk mcft C mtt ot der balKlItk verkeer voor net P yJ Blieven oadcr se H23 b re u v a Vcrloiea xiivereo oorbel met hanger W m dag tiutchea Groenendul en Kleiweg b x tcgn b l Vogdentang 6 VU